Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873

Trưởng thành và phát triển ngay từ những ngày đầu khó khăn gian khổ của đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân là Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 đã sớm định hướng cho mình hướng đi đúng đắn trong công cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều những công ty khác trực thuộc sự quản lý của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 , công ty không những đã tự khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình trong cơ chế thị trường mà đã và đang có những bước đi vững chác trên mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên , trong quá trình phát triển , bên cạnh những thuận lợi trong môi trường kinh doanh như : nguồn lao động dồi dào , giá cả sức lao động rẻ ,cán bộ công nhân viên có thế mạnh về chuyên môn , về cơ sở vật chất được chính phủ quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt , được sự quan tâm kịp thời của tổng công ty và các cấp lãnh đạo .thì công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do trang thiết bị kĩ thuật phục vụ thi công xây dựng lạc hậu , lỗi thời , và đặc biệt hơn cả là sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trong nội bộ ngành , mà bắt đầu cạnh tranh gay gắt ngay từ khi mới bắt đấu đấu thầu , kí hợp đồng. Chính vì nhận thấy tình hình nổi cộm hiện nay trong ngành xây dựng như vậy nên em đã đi sâu tìm hiểu về thực trạng đấu thầu nơi công ty mình thực tập nhằm tìm ra cách thức đẩy mạnh hơn nữa năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty XDCTGT873 . Đó chính là lí do giúp em quyết tâm nghiên cứu đề tài này , đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873” .

doc73 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2504 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khã kh¨n gian khæ cña ®Êt n­íc , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mµ tiÒn th©n lµ §oµn kh¶o s¸t thiÕt kÕ trùc thuéc ban x©y dùng sè 64 ®· sím ®Þnh h­íng cho m×nh h­íng ®i ®óng ®¾n trong c«ng cuéc chuyÓn biÕn cña c¶ ®Êt n­íc khi b­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . Lµ mét trong nhiÒu nh÷ng c«ng ty kh¸c trùc thuéc sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 , c«ng ty kh«ng nh÷ng ®· tù kh¼ng ®Þnh ®­îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ ®· vµ ®ang cã nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¸c trªn mäi mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trong m«i tr­êng kinh doanh nh­ : nguån lao ®éng dåi dµo , gi¸ c¶ søc lao ®éng rÎ ,c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÕ m¹nh vÒ chuyªn m«n , vÒ c¬ së vËt chÊt ®­îc chÝnh phñ quan t©m gióp ®ì vÒ nhiÒu mÆt , ®­îc sù quan t©m kÞp thêi cña tæng c«ng ty vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o….th× c«ng ty vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do trang thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô thi c«ng x©y dùng l¹c hËu , lçi thêi , vµ ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ sù c¹nh tranh gay g¾t diÔn ra trong néi bé ngµnh , mµ b¾t ®Çu c¹nh tranh gay g¾t ngay tõ khi míi b¾t ®Êu ®Êu thÇu , kÝ hîp ®ång. ChÝnh v× nhËn thÊy t×nh h×nh næi cém hiÖn nay trong ngµnh x©y dùng nh­ vËy nªn em ®· ®i s©u t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh thùc tËp nh»m t×m ra c¸ch thøc ®Èy m¹nh h¬n n÷a n¨ng lùc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty XDCTGT873 . §ã chÝnh lµ lÝ do gióp em quyÕt t©m nghiªn cøu ®Ò tµi nµy , ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873” . Ch­¬ng i MéT Sè VÊN §Ò LÝ LUËN C¥ B¶N VÒ §ÊU THÇU Vµ C¹NH TRANH TRONG §ÊU THÇU I/ Khái quát chung về đấu thầu Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu Thuật ngữ đấu thầu đã trở nên quen thuộc ở Việt Nam trong hơn chục năm gần đây mặc dù nó đã được xuất hiện từ lâu trên thế giới, bởi thuật ngữ này gắn liền với một hoạt động chỉ xuất hiện trong nền kinh tế thị trường .