Đề tài Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Bài học cho sự phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam

Chứng khoán Trung Quốc đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Một nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao bậc nhất thế giới. Một đất nước chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic 2008. Sự gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO mở ra vô số cơ hội trong tất cả các lĩnh vực cho quốc gia này. Đó chưa phải là những nguyên nhân chính khiến người ta dự đoán Trung Quốc sẽ trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ hai của Châu Á sau Nhật Bản. Trong thời gian gần đây, Chính phủ và Uỷ ban chứng khoán Trung Quốc đang thực hiện hàng loạt cải cách có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển thị trường lên tầm vóc mới và hội nhập với thế giới. Với 13 năm tồn tại, kể từ khi hai Sở giao dịch chứng khoán chính thức đi vào hoạt động, thị trường này mang những nét đặc trưng riêng và để lại những bài học quý giá riêng. Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với thị trường của Trung Quốc. Với ba năm tồn tại, chúng ta vẫn trong quá trình tìm kiếm những hướng đi phù hợp. Do đó, những bài học từ thị trường chứng khoán Trung Quốc có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay. Đó là lý do tác giả chọn đề tài Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Bài học cho sự phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam. Với khoá luận này, tác giả hy vọng, thông qua việc nghiên cứu những mặt tích cực và hạn chế của thị trường chứng khoán Trung Quốc, đặc biệt là trong công tác quản lý của Chính phủ và Uỷ ban chứng khoán Trung Quốc, rút ra những bài học bổ ích cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

doc12 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Bài học cho sự phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr­êng ®¹i häc ngo¹i th­¬ng Khoa kinh tÕ ngo¹i th­¬ng Khãa luËn tèt nghiÖp ®Ò tµi thÞ tr­êng chøng kho¸n trung quèc vµ bµi häc ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña thÞ tr­êng chøng kho¸n viÖt nam Ng­êi viÕt : V­¬ng V©n Anh Líp : Anh 8 - K38 - Hµ Néi Gi¸o viªn h­íng dÉn : Th¹c sü §Æng ThÞ Nhµn lêi më ®Çu Chøng kho¸n Trung Quèc ®ang thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Mét nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao bËc nhÊt thÕ giíi. Mét ®Êt n­íc chuÈn bÞ tæ chøc ThÕ vËn héi Olympic 2008. Sù gia nhËp vµo Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO më ra v« sè c¬ héi trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cho quèc gia nµy. §ã ch­a ph¶i lµ nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh khiÕn ng­êi ta dù ®o¸n Trung Quèc sÏ trë thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n lín thø hai cña Ch©u ¸ sau NhËt B¶n. Trong thêi gian gÇn ®©y, ChÝnh phñ vµ Uû ban chøng kho¸n Trung Quèc ®ang thùc hiÖn hµng lo¹t c¶i c¸ch cã ý nghÜa quan träng nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng lªn tÇm vãc míi vµ héi nhËp víi thÕ giíi. Víi 13 n¨m tån t¹i, kÓ tõ khi hai Së giao dÞch chøng kho¸n chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, thÞ tr­êng nµy mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng riªng vµ ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc quý gi¸ riªng. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång víi thÞ tr­êng cña Trung Quèc. Víi ba n¨m tån t¹i, chóng ta vÉn trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm nh÷ng h­íng ®i phï hîp. Do ®ã, nh÷ng bµi häc tõ thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong hoµn c¶nh hiÖn nay. §ã lµ lý do t¸c gi¶ chän ®Ò tµi ThÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc vµ Bµi häc cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Víi kho¸ luËn nµy, t¸c gi¶ hy väng, th«ng qua viÖc nghiªn cøu nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý cña ChÝnh phñ vµ Uû ban chøng kho¸n Trung Quèc, rót ra nh÷ng bµi häc bæ Ých cho thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu cña kho¸ luËn lµ nghiªn cøu, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c tµi liÖu vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc vµ ViÖt Nam còng nh­ cña mét sè quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi, so s¸nh vµ rót ra kÕt luËn. Bè côc khãa luËn gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n Ch­¬ng 2: ThÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc Ch­¬ng 3: ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam vµ bµi häc cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp nh×n tõ kinh nghiÖm cña Trung Quèc. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn, Th¹c sü §Æng ThÞ Nhµn. Do n¨ng lùc cña ng­êi viÕt cßn h¹n chÕ, bµi kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy c« vµ sù gãp ý cña b¹n ®äc. môc lôc Néi dung Trang  Lêi më ®Çu  Môc lôc  Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ThÞ tr­êng chøng kho¸n 1  I.B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña ThÞ tr­êng chøng kho¸n 1  1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n 1  2.B¶n chÊt cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 3  3.Chøc n¨ng vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 4  II.C¬ cÊu cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 7  1.Ph©n lo¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n theo ph­¬ng thøc giao dÞch 7  2.Ph©n lo¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n theo c«ng cô l­u th«ng 9  3.Ph©n lo¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n theo tÝnh chÊt l­u ký 9  III.C«ng cô l­u th«ng trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n 10  1.Cæ phiÕu 11  2.Tr¸i phiÕu 15  3.C¸c chøng tõ cã nguån gèc chøng kho¸n 17  IV.C¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n 19  1.Chñ thÓ ph¸t hµnh  2.Chñ thÓ ®Çu t­  3.Chñ thÓ trung gian  4.Ng­êi qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng  5.C¸c chñ thÓ kh¸c  V.Vai trß cña thÞ tr­êng chøng kho¸n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 21   Ch­¬ng 2: ThÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc 25  I.Tæng quan vÒ lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña TTCK Trung Quèc 25  1.Sù ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc 25  2.C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc 27  3.Vµi nÐt s¬ qua vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc 28  3.1.CÊu tróc TTCK Trung Quèc  3.2.Hµng ho¸ trªn TTCK Trung Quèc  3.3.C«ng ty niªm yÕt trªn TTCK Trung Quèc  3.4.C«ng ty chøng kho¸n trªn TTCK Trung Quèc  3.5.Nhµ ®Çu t­ trªn TTCK Trung Quèc  3.6.HÖ thèng luËt ®iÒu chØnh vµ c¬ quan qu¶n lý  II.§¸nh gi¸ ThÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc 36  1.Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc 36  2.Nh÷ng mÆt tån t¹i 37  2.1.BiÓu hiÖn cña c¸c mÆt tån t¹i 37  2.1.1.ChØ sè chøng kho¸n biÕn ®éng bÊt th­êng 37  2.1.2.Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng míi næi ®iÓn h×nh 41  a.CÊu tróc d¹ng nãn 41  b.Chøng kho¸n nhá ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n chøng kho¸n lín 44  c.TÝnh chÊt ®Çu c¬ 45  d.Nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n chiÕm ®a sè 46  e.Më réng thÞ tr­êng vÒ mÆt l­îng 47  2.2.Nguyªn nh©n c¸c mÆt tån t¹i 48  2.2.1.Nguyªn nh©n tõ c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« 48  a.Sù ph©n biÖt c¸c lo¹i chøng kho¸n  b.CÊu tróc TTCK Trung Quèc lµ trë ng¹i lín cho sù ph¸t triÓn  c.Quy ®Þnh vÒ cæ phiÕu kh«ng ®­îc phÐp giao dÞch  d.H¹n chÕ ®èi víi nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc vµ nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi  2.2.2.Nguyªn nh©n tõ phÝa c«ng ty niªm yÕt 51  a.Giíi thiÖu hÖ sè P/E vµ P/B  b.HÖ sè P/E vµ P/B cña Trung Quèc  c.Nguyªn nh©n hiÖn t­îng hÖ sè P/E cña TTCK Trung Quèc cao  3.Bµi häc rót ra tõ sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña TTCK Trung Quèc 53  3.1.Bµi häc cho sù ph¸t triÓn TTCK Trung Quèc 53  3.1.1. TTCK cÇn ph¸t triÓn cã chiÒu s©u vµ tõ bªn trong 53  3.1.2.ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña ng©n hµng cÇn hç trî tÝch cùc cho TTCK 55  3.1.3. Vai trß cña c¸c chÝnh s¸ch vÜ m«, c«ng t¸c qu¶n lý vµ hÖ thèng luËt 56  3.1.4. C«ng t¸c ®µo t¹o còng cã vai trß quan träng 58  3.2.Bµi häc vÒ vÊn ®Ò më cöa, héi nhËp cña TTCK 59  3.2.1.Héi nhËp TTCK n»m trong héi nhËp kinh tÕ nãi chung 59  3.2.2.ChÝnh s¸ch thu hót vµ ­u ®·i nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi 61  3.2.3.Ph¸t hµnh chøng kho¸n trªn TTCK n­íc ngoµi 63   Ch­¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn vµ héi nhËp thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam nh×n tõ kinh nghiÖm cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc 65  I.Tæng quan vÒ TTCK ViÖt Nam 65  1.Sù ra ®êi vµ 3 n¨m ho¹t ®éng 65  2.C¬ cÊu tæ chøc vµ thµnh phÇn 67  3.C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi TTCK 72  II.C¸c mÆt tån t¹i hiÖn nay vµ nguyªn nh©n 75  1.VÒ phÝa cung 75  1.1.Hµng ho¸ kÐm hÊp dÉn vµ c¬ chÕ ph¸t hµnh ch­a hîp lý  1.2.BÊt cËp tõ phÝa c«ng ty chøng kho¸n  1.3.BÊt cËp tõ c«ng t¸c vËn hµnh TTGDCK  1.4.H¹n chÕ trong c«ng t¸c c«ng bè th«ng tin  1.5.BÊt cËp cña hÖ thèng l­u ký chøng kho¸n  2.VÒ phÝa cÇu chøng kho¸n 79  2.1.H¹n chÕ vÒ sè l­îng vµ thµnh phÇn nhµ ®Çu t­  2.2.Sù suy gi¶m lßng tin trong c«ng chóng ®Çu t­  3.VÒ vai trß cña chÝnh phñ vµ c¬ quan qu¶n lý 80  3.1.BÊt cËp tõ mét sè chÝnh s¸ch vÜ m«  3.2.Khung ph¸p lý ch­a hoµn chØnh  3.3.C«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t thÞ tr­êng  3.4.C«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng vµ ®µo t¹o nh©n lùc  III.Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn vµ héi nhËp thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam nh×n tõ kinh nghiÖm cña thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc 83  1.Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 83  1.1.T¹o m«i tr­êng vÜ m« thuËn lîi  1.2.Hoµn thiÖn khung ph¸p lý  1.3.T¨ng c­êng phèi hîp c¸c Bé, ngµnh  1.4.T¨ng c­êng hµng ho¸ cho thÞ tr­êng  1.5.KÝch cÇu chøng kho¸n  1.6.T¨ng c­êng chÊt l­îng c¸c chñ thÓ trung gian  1.7.Hoµn thiÖn bé m¸y UBCKNN vµ TTGDCK  1.8.C«ng t¸c ®µo t¹o, tuyªn truyÒn  2.Gi¶i ph¸p nh»m héi nhËp TTCK ViÖt Nam 91  2.1.Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi  2.2.Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng niªm yÕt trªn TTCK n­íc ngoµi  2.3.T¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c trong lÜnh vùc chøng kho¸n  Lêi kÕt luËn  Danh môc tµi liÖu tham kh¶o  Phô lôc 1: Tæng kÕt vÒ hµng ho¸ trªn TTCK Trung Quèc 1992-2002  Phô lôc 2: Giíi thiÖu 21 c«ng ty niªm yÕt trªn TTCK ViÖt Nam  Phô lôc 2: China Indexes          Lêi kÕt luËn Víi 13 n¨m tån t¹i, thÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc ®· ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc quý gi¸ vÒ c¸ch ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo chøng kho¸n, vÒ c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« hç trî, vÒ vai trß qu¶n lý cña ChÝnh phñ vµ Uû ban chøng kho¸n, vÒ niªm yÕt chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi..... §ã thùc sù lµ nh÷ng kinh nghiÖm cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trong hoµn c¶nh hiÖn nay. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Trung Quèc ®ang høa hÑn nh÷ng møc t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ trong thêi gian tíi, do nh÷ng ®iÒu kiÖn vÜ m« ®Çy thuËn lîi vµ hµng lo¹t nh÷ng c¶i tæ quan träng trong ngµnh. Th¸ng 6 n¨m 2003, mét Ngµy héi chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®­îc tæ chøc víi sù tham gia cña ®«ng ®¶o c¸c thµnh viªn cña thÞ tr­êng vµ c¸c nhµ ®Çu t­ ¶o. Ngµy héi nµy cho thÊy mét triÓn väng míi cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña thÞ tr­êng chøng kho¸n n­íc ta. Víi bµi kho¸ luËn nµy, t«i mong gãp ®­îc mét tiÕng nãi chung vµo niÒm hy väng ®ã cña c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c¸c chñ thÓ kh¸c cu¶ thÞ tr­êng. Xin ®­îc c¶m ¬n Th¹c sü §Æng ThÞ Nhµn v× sù chØ d¹y, h­íng dÉn tËn t×nh cña c« ®èi víi bµi luËn v¨n. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù d¹y dç cña c¸c thÇy c« trong tr­êng ®· cho em kiÕn thøc vµ niÒm say mª nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi khoa häc nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh ThÞ tr­êng chøng kho¸n- GS- NG¦T §inh Xu©n Tr×nh- Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng – Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc 1999 Gi¸o tr×nh ThÞ tr­êng chøng kho¸n- Häc viÖn Ng©n hµng- Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 2001 China Stock Market in a Global Pespective- Research Report by Sheldon Gao, PhD. Senior Director, Dow Jones Indexes 609-520-4114 September 2002 China’s Stock Market: Development and Prospects by Li Ting- Master of Economics and Public Policy- KDI School of Public Policy and Management- 2000 Overseas Listing of Chinese Companies- A study Focusing on Listing on the London Stock Exchange for Chinese Companies- Zhang Yi- Master Thesis No 2002:55- Accounting and Finance- Goteborg University China’s Securities Market www.oecd.org/dataoecd/5/32/18469881.pdf Accelerate the Development of Securities industry, Promote the Construction of Shanghai as an International Financial Centre www.chinamoney.com.cn/content/online2002/english/ca/1046.htm 12/4/2003 Internationalization of Securities Market After China’s WTO Accession – Pei Changhong, Qui Weili- China&World Economy Number 4 2002 Overseas Listings by Chinese Firms Open the Door to Foreign Stock Exchanges – Asia Pacific Bulletin- Weekly analysis of breaking issues in Asia Pacific- September 26, 2003 Review of China Securities Market in 2001 and Prospect for 2002 www.chinamoney.com.cn/content/online2002/english/ca/454.htm China’s Stock Market to let in foreign firms www.news.bbc.uk/1/hi/business/1433474.stm 12.China’s stock market plunges – FinanceAsia.com www.financeasia.com/articles/42D188EB-4E62-4D3E-AE1CCF2ADD324389.cfm 13.Sorting out China’s stock market www.chinadaily.com.cn/en/doc/2003-09/27/content_267968.htm 14.Economic Forum: Latest Development in China’s Stock Market www.tdctrade.com/econforum/sc/sc010802.htm 15.World Bank Report: China’s Stock Market Promising www.china.org.cn/english/DO-e/20297.htm 16.China’s Stock Market to become largest in Asia by 2010 www.fpeng.peopledaily.com.cn/english/200101/18/eng20010118_60843.html 17.The Truth About China’s Stock Market- CFO.com www.cfo.com/article/1,5309,5495%7C%7CA%7C695%7C2,00.html 18. ‘It Will Be Clear for China’s Stock Market after Rain Storm www.english.peopledaily.com.cn/200203/04/eng20020304_91368.shtml 19.China’s Stock Market www.wsrmag.com/html/premier/china.html 20.China’s Stock Market Reforms www.cynerhaven.com/globalinvesting/chinastockmarketreforms.html 21.China’s Stock Market: Eight Myths and Some Reasons to be..... www.ciaonet.org/wps/grs02/grs02.html 22.Have you ever bought new shres from China’s Stock Market? www.cuhk.edu.hk/rtao/research/rhl/stock.htm 23.China’s Pension Funds to Enter Stock Market www.hartford-hwp.com/archives/55/185.html 24.Foreign insurances allowed increasing their investment in China’s Stock Market www.chamber.org/hk/info/daily_business_news/china/chi00082201.asp 25.China’s Shenzen Still hope for Second Stock Mkt Board www.asia.news.yahoo.com/031127/5/18iyk.html 26.China’s Securities Market Ranks Third in Asia www.english.peopledaily.com.cn/200104/20/eng20010420_68164.html 27.China’s Securities Market to Gradually Open Wider: CSRC Chairman www.english.peopledaily.com.cn/200211/22/eng20021122_107273.shtml 28.Foreign Firms Admitted into China’s Securities Market www.ce.cei.gov.cn/enew/new_h1/n200heh6.htm 29.Internationalization of Securities Market After China’s WTO.... www.iwep.org.cn/wec/english/articles/2002_04/2002-4-peichanghong.pdf 30. Foreign Firms Admitted into China’s Securities Market www.english/peopledaily.com.cn/200305/27/eng20030527_117254.shtml 31.T¹p chÝ §Çu t­ chøng kho¸n Sè 176 ngµy 21/4/2003 Sè 196 ngµy 8/9/2003 32.T¹p chÝ Chøng kho¸n ViÖt Nam Sè Th¸ng 6 n¨m 2003 Sè Th¸ng 7 n¨m 2003 Sè Th¸ng 8 n¨m 2003 Sè Th¸ng 4 n¨m 2003 33.T¹p chÝ Tµi chÝnh Sè 6 (464) n¨m 2003 Sè 4 (462) n¨m 2003 34.T¹p chÝ ThÞ tr­êng Tµi chÝnh TiÒn tÖ Sè 12 (138) ngµy 15/6/2003 Sè 17 (143) ngµy 1/9/2003 35.Chøng kho¸n Trung Quèc hÊp dÉn nhµ ®Çu t­ NhËt B¶n- VASC 16/03/2002- 15h45 36.Chøng kho¸n Trung Quèc: Lµn sãng mua cæ phiÕu vµ nh÷ng rñi ro- VASC/TBQT, 05/07/2001-17h45 37.Trung Quèc më cöa thÞ tr­êng chøng kho¸n lo¹i A- VASC Orient, 02/12/2002- 14h00
Luận văn liên quan