Đề tài Thiết kế, xây dựng trang web quảng cáo và bán điện thoại đi động

Ngày nay, nền kinh tế đang phát triển ,đời sống được nâng cao, lĩnh vực thương mại điện tử không còn xa lạ với chúng ta như trươc .Các mặc hàng được rao bán trên Internet ngày càng phong phú và đa dạng , đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao. Một trong số đó là : điện thoại di động . Hiện nay , chiếc điện thoại không còn đơn thuần là liên lạc nữa , nó đã trở thành phương tiện giải trí với các dịch vụ :game , nghe nhạc,wap,xem tivi Vì vậy nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng cao ,để tiên viêc mua bán ,nhóm chúng em thiết kế và xây dựng trang web : “ Quảng cáo và mua bán điện thoại trên Internet “ nhầm cung cấp thông tin cho khách hàng về chiếc điện thoại để cho người dùng có thể chọn cho minh chiếc điện thoại ưng ý nhất ngay tại nhà mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

doc16 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế, xây dựng trang web quảng cáo và bán điện thoại đi động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ , XÂY DỰNG TRANG WEB QUẢNG CÁO & BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG A. ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN. Giới Thiệu : Ngày nay, nền kinh tế đang phát triển ,đời sống được nâng cao, lĩnh vực thương mại điện tử không còn xa lạ với chúng ta như trươc .Các mặc hàng được rao bán trên Internet ngày càng phong phú và đa dạng , đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao. Một trong số đó là : điện thoại di động . Hiện nay , chiếc điện thoại không còn đơn thuần là liên lạc nữa , nó đã trở thành phương tiện giải trí với các dịch vụ :game , nghe nhạc,wap,xem tivi…Vì vậy nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng cao ,để tiên viêc mua bán ,nhóm chúng em thiết kế và xây dựng trang web : “ Quảng cáo và mua bán điện thoại trên Internet “ nhầm cung cấp thông tin cho khách hàng về chiếc điện thoại để cho người dùng có thể chọn cho minh chiếc điện thoại ưng ý nhất ngay tại nhà mà không cần đến trực tiếp cửa hàng. Chức Năng : Tìm Kiếm : Đây là một trong số những chức năng quan trọng nhất của một trang web. Chúng ta có thể tìm kiếm điện thoại theo: + Hãng xản xuất. +Tên của điện thoại. Cập Nhật Thông Tin : Đây là chức năng của người quản lý. Bao gồm các chức năng : +Thêm . +Xóa. +Sửa. Ứng Dụng Thực Tiễn : Trang web cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm :mẫu mã ,giá cả ,…thông tin khuyến mãi là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Giúp khách hàng có thể mua hàng qua mạng Internet. Môi Trường Cài Đặt :Trang web được thiết kế và xây dựng trên nền ngôn ngữ JSP SERVLET, JAVA SCRIPT, HTML ,cơ sở dữ lieu :SQL server 2000.Công cụ hỗ trợ :Jbuilder, Microsoft SQL server 2000, Frontpage. B.PHÂN TÍHC-THIẾT KẾ. I.Phân tích: Dùng Power Designer DataArchitect để biểu diễn mô hình ER. Mô tả chi tiết các thuộc tính của thực thể: 1.Kiểu điện thoại STT Thuộc tính Kiểu Miền giá trị Ý nghĩa Ghi chú 1 MAKIEU Varchar(10) Khóa chính 2 TENKIEU Varchar(20) 3 HANGSX Varchar(20) 2.Điện thoại: STT Thuộc tính Kiểu Miền giá trị Ý nghĩa Ghi chú 1 MADT Varchar(10) Khóa chính 2 MAKIEU Varchar(10) Khóa nghoại 3 GIATIEN Varchar(20) 4 GHICHU Long Varchar 3.Đặt Hàng: STT Thuộc tính Kiểu Miền giá trị Ý nghĩa Ghi chú 1 MADM Varchar(10) Khoa chính 2 MADT Varchar(10) Khóa ngoại 3 MAKH Varchar(10) Khóa ngoại 4 TENKH Varchar(20) 5 NGAYMUA Date 6 DIACHI Varchar(30) 7 DIENTHOAI Varchar(10) 4. Khách Hàng Thường Xuyên: STT Thuộc tính Kiểu Miền giá trị Ý nghĩa Ghi chú 1 MAKH Varchar(10) Khóa chính 2 TENTRUYCAP Varchar(12) 3 MATKHAU Varchar(10) 4 NGAYSINH Date 5 DIENTHOAI Varchar(10) 6 EMAIL Varchar(20) 7 SOLUONG Integer 8 THANHTIEN Integer 5. Chi Tiết Điện Thọai STT Thuộc tính Kiểu Miền giá trị Ý nghĩa Ghi chú 1 MADT Varchar(10) Khóa ngoại 2 KHICTHUOC Varchar(10) 3 TRONGLUONG Varchar(10) 4 BLUETOOTH Varchar(5) 5 HONGNGOAI Varchar(5) 6 THENHO Varchar(5) 7 NGHENHAC Varchar(5) 8 NGHE_FM Varchar(10) 9 TINHTRANG Varchar(10) 10 GIABAN Integer 11 NGAYBH timestamp Mô hình lô gic (PDM – Physical Data Model): II. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 1.Trang Chủ : Có các chức năng: đăng nhâp, đăng ký, tìm kiếm, liên hệ. 2. Các Trang Đăng Nhập: -Khách hàng đăng nhập : -Admin đăng nhập vào trang quản trị . 3. Các Trang Đăng ký Thông Tin: -Đăng kí thành viên khách hàng thường xuyên . Sau khi đăng kí thông tin đăng kí được chuyển qua trang xử lý xóa : 4. Trang Tìm Kiếm: 5. Trang Đặt Hàng : 6.Các Trang Xử Lý : chỉ có quyền admin mới vào được các trang này . -Trang thêm ,xóa, sửa ,điện thoại: -Trang xử lý xóa : sau khi bấm nút xóa trên trang thêm xóa sửa dữ liệu được chuyển qua trang xử lý xóa : Trang sửa điện thoại : -Trang thêm , xóa ,sửa chi tiết điện thoại . III-CORE XỬ LÝ : //servlet xử lý đăng nhập : import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java.io.*; import java.sql.*; import java.util.*; import qldt.*; public class xulidn extends HttpServlet { private static final String CONTENT_TYPE = "text/html"; //Initialize global variables public void init() throws ServletException { } //Process the HTTP Post request public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { DBManager db=new DBManager(); //kết nối db.doConnect(); String usn = null; //khởi tạo biến String usp= null ; ResultSet rs=null; String un = null; String up = null; String v=null; int vt=1; usn= request.getParameter("tbUser"); //lấy biến từ text usp= request.getParameter("tbPass"); try { rs=db.execQuery("SELECT * FROM KHACHHANG WHERE TENDANGNHAP='"+usn+"'AND MATKHAU='"+usp+"'"); //câu lệnh SQL lấy thông tin từ bảng KHACHHANG if(!rs.next()){ response.sendRedirect("LoiDN.jsp"); //Không có record gọi trang LoiDN.jsp } else{ vt=rs.getInt("VAITRO"); //lấy giá trị cột VAITRO HttpSession s=request.getSession(); //khởi tạo Session s.setAttribute("un",usn); s.setAttribute("up",usn); s.setAttribute("v",String.valueOf(vt)); switch(vt){ case 0: response.sendRedirect("Quantri.jsp"); //vai trò =0 (là admin) gọi trang Quantri.jsp case 1: response.sendRedirect("Trangchu.jsp");//vai trò =1 (là thành viên bình thường ) gọi Trangchu.jsp } rs.close(); } }catch (Exception e) { System.out.println(e.toString()); } } //Clean up resources public void destroy() { } } //servlet sửa điện thoại : package qldt; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java.io.*; import java.sql.*; import java.util.*; import qldt.*; public class sualoai extends HttpServlet { private static final String CONTENT_TYPE = "text/html"; //Initialize global variables public void init() throws ServletException { } //Process the HTTP Get request public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { DBManager db=new DBManager(); //gọi hàm kết nối db.doConnect(); String maloai = null; //khởi tạo biến String ma=null; String tenloai= null ; String tenhang= null ; String hinh=null; int gia=0; ma= request.getParameter("hdML"); //lấy giá trị từ text maloai= request.getParameter("tbMK"); tenloai= request.getParameter("tbTK"); tenhang= request.getParameter("tbHSX"); gia=Integer.parseInt(request.getParameter("tbGT")); hinh= request.getParameter("fH"); try { db.execUpdate("UPDATE DIENTHOAI SET MADT = '"+maloai+"', MAKIEU = '"+tenloai+"',HINH='"+hinh+"', HANGSX = '"+tenhang+"',GIATIEN='"+gia+"' WHERE MADT='"+ma+"'"); //câu lệnh SQL cập nhật dữ liệu của bảng DIENTHOAI trong CSDL response.sendRedirect("Themloai.jsp"); //Gọi lại trang Themloai.jsp }catch (Exception e) { System.out.println(e.toString()); } } public void destroy() { } } //Servlet thêm điện thoại : package qldt; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java.io.*; import java.sql.*; import java.util.*; import qldt.*; public class themloai extends HttpServlet { private static final String CONTENT_TYPE = "text/html"; //Initialize global variables public void init() throws ServletException { } //Process the HTTP Get request public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { DBManager db=new DBManager(); //Gọi hàm kết nối db.doConnect(); String maloai = null; //khởi tạo biến String tenloai= null ; String tenhang= null ; String hinh= null ; int gia=0 ; maloai= request.getParameter("tbMK"); //Lấy biến từ text tenloai= request.getParameter("tbTK"); tenhang= request.getParameter("tbHSX"); hinh= request.getParameter("fH"); gia=Integer.parseInt(request.getParameter("tbGT")); try { db.execUpdate("INSERT INTO DIENTHOAI VALUES('"+maloai+"','"+tenloai+"','"+hinh+"','"+tenhang+"','"+gia+"')"); //câu lệnh SQL thêm vào bảng DIENTHOAI trong CSDL response.sendRedirect("Themloai.jsp"); }catch (Exception e) { System.out.println(e.toString()); } } //Clean up resources public void destroy() { } } //servlet xóa điện thoại : package qldt; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java.io.*; import java.sql.*; import java.util.*; import qldt.*; public class xoaloai extends HttpServlet { private static final String CONTENT_TYPE = "text/html"; //Initialize global variables public void init() throws ServletException { } //Process the HTTP Get request public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { DBManager db=new DBManager(); //gọi hàm kết nối db.doConnect(); String maloai = null; //khởi tạo biến ResultSet rs=null; maloai= request.getParameter("hdML"); //lấy biến từ trang themloai.jsp try { db.execUpdate("DELETE FROM DIENTHOAI WHERE MADT = '"+maloai+"'"); //câu lệnh SQL xóa dữ liệu bảng DIENTHOAI trong CSDL response.sendRedirect("Themloai.jsp"); //gọi lại trang Themloai.jsp }catch (Exception e) { System.out.println(e.toString()); } } //Clean up resources public void destroy() { } } //servlet thêm chi tiết điện thoại : package qldt; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java.io.*; import java.sql.*; import java.util.*; import qldt.*; public class themchitiet extends HttpServlet { private static final String CONTENT_TYPE = "text/html"; //Initialize global variables public void init() throws ServletException { } //Process the HTTP Get request public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { DBManager db=new DBManager(); db.doConnect(); //kết nối String ma= null; //Khởi tạo dữ liệu String ten= null; String kt= null; String tl= null; String hinh= null; String ca= null; String qp= null; String blt= null; String hn= null; String tn= null; String nn= null; String fm= null; String tt= null; int gia= 0; int bh= 0; ma= request.getParameter("cbMDT"); //lấy biến từ textbox của trang Themchitiet.jsp ten= request.getParameter("tbTDT"); kt= request.getParameter("tbKT"); tl= request.getParameter("tbTL"); hinh= request.getParameter("fH"); ca= request.getParameter("tbCA"); qp= request.getParameter("tbQP"); blt= request.getParameter("rBLT"); hn= request.getParameter("rHN"); tn= request.getParameter("tbTN"); nn= request.getParameter("rNN"); fm= request.getParameter("rFM"); tt= request.getParameter("tbTT"); gia=Integer.parseInt(request.getParameter("tbGT")); bh=Integer.parseInt(request.getParameter("tbBH")); try { db.execUpdate("INSERT INTO CHITIETDIENTHOAI VALUES('"+ma+"','"+ten+"','"+kt+"','"+tl+"','"+hinh+"','"+ca+"','"+qp+"','"+blt+"','"+hn+"','"+tn+"','"+nn+"','"+fm+"','"+tt+"','"+gia+"','"+bh+"')"); //Insert vào dữ liệu vào bảng CHITIETDIENTHOAI response.sendRedirect("Themchitiet.jsp"); //gọi lại trang Themchitiet.jsp }catch (Exception e) { System.out.println(e.toString()); } } //Clean up resources public void destroy() { } }
Luận văn liên quan