Đấu thầu là quá trình thực hiện một hoạt động mua bán đặc biệt mà người mua yêu cầu một hoặc nhiều người bán cung cấp những bản chào hàng cho một dịch vụ , công trình hoặc một hàng hoá cần mua nào đó và trên cơ sở những bản chào hàng , người mua sẽ lựa chọn cho mình một hoặc một vài người bán tốt nhất . Đấu thầu giúp cho người mua mua được hàng hoá , công trình hay dịch vụ mình cần một cách tôt nhất hay nói một cách khác là sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả nhất. Theo từ diển Tiếng Việt (do Viện ngôn ngữ khoa học biên soạn , xuất bản năm 1998) đấu thầu được giải thích là “ đọ công khai ,, ai nhận làm nhận bán với điều kiện tốt nhất thì được giao cho làm hoặc được bán hàng. Theo quy chế đấu thầu của Việt Nam ban hành theo nghị định số 88/ 1999/NĐ- CP ngày 01/09/1999 , thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu. Trên cơ sở những khái niệm đó về đấu thầu mà chúng ta có thể thấy những đặc điểm cơ bản của đấu thầu như sau: Thứ nhất đấu thầu với bản chất là một hoạt động mua bán . Tuy nhiên đây là một hoạt động mua bán đặc biệt , vì khi đó người mua (hay còn gọi là bên mời thầu ) có quyền lựa chọn cho mình người bán (hay còn được gọi là nhà thầu ) tốt nhất một cách công khai và theo một quy trình nhất định . Thứ hai , đấu thầu mang tính cạnh tranh gay gắt , do vậy mà hoạt động này chỉ có trong nền kinh tế thị trường khi xã hội đã phát triển đến một mức tương đối ổn định . Lúc nµy người ta phải cạnh tranh với nhau để giành khách hàng , tức là những người mua , còn khách hàng được tuỳ ý lựa chọn người bán phù hợp với yêu cầu và chủng lo¹i hàng hoá mà mình cần mua. Nguyên tắc và phương thức đấu thầu 2.1.Nguyên tắc đấu thầu Trong đấu thầu , có một số nguyên tắc mà cả bên mời thầu lẫn nhà thầu đều phải tìm hiểu và tuân thủ một cách nghiêm túc khi tham gia dự thầu , đó là những nguyên tắc : hiệu quả , cạnh tranh , công bằng và minh bạch . Hiệu quả :được tính cả trên hai phương diện : hiệu quả về mặt thời gian và hiệu quả cả về mặt tài chính .Về thời gian , sẽ được đặt lên hàng đầu khi yêu cầu về tiến độ là cấp bách . Còn nếu thời gian không yêu cầu phải cấp bách thì quy trình đấu thầu phải được thực hiện từng bước theo đúng kế hoạch để lựa chọn nhà thầu đạt hiệu quả về mặt tài chính . Cạnh tranh :là nguyên tắc nổi bật trong đấu thầu . Nó đòi hỏi bên mời thầu phải tạo điều kiện cho các nhà thầu được tham gia một cách tối đa. Công bằng : khi tham gia dự thầu các nhà thầu đều phải được đối xử như nhau ( thông tin đều được cung cấp như nhau ).Tuy nhiên , nguyên tắc này chỉ là tương đối , vì có một số nhà thầu vẫn được ưu tiên và điều này được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu . Minh bạch : Không được phép có bất kì sự khuất tất nào đó làm nảy sinh nghi ngờ của bên mời thầu đối với nhà thầu và có điều gì đó khiến các nhà thầu nghi ngờ lẫn nhau. 2.2.Phương thức đấu thầu Dựa vào cách thức nộp hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu yêu cầu , người ta chia phương thức đấu thầu thành 3 loại cơ bản : Một túi hồ sơ , một giai đoạn Hai túi hồ sơ một giai đoạn Hai giai đoạn , một túi hồ sơ 2.2.1.Một túi hồ sơ , một giai đoạn Khi đưa ra yêu cầu thực hiện theo phương thức một túi hồ sơ , một giai đoạn tức là nhà thầu phải bỏ cả hai đề xuất : đề xuất kĩ thuật và đề xuÊt tài chính vào chung một túi hồ sơ và túi đó được niêm phong . Bên mời thầu được bóc và chấm thầu riêng cho tưnừg đề xuất . Phương thức này thường được sử dụng với đầu thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá. Khi đó các bên tham dự thầu đều biết rõ về giá của nhau. 2.2.2.Hai túi hồ sơ , một giai đoạn Lúc này hai đề xuất kĩ thuật và tài chính được bỏ vào cùng hai túi hồ sơ và hai túi đều được niêm phong . Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà bên mời thầu yêu cầu hoặc phải nộp hai túi cïng một lúc , hoặc túi tài chính nộp sau. Trong quá trình đánh giá , nếu những nhà thầu không đạt tiêu chuẩn kĩ thuật thì hồ sơ tài chính được trả lại còn nguyên niêm phong . Hiện tại ở Việt Nam phương thức này chỉ cho phÐp áp dụng với đầu thầu tuyển chọn tư vấn còn đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng háo thì không được áp dụng. 2.2.3.Hai giai đoạn , một túi hồ sơ Là phương thức mà bên mời thầu yêu cầu các nhà thầu nộp đề xuất kĩ thuật hoặc có thể cả đề xuất tài chính và sẽ loại bỏ luôn nh÷ng nhà thầu có đề xuất kĩ thuật không khả thi .Kết thúc giai đoạn 1 lựa chọn những nhà thầu có đề xuất kĩ thuật hoàn thiện và tiếp tục chuyển sang giai đoạn 2 bằng cách yêu cầu các nhà thầu vượt qua giai đoạn 1 nộp đề xuất tài chính có kÌm theo dự án cụ thể . Phương thức này thường được áp dụng với công việc có nhiều phương án thực hiện mà bên mời thầu chưa biết lựa chọn phương án nào . Và thường đó là những công trình xây dựng mà hai bên kí kết với nhau theo loại hợp đồng “chìa khoá trao tay” – là loại hợp đồng mà nhà thầu phải thực hiện tất cả các công việc từ : lập dự án , lắp đặt , thi công xây lắp , vận hành chạy thử ..vv.Sau đó mới bàn giao cho bên mời thầu. 3. Các loại hình ®Êu thầu Dựa vào đặc điểm hay bản chất của đấu thầu (là hoạt động mua bán ) có thể chia đấu thầu làm bốn loại hình : Đấu thầu tuyển chọn tư vấn : trong lĩnh vực đầu tư , tư vấn được hiểu là việc cung cấp những kinh nghiệm , chuyên môn cần thiết cho chủ đầu tư trong quá trình xem xét , kiểm tra và ra quyết định ở tất cả các giai đoạn của một dự án đầu tư. Như vậy đấu thầu tuyển chọn tư vấn là quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cung cấp kinh nghiệm , kiến thức và chuyên môn cho bên mời thầu một cách tốt nhất hay nói một cách khác là lựa chọn nhà thầu tư vấn có chất lượng dịch vụ tốt và giá cả hợp lí. Đấu thầu xây lắp : là quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công trình trong lĩnh vực xây lắp như xây dựng công trình , hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị cho các công trình , hạng mục công trình . Chúng ta se xem xét cụ thẻ hơn về đấu thầu xây lắp ở phân sau đây . Đấu thầu mua sắm hàng hoá và các dịch vụ khác : Đây chính là quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá , dịch vụ đạt yêu cầu về chất lượng và có giá cả hợp lí nhất . Đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện dự án: Khi chủ đầu tư có ý tưởng về một dự án dầu tư nhưng do một hạn chế nào đó(có thể là hạn chế về tài chính hoặc kĩ thuật )mà không thể tiến hành chuẩn bị đầu tư , thực hiện đầu tư và có thể là cả vận hành kết quả đầu tư thì chủ đầu tư có thể tổ chức đấu thầu để chọn một đối tác thực hiện ý tưởng của mình và sau đó có thể bàn giao dự án vào một thời điểm thoả thuận giữa hai bên . Đói với loại hình này , đối tượng mà bên mời thầu muốn mua là toàn bộ một dự án chứ không phải một phần công việc cụ thể nào. Do giới hạn của đề tài nên dưới đây chúng ta chỉ đi cụ thể vào đấu thầu xây lắp – loại hình đấu thầu cơ bản của các công ty xây dựng . II/ §Êu thÇu x©y l¾p 1.Đặc điểm của đấu thầu xây lắp Đấu thầu xây lắp là quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong lĩnh vực xây lắp như xây dựng công trình ,hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị cho các hạng mục công trình.Chính vì có nộI dung như vậy mà đấu thầu xây lắp thường mang những đặc điểm cơ bản như sau: Chñ yÕu cã ë giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n khi mµ nh÷ng ý t­ëng ®Çu t­ ®­îc thÓ hiÖn trong b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi sÏ trë thµnh hiÖn thùc.Tuy nhiªn khi sang ®Õn giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t­ nÕu chñ ®Çu t­ cã nhu cÇu söa ch÷a n©ng cÊp th× ®Êu thÇu x©y l¨ps vÉn xuÊt hiÖn. Nhµ thÇu x©y dùng lu«n ph¶i lµm viÖc t¹i mét ®Þa ®iÓm cè ®Þnh cã ghi trong hå s¬ mêi thÇu. Nhµ thÇu t­ vÊn cã thÓ lµ mét c¸ nh©n song nhµ thÇu x©y dùng ph¶i lµ mét tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ViÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña nhµ thÇu x©y dung dùa trªn hai néi dung chÝnh , ®ã lµ: vÒ tµi chÝnh vµ kÜ thuËt . Vµ n¨ng lùc tµi chÝnh bao giê còng ®­îc quan t©m tr­íc tiªn lµ do bëi ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña ®Êu thÇu x©y l¾p lµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn tr­íc mét phÇn c«ng viÖc b»ng vèn cña m×nh, chÝnh v× thÕ mµ nh÷ng ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh lµ rÊt quan träng. 2. Tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu sÏ ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù tæng qu¸t nh­ sau: Ph©n chia gãi thÇu ®S¬ tuyÓn ®hå s¬ mêi thÇu®Më thÇu®XÐt thÇu ®Trao thÇu Theo nghÞ ®Þnh 88CP vµ nghÞ ®Þnh 14CP ®Êu thÇu ë n­íc ta bao gåm c¸c giai ®o¹n: ChuÈn bÞ ®Êu thÇu®Tæ chøc ®Êu thÇu®XÐt thÇu®ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu®C«ng bè tróng thÇu®Hoµn thiÖn h¬pù ®ång vµ kÝ h¬pù ®ång Mçi giai ®o¹n nµy l¹i bao gåm nhiÒu b­íc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: ChuÈn bÞ ®Êu thÇu S¬ tuyÓn Th«ng b¸o mêi thÇu LËp hå s¬ mêi thÇu Tæ chøc ®Êu thÇu Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu LËp tæ chuyªn gia xÐt thÇu X©y dung tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ XÐt thÇu §¸nh gi¸ s¬ bé §¸nh gi¸ chi tiÕt B¸o c¸o kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu TÝnh ph¸p lÝ Quy tr×nh KÕt qu¶ ®Êu thÇu C«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu Tªn nhµ thÇu GÝa tróng thÇu Lo¹i hîp ®ång Hoµn thiÖn hîp ®ång Chi tiÕt ho¸ C¸c xem xÐt kh¸c Ký hîp ®ång 3. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p Th­êng th× mét bé hå s¬ dù thÇu x©y l¾p se bao gåm c¸c n«i dung kÌm theo nh­ sau( theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­): §¬n dù thÇu B¶n phô lôc hîp ®ång B¶o l·nh dù thÇu Danh s¸ch thÇu phô D÷ liÖu liªn danh §¨ng kÝ kinh doanh Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc nhµ thÇu +th«ng tin chung +sè liÖu tµi chÝnh +hå s¬ kinh nghiÖm kÌm theo c¸c b¶n sao hîp ®ång +b¶n kª thiÕt bÞ thi c«ng , thÝ nghiÖm kiÓm tra +bè trÝ nh©n lùc +bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh c«ng tr­êng +s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr­êng BiÖn ph¸p thi c«ng chØ ®¹o tæng thÓ vµ c¸c h¹ng môc BiÖn ph¸p an toµn giao th«ng , an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng TiÕn ®é thi c«ng GÝa dù to¸n thÇu BiÓu dù kiÕn gi¸ trÞ thanh to¸n hîp ®ång MÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång MÉu hîp ®ång kinh tÕ 4.Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p 4.1. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p 4.1.1. Tiªu chÈn vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu Bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y: N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh , c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt , tr×nh ®é c¸n bé chuyªn m«n N¨ng lùc tµi chÝnh (doanh thu , lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu kh¸c) Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c hîp ®ång t­îng tù t¹i ViÖt Nam vµ ë n­íc ngoµi ; mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ thÇu trong n­íc ph¸t triÓn th× yªu cÇu vÒ kinh nghiÖm cã thÓ chØ lµ tèi thiÓu nh­ng ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt , quyÕt ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu C¸c néi dung t¹i kho¶n nµy ®­îc ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “ ®¹t” , “ kh«ng ®¹t” . Nhµ thÇu ph¶i ®¹t c¶ ba néi dung nªu trªn míi ®­îc xem lµ ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm tham dù thÇu . 4.1.2.Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kÜ thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n +Yªu cÇu vÒ kÜ thuËt Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ ph¹m vi cung cÊp , sè l­îng , chÊt l­îng hµng ho¸ , tiªu chuÈn c«ng nghÖ , tiªu chuÈn s¶n xuÊt , tÝnh n¨ng kÜ thuËt , tû lÖ gi÷a vËt t­ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i vµ s¶n xuÊt gia c«ng trong n­íc . §Æc tÝnh kinh tÕ kÜ thuËt , m· hiÖu thiÕt bÞ vËt t­ , tªn h·ng vµ n­íc s¶n xuÊt TÝnh hîp lÝ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt , biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng Kh¶ n¨ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ , ph­¬ng tiÖn l¾p ®Æt vµ n¨ng lùc c¸n bé kÜ thuËt Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng : sè l­îng , chñng lo¹i , chÊt l­îng cña thiÕt bÞ , h×nh thøc së h÷u thiÕt bÞ T¸c ®éng ®èi víi m«i tr­êng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt +Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh (nÕu cã yªu cÇu) +C¸c néi dung kh¸c : §iÒu kiÖn hîp ®ång : Møc ®é ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång nªu trong hå s¬ mêi thÇu Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång so víi yªu cÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu vµ cam kÕt hoµn thµnh hîp ®ång cña nhµ thÇu Møc ®é liªn danh liªn kÕt víi nhµ thÇu ViÖt Nam , sö dông thÇu phô ViÖt Nam ®èi víi nhµ thÇu n­íc ngoµi trong tr­êng hîp ®Êu thÇu quèc tÕ ChuyÓn giao c«ng nghÖ: kh¶ n¨ng chuyÓn giao c«ng nghÖ cho toµn bé dù ¸n hoÆc mét phÇn cña dù ¸n §µo t¹o: KÕ ho¹ch vµ néi dung ®µo t¹o trong n­íc , ngoµi n­íc cho c¸n bé , c«ng nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn vµ tiÕp thu c«ng viÖc . C¸c néi dung kh¸c (nÕu cã) Sö dông thang ®iÓm 100 hoÆc 1000 ®Ó ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸c néi dung nªu trªn vÒ mÆt kÜ thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n . Tuú theo tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu mµ x¸c ®Þnh tû träng ®iÓm vµ møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi tõng néi dung.§iÓm tèi thiÓu cña tÊt c¶ c¸c néi dung trªn theo quy ®Þnh kh«ng ®­îc thÊp h¬n 70% tæng sè ®iÓm , nghÜa lµ ®iÓm tèi thiÓu cã thÓ lµ 70, 71, 72….80…tuú theo tÝnh chÊt cña õng gãi thÇu. 4.1.3.Tiªu chuÈn ®­a vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Tiªu chuÈn ®­a vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: +Thêi gian sö dông: Tuæi thä m¸y , thêi gian khÊu hao , thêi gian sö dông c«ng tr×nh + TiÕn ®é , thêi gian thùc hiÖn gãi thÇu + C«ng suÊt cña toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt , c«ng suÊt cña thiÕt bÞ chÝnh (tÝnh ra gi¸ ®¬n vÞ s¶n phÈm ) + C«ng nghÖ s¶n xuÊt : Tiªu chuÈn chÕ t¹o , tr×nh ®é c«ng nghÖ + Chi phÝ vËn hµnh : Tæn thÊt khi vËn hµnh , tiªu hao nguyªn nhiªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ vµ c¸c kho¶n chi phÝ vËn hµnh kh¸c nÕu cã + Chi phÝ b¶o d­ìng, duy tu , söa ch÷a lín + §iÒu kiÖn th­¬ng m¹i (®iÒu kiÖn thanh to¸n b¶o hµnh ) , ®iÒu kiÖn tµi chÝnh (l·i suÊt vay , c¸c lo¹i phÝ ) 4.2. §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ChØ cã mét ph­¬ng ph¸p duy nhÊt ®­îc ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ vµ lùa chän nhµ thÇu x©y l¾p, ®ã lµ: ph­¬ng ph¸p gi¸ ®¸nh gi¸.§ång thêi viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p còng ®­îc tiÕn hµnh trªn hai b­íc c¬ b¶n nh­ sau: 4.2.1. §¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu Bªn mêi thÇu sÏ xem xÐt tÝnh hîp lÖ vµ sù ®¸p øng c¬ b¶n cña tõng hå s¬ dù thÇu ®èi víi c¸c quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu nh»m x¸c ®Þnh c¸c hå s¬ dù thÇu ®ñ t­ c¸ch ®Ó xem xÐt tiÕp . C¸c hå s¬ dù thÇu ®­îc coi lµ ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu khi tho¶ m·n yªu cÇu , ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt cña hå s¬ mêi thÇu , kh«ng cã nh÷ng sai lÖch hoÆc h¹n chÕ vÒ tµi liÖu lµm ¶nh h­ëng lín tíi quy m«, chÊt l­îng hoÆc viÖc thùc hiÖn gãi thÇu , kh«ng h¹n chÕ quyÒn h¹n cña bªn mêi thÇu hoÆc nghÜa vô cña nhµ thÇu . C¸c néi dung chÝnh sau ®©y th­êng ®­îc xem xÐt , kiÓm tra : GiÊy ®¨ng kÝ kinh doanh Sè l­îng b¶n chÝnh , b¶n sao chôp hå s¬ dù thÇu theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu §¬n dù thÇu ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ vµ cã ch÷ kÝ hîp lÖ cña ng­êi ®­îc uû quyÒn kÌm theo giÊy uû quyÒn Sù hîp lÖ cña b¶o l·nh dù thÇu BiÓu giÊ chµo , biÓu gi¸ ph©n tÝch mét sè ®¬n gi¸ chÝnh( nÕu cã) N¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu C¸c phô lôc , tµi liÖu kÌm theo kh¸c theo yªu cÇu hå s¬ mêi thÇu C¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cã) 4.2.2. §¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu Sau khi ®¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu kh«ng bÞ lo¹i sÏ ®­îc bªn mêi thÇu tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chi tiÕt theo hai b­íc: B­íc 1 : ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kÜ thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n Dùa trªn tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc duyÖt , bªn mêi thÇu tiÕn h¸nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vÒ mÆt kÜ thuËt trªn c¬ së chÊm ®iÓm. C¸c hå s¬ ®¹t yªu cÇu theo sè ®iÓm tõ tèi thiÓu trë lªn nh­ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sÏ ®­îc chän vµo danh s¸ch ng¾n ®Ó tiÕp tôc ®¸nh gi¸ trong b­íc hai. B­íc 2: §¸nh gi¸ vÒ tµi chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ C¨n cø gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu , bªn mêi thÇu tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c hå s¬ dù thÇu theo c¸c n«i dung vµ tr×nh tù sau: Söa lçi: ®©y lµ viÖc söa ch÷a nh÷ng sai sãt do lçi sè häc , lçi ®¸nh m¸y , lçi nhÇm ®¬n vÞ. Theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh , tr­êng hîp hå s¬ dù thÇu cã lçi sè häc sai kh¸c qu¸ 15% theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi th× hå s¬ dù thÇu sÏ kh«ng ®­îc xem xÐt tiÕp. HiÖu chØnh c¸c sai lÖch : bæ sung hoÆc ®iªï chØnh c¸c néi dung chµo thõa hoÆc chµo thiÕu so víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu , bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hå s¬ dù thÇu . ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sang mét dång tiÒn chung: c«ng viÖc nµy sÏ ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi nÕu cã tû gi¸ do bªn mêi thÇu quy ®Þnh t¹i hå s¬ mêi thÇu §­a vÒ mét mÆt bµng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸: ViÖc ®­a vÒ mét mÆt bµng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ bao gåm nh÷ng néi dung ®­îc nªu trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc duyÖt . XÕp h¹ng theo gi¸ ®¸nh gi¸ c¸c nhµ thÇu . Nhµ thÇu nµo cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt sÏ ®­îc ®Ò xuÊt lµ ®¬n vÞ tróng thÇu. III/T×nh h×nh c¹nh tranh trong ®Êu thÇu gi÷a c¸c doanh nghiÖp x©y dùng Vai trß cña chñ thÇu x©y dùng Cïng víi qu¸ tr×nh më cöa vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ , c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng ngµy cµng nhiÒu . Do vËy mµ sù ®ãng gãp tham gia cña c¸c chñ thÇu x©y dùng cµng trë nªn quan träng vµ cã vÞ trÝ hÕt søc ®Æc biÖt.Hä lµ c¸c nhµ thÇu x©y dùng , cã thÓ lµ c¸ nh©n , tæ chøc trong n­íc hoÆc n­íc ngoµi cã ®¨ng kÝ kinh doanh , cã t­ c¸ch ph¸p lÝ hoÆc ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Ó kÝ vµ thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu tróng thÇu). ChÝnh bëi lÏ ®ã nÕu mét c«ng tr×nh ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ bëi chñ dÇu t­ nh­ng kÕt qu¶ cña c«ng tr×nh , chÊt l­îng cña c«ng tr×nh l¹i hoµn toµn phô thuéc vµo kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña chñ thÇu x©y dùng . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , khi mµ chu cÇu c¶i t¹o , n©ng cÊp x©y míi c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng , c«ng tr×nh x©y dùng ngµy mét cao , th× vai trß cña chñ thÇu x©y dùng cµng trë nªn quan träng. §©y chÝnh lµ nh©n tè quan träng , quyÕt ®Þnh ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng vµ nh÷ng g× cã liªn quan tíi c«ng tr×nh.Mét nhµ thÇu x©y dùng kh«ng chØ cÇn cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng mµ cßn cÇn cã l­¬ng t©m vµ tr¸ch nhiÖm víi s¶n phÈm mµ m×nh t¹o ra, cã nh­ vËy chóng ta míi cã thÓ t¹o ra nh÷ng c«ng tr×nh cßn m·i víi thêi gian vµ còng lµ c¬ héi . lµ ®iÓm tùa ®Ó nhµ thÇu cã c¬ héi v­¬n lªn . Ngµy nay , trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , khi mµ môc tiªu lîi nhuËn ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu th× h¬n ai hÕt c¸c nhµ thÇu x©y dùng ph¶i lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm còng nh­ lµ ng­êi ®øng mòi chÞu sµo cho nh÷ng hËu qu¶ do c«ng tr×nh cña m×nh g©y ra. N¨ng lùc , kinh nghiÖm vµ tr¸ch nhiÖm lu«n lu«n ®Ì nÆng trªn vai c¸c nhµ thÇu x©y dùng khi tiÕp nhËn mét c«ng tr×nh. H×nh thøc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu x©y l¾p lµ lo¹i h×nh ®Êu thÇu ®· kh¸ phæ biÕn ë n­íc ta vµ cã sù tham gia ®«ng ®¶o cña nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc còng nh­ t­ nh©n . ChÝnh v× thÕ mµ mÆc dï thÞ tr­êng x©y dùng c«ng tr×nh lµ v« cïng réng lín vµ cã søc hÊp dÉn , song ®Ó cã thÓ t×m ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c vµ uy tÝn nhÊt ®Þnh , c¸c doan
Luận văn liên quan