Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình thủy lợi vùng ven biển

Xây dựng phương pháp thiết kế và quy trình công nghệ xử lý nền đất yếu bằng cố kết hút chân không (trình tự, thiết bị, các thông số kỹ thuật trong xử lý nền bằng cố kết hút chân không ).  Xác định phạm vi ứng dụng của phương pháp (theo loại và đặc điểm phân bố của đất nền,tính chất của tải trọng,yêu cầu thi công ).  Xây dựng chỉ tiêu và quy trình đánh giá chất lượng xử lý nền đất yếu ven biển của công trình thuỷ lợi bằng phương pháp cố kết hút chân không.  Ứng dụng thử nghiệm cho 1- 2 công trình thực tế.

pdf15 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình thủy lợi vùng ven biển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÙNG VEN BIỂN Các tác giả tại ĐẠI HỌC THỦY LỢI Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Giới thiệu phát minh công nghệ Beaudrain-S Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. I. Mục tiêu của đề tài  Xây dựng phương pháp thiết kế và quy trình công nghệ xử lý nền đất yếu bằng cố kết hút chân không (trình tự, thiết bị, các thông số kỹ thuật trong xử lý nền bằng cố kết hút chân không ).  Xác định phạm vi ứng dụng của phương pháp (theo loại và đặc điểm phân bố của đất nền,tính chất của tải trọng,yêu cầu thi công…).  Xây dựng chỉ tiêu và quy trình đánh giá chất lượng xử lý nền đất yếu ven biển của công trình thuỷ lợi bằng phương pháp cố kết hút chân không.  Ứng dụng thử nghiệm cho 1- 2 công trình thực tế. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện  Thí nghiệm trong phòng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện  Thí nghiệm trong phòng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện  Thí nghiệm trong phòng Biểu đồ biểu diễn quan hệ biến đổi thể tích và thời gian Cố kết bình thường Cố kết với áp lực chân không 40 Kpa(0.4kG/cm2) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Thời gian (h) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Biến đổi thể tích (ml) tích thể đổi Biến 90 100 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện Biểu đồ biểu diễn quan hệ biến đổi thể tích và thời gian Khoảng cách bấc thấm 2m Khoảng cách bấc thấm 1.5m Khoảng cách bấc thấm 1m Khoảng cách bấc thấm 0.5m Thời gian (h) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Biến đổi thể tích (ml) tích thể đổi Biến 90 100 Biểu đồ biểu diễn quan hệ biến đổi thể tích và thời gian Khoảng cách bấc thấm 2m Khoảng cách bấc thấm 1.5m Khoảng cách bấc thấm 1m Khoảng cách bấc thấm 0.5m Thời gian (h) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Biến đổi thể tích (ml) tích thể đổi Biến 90 100 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện Thí nghiệm hiện trường Nội dung thí nghiệm đã hoàn thành từ năm trước, mục đích thí nghiệm lần này là để bổ sung kết quả và nghiên cứu kỹ hơn Đối tác: Công ty THHH Vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng Teinco Nội dung: thí nghiệm kiểm chứng  Phương pháp MVC  Phương pháp Beaudrain-S Giai đoạn nối ống thí nghiệm hiện trường Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Sơ đồ nguyên lý phương pháp MVC Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Sơ đồ nguyên lý của phát minh Beaudrain-S Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện Thí nghiệm hiện trường Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện  Giai đoạn: Đang tiến hành đo đạc các thông số, theo dõi kết quả và so sánh  Bước đầu phân tích Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện Dự thảo tiêu chuẩn hướng dẫn xử lý nền bằng cố kết hút chân không (mới ở dạng bản thảo, còn tiếp tục chỉnh lý theo kết quả nghiên cứu thí nghiệm hiện trường) -Hướng dẫn thiết kế xử lý -Hướng dẫn công nghệ xử lý -Tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng -Ví dụ tính toán thiết kế Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. II. Các kết quả thực hiện Các kết quả khác -Hướng dẫn thành công 03 luận văn cao học -Đang hướng dẫn 01 NCS là ThS. Phạm Quang Đông -Viết 02 bài báo khoa học, đã gửi tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi trường, đang chờ đăng quý I/2011. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. III. Những tồn tại  Phần triển khai áp dụng cho công trình thực tế chưa thực hiện được  Đã liên hệ được địa điểm áp dụng là đê biển Tiên Lãng, Hải Phòng, sẽ triển khai trong năm 2011  Bộ NN&PTNT đã có công văn cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2011 để hoàn thành phần triển khai áp dụng và tổng kết đề tài