Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên VNIT

Quản lý sinh viên là một công tác rất quan trọng và phức tạp mà bất kỳ đơn vị đào tạo đại học nào cũng phải thực hiện. Bắt đầu từviệc làm thủtục nhập học cho sinh viên mới, tiếp đó là theo dõi và quản lý các thông tin vềsinh viên trong suốt khoá học cũng nhưviệc hệthống hoá, lưu trữvà bảo quản các thông tin kết quảhọc tập, hồsơcá nhân sinh viên ngay cảkhi họ đã ra trường. Việc nắm bắt, quản lý các thông tin này đã được thực hiện ởhầu hết các trường đại học. Tuy nhiên, thông tin ởdạng này chỉdừng ởmức độlưu trữ đểkhai thác theo các khía cạnh tĩnh thay thếcho các hoạt động bằng tay hàng ngày. Quản lý sinh viên cần tính đến các hoạt động tích cực hơn nữa, chẳng hạn nhưviệc theo dõi các loại hình dịch vụ, các hoạt động ngoại khóa, các thông tin thực tập, đi làm, cung cấp các dịch vụtrực tuyến.

pdf212 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 8425 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên VNIT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -- Bộ Môn:Công Nghệ Phần Mềm Đề Tài : Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên VNIT Giáo Viên Hướng Dẫn:Ths Nguyễn Duy Hải Sinh Viên Thực Hiện: 1.Nguyễn Văn Căn(NT) 2.Nguyễn Vân Hân 3.Lê Xuân Hoan 4.Trần Công Kiên 5.Nguyễn Trọng Nhất 6.Nguyễn Văn Tùng Lớp :K2CN3 Email:nhom2.it@gmail.com Hà NộiTháng 10/2009 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 2 Lời mở đầu Quản lý sinh viên là một công tác rất quan trọng và phức tạp mà bất kỳ đơn vị đào tạo đại học nào cũng phải thực hiện. Bắt đầu từ việc làm thủ tục nhập học cho sinh viên mới, tiếp đó là theo dõi và quản lý các thông tin về sinh viên trong suốt khoá học cũng như việc hệ thống hoá, lưu trữ và bảo quản các thông tin kết quả học tập, hồ sơ cá nhân sinh viên ngay cả khi họ đã ra trường. Việc nắm bắt, quản lý các thông tin này đã được thực hiện ở hầu hết các trường đại học. Tuy nhiên, thông tin ở dạng này chỉ dừng ở mức độ lưu trữ để khai thác theo các khía cạnh tĩnh thay thế cho các hoạt động bằng tay hàng ngày. Quản lý sinh viên cần tính đến các hoạt động tích cực hơn nữa, chẳng hạn như việc theo dõi các loại hình dịch vụ, các hoạt động ngoại khóa, các thông tin thực tập, đi làm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến. Trước những khó khăn nêu trên, nhóm phần mềm chúng tôi lập dự án phần mềm quản lý sinh viên tại trường VNIT nhằm mục đích cải thiện những khó khăn trên và lưu trữ thông tin sinh viên một cách dễ dàng nhất. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 3 Phân công công việc của thành viên trong nhóm Module 1:Đặc tả yêu cầu Ngày bắt đầu: 15/09/2009 Ngày hoàn thành 9/10/2009 Ngày nộp bài: 12/10/2009 STT Thành Viên Nhiệm vụ 1 Nguyễn Văn Căn(NT) Phân Tích Yêu Cầu chung đối với phần mềm 2 Nguyễn Văn Tùng Chức năng hệ thống 3 Nguyễn Văn Hân 4 Lê Xuân Hoan Đặc tả yêu cầu chi tiết từng chức năng Module2:Phân tích và thiết kế hệ thống Ngày bắt đầu: 10/10/2009 Ngày hoàn thành 30/10/2009 Ngày nộp bài 31/10/2009 STT Thành Viên Nhiệm vụ 1 Nguyễn Văn Căn(NT) Thiết kế Class Diagram + Mô tả Class 2 Nguyễn Văn Hân Thiết kê + Mô tả giao diện 3 Lê Xuân Hoan Thiết kế Seequence Diagram 4 Nguyễn Trọng Nhất 5 Trần Công Kiên Sơ đồ Usercase + Phân rã UserCase và Mô tả UserCase 6 Nguyễn Văn Tùng Thiết kế Cơ sở dữ liệu + Mô tả CSDL Module 3:Lập trình Ngày bắt đầu: 13/10/2009 Ngày hoàn thành 18/11/2009 Ngày nộp bài 19/11/2009 STT Thành Viên Nhiệm vụ 1 Nguyễn Văn Căn(NT) Code trên Window Form(Visual basic 6.0) 2 Lê xuân Hoan Viết code trang web đăng ký học trực tuyến(asp) và đóng góp ý kiến Module 4:Kịch bản test Ngày bắt đầu: 30/10/2009 Ngày hoàn thành 9/11/2009 Ngày nộp bài 10/10/2009 STT Thành Viên Nhiệm vụ 1 Nguyễn Văn Căn(NT) Test chức năng hệ thống,Đăng ký học trực tuyến,góp ý 2 Nguyễn Văn Hân Test chức năng P.đào tạo 3 Nguyễn Trọng Nhất Test chức năng P.Quản lý sinh viên 4 Trần Công Kiên Test chức năng P.tài Vụ 5 Nguyễn Văn Tùng Test chức năng tra cứu,Trợ giúp Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 4 Chữ ký: Hà Nội ngày: / / / Nhóm trưởng : Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Căn Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 5 Hồ Sơ Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 6 Phần 1:Hồ sơ đặc tả yêu cầu Lời mở đầu......................................................................................................................... 2 I.Yêu cầu chung đối với phần mềm ................................................................................. 7 1.1 Yêu cầu người sử dụng: ............................................................................................ 7 1.2.Yêu cầu hệ thống: ..................................................................................................... 7 II.Tổng quan chức năng hệ thống phần mềm ................................................................ 8 2.1 Phòng đào tạo: .................................................................................................... 8 2.1.1 Khoá Học ........................................................................................................... 8 2.1.2 Điểm và Điểm thi ............................................................................................... 8 2.2 Phòng Quản lí Sinh viên: .................................................................................... 8 2.2.2. Học Bổng .......................................................................................................... 8 2.2.3 Tốt Nghiệp.......................................................................................................... 9 2.2.4.Góp Ý ................................................................................................................. 9 2.3. Phòng tài vụ ........................................................................................................ 9 2.3.1 Thu học phí .................................................................................................... 9 2.3.2 Quản lý phát thưởng,học bổng .................................................................. 9 2.4. Sinh Viên ............................................................................................................ 9 2.5 Người quản trị hệ thống ...................................................................................... 9 2.6 Sơ đồ tổng thể của hệ thống : ........................................................................... 10 2.7 Cơ sở hạ tầng .................................................................................................... 11 2.8 Nhân Sự vận hành............................................................................................. 11 2.9 Mô hình hoạt động của hệ thống phần mềm..................................................... 12 2.9.1 Đào tạo theo chu kỳ của một học kỳ. ........................................................ 12 2.9.2 Tuyển sinh, nhập dữ liệu cho một học sinh mới....................................... 13 2.9.3 Quản lý sinh viên ..................................................................................... 14 III. Đặc tả yêu cầu chi tiết ......................................................................................... 15 3.1. Phòng đào tạo.................................................................................................... 15 3.1.1 Khoá học ................................................................................................... 15 3.1.2 Điểm và điểm thi ....................................................................................... 16 3.1.3 Chương trình học ...................................................................................... 17 3.1.4 Công tác chính trị tư tưởng....................................................................... 18 3.2. Phòng Quản Lý Sinh Viên ................................................................................ 18 3.2.1. Hồ Sơ Sinh Viên ....................................................................................... 18 3.2.2 Quản Lý Học Bổng........................................................................................... 21 3.2.3 Tốt Nghiệp................................................................................................ 22 3.2. 4 Góp Ý ........................................................................................................ 23 3.3 Phòng tài vụ ...................................................................................................... 23 3.3.1 Chức năng thu học phí ..................................................................................... 23 3.3.2 Phát thưởng,học bổng............................................................................... 24 3.4 Quản trị hệ thống .............................................................................................. 25 3.5 Sinh Viên .......................................................................................................... 26 IV. Phụ lục................................................................................................................. 27 4.1. Lý lịch điện tử ............................................................................................... 27 4.2 Cấu trúc biểu mẫu ........................................Error! Bookmark not defined.2 Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 7 I.Yêu cầu chung đối với phần mềm 1.1 Yêu cầu người sử dụng: - Các chức năng của phần mềm: Phải tuân theo quy chế và quy trình đào tạo của trường . - Phần mềm phải có giao diện thân thiện:Mọi người đều có thể sử dụng được không nhất thiết là người trong nghành công nghệ thông tin. - Hệ thống phải dễ sử dụng, dễ quản lý :Đảm bảo tốt cho việc sử dụng phần mềm để quản lý cũng như tra cứu cùng thời điểm với số lượng lớn người sử dụng . - Hệ thống cần có khả năng bảo mật tốt:Tất cả mọi thông tin cá nhân chỉ người được phân quyền mới được phép xem xét và chỉnh sửa. - Hệ thống có chức năng phục hồi sao lưu dữ liệu thường xuyên - Hệ thống cần có khả năng mở rộng trong tương lai: Có thể đáp ứng những mở rộng của trong việc bổ sung hoặc bớt các tính năng trong quá trình vận hành song song với sự phát triển của công nghệ thông tin trong tương lai. - Chi phí cho hệ thống phải hợp lý, vừa phải, không vượt quá ngân sách cho phép nhưng đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc. - Phần mềm phải đi kèm với hướng dẫn sử dụng :Hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng, với các chức năng quan trọng phải có những giải thích kĩ về nghiệp vụ và hướng dẫn người mới sử dụng có thể tự học sử dụng và khai thác dữ liệu một cách tốt nhất. - Bảo hành bảo trì:Bảo hành bảo trì miễn phí trong 04 năm sử dụng. 1.2.Yêu cầu hệ thống: -Yêu cầu chức năng: + Chức năng quản trị hệ thống, cho phép người quản trị hệ thống có thể quản lý người sử dụng, phân quyền, quản lí danh mục và vận hành hệ thống. + Chức năng quản lý thông tin cho phép các bộ phận đào tạo,quản lý sinh viên,phòng tài vụ ….các đơn vị thành viên thực hiện cập nhật và quản lí thông tin hoạt động các đơn vị mình. + Chức năng tra cứu thông tin , cho phép người truy cập hệ thống có thể xem các thông tin về sinh viên,cũng như hoạt động của cácphòng ban thành viên trong trường . -Yêu cầu phi chức năng, hệ thống có các chức năng như: + Giao diện thân thiện, dễ sử dụng + Truy xuất dữ liệu nhanh, khả năng lưu trữ dữ liệu tốt + Tìm kiếm nhanh, thuận tiện + Hệ thống bảo mật cao + Đáp ứng được những yêu cầu nghiệp vụ -Yêu cầu miền ứng dụng: + Chạy đựơc trên các hệ điều hành khác nhau + Giao diện được thiết kế theo chuẩn E-learning Presenter 7.0 + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 tập trung. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 8 + Người quản lý được phép in thông tin về sinh viên ,các báo cáo và thống kê tương ứng với mỗi chức năng của hệ thống phần mềm . II.Tổng quan chức năng hệ thống phần mềm Căn cứ tài liệu về quy chế đào tạo và quy trình thực hiện quản lí đào tạo tại trường có thể phân chia các đối tượng sử dụng hệ thống theo các phòng ban chức năng: 2.1 Phòng đào tạo: 2.1.1 Khoá Học - Người QL: +QL Khoa +QL Lớp +QL cán bộ Lớp +QL Giáo viên chủ nhiệm 2.1.2 Điểm và Điểm thi -Người QL: +Phân quyền nhập điểm với từng giáo viên +Lập lịch thi, phòng thi +Xử lý các tình huống nợ học phí(xét điều kiện thi) +Lập Danh sách thi lại +Tính điểm trung bình các môn học, điểm trung bình năm… +Khoá điểm +Mở khóa điểm +Lập lịch học lại +In báo cáo ,thống kê 2.1.3 Chương trình học -Người Quản Lý: +QL môn học +QL sắp xếp lịch học +QL giáo viên dạy 2.2 Phòng Quản lí Sinh viên: 2.2.1.Hồ Sơ Sinh Viên - Người QL: +QL Hồ sơ chi tiết sinh viên(Thêm,Sửa,xoá) +QL chế độ chính sách +QL xét lên lớp đối với SV +QL khen thưởng,kỷ luật +Tìm kiếm, thống kê +In báo cáo,in thông tin SV 2.2.2. Học Bổng -Người Quản Lý: +Cập nhật mức học bổng +Xét Điều kiện và lên danh sách +Cập nhật phát học bổng(tài vụ) Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 9 +In danh sách SV nhận học bổng -Sinh Viên: +Tra cứu danh sách sv nhận học bổng 2.2.3 Tốt Nghiệp -Người Quản Lý: + Cập nhật thông tin xét tốt nghiệp cho mỗi sinh viên + Xếp loại tốt nghiệp + In số liệu xét tốt nghiệp + Thống kê báo cáo tình hình tốt nghiệp + In bằng, in hồ sơ tốt nghiệp, in bảng điểm +Theo dõi và cập nhật thông tin phát bằng, phát hồ sơ tốt nghiệp +Tổ chức lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ của các sinh viên đã tốt nghiệp +Tổ chức xét tốt nghiệp bổ xung 2.2.4.Góp Ý -Người QL: +QL Góp ý của sinh viên +In góp ý 2.3. Phòng tài vụ 2.3.1 Thu học phí -Người QL: +Tính Tiền Học Phí(Xét điều kiện miễn giảm…) +Cập nhật tình trạng nộp học phí +In báo cáo 2.3.2 Quản lý phát thưởng,học bổng -Người QL: +Tiếp nhận danh sách sinh viên được phát thưởng(QL sinh viên) +Cập nhật tình hình phát học bổng +In danh sách 2.4. Sinh Viên -Tra cứu hồ sơ sinh viên -Tra cứu điểm -Tra cứu lịch học -Tra cứu tình trạng nộp học phí. -Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp -Góp ý(Thực hiện trên trang web của trường ) -Đăng ký học trực tuyến (Thực hiện trên trang web của trường ) 2.5 Người quản trị hệ thống Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 10 -Đăng nhập,đăng xuất -QL NSD và phân quyền NSD -Kiểm xoát NSD truy cập hệ thống -Ghi lại nhật ký NSD -Tách dữ liệu theo từng khoá -Sao lưu phục hồi dữ liệu 2.6 Sơ đồ tổng thể của hệ thống : Dữ liệu của trường được đặt tại “Máy chủ cơ sở dữ liệu”, nơi đây chứa dữ liệu về sinh viên , chứa dữ liệu về mô hình đào tạo của trường. Hệ thống các phần mềm khai thác dữ liệu được xây dựng tuân thủ việc khai thác và cập nhâp dữ liệu theo quy chế đào tạo của nhà trường. Hiện tại, tất cả các thông tin liên quan đến sinh viên như hồ sơ sinh viên,quy chế, cơ cấu tổ chức, chương trình đào tạo, chế độ chính sách đều đưa trên website của trường, người dùng có thể dễ dàng tra cứu ở trên đó. Tuy nhiên, chưa có sự liên tác giữa hệ thống quản lý sinh viên và các hệ thống này nên việc đưa tin chưa được tự động hóa để, do đó không đảm bảo tính kịp thời và thuận tiện. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 11 Giải pháp:Để có thể triển khai phần mềm này trên hệ thống website cần có 1 đường truyền riêng Leased line với tốc độ truyền khoảng >8Mb với cơ sở dữ liệu dùng chung SQL. 2.7 Cơ sở hạ tầng Cơ sở vật chất phục vụ hệ thống tối thiểu gồm: - 03 máy chủ mạnh (4GB RAM, ổ cứng > 120G, tốc độ 2.5GHZ trở lên). 3 máy chủ này có kết nối với mạng Internet (khuyến cáo đường Leased line > 8MB), có địa chỉ IP tĩnh. Trên máy chủ cài các phần mềm: + Hệ điều hành Window Server 2003 SP2. + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 bản Express. +Net framework 3.5. - 01 mạng LAN kết nối tới tất cả các đơn vị sử dụng trong trường. - Các máy trạm tại các đơn vị sử dụng: +Cấu hình 1GB RAM trở lên, ổ cứng rỗi trên 20GB, tốc độ > 2.5 GHZ). +Các máy trạm kết nối với máy chủ qua mạng LAN. +Hệ điều hành Window Xp hoặc Window 7, .NET Framework 3.5. 2.8 Nhân Sự vận hành Với trường quy mô khoảng 6.000 sinh viên theo học: - 02 quản trị hệ thống phần mềm. - Nhân sự tại các phòng ban chức năng. - 02 nhân sự quản trị mạng. - 02 nhân sự phát triển và duy trì hệ thống. Nhân sự quản trị hệ thống cần có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc quản trị và điều hành hệ thống lớn. Nắm được quy trình và quá trình đào tạo của trường. Nhân sự tại các phòng ban chức năng: hiểu được nghiệp vụ của phòng ban mình thực hiện, có khả năng sử dụng các ứng dụng trên nền tảng Windows. Nhân sự quản trị mạng: vận hành mạng LAN, xử lí các sự cố về mạng, bảo vệ hệ thống chống lại tấn công từ chối dịch vụ, virus. Nhân sự phát triển và duy trì hệ thống: có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng phần mềm. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 12 2.9 Mô hình hoạt động của hệ thống phần mềm 2.9.1 Đào tạo theo chu kỳ của một học kỳ. Công việc chính của trường được lặp đi lặp lại trong mỗi học kỳ theo sơ đồ sau: Lập kế hoạch đào tạo Lập thời khóa biểu Xét điểm, nhận sinh viên Thu học phí của học sinh Tính toán khối lượng giảng dạy và lập thời khóa biểu Tổ chức thi kết thúc học kỳ Tiến hành kiểm tra giữa kỳ Xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện Quản lý điểm thi kết thúc học kỳ Tổng hợp kết quả của sinh viên Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 13 2.9.2 Tuyển sinh, nhập dữ liệu cho một học sinh mới. Để thực hiện được quy trình trên còn có một công việc có được lặp lại hàng năm đó là việc tiếp nhận học sinh khóa mới. Sau đây là sơ đồ tiếp nhận học sinh khóa mới: Bắt đầu Nhận thí sinh xét tuyển vào trường Lập dự kiến về số lượng học sinh mỗi lớp cho tưng ngành ,khoa Xét, lập danh sách trúng tuyển và gửi thông báo Làm thủ tục nhập học choóinh viên Chuyển dữ liệu sang đào tạo và quản lý Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 14 Bước 1: Các thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xin dự tuyển và nộp cho nhà trường. Bước 2: Nhà trường căn cứ vào khả năng đáp ứng xác định số lớp và thông báo thông số tuyển sinh. Bước 3: Xác định danh sách thí sinh trúng tuyển theo yêu cầu của nhà trường. Gửi thông báo. Bước 4: Thí sinh trúng tuyển đến nhập học. Phân lớp cho từng sinh viên Bước 5: Dữ liệu học sinh được chuyển xuống phòng đào tạo và quản lý học viên để quản lý và theo dõi. 2.9.3 Quản lý sinh viên Song song với việc đào tạo và quản lý sinh viên về mặt tài chính gồm những mặt thể hiện sơ đồ sau: Quản lý hồ sơ, lý lịch học sinh Quản lý chế độ chính sách Quản Lý Sinh Viên Quản lý Học phí Quản lý kết quả học tập Quản lý khen thưởng, kỷ luật Quản lý sinh viên tốt nghiệp Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 15 III. Đặc tả yêu cầu chi tiết 3.1. Phòng đào tạo -Phòng đào tạo là một trong các phòng có chức năng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý công tác giảng dạy và học tập trong trường bao gôm các hệ đào tạo chính quy và cao đăng, hệ không chính quy đại học. 3.1.1 Khoá học - STT Chức Năng Mô Tả 1 Quản lý khoa Cho phép ta quản lý tất cả các khoa cuả từng khoá học trong trường, Mục đích để quản lý cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên trong khoa. 2 Quản Lý Lớp -Quản lí số lượng học viên,tỉ lệ học viên lên lớp và tỉ lệ học viên tự học ỏ nhà -Quản lý được tình trạng học tập và sinh hoạt của lớp -Quản lý sự ch