Đề tài Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu Thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởnng của nền kinh tế

Trong các văn kiện đánh giá về thực trạng và ph-ơng h-ớng phát triển kinh tế – xã hội của n-ớc ta, các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà n-ớc và Quốc hội, trong thời gian qua, th-ờng đề cập đến những khái niệm tổng quát: “ Nâng cao chất l-ợng tăng tr-ởng kinh tế“; “ Phát triển kinh tế bền vững”. Những khái niệm này ngày càng đ-ợc phổ cập rộng rãi trên các ph-ơng tiện thông tin báo chí. Vậy thế nào là chất l-ợng tăng tr-ởng kinh tế? Và những chỉ tiêu thống kênào phản ánh nền kinh tế tăng tr-ởng có chất l-ợng! Vào những năm cuối của thế kỷ 20 chúng ta chứng kiến 2 hiện t-ợng kinh tế trái ng-ợc, thứ nhất là sự tiến bộ v-ợt bậc về kinh tế, khoa học và xã hội của các n-ớc trên thế giới, nh-Trung Quốc, Hàn Quốc, ấn Độ, . . ; thứ hai là kinh tế của nhiều n-ớc bắt đầu đi vào thoái trào, kể cả những n-ớc đang phát triển. Những diễn biếnphức tạp của kinh tế thế giới đã tạo ra cho chúng tanhững bài học kinh nghiệmbổ ích: Cần phải xây dựng một nền kinh tế phát triển ổn định lâu dài, có tốc độ tăng tr-ởng cao, không ngừng nâng cao chất l-ợng cuộc sống của thế hệ hiện tại và tạo tiền đề vững chắc cho thế hệ mai sau trong khuôn khổ cho phép của hệ thống sinh thái. Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX, trong chiến l-ợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 và trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005 đã nêu:” Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng tr-ởng đi đôi với thực hiệntiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi tr-ờng”; “ Phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi tr-ờng, bảo đảm sự hài hoà giữa môi tr-ờng nhân tạo và môi tr-ờng thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”. Nh-vậy trong mọi chiến l-ợc phát triển về kinh tế ngắn hạn,trung hạn và dài hạn của Đảng và Nhà n-ớc ta luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế phải tăng nhanh và phát 2 triển ổn định nhằm nâng cao mức sống của ng-ời dân lao động, đảm bảo công bằng xã hội, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi tr-ờng sinh thái. Vì vậy việc nghiên cứu những khái niệm cơ bản về chất l-ợng tăng tr-ởng kinh tế trong từng giai đoạnphát triển kinh tế của đất n-ớc là cần thiết nhằm đ-a ra những chỉ tiêu thống kê kinh tế, xã hội và môi tr-ờng phản ánh chất l-ợng tăng tr-ởng kinh tế của từng thờikỳ và giúp cho công tác kế hoạch đề ra những chính sách tối -u nh-phải có những gì và phải làm những gì để đóng góp vào sự tăng tr-ởng kinh tế có chất l-ợng. Phân tích tăng tr-ởng kinh tế có chất l-ợng là lĩnh vực nghiên cứu thống kê mới thiết thực phục vụ cho các nhu cầu của công cuộc đổi mới, của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc, phục vụ tốt nhất cho các quá trình đề ra những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và môi tr-ờng của Đảng và Nhà n-ớc, thống kê việc thực hiện các đ-ờng lối, chủ tr-ơng của Đảng và Chính phủ và thoả mãn nhu cầu thông tin cho các cơ quan nghiên cứu kinh tế trong và ngoài n-ớc. Đây là những kết quả b-ớc đầu của quá trình nghiên cứu của một số cán bộ nghiên cứu kinh tế. Trong quá trình nghiên cứu các thành viên của Đề tài nghiên cứu có dựa vào những kết quả đã nghiên cứu của những đồng nghiệp và tham khảo các tài liệu của n-ớc ngoài về chất l-ợng tăng tr-ởng kinh tế.

pdf98 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu Thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởnng của nền kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan