Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Việt Nam tiến hành sự nghiệp công nghiệphoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) trong điều kiện xuất phát điểm là một nền kinh tế còn nặng về nông nghiệp, xã hội là xã hội nông thôn. Vì vậy những quan điểm mang tính triết lý về CNH, HĐH về sự phát triển nông nghiệp, nông thôn có một tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ quá trình phát triển, đối với việc hình thành cơ cấu kinh tế xã hội hợp lý giữa công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, giữa đô thị và nông thôn nói chung. Cơ cấungành nông nghiệp và kinh tế nông thôn nói riêng. Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn phải đảm bảo ngày càng nâng cao cuộc sống vật chất tinh thần của đông đảo các tầng lớp nông dân, duy trì phát huy những giá trị văn hoá của xã hội nông thôn truyền thống và là cơ sở cho sự pháttriển kinh tế xã hội bền vững ở mọi vùng của đất n-ớc. Quy luật, con đ-ờng, b-ớc đi, mô hình CNH, HĐH của các n-ớc, của các ngành kinh tế đã diễn ra trong những bối cảnh, điềukiện rất khác nhau và do đó quan điểm, triết lý, b-ớc đi không giống nhau và vì vậy việc nghiên cứu cơ sở lý luận, quan điểm, mô hình ph-ơng thức CNH, HĐH của nông nghiệp, nông thôn n-ớc ta trong giai đoạn tới là rất cần thiết và có tầm quan trọng đặc biệt. Mục tiêu của CNH, HĐH là chuyển nền nông nghiệp truyền thống thành nền nông nghiệp hiện đại, về thực chất nó là hiện đại hoá ph-ơng thức sản xuất nông nghiệp, hiện đại hoá công nghệ sản xuất, hiện đại hoá quản lý và kinh doanh cùng với việc xây dựngnông thôn văn minh hiện đại. Đảng và Nhà n-ớc ta luôn coi CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là vấn đề đặc biệt quan trọng. Từ nghị quyết lần thứ VII của Ban chấp hành trung -ơng Đảng khoá VII, nghị quyết Đại hội Đảng khoá VIII, nghị quyết lần thứ IV của Ban chấp hành trung -ơng Đảng, nghị quyết 06/NQ-TW của Bộ Chính trị khoá VIII. Nghị quyết Đại hộiĐảng khoá IX đã cụ thể hoá hơn về nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Đặc biệt là đầu năm 2003 Bộ chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Chính phủ tổ chức xây dựng đề án "Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001 - 2010". Trên cơ sở chủ tr-ơng đ-ờng lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách và đang đ-ợc vận hành vào thực tiễn, các địa ph-ơng cũng đã tích cực triển khai thực hiện, b-ớc đầu đã thu đ-ợc một số kết quả. Đã có nhiều các cơ quan, nhiều nhà khoahọc nghiên cứu về quá trình CNH, HĐH nói chung và CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nói riêng, kết quả Đề tài Khoa học cấp Nhà n-ớc - KC 07. 02 Bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch & TKNN Trang 2 của các công trình, đề tài đã nghiên cứu là cơ sở khoa học và thực tiễn, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn n-ớc ta. Trong giới hạn của đề tài, chúng tôi đisâu nghiên cứu cơ sở khoa học, tiêu chí, b-ớc đi, cơ chế chính sách trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, với mong muốn góp phần làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn để đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn n-ớc ta.

pdf190 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2171 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan