Đề tài Quản lý vé cho một công ty xe khách

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hầu hết các lỉnh vực như: kinh tế, giáo dục, y tế, thương mại đang trên con đường tin học hóa từ bộ phận tổ chức quản lý nhân sự đến bộ phận quản lý kinh doanh. Việc tin học hóa này giúp cho việc quản lý được thuận lợi, nhanh chóng và khoa học hơn.Vì vậy, các phần mềm quản lý và ứng dụng đã ra đời từ những nhu cầu này.Nhưng để có được một phần mềm mang lại hiệu quả thì những kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thông thông tin là hết sức cần thiết.Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm chúng em chọn đề tài: Quản lý vé cho một công ty xe khách.Chúng em hy vọng đề tài này tuy không phải là một giải pháp tối ưu nhưng sẽ giải quyết một phần nào những khó khăn trong việc điều hành và quản lý vé của công ty vận tải hành khách. Sẽ không tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, nhóm chúng em hy vọng nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy về đề tài này.Xin cảm ơn thầy trong thời gian qua đã truyền dạy cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm làm nền tảng tri thức cho nhóm chúng em hoàn thành đề tài này

pdf104 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2723 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý vé cho một công ty xe khách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: Quản lý vé cho một công ty xe khách 2 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hầu hết các lỉnh vực như: kinh tế, giáo dục, y tế, thương mại …đang trên con đường tin học hóa từ bộ phận tổ chức quản lý nhân sự đến bộ phận quản lý kinh doanh. Việc tin học hóa này giúp cho việc quản lý được thuận lợi, nhanh chóng và khoa học hơn.Vì vậy, các phần mềm quản lý và ứng dụng đã ra đời từ những nhu cầu này.Nhưng để có được một phần mềm mang lại hiệu quả thì những kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thông thông tin là hết sức cần thiết.Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm chúng em chọn đề tài: Quản lý vé cho một công ty xe khách.Chúng em hy vọng đề tài này tuy không phải là một giải pháp tối ưu nhưng sẽ giải quyết một phần nào những khó khăn trong việc điều hành và quản lý vé của công ty vận tải hành khách. Sẽ không tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, nhóm chúng em hy vọng nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy về đề tài này.Xin cảm ơn thầy trong thời gian qua đã truyền dạy cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm làm nền tảng tri thức cho nhóm chúng em hoàn thành đề tài này. MỤC LỤC MỤC LỤC .............................................................................................................................. 2 Chương 1 ĐẶC TẢ ................................................................................................................ 7 Chương 2 HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU ............................................................................. 8 2.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ .............. 8 2.1.1 Danh sách các yêu cầu ................................................................................................... 8 2.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định .............................................................................. 9 2.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA ............... 18 2.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ .............. 20 3 2.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG ............ 22 2.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH ...... 24 2.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT .............. 25 2.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN ................ 27 2.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ ......... 29 Chương 3 MÔ HÌNH HÓA ................................................................................................. 30 3.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN ĐI: 30 3.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ:33 3.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU GHI NHẬN ĐẶT VÉ: 35 3.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU CHUYẾN ĐI: 37 3.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG: 39 3.5.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU BÁN VÉ CÁC TUYẾN ĐI: .................................................................................................................. 39 3.5.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU NĂM: . 41 3.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH: 43 3.6.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 1: ................... 43 3.6.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 2: ................... 45 3.6.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 3: ................... 46 chương 4 THIẾT KẾ DỮ LIỆU .......................................................................................... 48 4.1 Xét yêu cầu phần mềm “Nhận lịch Chuyến đi” ............. 48 4 4.1.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ................................................................................ 48 4.1.1.1 Biểu mẫu liên quan: BM1 .......................................................................................... 48 4.1.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa .................................................................................. 50 4.2 Xét yêu cầu phần mềm “Bán vé” ................................ 52 4.2.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ................................................................................ 52 4.2.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:................................................................................. 55 4.3 Xét yêu cầu phần mềm “Ghi nhận đặt vé” ................... 57 4.3.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ................................................................................ 57 4.3.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:................................................................................. 60 4.4 Xét yêu cầu phần mềm “Tra cứu Chuyến đi” .............. 63 4.4.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ................................................................................ 63 4.4.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:Xét yêu cầu phần mềm “Lập báo cáo tháng” ............ 66 4.5 Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu bán vé các Chuyến đi” 66 4.5.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ................................................................................ 66 4.5.2 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ................................................................................ 69 4.6 Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu năm” .................. 69 4.6.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn ................................................................................ 69 4.6.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:................................................................................. 73 CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ GIAO DIỆN ................................................................................. 73 5 5.1 Màn hình giao diện “Nhận lịch Chuyến đi” ................. 73 5.1.1 ........................................... Màn hình với tính đúng đắn 73 5.2 Màn hình giao diện “Bán vé Chuyến đi” ..................... 74 5.2.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn .......................................................................... 74 5.2.2 Màn hình cuối cùng ..................................................................................................... 75 5.3 Màn hình giao diện “Ghi nhận đặt vé” ........................ 75 5.3.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn .......................................................................... 75 5.3.2 Màn hình cuối cùng ..................................................................................................... 76 5.4 Màn hình giao diện “Tra cứu Chuyến đi” .................... 76 5.4.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn .......................................................................... 76 5.4.2 Màn hình cuối cùng ..................................................................................................... 77 5.5 Màn hình giao diện “Lập báo cáo tháng” .................... 77 5.5.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn .......................................................................... 77 5.5.2 Màn hình cuối cùng ..................................................................................................... 78 5.6 Màn hình giao diện “Lập báo cáo năm” ...................... 78 5.6.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn .......................................................................... 78 5.6.2 Màn hình cuối cùng ..................................................................................................... 78 5.7 Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 1” ................. 79 5.8 Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 2” ................. 79 6 5.9 Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 3” ................. 80 5.10 Màn hình giao diện “Quản Lý Chuyến đi” .................. 80 5.10.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn ........................................................................ 80 5.10.1.1 Thêm Chuyến đi ...................................................................................................... 80 5.10.2 Màn hình cuối cùng .................................................................................................... 82 5.11 Màn hình giao diện “Quản Lý Tuyến Đi” ................... 82 5.11.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn ........................................................................ 82 5.11.2 Màn hình cuối cùng .................................................................................................... 83 5.12 Màn hình giao diện “Quản Lý Bến xe” ....................... 84 5.12.1 Màn hình giao diện với tính đúng đắn ........................................................................ 84 5.12.2 Màn hình cuối cùng .................................................................................................... 85 CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ XỬ LÝ .......................................................................................... 86 6.1 Màn hình “Nhận lịch Chuyến đi” ................................ 86 6.2 Màn hình “Bán vé Chuyến đi” .................................... 88 6.3 Màn hình Đặt vé Chuyến đi ........................................ 90 6.4 Màn hình “Tra cứu Chuyến đi” ................................... 93 6.5 Màn hình “Báo cáo tháng” .......................................... 94 6.6 Màn hình “Báo cáo năm” ............................................ 95 6.7 Màn hình “Thay đổi quy định 1” ................................. 96 7 6.8 Màn hình “Thay Đổi Quy Định 2” .............................. 97 6.9 Màn hình “Thay Đổi Quy Định 3” .............................. 98 6.10 Màn hình “Thêm Bến xe” ........................................... 99 6.11 Màn hình “Thêm Tuyến Đi” .................................... 100 6.12 Màn hình “Quản Lý Bến xe”..................................... 101 6.13 Màn hình “Quản Lý Tuyến Đi” ................................. 102 6.14 Màn hình “Quản Lý Chuyến đi” ............................... 103 CHƯƠNG 1 ĐẶC TẢ Là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Việt Nam, Hoàng Long đã từng bước khẳng định vị trí kinh doanh dịch vụ vận tải trên thị trường. Trong điều kiện cạnh tranh muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải tự mình vận động, tự tìm kiếm chỗ đứng cơ hội kinh doanh, cùng với phát huy nội lực bản thân, tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, hoàn thiện công tác quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong tương lai, công ty có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động của mình cũng như không ngừng cải thiện chất lựơng, uy tín của mình đối với khách hàng. Với số lượng khách hàng tăng nhanh qua từng năm, việc quản lý bán vé ngày càng trở nên khó khăn hơn.Công ty đang lên kế hoạch tin học hóa toàn bộ những công việc liên quan đến quản lý bán vé cho khách hàng. “Phần mềm quản lý vé” là sự lựa chọn tốt nhất nhằm giải quyết những khó khăn đang gặp phải của Công ty. 8 Phần mềm sẽ được cài đặt tại các phòng điều độ của các đoàn xe nơi trực tiếp nhập số liệu. Sau đó dữ liệu được truyền về phòng kế toán các chi nhánh, trung tâm vé, trung tâm điều hành xe và phòng kế toán Tổng công ty. CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG CÁC CHƯƠNG 3 YÊU CẦU 3.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 3.1.1 Danh sách các yêu cầu ST T Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định Ghi chú 1 Nhận lịch BM1 QĐ1 2 Bán vé BM2 QĐ2 3 Ghi nhận đặt vé BM3 QĐ3 4 Tra cứu chuyến đi BM4 5 Lập báo cáo tháng BM5 6 Thay đổi quy định QĐ6 9 3.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định 3.1.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1 BM1: Nhận lịch Mã chuyến: Bến xe đi: Bến xe đến: Ngày - giờ: Thời gian đi: Số lượng ghế hạng 1: Số lượng ghế hạng 2: Stt Bến xe trung gian Thời gian dừng Ghi chú QĐ1: Có 10 bến xe. Thời gian đi tối thiểu là 30 phút. Có tối đa 2 bến xe trung gian với thời gian dừng từ 10 đến 20 phút. Ví dụ: 10 BM1: Lịch chuyến đi Mã chuyến: CD1 Bến xe đi: Bx Hoàng Long Q5.TPHCM Bến xe đến: Bx Hoàng Long , Thốt Nốt, Cần Thơ. Ngày - giờ: 5/4/2008 – 7h Thời gian đi: 4 tiếng Số lượng ghế hạng 1: 15 Số lượng ghế hạng 2: 15 Stt Bến xe trung gian Thời gian dừng Ghi chú 3.1.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2 BM2: Vé chuyến đi Chuyến đi: Hành khách: CMND: 11 Điện thoại: Hạng vé: Giá tiền: QĐ2: Chỉ bán vé khi còn chỗ. Có 2 hạng vé (1, 2) với đơn giá trong bảng tra bến xe đi, bến xe đến. Ví dụ: BM2: Vé chuyến đi Chuyến đi: CD1 Hành khách: Trịnh T Hồng Hà CMND: 273132202 Điện thoại: 834761 Hạng vé: 1 Giá tiền: 200000VNd 3.1.2.3 Biểu mẫu 3 và qui định 3 BM3: Phiếu đặt chỗ Chuyến đi: Hành khách: CMND: Điện thoại: Hạng vé: Giá tiền: 12 Ngày đặt: QĐ3: Chỉ cho đặt vé chậm nhất 1 ngày trước khi khởi hành. Vào ngày khởi hành tất cả các phiếu đặt sẽ bị hủy. Ví dụ: BM3: Phiếu đặt chỗ Chuyến đi: CD1 Hành khách: Trịnh T Hồng Hà CMND: 273132202 Điện thoại: 834761 Hạng vé: 1 Giá tiền: 200000VNd Ngày đặt: 4/5/2008 3.1.2.4 Biểu mẫu 4 BM4: Danh sách chuyến đi 13 Stt Bến xe đi Bến xe đến Khởi hành Thời gian Số ghế trống Số ghế đặt Ví dụ: BM4: Danh sách chuyến đi Stt Bến xe đi Bến xe đến Khởi hành Thời gian Số ghế trống Số ghế đặt 1 Hoàn g Long. Q5 Thốt Nốt.CT 1/5/20 08 - 7h00 4 tiếng 3 26 2 Hoàn g Long. Q5 Vũng Tàu 1/5/20 08 - 13h25 2 tiếng 2 27 14 3.1.2.5 Biểu mẫu 5 3.1.2.5.1 Biểu mẫu 5.1 BM5. 1: Báo cáo doanh thu bán vé các chuyến đi Tháng: Stt Chuyến đi Số vé Tỷ lệ Doanh thu Ví dụ: BM5. 1: Báo cáo doanh thu bán vé các chuyến đi Tháng: 1/2008 15 Stt Chuyến đi Số vé Tỷ lệ Doanh thu 1 CD1 300 20.000.000 2 CD2 174 17.000.000 3.1.2.5.2 Biểu mẫu 5.2 BM5. 2: Báo cáo doanh thu năm Năm: Stt Tháng Số Chuyến đi Doanh thu Tỷ lệ Ví dụ: 16 BM5. 2: Báo cáo doanh thu năm Năm: 2007 17 Stt Tháng Số chuyến đi Doanh thu Tỷ lệ 1 1 90 360.000.000 2 2 95 372.563.500 3 3 36 123.651.840 4 4 54 200.000.000 5 5 61 253.653.200 6 6 64 258.849.500 7 7 84 353.652.220 8 8 65 260.000.000 9 9 65 261.260.000 10 10 81 341.650.000 11 11 65 259.862.230 12 12 54 199.860.000 18 3.1.2.6 Quy định 6 QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các quy định như sau + QD1: Thay đổi số lượng bến xe, thời gian đi tối thiểu, số bến xe trung gian tối đa, thời gian dừng tối thiểu, tối đa tại các bến xe trung gian. + QD2: Thay đổi số lượng các hạng vé, bảng đơn giá vé. + QD3: Thời gian chậm nhất khi đặt vé, khi hủy đặt vé. 3.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA Stt Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị cần thay đổi 1 Thay đổi quy định nhận lịch chuyến đi Thời gian đi tối thiểu Số lượng bến xe trung gian Thời gian dừng tối thiểu Thời gian dừng tối đa Bến xe 2 Thay đổi quy định bán vé Tình trạng vé 19 Hạng vé Đơn giá 3 Thay đổi quy định ghi nhận đặt vé Hạn đặt vé trễ nhất Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Thay đổi quy định nhận lịch chuyến đi Cho biết giá trị mới của thời gian đi tối thiểu, số lượng bến xe trung gian, thời gian dừng tối thiểu, thời gian dừng tối đa Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra. 2 Thay đổi quy định bán vé Cho biết tình trạng vé mới, hạng vé mới, đơn giá mới. Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra. Cho phép hủy hay cập nhật lại thông tin về tình trạng vé, 20 hạng vé, đơn giá. 3 Thay đổi quy định ghi nhận đặt vé Cho biết giá trị mới của hạn đặt vé trễ nhất. Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra. 3.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ Máy tính với CPU Pentium III 533, RAM 128 MB Stt Nghiệp vụ Tốc độ xử lý Dung lượng lưu trữ Ghi chú 1 Nhận lịch 120 chuyến / giờ 2 Bán vé Ngay tức thì 3 Ghi nhận đặt vé Ngay tức thì 21 4 Tra cứu chuyến đi Ngay tức thì 5 Lập báo cáo tháng Ngay tức thì 6 Thay đổi quy định Ngay tức thì Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Nhận lịch Thực hiện đúng theo yêu cầu 2 Bán vé Thực hiện đúng theo yêu cầu 3 Ghi nhận đặt vé Thực hiện đúng theo yêu cầu 22 4 Tra cứu chuyến đi Thực hiện đúng theo yêu cầu 5 Lập báo cáo tháng Thực hiện đúng theo yêu cầu 6 Thay đổi quy định Thực hiện đúng theo yêu cầu 3.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG Người dùng có trình độ tin học tương đương chứng chỉ A tin học quốc gia Stt Nghiệp vụ Mức độ dễ học Mức độ dễ sử dụng Ghi chú 1 Nhận lịch 5 phút hướng dẫn 2 Bán vé 5 phút hướng dẫn 23 3 Ghi nhận đặt vé 5 phút hướng dẫn 4 Tra cứu chuyến 5 phút hướng dẫn Không biết nhiều về chuyến đi cần tra cứu Có đầy đủ thông tin về chuyến đi 5 Lập báo cáo 5 phút hướng dẫn Tùy chọn theo từng tháng hoặc theo năm 6 Thay đổi quy định 5 phút hướng dẫn Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Nhận lịch Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng thực hiện theo dúng yêu cầu 24 2 Bán vé Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng thực hiện theo dúng yêu cầu 3 Ghi nhận đặt vé Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng thực hiện theo dúng yêu cầu 4 Tra cứu chuyến đi thực hiện theo dúng yêu cầu 5 Lập báo cáo tháng Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng thực hiện theo dúng yêu cầu 6 Thay đổi quy định Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng thực hiện theo dúng yêu cầu 3.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH Stt Nghiệp vụ Đối tượng liên quan Ghi chú 1 Nhận danh sách chuyến Từ tập tin Excel Độc lập phiên bản 25 2 Xuất báo cáo Đến phần mềm Crystal Report Độc lập phiên bản Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Nhận danh sách chuyến đi Chuẩn bị tập tin Excel với cấu trúc theo biểu mẫu và cho biết tên tập tin muốn dùng. thực hiện theo dúng yêu cầu 2 Xuất báo cáo Cài đặt phần mềm Crystal Report và cho biết tháng cần lập báo cáo. thực hiện theo dúng yêu cầu 3.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT Stt Nghiệp Quản trị Ban giám Nhân viên Khác 26 vụ đốc phòng vé 0 Phân quyền  1 Nhận lịch  2 Bán vé  3 Ghi nhận đặt vé  4 Tra cứu chuyến đi    5 Lập báo cáo tháng  6 Thay đổi quy định  Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật: 27 Stt Người dùng Trách nhiệm Phần mềm Ghi chú 1 Quản trị Cho biết các người dùng mới và quyền hạn Ghi nhận và thực hiện đúng Có thể hủy, thay đổi quyền 2 Ban giám đốc Cung cấp tên và mật khẩu Ghi nhận và thực hiện đúng Có thể thay đổi mật khẩu 3 Nhân viên phòng vé Cung cấp tên và mật khẩu Ghi nhận và thực hiện đúng Có thể thay đổi mật khẩu 4 Khác Tên chung 3.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN Stt Nghiệp vụ Đối tượng Ghi chú 28 1 Phục hồi Lịch chuyến đi đã xóa 2 Hủy thực sự Lịch chuyến đi đã xóa 3 Không cho phép xóa Chuyến đi đã có hành khách mua vé. Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn: Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Phục hồi Cho biết lịch chuyến đi cần phục hồi Phục hồi 2 Hủy thực sự Cho biết chuyến đi cần hủy Hủy thật sự 3 Không cho phép xóa Thực hiện theo đúng yêu cầu 29 3.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ Stt Yêu cầu Mô tả chi tiết Ghi chú 1 Dễ sửa lỗi Xác định lỗi trung bình trong 15 phút Khi sửa lỗi một chức năng không làm ảnh hưởng đến chức năng khác 2 Dễ bảo trì Thêm chức năng mới nhanh Không ảnh hưởng đến các chức năng đã có 3 Tái sử dụng Xây dựng phần mềm bán vé tàu cánh ngầm trong 3 ngày Với cùng các yêu cầu 4 Dễ mang chuyển Đổi sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu mới tối đa trong 2 ngày Với cùng các yêu cầu 30 CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH HÓA 4.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN ĐI:  Biểu mẫu BM1: Nhận lịch Chuyến đi Mã Chuyến: Bến xe đi: Bến xe đến: