Đề tài Phân tích các yếu tố môi trường tác động tới việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt

Nền kinh tế Việt Nam đang hoà nhập với nền kinh tế thế giới bằng việc gia nhập vào các tổ chức thế giới như WTO, AFTA, APEC , Việt Nam sẽ có nhiều thuật lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta được hưởng một số ưu đãi cũng như được ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại nhưng cũng phải thực hiện các cam kết với các tổ chức quốc tế và thế giới trong đó có vấn đề môi trường. Chính vì vậy các công ty ở Việt Nam phải đứng trước bối cảnh kinh doanh đầy cạnh tranh, phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Việc cạnh tranh ngày càng lan rộng trong môi trường kinh doanh toàn cầu đã nhấn mạnh nhu cầu làm nhiều thứ thật tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Xu thế của người tiêu dùng hiện nay là sử dụng những sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà giá cả lại hợp lý, ít gây ô nhiễm cho môi trường. Đối với các doanh nghiệp phải thực thi các luật, nghị định bảo vệ môi trường, phí xả thải, rác thải, khí CO2. Hơn nữa, họ phải sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm xuất khẩu. Cho nên việc xây dựng chiến lược kinh doanh của các công ty là hết sức quan trọng. Một chiến lược kinh doanh tốt có hiệu quả sẽ đem lại thành công cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Chiến lược kinh doanh giúp cho các nhà quản trị và nhân viên biết rõ hướng đi và tương lai của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý gắn quyết định của mình với từng bước đi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp sao cho có thể tận dụng mội cơ hội và giảm bớt rủi ro từ môi trường kinh doanh đem lại. Công ty liên doanh Đức Việt bằng việc lựa chọn một chiến lược kinh doanh khoa học phù hợp với tình hình mới có tính đến các vấn đề môi trường. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Phân tích các yếu tố môi trường tác động tới việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt”

pdf96 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích các yếu tố môi trường tác động tới việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 1 - MỤC LỤC Trang 1. Tính cấp thiết của Đề tài ................................................................................... 6 2. Mục đích của Đề tài:.......................................................................................... 7 3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: ................................................... 7 4. Kết quả dự kiến đạt được: ................................................................................ 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ............... 8 1.1 Khái niệm, yêu cầu và nội dung các bước xây dựng chiến lược kinh doanh ..... 8 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh .......................................... 8 1.1.2 Yên cầu của chiến lược kinh doanh ...................................... 9 1.1.3 Nội dung các bước xây dựng chiến lược kinh doanh ............ 10 1.2 Sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp .................................. 10 1.3 Phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp ..................... 10 1.3.1 Môi trường kinh tế ................................................................ 10 1.3.2 Môi trường chính trị, pháp luật ........................................... 12 1.3.3 Môi trường Văn hoá – Xã hội ............................................... 13 1.3.4 Môi trường cạnh tranh ........................................................ 13 1.3.5 Môi trường khoa học công nghệ .......................................... 14 1.3.6 Môi trường tự nhiên ............................................................ 14 1.4 Phân tích môi trường ngành theo Michael Porter .................................... 15 1.4.1 Phân tích vai trò của khách hàng. ........................................ 16 1.4.2 Phân tích vai trò của nhà cung ứng ...................................... 17 1.4.3 Phân tích khả năng của đối thủ cạnh tranh .......................... 18 1.4.4 Phân tích khả năng của các đối thủ tiềm ẩn mới .................. 19 1.4.5 Phân tích khả năng của sản phẩm thay thế .......................... 20 1.5 Phân tích các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. ....................................................................................................... 20 1.5.1 Chiến lược, chính sách kinh doanh ..................................... 20 1.5.2 Khả năng tài chính ................................................................... 21 1.5.3 Chất lượng nguồn nhân lực ........................................................ 21 1.5.4 Khả năng tổ chức nhân sự và quản lý kinh doanh ......................... 22 Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 2 - 1.5.5 Sản phẩm, giá cả và các hình thức tổ chức kênh phân phối ............. 23 1.5.6 Kế hoạch và mục tiêu thị phần hướng tới ..................................... 24 1.5.7 Văn hoá Công ty ....................................................................... 24 1.5.8 Trình độ công nghệ ................................................................... 25 1.6 Hoạt động sản xuất và vấn đề môi trường ................................................. 25 1.6.1 Tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường không khí ............ 25 1.6.2 Tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường đất ......... 28 1.6.3. Tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường nước ................... 30 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐỨC VIỆT ....... 32 2.1 Tổng quan về Công ty liên doanh Đức Việt ................................................ 32 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty ............................. 32 2.1.1.1 Giới thiệu công ty ......................................................................... 32 2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển.................................................. 32 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh ............................................................. 35 2.1.2.1 Sản phẩm của Công ty .................................................................. 35 2.1.2.2 Chức năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh ........................ 36 2.1.3 Sứ mạng và mục tiêu chiến lược của công ty ........................ 36 2.2 Phân tích môi trường vĩ mô của Công ty .................................................... 37 2.2.1 Môi trường kinh tế ................................................................ 37 2.2.2 Môi trường luật pháp ............................................................ 38 2.2.3 Môi trường công nghệ ........................................................... 39 2.2.4 Những ảnh hưởng khác từ môi trường vĩ mô ........................ 39 2.3 Phân tích môi trường (vi mô) ngành của Công ty ..................................... 40 2.3.1 Phân tích khách hàng ........................................................... 41 2.3.2 Về nhà cung cấp ................................................................... 47 2.3.3 Về đối thủ cạnh tranh ........................................................... 47 2.3.4 Về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn .............................................. 48 2.4 Phân tích nội bộ doanh nghiệp .................................................................... 49 2.4.1 Quy trình sản xuất ................................................................ 49 2.4.3 Cơ sở vật chất của Công ty ................................................... 54 2.4.4 Hoạt động quản trị của Công ty ............................................ 56 2.4.4.1 Tổng giám đốc .................................................................................... 57 2.4.4.2 Phó tổng giám đốc............................................................................. 58 Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 3 - 2.4.4.3 Khối sản xuất ................................................................................ 59 2.4.4.4 Khối tài chính – kế toán................................................................ 59 2.4.4.5 Khối kinh doanh ........................................................................... 60 2.4.4.6 Nguồn lao động của Công ty ........................................................ 61 2.5 Phân tích hoạt động sản xuất của Công ty ảnh hưởng tới môi trường ... 61 2.5.1 Khâu chăn nuôi ..................................................................... 61 2.5.2 Khâu giết mổ và chế biến ....................................................... 63 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY ĐỨC VIỆT ............................................................................................................... 67 3.1 Định hướng phát triển của Công ty Đức Việt ............................................. 67 3.2 Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt ................................................... 68 3.2.1 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài EFE (External Factors of Environment) ......................................... 68 3.2.2 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của Công ty IFE (Internal Factors of Environment) .......................................... 71 3.2.3 Sử dụng ma trận SWOT để xây dựng các chiến lược kinh doanh .............................................................................................. 73 3.4 Một số giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh đã lựa chọn ......... 84 3.4.1 Chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing của Công ty liên doanh Đức Việt trong những năm tới ..................................... 84 3.4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt . ........................................................ 85 3.4.2.1 Nâng cao năng suất lao động và đào tạo nguồn nhân lực thay thế .................................................................................................... 85 3.4.2.2 Chuyển giao công nghệ và đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại .................................................................................................. 87 3.4.2.3 Huy động và sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả ......... 88 3.4.3 Các chính sách marketing ................................................ 88 3.4.3.1 Chiến lược sản phẩm. ...................................................................... 88 3.4.3.2 Xây dựng mức giá bán có tính cạnh tranh ................................... 89 Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 4 - 3.4.3.3 Tăng cường năng lực hệ thống phân phối và phát triển marketing hiện đại. ........................................................................................ 89 3.4.3.4 Phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty hướng tới kinh doanh trực tiếp. .............................................................................................. 91 3.3.4 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường ........................ 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 93 1. Kết luận: ........................................................................................................... 93 2. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước: ................................... 94 2.1 Về thủ tục hành chính ......................................................... 94 2.2 Về đăng ký kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: ... 95 2.3 Về huy động vốn .................................................................. 95 2.4 Đối với chính quyền địa phương: ......................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 96 Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 5 - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Cấu trúc kênh phân phối của công ty ....................................................... 43 Hình 2.2: Quy trình sản xuất .................................................................................... 49 Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức công ty Liên doanh Đức Việt TNHH .............................. 56 Hình 2.4: Các qui trình để xử lý nước nước thải của Công ty ................................. 63 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán năm 2007 và 2008 ................................................. 51 Bảng 3.1: Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài EFE của Công ty liên doanh Đức Việt ....................................................................................... 70 Bảng 3.2: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ bên trong IFE của Công ty liên doanh Đức Việt .................................................................................................. 72 Bảng 3.3: Xây dựng các chiến lược kinh doanh để lựa chọn bằng ma trận SWOT . 77 Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 6 - MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang hoà nhập với nền kinh tế thế giới bằng việc gia nhập vào các tổ chức thế giới như WTO, AFTA, APEC , Việt Nam sẽ có nhiều thuật lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta được hưởng một số ưu đãi cũng như được ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại nhưng cũng phải thực hiện các cam kết với các tổ chức quốc tế và thế giới trong đó có vấn đề môi trường. Chính vì vậy các công ty ở Việt Nam phải đứng trước bối cảnh kinh doanh đầy cạnh tranh, phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Việc cạnh tranh ngày càng lan rộng trong môi trường kinh doanh toàn cầu đã nhấn mạnh nhu cầu làm nhiều thứ thật tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Xu thế của người tiêu dùng hiện nay là sử dụng những sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà giá cả lại hợp lý, ít gây ô nhiễm cho môi trường. Đối với các doanh nghiệp phải thực thi các luật, nghị định bảo vệ môi trường, phí xả thải, rác thải, khí CO2. Hơn nữa, họ phải sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm xuất khẩu. Cho nên việc xây dựng chiến lược kinh doanh của các công ty là hết sức quan trọng. Một chiến lược kinh doanh tốt có hiệu quả sẽ đem lại thành công cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Chiến lược kinh doanh giúp cho các nhà quản trị và nhân viên biết rõ hướng đi và tương lai của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý gắn quyết định của mình với từng bước đi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp sao cho có thể tận dụng mội cơ hội và giảm bớt rủi ro từ môi trường kinh doanh đem lại. Công ty liên doanh Đức Việt bằng việc lựa chọn một chiến lược kinh doanh khoa học phù hợp với tình hình mới có tính đến các vấn đề môi trường. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Phân tích các yếu tố môi trường tác động tới việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty liên doanh Đức Việt” Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 7 - 2. Mục đích của Đề tài: Sản phẩm Công ty liên doanh Đức Việt là các thực phẩm được chế biến từ thịt heo chiếm thị phần lớn trên thị trường Hà Nội, là thức ăn nhanh thuận tiện cho người tiêu dùng. Để xây dựng là thương hiệu thực phẩm Đức Việt nổi tiếng là sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, ít gây ô nhiễm cho môi trường, được người tiêu dùng lựa chọn, Công ty liên doanh Đức Việt cần nghiên cứu xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp, có tính cạnh tranh cao mà đạt được mục tiêu lợi nhuận của công ty, lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo đến môi trường. 3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, so sánh, các phương pháp khoa học thống kê. Từ đó soi rọi lý thuyết xây dựng chiến lược kinh doanh có tính đến vấn đề môi trường vào thực tiễn của Công ty liên doanh Đức Việt. 4. Kết quả dự kiến đạt được: - Đưa ra được chiến lược kinh doanh tổng quát nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho Công ty liên doanh Đức Việt. - Phân tích những vấn đề môi trường có liên quan trong quá trình sản xuất sản phẩm của Công ty Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 8 - CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Khái niệm, yêu cầu và nội dung các bước xây dựng chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh Cách tiếp cận truyền thống Xuất phát từ nguồn gốc quân sự, chiến lược kinh doanh đã đi vào đời sống kinh tế trong phạm vi mô cũng như vĩ mô. Cho nên chiến lược kinh doanh được hiểu như là “khoa học và nghệ thuật của nhà chỉ huy quân sự trong điều hành việc xây dựng kế hoạch tác chiến những trận đánh có quy mô lớn”. Cách tiếp cận hiện đại Ngày nay, theo cách tiếp cận hiện đại, các nhà kinh tế học cho rằng “chiến lược kinh doanh là phương hướng và quy mô của một tổ chức trong dài hạn: chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà đầu tư”. Nói cách khác, chiến lược kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn. Doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường nào và những loại hoạt động nào doanh nghiệp thực hiện trên thị trường đó. Doanh nghiệp sẽ làm thế nào để hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó. Những nguồn lực nào mà doanh nghiệp cần phải có để có thể cạnh tranh được. Những nhân tố từ môi trường bên trong, bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Những giá trị và kỳ vọng nào mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh nghiệp cần là gì? Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 9 - Chiến lược kinh doanh gồm 3 giai đoạn: 1. Giai đoạn xây dựng và lựa chọn chiến lược 2. Giai đoạn thực hiện chiến lược 3. Giai đoạn đánh giá và điểu chỉnh chiến lược Trong đó, giai đoạn xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh là một khâu then chốt và quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu đề ra trong một môi trường kinh doanh luôn biến động. Chiến lược kinh doanh được xây dựng chính là công cụ sẽ cho biết doanh nghiệp cần tận dụng những cơ hội và hạn chế những nguy cơ từ môi trường bên ngoài như thế nào để phát huy sức mạnh của mình và hạn chế các điểm yếu nhằm hướng tới các mục tiêu đó của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh là một chương trình hành động tổng quát, đưa ra các quyết định và cách tiệm cận của doanh nghiệp để xác định, thiết kế, tổ chức các phương tiện và nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn và đối phó với những biến đổi của môi trường cạnh tranh. Nó xác định các hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp cần tiến hành, đề ra các chính sách và các kế hoạch cơ bản để đạt được các mục tiêu đó. 1.1.2 Yên cầu của chiến lược kinh doanh Trong quá trình quản trị chiến lược chiến lược kinh doanh phải đáp ứng một số yêu cầu quan trọng: Thứ nhất, quản trị chiến lược có hiệu quả khi xây dựng chiến lược phải đưa ra các giải pháp phát huy các thế mạnh và hạn chế các điểm yếu của doanh nghiệp để tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ hai, chiến lược kinh doanh cần xác định phạm vi kinh doanh, mục tiêu và những điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu đó. Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 10 - Thứ ba, chiến lược kinh doanh phải dự đoán được sự thay đổi môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ tư, chiến lược kinh doanh cần ngắn gọn, súc tích, và đơn giản. Thứ năm, khi xây dựng chiến lược kinh doanh cần tính đến những phương án dự phòng, phải có những phản ứng kịp thời với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Thứ sáu, chiến lược kinh doanh cần tận dụng được những cơ hội do môi trường bên ngoài doanh nghiệp mang lại. 1.1.3 Nội dung các bước xây dựng chiến lược kinh doanh Quản trị chiến lược là quá trình thực hiện “các quyết định chiến lược”, quá trình quản trị chiến lược hoàn chỉnh bao gồm các bước sau: Bước 1: Sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Bước 2: Phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp Bước 3: Phân tích môi trường ngành Bước 4: Phân tích nội bộ doanh nghiệp Bước 5: Phân tích các chiến lược kinh doanh cơ bản trong thực tiễn 1.2 Sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Sứ mạng của doanh nghiệp là tuyên bố của doanh nghiệp về mục đích của doanh nghiệp trong dài hạn. Nó đưa ra triết lý kinh doanh, các nguyên tắc kinh doanh và sự tin tưởng vào mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. Nó xác định đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp là gì và sẽ được tiến hành như thế nào, để phục vụ đối tượng nào, hướng phát triển của doanh nghiệp trong các năm tới. 1.3 Phân tích môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp 1.3.1 Môi trường kinh tế Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động trên thế giới vì đã có những thay đổi rất lớn trong chính sách kinh tế. Từ năm Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học viên: Cao Thị Nụ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Hoà - 11 - 2001 đến nay trải qua hai kế hoạch 5 năm ( 2001-2005) và (2006- 2010), nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tự to lớn và nổi bật: tăng trưởng kinh tế nhanh (có năm đứng thứ 2 thế giới về tăng trưởng kinh tế chỉ sau Trung Quốc); mức thu nhập của người dân, mức sống ngày càng được nâng cao và ổn định; môi trườn
Luận văn liên quan