Đề tài Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách

Ngày nay, quản trị tài chính đối với các doanh nghiệp rất quan trọng. Bởi vì, muốn doanh nghiệp của mình tồn tại và phát triển doanh nghiệp cần kinh doanh có lãi. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng và mục tiêu sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, vật lực và doanh nghiệp cần nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, điều này chỉ thực hiện được khi tổ chức dựa trên cơ sở của một quá trình phân tích kinh doanh. Vì vậy, tài chính doanh nghiệp giữ một vai trò hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và phương hướng phát triển của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần Cảng Vật Cách, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích tài chính và bịên pháp cải thiện tình tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách”. Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu các báo tài chính qua các năm: 2007, 2008 để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Kết cấu của khoá luận gồm 3 phần. Cụ thể: Phần 1: Cơ sở lý luận chung về tài chính doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Vật Cách. Phần 3: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính củ a CTCP Cảng Vật Cách.

pdf96 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 3 PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ...... 5 1.1.TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ...................................... 5 1.1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp ....................................................... 5 1.1.2.Các mối quan hệ tài chính chủ yếu ........................................................ 5 1.1.3.Quản trị tài chính doanh nghiệp ............................................................ 6 1.1.4.Vai trò và nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp ..... 7 1.1.4.1.Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp .......................................... 7 1.1.4.2.Nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp .................... 8 1.2.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ........................................... 8 1.2.1.Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp ....... 8 1.2.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................... 8 1.2.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính tài chính doanh nghiệp .................... 9 1.2.1.3.Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp ................................. 9 1.2.2.Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ............................... 10 1.2.2.1.Phương pháp so sánh ........................................................................ 10 1.2.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ ............................................................ 11 1.2.2.3.Phương pháp Dupont ........................................................................ 12 1.2.3.Các thông tin, tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp . 12 1.2.3.1.Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 – DN)........................................ 13 1.2.3.2.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Mẫu số B02-DN) 15 1.3.NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .................... 16 1.3.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính ................................................................................................................. 16 1.3.1.1.Phân tích bảng cân đối kế toán ......................................................... 17 1.3.1.2.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp qua BCKQHĐKD .. 21 1.3.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp .................. 22 1.3.2.1.Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán .................................. 23 1.3.2.2.Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản và tình hình đầu tư . 25 1.3.2.3.Các chỉ số về hoạt động .................................................................... 27 1.3.2.4.Các chỉ số sinh lời ............................................................................. 29 1.3.3.Phương trình Dupont ............................................................................... 30 PHẦN 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH ............................................................................................... 32 2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP CẢNG VẬT CÁCH ............ 32 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ............................... 32 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của Công ty ....................................................... 34 2.1.2.1. Chức năng ........................................................................................ 34 2.1.2.2. Nhiệm vụ .......................................................................................... 34 2.1.3.Cơ cấu tổ chức của Công ty .................................................................. 35 Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 2 2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Vật Cách ................................................................................................................. 39 2.1.4.1.Nguồn vốn kinh doanh ...................................................................... 39 2.1.4.2.Cơ sở vật chất và trang thiết bị ......................................................... 40 2.1.4.4.Kết quả sản xuất kinh doanh ............................................................. 41 2.1.5.Về nhân lực ............................................................................................ 42 2.1.5.1. Đặc điểm lao động trong công ty ..................................................... 42 2.1.5.2.Phương pháp trả lương, thưởng trong công ty .................................. 43 2.1.6. Đặc điểm về thị trƣờng của Công ty ................................................... 44 2.1.7.Thuận lợi, khó khăn và phƣơng hƣớng cho tƣơng lai ....................... 45 2.1.7.1.Thuận lợi ........................................................................................... 