Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của bất cứ một tổ chức, một đơn vị nào và quyết định hiệu qủa hoạt động của tổ chức, đơn vị đó.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đánh giá được tầm quan trọng trong công tác cán bộ, Đảng ta luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt, công tác này liên quan đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, của mỗi đơn vị. Trong mỗi giai đoạn đều đặt ra những yêu cầu cụ thể về đội ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với những điều kiện lịch sử. Song về cơ bản yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo là phải có phẩm chất đạo đức, có năng lực thực tế, có phương pháp lãnh đạo đúng đắn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo nói chung có đủ năng lực phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, sự thành công của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và sự thành công của công cuộc hơn 20 năm đổi mới vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo với sự lớn mạnh không ngừng và từng bước thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã đề ra là: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cần có những phẩm chất, năng lực mới như: Có khả năng giao tiếp, thành thạo ngoại ngữ và tin học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, có sức khoẻ tốt để đẩy mạnh các hoạt động giao thương đối ngoại, hội nhập sâu và đầy đủ hơn các thể chế kinh tế toàn cầu khu vực và song phương tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới. Bản thân là cán bộ công tác tại chi cục Đê điều và PCLB trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Chi bộ cơ sở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội cho đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Với kiến thức đã đựơc học tậi trường, căn cứ vào điều kiện môi trường công tác tôi mạnh dạn chọn đề tài viết tiểu luận tốt nghiệp: "Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội".

doc29 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3563 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đội ngũ cán bộ lãnh đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của bất cứ một tổ chức, một đơn vị nào và quyết định hiệu qủa hoạt động của tổ chức, đơn vị đó.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đánh giá được tầm quan trọng trong công tác cán bộ, Đảng ta luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt, công tác này liên quan đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, của mỗi đơn vị. Trong mỗi giai đoạn đều đặt ra những yêu cầu cụ thể về đội ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với những điều kiện lịch sử. Song về cơ bản yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo là phải có phẩm chất đạo đức, có năng lực thực tế, có phương pháp lãnh đạo đúng đắn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo nói chung có đủ năng lực phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, sự thành công của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và sự thành công của công cuộc hơn 20 năm đổi mới vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo với sự lớn mạnh không ngừng và từng bước thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã đề ra là: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cần có những phẩm chất, năng lực mới như: Có khả năng giao tiếp, thành thạo ngoại ngữ và tin học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, có sức khoẻ tốt để đẩy mạnh các hoạt động giao thương đối ngoại, hội nhập sâu và đầy đủ hơn các thể chế kinh tế toàn cầu khu vực và song phương tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới. Bản thân là cán bộ công tác tại chi cục Đê điều và PCLB trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Chi bộ cơ sở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội cho đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Với kiến thức đã đựơc học tậi trường, căn cứ vào điều kiện môi trường công tác tôi mạnh dạn chọn đề tài viết tiểu luận tốt nghiệp: "Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội". 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài * Mục đích Dựa trên những luận cứ khoa học, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, và thực tiễn ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội đã khẳng định tính đúng đắn, đồng thời tìm ra những giải pháp thiết thực cho công tác nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội nói riêng và Sở Nông nghiệp và PTNT nói chung góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. * Nhiệm vụ Nêu ra những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Làm rõ vai trò của cán bộ cơ sở từ đó thấy rõ việc cần thiết việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng với yêu cầu của xã hội và sự phát triển của đất nước. 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài Nghiên cứu việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội từ năm 2008 đến 2009 và những năm tiếp theo. 4. Kết cấu của đề tài gồm Phần mở đầu 1. Lý do của đề tài 2. Mục đích và nhiệm vụ 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Kết cấu của đề tài Phần nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận chung Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Phần kết luận CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 1.1. Một số khái niệm 1.1.1. Trình độ: Trình độ thể hiện chuyên môn, nghiệp vụ trình độ lý luận cùng khả năng hoàn thành những nhiệm vụ chuyên môn, khả năng tư duy vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn và khả năng nâng cao trình độ. 1.1.2. Năng lực: Năng lực là tổng hợp các khả năng và đặc điểm phẩm chất tâm lý phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, bảo đảm cho hoạt động đó đạt được kết quả. 1.1.3. Phẩm chất: Phẩm chất là thể hiện tư cách đạo đức, tác phong, hành vi của một con người trong công việc, giao tiếp hàng ngày. Đối với người cán bộ ngoài yêu cầu về phẩm chất chung thì họ còn phải thể hiện lập trường tư tưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một trong những yêu cầu phẩm chất đạo đức của con người cán bộ ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đó là "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng. Có ý thức tổ chức, kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm". 1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Cán bộ lãnh đạo là những người giữ cương vị chủ chốt, đứng đầu đơn vị, tổ chức, cao hơn là quốc gia. Họ là những người lãnh đạo, điều khiển các đơn vị, tổ chức đó hoạt động theo mục tiêu đã đề ra. Cán bộ lãnh đạo là nhân tố không thể thiếu được trong quá trình giành, giữ và thực thi quyền của một Đảng chính trị và Nhà nước của nó. Ngày nay, cán bộ lãnh đạo được khẳng định là đội ngũ lãnh đạo nằm trong hệ thống chính trị là chủ thể của hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội cho Nhà nước của một chính thể chính trị tổ chức. Bất kể mô hình Nhà nước được tổ chức theo kiểu gì cũng cần đến đội ngũ những cán bộ lãnh đạo để hoạch định đường lối, chủ trương, chính trị và tổ chức thực hiện chúng nhằm đem lại một trật tự xã hội ổn định và phát triển, đem lại lợi ích kinh tế, chính trị của giai cấp cầm quyền. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta là những cán bộ chủ chốt, những người đứng đầu, giữ chức vụ quan trọng nhất ở một giai cấp, một ngành, một đơn vị, có trách nhiệm chính quyết định những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... có quyền quyết định, giải quyết các công việc, xử lý các tình huống diễn ra trong phạm vi, trách nhiệm của tổ chức phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với vai trò đó, đòi hỏi cán bộ phải có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh "vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp" và "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng", "Cán bộ muốn xứng đáng phải làm được việc, muốn làm được việc phải được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải giữ mình làm đúng đời sống mới, nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch chính đáng". Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đều cho rằng thủ lĩnh chính trị là những cán bộ lãnh đạo đứng đầu, người lãnh đạo các tổ chức Đảng chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác đó là những người ưu tú được trưởng thành, phát triển trong quá trình học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong thực tiễn phong trào cách mạng. Mác - Ăng ghen cho rằng lãnh đạo là: "người có uy tín, có ảnh hưởng nhất, có kinh nghiệm nhất được bầu ra hay được giao những nhiệm vụ trọng yếu. Đó là những người biết rèn luyện mình để trở thành người lãnh đạo có kiến thức sâu rộng và thực tiễn của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân. Kế thừa những giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại ở phương Đông và phương Tây, kết hợp với học thuyết khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tiêu chí của người lãnh đạo, Hồ Chí Minh đã đưa ra yêu cầu cụ thể về cán bộ lãnh đạo "Người lãnh đạo phải là người công bộc, là đầy tớ trung thành của nhân dân, phải có đủ trình độ chuyên môn có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức trong sáng". Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ lãnh đạo phải vừa có đức có tài, phải vừa "hồng" lại vừa "chuyên", "người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang". Đức là gốc, là nền tảng quan trọng để rèn luyện tài phục vụ sự nghiệp cách mạng. Người có đức bao giờ cũng phấn đấu không ngừng để nâng cao khả năng của mình. Tài và đức là hai mặt thống nhất trong mỗi con người không thể coi nhẹ mặt nào. Người cán bộ có tài mà không có đức là vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cán bộ phải là người biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, là người lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Cán bộ phải giữ vững lập trường giai cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Quan điểm về người cán bộ lãnh đạo của các nhà tư tưởng chính trị Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh tuy ở trong không gian và thời gian khác nhau, cách diễn đạt không hoàn toàn như nhau, song đều đi đến những điểm chung khái quát. Đa số các nhà tư tưởng quan niệm người lãnh đạo phải là người có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, biết tổ chức, quản lý, biết kiểm soát và được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Có thể nói cán bộ lãnh đạo là những người ưu tú, xuất sắc trong quần chúng, có sự giác ngộ mục tiêu lợi ích, mục tiêu lý tưởng của Đảng, có khả năng nắm bắt, vận dụng và hành động theo quy luật, có năng lực tổ chức thực tế, có khả năng thu hút và tập hợp quần chúng giải quyết những nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị mình cho tổ chức mình. Kế thừa những giá trị tư tưởng lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ lãnh đạo, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Đảng ta khẳng định "cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng". Đảng chỉ rõ tiêu chuẩn chung của cán bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay trước hết là có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có tổ chức, kỷ luật, trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có trình độ lý luận và chuyên môn, có năng lực và đủ sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Người cán bộ lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới phải đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng thời phải nhanh chóng đạt được những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo hiện đại, của thế kỷ 21. Chúng ta trong thời đại toàn cầu hoá, toàn cầu hoá sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế song chắc chắn các trào lưu văn hoá phương Tây tràn vào sẽ tác động không nhỏ đến văn hoá, đạo đức, lối sống, của mỗi người. Hơn nữa nền kinh tế thị trường mà chúng ta đang xây dựng đã và sẽ vừa đem đến sự cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân, đồng thời vừa làm thay đổi ý thức đạo đức bởi quan hệ của nền kinh tế thị trường. Môi trường sống, sự phân hoá giàu nghèo sẽ dẫn đến phân hoá đạo đức, lối sống. Trước những tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, biến động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế cũng như những đòi hỏi ngày càng cao của đổi mới thì yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo càng cao hơn. Về căn bản, cán bộ lãnh đạo phải hội tụ được 2 mặt đức và tài, nhân cách người lãnh đạo phải thống nhất giữa "cái bên trong" và "cái bên ngoài". Trên cơ sở quan điểm, hệ thống tư tưởng chính trị của Đảng về cán bộ lãnh đạo và những yêu cầu đặt ra về thời kỳ mới cụ thể hoá các tiêu chí về cán bộ lãnh đạo như sau: - Có tinh thần yêu nước, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng, của Nhà nước, có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. - Cán bộ lãnh đạo phải có đạo đức thể hiện lối sống giản dị mẫu mực, phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Quán triệt và thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa cơ hội. - Cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương về cần cù, siêng năng, sáng tạo trong công việc, biết tiết kiệm sức lao động thì giờ, tiền của dân, quý trọng và bảo vệ tài sản công, sống thanh liêm trong sạch, không tham tiền bạc, địa vị, danh vọng, biết lo trước thiên hạ, vui sau, thiên hạ, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, quan liêu, không kiêu ngạo, hủ hoá. Cán bộ lãnh đạo phải chính trực trung thực công bằng, thẳng thắn, biết tự trọng, biết xử sự đúng đắn ngay thẳng, không nịnh trên nạt dưới, không giả dối, biết bảo vệ uy tín của Đảng, của tổ chức và của đồng chí minh. Cán bộ lãnh đạo phải đặt lợi ích của tổ quốc, của Đảng của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Cán bộ phải công minh chính trực, tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ, tuyệt đối không độc đoán cá nhân đặt mình cao hơn tổ chức. Trí công vô tư là chủ nghĩa tập thể, đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa cá nhân, theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc của các căn bệnh: Tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham lam, độc đoán, quan liêu, mệnh lệnh. - Cán bộ lãnh đạo phải tích cực phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó họ phải có năng lực hoạt động thực tiễn, có thực tế, có khả năng suy xét, nhận định bản chất của vấn đề nhanh chóng xác định nguyên nhân và hậu quả của nó để có hướng giải quyết kịp thời. Người cán bộ lãnh đạo phải nhạy cảm về tổ chức, có trực giác tốt, nhạy cảm về tâm lý, khả năng phân tích nhận biết nhanh và chính xác về tâm lý con người, khi tiếp xúc khéo léo, tâm lý, biết tác động đi vào lòng người mà mình đang tiếp xúc. Có khả năng tác động, gây ảnh hưởng đối với người dưới quyền, biết kích thích, bắt buộc người khác, biết lãnh đạo tập hợp, lôi cuốn và tổ chức quần chúng thành lực lượng cách mạng, có khả năng thuyết phục, quy tụ, khơi dậy và phát huy tiềm năng trong quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. - Người cán bộ lãnh đạo phải có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, lấy đó là phương châm hoạt động của mình. Phải biết hy sinh vì lợi ích chung coi hạnh phúc ấm lo của nhân dân là hạnh phúc ấm no của chính mình, suốt đời phấn đấu là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Để thực hiện được điều này thì người cán bộ lãnh đạo phải phấn đấu, rèn luyện vươn lên để có đủ năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức và chính trị xứng đáng là người tổ chức, chỉ đường hướng dẫn cho nhân dân. Người lãnh đạo từ nhân dân mà ra phải nhận thức được quyền lực uỷ thác của mình, không được coi mình là trên nhân dân, ngoài nhân dân mà chỉ là một bộ phận của nhân dân, phải chịu sự kiểm soát, kiểm tra, giám sát của nhân dân. - Người cán bộ lãnh đạo phải có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, được dân tin yêu, thực hiện nghiêm túc quy định của tổ chức, điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, giữ được mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thông qua mối quan hệ đó thực hiện ý tưởng mục tiêu của Đảng. - Người cán bộ lãnh đạo phải có trình độ hiểu biết về lý luận, khoa học kỹ thuật chuyên môn sâu rộng cũng như kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người cán bộ lãnh đạo phải nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho hành động, ra sức rèn luyện theo lý tưởng của Đảng. Trong xu thế hội nhập hiện nay, bên cạnh trình độ chuyên môn của người lãnh đạo cần trang bị một số kỹ năng ở mức độ cần thiết về giao tiếp, sử dụng máy vi tính, ngoại ngữ. Những kỹ năng này sẽ rất hữu ích trong giao lưu đối thoại, thể hiện bản thân là người cách mạng ham hiểu biết về học tập dễ thích nghi với môi trường hiện đại, dễ hoà nhập với mọi người. Trong hoạt động thực tiễn, những kỹ năng này sẽ tạo ra hiệu quả công việc lớn và tiết kiệm được nhiều cả về thời gian và vật chất. - Người lãnh đạo phải biết khả năng của người dưới quyền bố trí cho họ công việc thích hợp để họ phát huy được khả năng của mình. Người lãnh đạo phải biết khả năng của người khác mạnh về lĩnh vực nào để tận dụng sở trường của người đó một cách hiệu quả nhất. Thường chỉ có rất ít người yếu mà chủ yếu cá nhân không được sử dụng đúng, không được giao nhiệm vụ thích hợp. Nếu được sử dụng đúng thì người ta sẽ cảm nhận là mình được tôn trọng, tin dùng và sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng chịu trách nhiệm về quyết định của mình và hành vi của người dưới quyền. Người lãnh đạo phải quyết đoán dám chịu trách nhiệm về những quyết định mà mình đưa ra trong trường hợp gây thiệt hại cho xã hội hay làm tổn thương đến người khác, không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo của đơn vị mình. Thậm chí kiểm soát không chặt chẽ để người dưới quyền có hành vi sai phạm, xâm phạm lợi ích chung thì người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. 1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo: - Cán bộ là những người đứng đầu và có vai trò chủ chốt trong mọi tổ chức có trọng trách lớn hơn trong bộ máy tổ chức, có khả năng điều khiển mọi hành động của tổ chức của Đảng, cơ sở, cơ quan, công sở, doanh nghiệp. Và đưa các tổ chức ấy đi tới mục tiêu, sự nghiệp đã định hướng. Người ta thường ví cán bộ lãnh đạo như một đầu máy của con tàu nó kéo cả con tàu chạy được. Do vậy nâng cao phẩm chất năng lực của người cán bộ lãnh đạo để họ phải là người có khả năng tập hợp các lực lượng, là người đứng mũi chịu sào trước mọi khó khăn thử thách bảo vệ và tổ chức thành công mọi nhiệm vụ mang lại lợi ích tối cao cho mọi tập thể, các tổ chức nói riêng cho dân tộc nói chung. Do có vị trí như vậy, ảnh hưởng uy tín của cán bộ lãnh đạo với một tổ chức là rất to lớn, vì thế với người cán bộ lãnh đạo nào không đủ đức đủ tài khi đứng vào vị trí đó sẽ rất có hại cho cách mạng, cho nên công tác nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo là vô cùng hệ trọng có tác động lớn đến sự lãnh đạo của Đảng, của đất nước. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Đảng ta khẳng định: khi mọi tổ chức cơ sở mạnh khiến từng người mạnh, và từng người mạnh khiến tổ chức mạnh. Chính vì vậy việc chăm lo đến chất lượng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, là làm tốt công tác đào tạo con người nâng cao vị trí vai trò và phát huy hết năng lực sáng tạo của con người. Để phục vụ lợi ích của xã hội của nhân dân, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước đã đề ra trong quá trình đổi mới đất nước. Thực tế cho thấy khi cách mạng chuyển giai đoạn về đường lối, chủ trương của Đảng và nhiệm vụ chính trị thay đổi, thì đòi hỏi công tác cán bộ cũng phải được đổi mới để theo kịp với yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng. Việc cán bộ tốt hay xấu, đủ năng lực lãnh đạo hay không phụ thuộc chủ yếu vào công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Bởi vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tốt, vững mạnh và đồng bộ, bao gồm cán bộ lãnh đạo chính trị, cán bộ lãnh đạo quản lý Nhà nước, cán bộ lãnh đạo kinh daonh, cán bộ lãnh đạo chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của đất nước vì mục tiêu chính trị của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO HÀ NỘI. 2.1. Một số nét khái quát về chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. Tiền thân là phòng đê điều thuộc sở thủy lợi Hà Sơn Bình. Đến năm 1990 phòng đê điều thuộc sở thủy lợi Hà Tây khi tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành tỉnh Hoà Bình và tỉnh Hà Tây. Đến năm 1996 sát nhập giữa 2 sở Thủy lợi và sở Nông nghiệp, thành Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây. Khi đó phòng đê điều được đổi thành chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều Hà Tây, có trụ sở tịa
Luận văn liên quan