45 2.1.7.2.Khó khăn ........................................................................................... 46 2.1.7.3.Phương hướng cho tương lai ............................................................ 46 2.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTCP CẢNG VẬT CÁCH 47 2.2.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty .......................... 47 2.2.1.1.Phân tích tình hình tài chính qua BCĐKT ........................................ 47 2.2.1.1.1.Phân tích tình hình tài sản qua BCĐ .............................................. 47 2.2.1.1.2.Phân tích tình hình nguồn vốn qua BCĐKT .............................. 52 2.2.1.2.Phân tích tình hình tài chính qua bảng BCKQKD ............................ 56 2.2.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trƣng ........................................... 60 2.2.2.1.Phân tích các hệ số về khả năng thanh toán...................................... 60 2.2.2.2.Các hệ số phản ánh cơ cấu tài sản, nguồn vốn và tình hình đầu tư .. 62 Bảng 2.12.Bảng phân tích các hệ số về cơ cấu tài sản, nguồn vốn và tình hình đầu tư .......................................................................................................................... 63 2.2.2.3.Các chỉ số về hoạt động .................................................................... 64 2.2.2.4.Phân tích các chỉ số sinh lời .............................................................. 67 2.2.3.Phân tích tổng hợp tài chính ................................................................ 69 2.2.3.1.Phân tích ROA ...................................................................................... 69 2.2.3.2.Phân tích ROE ................................................................................... 70 PHẦN 3 BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH ........................................................ 73 3.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty CP Cảng Vật Cách .... 73 3.1.1.Ưu điểm ................................................................................................... 73 3.1.2.Hạn chế .................................................................................................... 74 3.1.3.Phương hướng nâng cao hiệu quả tài chính của công ty CP Cảng Vật Cách . 74 3.2.Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách ...... 76 3.2.1.Biện pháp 1: Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp ....................... 76 3.2.1.1.Cơ sở đề ra biện pháp ....................................................................... 76 3.2.1.2.Mục đích của biện pháp .................................................................... 78 3.2.1.3.Nội dung thực hiện ............................................................................ 79 3.2.1.4. Kết quả thực hiện ............................................................................. 80 3.2.2. Biện pháp 2: Xác định nhu cầu vốn lƣu động hợp lý ........................ 81 Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 3 3.2.2.1.Cơ sở của biện pháp .......................................................................... 81 3.2.2.2.Mục đích của biện pháp .................................................................... 82 3.2.2.3.Giải pháp thực hiện ........................................................................... 82 3.2.2.4.Dự tính kết quả đạt được ................................................................... 84 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 85 Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 4 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, quản trị tài chính đối với các doanh nghiệp rất quan trọng. Bởi vì, muốn doanh nghiệp của mình tồn tại và phát triển doanh nghiệp cần kinh doanh có lãi. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng và mục tiêu sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, vật lực và doanh nghiệp cần nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, điều này chỉ thực hiện được khi tổ chức dựa trên cơ sở của một quá trình phân tích kinh doanh. Vì vậy, tài chính doanh nghiệp giữ một vai trò hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và phương hướng phát triển của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần Cảng Vật Cách, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích tài chính và bịên pháp cải thiện tình tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách”. Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu các báo tài chính qua các năm: 2007, 2008 để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Kết cấu của khoá luận gồm 3 phần. Cụ thể: Phần 1: Cơ sở lý luận chung về tài chính doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Vật Cách. Phần 3: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của CTCP Cảng Vật Cách. Với trình độ hiểu biết và thời gian nghiên cứu thực tế có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót trong khoá luận. Em mong muốn nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên trong công ty để tăng cường công tác quản lý tài chính nói chung và của Công ty cổ phần Cảng Vật Cách nói riêng. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của thầy giáo Kỹ sư Lê Đình Mạnh, các cán bộ nhân viên trong công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Sinh viên Nguyễn Thị Lan. Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 5 PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp Để hiểu được khái niệm tài chính doanh nghiệp trước hết chúng ta tìm hiểu khái niệm tài chính. Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về tài chính. Quan điểm 1: Tài chính là phương thức vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán, phương tiện cất trữ, có đặc trưng riêng trong lĩnh vực phân phối là tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ khác nhau cho các mục đích tích luỹ và tiêu dùng khác nhau. Quan điểm 2: Tài chính là tổng thể (hệ thống) những mối quan hệ kinh tế giữa các thực thể tài chính phát sinh trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính. Từ hai quan điểm trên có thể rút ra khái niệm tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp. 1.1.2.Các mối quan hệ tài chính chủ yếu Các quan hệ tài chính: là sự hợp thành từ các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: - Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp được Nhà nước cấp vốn hoạt động (đối với doanh nghiệp Nhà nước) và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như nộp các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước. Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 6 - Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác: Đó là quan hệ về mặt thanh toán trong việc vay và cho vay vốn, đầu tư vốn hoặc bán tài sản, hàng hoá và các dịch vụ khác. - Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp: Được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp thanh toán tiền lương, thực hiện các khoản tiền thưởng, tiền phạt với công nhân viên, quan hệ thanh toán giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, việc phân chia lợi tức, việc hình thành các quỹ của doanh nghiệp. Về bản chất tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Xét về hình thức tài chính doanh nghiệp phản ánh sự vận động và chuyển hoá của các nguồn lực tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Các mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc phân phối để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy các hoạt động gắn liền với việc phân phối để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính tài chính của doanh nghiệp. 1.1.3.Quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được những mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Quản trị tài chính có quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp và giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp. Hầu hết mọi quyết định quản trị khác đều dựa trên những kết luận rút ra từ những đánh giá về mặt tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp. Vậy quản trị tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hoạt động quản trị doanh nghiệp, nó thực hiện những nội dung cơ bản của quản trị tài chính đối với các quan hệ tài chính nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm thực Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 7 hiện tốt nhất các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, đó là tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 1.1.4.Vai trò và nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.4.1.Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò to lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Quản trị tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của quản trị doanh nghiệp, thực hiện những nội dung cơ bản của quản trị tài chính đối với các quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp hình thành để nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, hình thành các công cụ quản lý tài chính và đưa ra các quyết định tài chính. Trong hoạt động kinh doanh, tài chính doanh nghiệp giữ những vai trò chủ yếu sau: - Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Vai trò này của tài chính doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc chủ động lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động liên tục và có hiệu quả với chi phí huy động vốn ở mức thấp nhất. - Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức sử dụng vốn. Việc hình thành và sử dụng tốt các quỹ của doanh nghiệp, cùng với việc sử dụng các hình thức thưởng, phạt vật chất một cách hợp lý sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy người lao động gắn bó với doanh nghiệp từ đó nâng cao năng suất lao động, cải tiến kĩ thuật, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 8 - Giám sát, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Thông qua tình hình thu, chi tiền tệ hàng ngày, tình hình tài chính và thực hiện các chỉ tiêu tài chính, lãnh đạo và các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá tổng và kiểm soát được các mặt hoạt động của doanh nghiệp; phát hiện được kịp thời những tồn tại hay khó khăn vướng mắt trong kinh doanh, từ đó có thể đưa ra các quyết để điều chỉnh các hoạt động phù hợp với diễn biến thực tế kinh doanh. 1.1.4.2.Nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp thường bao gồm những nội dung chủ yếu sau: - Tham gia đánh giá, lựa chọn, các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh - Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho hoạt động của doanh nghiệp - Tổ chức sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi; đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp - Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp - Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp - Thực hiện việc dự báo và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp 1.2.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1.Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ để đánh giá đúng đắn thực trạng tài chính của doanh nghiệp, nắm vững tiềm năng, xác định chính xác hiệu quả kinh doanh cũng như các rủi ro trong tương lai và triển vọng của doanh nghiệp. Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách Nguyễn Thị Lan – QT902N 9 1.2.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho các đối tượng có liên quan có những dự đoán chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp, qua đó có những quyết định phù hợp với lợi ích của chính họ. Những người ở những cương vị khác nhau thì phân tích tài chính nhằm các mục tiêu khác nhau: - Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Phân tích tài chính nhằm đáp ứng các mục tiêu cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp như: tìm kiếm lợi nhuận, đảm bảo khả năng thanh toán nợ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường Ngoài ra, nhờ phân tích tài chính mà các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác, kịp thời các thông tin kinh tế, thấy được thực trạng tài chịnh cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kind doanh. - Đối với các nhà đầu tư, người cho vay: phân tích tài chính giúp họ đánh giá được khả năng sinh lời, mức độ rủi ro, khả năng hoàn trảcủa công ty từ quyết định có nên đầu tư hay cho doanh nghiệp vay vốn không? - Đối với cơ quan Nhà nước: Phân tích tài chính giúp nhà nước nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đề ra các chính sách vĩ mô đúng đắn (chính sách thuế, lãi suất đầu tư) nhằm tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động. - Đối với người lao động: Phân tích tài chính giúp
Luận văn liên quan