Đề tài Tìm hiểu hệ thống tính điểm trường PTTH

Hệ thống quản lý Điểm của một trường PTTH được chúng tôi xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế hệ thống quản lý Điểm của một trường cấp III với chương trình đào tạo bình thường trong hệ thống khối các trường PTTH trong cả nước. Đó là trường PTTH Bán công Tạ Uyên Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình. Đây là một trường PTTH thuộc khối ngoài công lập và mới được xây dựng, thành lập từ năm học 2004 – 2005. Thực tế trường được thành lập để tách khối bán công trong các trường công lập trong huyện. Do vậy về cơ sở vật chất nhà trường cũng còn hạn chế và đang hoàn thiện dần , ban đầu nhà trường mới có học sinh khối 10, năm 2005-2006 nhà trường đã tuyển sinh được số lượng hơn 500 em HS tương ứng với 10 lớp 10, và cứ như thế đến năm học 2006-2007 thì nhà trường đã có đủ 3 khối học là 10, 11, 12 với 28 lớp, n¨m häc 2006-2007 ®• cã kho¸ häc sinh ®Çu tiªn thi tèt nghiÖp líp 12, víi tû lÖ ®ç kh¸ cao so víi c¸c tr­êng n»m ngoµi khèi c«ng lËp, ®Çu n¨m häc 2007 – 2008 nhµ tr­êng ®• tuyÓn sinh ®­îc 500 häc sinh khèi 10 vµ ®­îc chia thµnh 09 líp. Nh­ vËy tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i nhµ tr­êng cã 28 líp t­¬ng øng víi 3 khèi líp lµ khèi 10 cã 09 líp, khèi 11 cã 10 líp, khèi 12 cã 09 líp Để thu được những thông tin cần thiết cho việc xây dựng hệ thống mới, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực tế trên những nhân tố cụ thể có tác động trực tiếp đến hệ thống quản lý điểm của trường PTTH. Khảo sát được tiến hành trên 3 mức khác nhau: - Mức lãnh đạo: Hiệu trưởng trường PTTH. - Mức điều phối quản lý: Giáo viên chủ nhiệm. - Mức thừa hành: các thầy cô giáo bộ môn.

doc35 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu hệ thống tính điểm trường PTTH, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bµi tËp lín m«n ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng §ề tài: Tìm hiểu hệ thống tính điểm trường PTTH - Hà Nội 2007- MỤC LỤC A. Khảo sát thực tế 1.Khảo sát thực tế. Hệ thống quản lý Điểm của một trường PTTH được chúng tôi xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế hệ thống quản lý Điểm của một trường cấp III với chương trình đào tạo bình thường trong hệ thống khối các trường PTTH trong cả nước. Đó là trường PTTH Bán công Tạ Uyên Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình. Đây là một trường PTTH thuộc khối ngoài công lập và mới được xây dựng, thành lập từ năm học 2004 – 2005. Thực tế trường được thành lập để tách khối bán công trong các trường công lập trong huyện. Do vậy về cơ sở vật chất nhà trường cũng còn hạn chế và đang hoàn thiện dần , ban đầu nhà trường mới có học sinh khối 10, năm 2005-2006 nhà trường đã tuyển sinh được số lượng hơn 500 em HS tương ứng với 10 lớp 10, và cứ như thế đến năm học 2006-2007 thì nhà trường đã có đủ 3 khối học là 10, 11, 12 với 28 lớp, n¨m häc 2006-2007 ®· cã kho¸ häc sinh ®Çu tiªn thi tèt nghiÖp líp 12, víi tû lÖ ®ç kh¸ cao so víi c¸c tr­êng n»m ngoµi khèi c«ng lËp, ®Çu n¨m häc 2007 – 2008 nhµ tr­êng ®· tuyÓn sinh ®­îc 500 häc sinh khèi 10 vµ ®­îc chia thµnh 09 líp. Nh­ vËy tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i nhµ tr­êng cã 28 líp t­¬ng øng víi 3 khèi líp lµ khèi 10 cã 09 líp, khèi 11 cã 10 líp, khèi 12 cã 09 líp Để thu được những thông tin cần thiết cho việc xây dựng hệ thống mới, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực tế trên những nhân tố cụ thể có tác động trực tiếp đến hệ thống quản lý điểm của trường PTTH. Khảo sát được tiến hành trên 3 mức khác nhau: - Mức lãnh đạo: Hiệu trưởng trường PTTH. - Mức điều phối quản lý: Giáo viên chủ nhiệm. - Mức thừa hành: các thầy cô giáo bộ môn. 2.Thông tin thực tế thu được. Đơn vị: Trường THPT Bán Công Tạ Uyên_Sở GD-ĐT Ninh Binh. a. Mức lãnh đạo. 1. Số lớp hiện có năm học 2007_2008 TT Khối Số lớp 1 2 3 10 11 12 09 lớp 10 lớp 09 lớp Cộng 28 lớp 2. Số học sinh hiện có đến 15/11/2007 Ghi chú: Chỉ tiêu các lớp có qui định bằng văn bản cụ thể của Bộ GD-ĐT, của Sở GD_ĐT. Khối lớp Tổng số học sinh Biến động so 2006-2007 10 11 12 500 em 536 em 409 em +48 em +127 em +409 em Cộng 1445 em + 584 em 3. Số môn học hiện nay(theo chương trình ban cơ bản) Trường phổ thông trung học Bán công Tạ Uyên đang thực hiện TT Số môn Số tiết dạy từng khối lớp/1 tuần Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Văn_Tiếng Việt Sử Địa GDCôngDân Anh Tin Toán Lý Hoá Sinh KT Nông nghiệp KT Công nghiệp Thể dục Quốc phòng 4 tiết/tuần 1 ~ 1 ~ 1 ~ 3 ~ 2 ~ 4 ~ 3 ~ 2 ~ 1.5 ~ 0,5 ~ 1 ~ 2 ~ 1 ~ 4 tiết/tuần 1 ~ 2 ~ 1 ~ 3 ~ 1,5 ~ 4 ~ 3 ~ 2 ~ 1,5 ~ 1 ~ 1 ~ 2 ~ 1 ~ 3 tiết/tuần 2 ~ 1 ~ 1 ~ 3 ~ 1,5 5 ~ 3 ~ 2 ~ 1.5 ~ 1 ~ 1 ~ 2 ~ 1 ~ Nhận xét: - Riêng bộ môn Quốc phòng 34 tiết có hai hình thức học: + Học tập trung trong một tuần quân sự + Hoặc học rải đều các tuần trong năm. - Số môn học trên được thực hiện từ khi có chương trình cải cách giáo dục, đến nay vẫn ổn định (coi đây là pháp chế bắt buộc) không ai dám tự tiện cắt xén số tiết, số môn có trong phân phối chương trình của Bộ. - Hàng năm có thanh tra chuyên môn của Sở xuống các trường để kiểm tra. 4. Cách tính Điểm. Cách tính điểm này được trường PTTH Bán Công Tạ Uyên áp dụng theo đúng Qui định hiện hành của Bộ GD-ĐT áp dụng cho tất cả các trường công lập, bán công thông thường trong cả nước. Theo Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông trung học (Số 29 TT _ Bộ Giáo Dục và ĐàoTạo áp dụng cho năm học từ năm học 2005 trở về trước và thông tư số 40 áp dụng từ năm học 2006-2007, phần B- Đánh giá Xếp loại về học lực. Mục II-Chế độ cho điểm, hệ số các loại điểm kiểm tra, và hệ số các môn học.) i) Chế độ cho điểm: Chế độ cho điểm ở các cấp học được quy định chung như sau: a) Số lần kiểm tra cho từng môn học: Trong từng học kì, mỗi học sinh được kiểm tra ít nhất: - Các môn học có từ 2 tiết/1 tuần trở xuống : 4 lần. - Các môn học co từ 2,5 đến 3 tiết/1 tuần trở lên: 6 lần. - Các môn học có từ 4 tiết/1 tuần trở lên : 8 lần. b) Các loại điểm kiểm tra : - Số lần kiểm tra qui định cho từng môn như trên bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra cuối học kì. +Chiếu qui định trên, môn vật lý 3 tiết/tuần thì phải có ít nhất 6 bài kiểm tra: 1 điểm kiểm tra miệng. 2 điểm kiểm tra 15 phút. 2 điểm kiểm tra viết 1 tiết trở lên. 1 điểm kiểm tra học kỳ. - Nếu học sinh thiếu kiểm tra miệng, phải được thay bằng bài kiểm tra viết 15 phút. Nếu thiếu điểm kiểm tra viết 1 tiết trở lên (theo phân phối chương trình) phải được kiểm tra bù. - Riêng đối với số con điểm kiểm tra viết 1 tiết đến 2 tiết qui định thì loại điểm này đã qui định, khống chế trong phân phối chương trình của từng bộ môn. Loại điểm này không có giáo viên nào kiểm tra thừa. Kiểm tra thiếu giáo viên bị kỷ luật. - Điểm kiểm tra học kỳ bắt buộc môn nào cũng có. - Điểm miệng cho nhiều hay ít tuỳ giáo viên, tuỳ sự xung phong của học sinh, bắt buộc 1 h/s được kiểm tra miệng 1 lần trong học kỳ. c) Hệ số các loại điểm kiểm tra. - Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút : Hệ số 1. - Kiểm tra từ 1 tiết trở lên : Hệ số 2. - Kiểm tra Học kỳ không tính hệ số mà tham gia trực tiếp vào tính điểm trung bình môn theo hướng dẫn. (riêng với năm học 2006-2007 khối 10 được tính diểm theo thông tư 40 nghĩa là điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số 3) ii). Cách tính điểm: (thông tư 29) a) - Điểm trung bình các bài kiểm tra: åĐiểm_Kt_miệng(15 phút) + 2*åĐiểm_Kt_1tiết ĐTBKT = Số_điểm_Kt_miệng + 2*Số_điểm_Kt_1tiết - Điểm trung bình môn Học kỳ(HKI, HKII) 2*ĐTBKT + Điểm kiểm tra Học kỳ ĐTBM-HK = 3 - Điểm trung bình môn cả năm: ĐTBM-HK1 + 2*ĐTBM-HK2 ĐTBM-CN = 3 Thông tư 40 cách tính diểm được áp dụng như sau: Điểm trung bình môn Học kỳ(HKI, HKII) åĐiểm_Kt_thường xuyên+ 2*Điểm kt_định kỳ+3*Điểm học kỳ ĐTBM-HK = å Hệ số Điểm trung bình môn cả năm: ĐTBM-HK1 + 2*ĐTBM-HK2 ĐTBM-CN = 3 Trong đó: Điểm kiểm tra thường xuyên là điểm kiểm tra miệng và điểm 15phút Kiểm tra định kỳ là từ 1 tiết trở lên Bảng sau đây mô tả cách tính điểm trung bình mỗi môn học: Môn Vật lý lớp 10A: (Các điểm cụ thể cho Học kỳ I ) (Khối 10 được tính theo thông tư 40) TT Họ và tên Điểm miệng 15 phút Kt 1 tiết ĐTBKT Ktra HK1 ĐTBM-HK1 ĐTBM-HK2 ĐTBM-CN 1 Trần Ngọc Anh 8 7 4 8 9 8 8 7.7 8.0 7.9 2 Nguyễn Đình Anh 5 8 7 7 5 6 9 7.1 7.1 7.1 3 Hoàng Kim Chi 8 2 5 3 5 6 4.9 6.0 5.6 Môn vật lý lớp 11: (Các điểm cụ thể cho Học kỳ I ) (Khối 11 và 12 tính theo thông tư 29) TT Họ và tên Điểm miệng 15 phút Kt 1 tiết ĐTBKT Ktra HK1 ĐTBM-HK1 ĐTBM-HK2 ĐTBM-CN 1 Trần Ngọc Anh 8 7 4 8 9 8 7.6 8 7.7 8.0 7.9 2 Nguyễn Đình Anh 5 8 7 7 5 6 6.1 9 7.1 7.1 7.1 3 Hoàng Kim Chi 8 2 5 3 5 4.4 6 4.9 6.0 5.6 b) Cách tính điểm trung bình các môn cả năm cho mỗi học sinh. (do giáo viên chủ nhiệm trực tiếp làm) + Ví dụ cho ở bảng sau: TT Họ và tên Toán (2) Lý (1) Hoá (1) Tin (1) Sinh (1) Kỹ (1) Văn (2) Sử (1) Địa (1) GDCD (1) NN (1) 1 2 3 4 5 Nguyễn Văn An Trần Thị Thanh Võ Thị Gấm Lê Văn Duyến Lâm Thị Thu 5.0 5.1 6.0 3.2 7.0 6.5 5.2 7.0 4.0 6.5 5.5 5.5 8.0 5.0 7.0 5.2 6.3 6.9 8.0 4.9 7.0 6.0 8.0 5.0 7.0 7.0 5.7 5.5 5.0 2.9 6.4 7.0 4.0 5.5 1.5 6.4 8.4 6.0 6.0 4.0 8.0 8.1 7.0 6.0 4.4 7.7 8.0 8.0 6.4 5.0 6.0 8.1 9.0 5.0 6.0 Thể dục Học kỳ 1 học kỳ 2 cả năm 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 6,36 ~ 6,4 6,53 ~ 6,5 6,56 ~ 6,6 5,34 ~ 5,3 5,05 ~ 5,1 7,0 5,5 6,0 4,5 6,3 6,8 5,7 6,2 4,7 5,9 - Điểm TB các môn học kỳ : ( ĐTBCM-HK) 2*ĐTBM-HK(Toán) + 2*ĐTBM-HK(Văn) + ĐTBM-HK(Lý) + ... ĐTBCM-HK= Tổng số môn học + 2 - Điểm TB các môn cả năm: ( ĐTBCM-CN) ĐTBCM-HK1 + 2*ĐTBCM-HK2 ĐTBCM-CN = 3 Cách tính điểm trên là một cách tính điểm cả năm cho một học sinh Có thể căn cứ vào kết quả điểm được tính ở đây để đánh giá, xếp loại học lực cho học sinh: Loại giỏi: Điểm trung bình các môn từ 8.0 trở lên không có môn nào bị điểm trung bình dưới 6,5. (chú ý: Theo quy chế 40 áp dụng với lớp 10 thì có 1 điểm khác đối với xếp loại học lức cứ có 2 môn toán văn dưới 5.0 thì học lực cao nhất là yếu) Loại khá: Điểm trung bình các môn từ 6,5 trở lên đến 7,9 không có môn nào bị điểm trung bình dưới 5,0 Loại trung bình : Điểm trung bình các môn từ 5,0 trở lên đến 6,4 không có môn nào bị điểm trung bình dưới 3,5. Loại yếu : Điểm trung bình các môn từ 3,5 đến 4,9 không có môn nào bị điểm trung bình dưới 2,0. Loại kém : Những trường hợp còn lại. Nếu do điểm trung bình của 1 môn quá kém làm cho học sinh bị xếp loại học lực xuống từ 2 bậc trở lên (từ giỏi xuống trung bình, từ khá xuống yếu, từ trung bình xuống kém) thì học sinh được chiếu cố chỉ hạ xuống 1 bậc. Cụ thể bảng trên: Học lực loại giỏi: Không có. Học lực loại khá: 1 em <Nguyễn Văn A) Học lực loại trung bình: 2 em Học lực loại yếu: 1 em vì có 1 môn điểm trung bình < 3,5 Học lực loại kém: 1 em vì có 1 môn điểm trung bình < 2,0 + Cách tính sau được giáo viên chủ nhiệm thực hiện Để tính điểm trung bình các môn cả năm cho việc đánh giá xếp loại cả năm cho học sinh. Các điểm dưới đây do giáo viên đã tính cả năm môn họ phụ trách. Cách tính này : Có lợi Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào cột điểm để chiếu qui định phục vụ cho việc xếp loại: học sinh lên lớp, lưu ban hay thi lại,... Ví dụ cho ở bảng sau : TT Họ và tên Toán (2) Lý (1) Hoá (1) Sinh (1) Kỹ (1) Văn (2) Sử (1) Địa (1) GDCD (1) NN (1) 1 2 3 4 Nguyễn thị Năm Nguyễn xuân Ba Lê văn Tám Trần đình Sáu 5.2 6.2 5.0 6.5 6.6 6.9 4.9 6.4 5.6 6.8 4.8 6.7 6.6 7.3 5.3 7.0 7.1 6.6 5.0 5.5 5.5 5.6 3.2 2.0 6.3 6.5 4.0 1.5 5.8 5.7 5.5 4.0 6.6 6.8 5.5 5.0 5.3 5.6 5.0 4.0 Thể dục(1) TB các môn cả năm Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm Được lên lớp hay ở lại. 8.7 7.5 6.0 5.5 6.2 6.5 4.8 4.8 TBình Khá Yếu Kém Khá Tốt TBình TBình Lên lớp Lên lớp, tiên tiến Thi lại Lý,Văn,Sử,Hoá ở lại lớp. Ghi chú: -Nếu em Lê Văn Tám mà hạnh kiểm xếp loại yếu thì buộc phải lưu ban (Không cần thi lại) -Nếu em Nguyễn thị Năm mà hạnh kiểm loại yếu thì Rèn luyện trong hè đạt loại TB trở lên thì mới đưọc lên lớp. Tuy nhiên nếu theo thông tư 40 (áp dụng từ năm học 2006-2007, lớp 10) thì có sự thay đổi như sau: (so với thông tư 29) Nừu học sinh nào mà có điểm trung bình đạt từ 5 trở lên mà có điểm trung bình 2 môn Văn và Toán dưới trung bình (<5) thì đều bị thi lại và tương ứng xếp loại hạnh kiểm cao nhất là khá. Ví dụ trong bảng sau là điểm tổng kết cả năm của 4 HS lớp 10A TT Họ và tên Toán (2) Lý (1) Hoá (1) Sinh (1) Tin (1) Kỹ (1) Văn (2) Sử (1) Địa (1) GDCD (1) NN (1) 1 2 3 4 Nguyễn thị A Nguyễn xuân B Lê văn C Trần đình D 4.9 6.2 5.0 6.5 6.6 6.9 4.9 6.4 5.6 6.8 4.8 6.7 6.6 7.3 5.3 7.0 4.5 7.0 5.3 5.0 7.1 6.6 5.0 5.5 4.5 5.6 3.2 2.0 6.3 6.5 4.0 1.5 5.8 5.7 5.5 4.0 6.6 6.8 5.5 5.0 5.3 5.6 5.0 4.0 Thể dục (1) TB các môn cả năm Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm Được lên lớp hay ở lại. 8.7 7.5 6.0 5.5 5.9 6.5 4.8 4.8 Yừu Khá Yếu Kém Khá Tốt Khá TBình Thi lại Văn hoặc Toán hoặc Tin Lên lớp, tiên tiến Thi lại Lý,Văn, Sử, Hoá ở lại lớp. Trong bảng trên: - Bản ghi thứ nhất (học sinh: Nguyễn Thị A) có điểm trung bình 2 môn Toán và văn 5 nhưng vẫn bị xếp loại học lực “Yếu” và tương ứng xếp loại hạnh kiểm cao nhất chỉ đạt “Khá”. Vậy học sinh này sẽ bị thi lại một trong các môn mà có ĐTB các môn <5 đó là Toán hoặc Văn hoặc Tin Sau đây là công thức tính: 2*ĐTBM-CN(Toán) + 2*ĐTBM-CN(Văn) + ĐTBM-CN(Lý) + ... ĐTBCM-CN = Tổng số môn học +2 b. Mức điều phối quản lý (Giáo viên chủ nhiệm) - Điểm Đạo đức, hoạt động, ý thức học tập: Xếp loại hạnh kiểm. Mỗi giáo viên có sổ chủ nhiệm, theo dõi về ngày nghỉ học (có phép hay không có phép); ý thức học tập tu dưỡng các mặt, số buổi lao động tham gia, không tham gia; tinh thần tập thể, thái độ đối với thầy cô. Cuối kỳ họp lớp tổ, chi đoàn bình bầu, ban cán sự cùng giáo viên chủ nhiệm chiếu tiêu chuẩn để xếp loại. Chứ không cho điểm như môn văn hoá. - Mỗi lớp có một sổ điểm chung (gốc) do Bộ qui định Về nguyên tắc qui định của Bộ: Hàng ngày, trực nhật lớp xuống văn phòng nhận sổ, cuối buổi trực nhật nộp lại cho văn phòng. Mục đích để điểm danh hàng ngày, cho điểm miệng ngay, điểm kiểm tra viết cho vào, làm vậy đảm bảo tính khách quan, học sinh lo học hơn. Nhưng thực tế hiện nay : -Do mang đi mang về hàng ngày làm cho sổ điểm cuối năm bị nhàu thậm chí bị rách, có khi bị mất tại lớp. Vì có học sinh lười học, bị điểm kém học sinh đó tìm cách sửa điểm, thủ tiêu sổ điểm. Gần kết thúc học kỳ mà mất sổ( có thể xảy ra) thì rất nguy hiểm. Từ đó đòi hỏi phải có sổ điểm cá nhân. Ghi điểm vào sổ gốc là do giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn ghi trực tiếp (có qui định ai ghi mục nào, cột nào, dùng loại mực gì, khi sửa điểm nguyên tắc ra sao đều có trong trang bìa của sổ điểm.). Trang cuối có mục hiệu trưởng ký, đóng dấu. Mỗi sổ điểm chung dùng xuyên suốt cả năm học. Sau khi sơ kết học kỳ, cuối năm sổ điểm phải qui về một mối: Do văn phòng giữ-Lưu nó mãi mãi theo năm tháng. Điểm số vào học bạ: Thường cuối năm vào luôn để giáo viên chủ nhiệm ký, lời phê vào trong đó. Hiệu trưởng xác nhận và ký tên, đóng dấu. Lưu giữ học bạ là do văn phòng. Cuối mỗi khoá học sinh mới ®­îc rút về giữ. Từ đó học sinh chỉ còn lưu trong danh bạ, và sổ điểm được giữ lại trường mãi mãi. Lưu giữ như vậy mục đích : - Giúp trường (thế hệ sau) tra cứu, đánh giá các văn bản để phục vụ các ngày truyền thống kỷ niệm trường 20, 30, 35, 40, 45, 50 năm. - Giúp cho học sinh nào đó khi trở lại trường, BGH mới, thầy giáo mới biết cội nguồn học sinh - Nếu vì lý do nào đó, học sinh khi ra trường rồi đánh mất, hoặc bị hư hỏng học bạ, bằng tốt nghiệp, thì về trường xin BGH chứng nhận lại (gốc là học sinh của trường tốt nghiệp năm nào, khoá nào) để họ về Sở xin cấp lại chẳng hạn. Việc lên lớp, lưu ban, chuyển đến, chuyển đi: - Điều kiện được lên lớp: + Học lực xếp trung bình + Hạnh kiểm từ trung bình trở lên + Sau khi thi lại môn thi mà điểm đạt để tổng kết làm cho xếp loại từ yếu lên trung bình thì lên lớp (yêu cầu hạnh kiểm phải trung bình trở lên). - Điều kiện ở lại lớp : +Học lực yếu, hạnh kiểm yếu. +Học lực kém. +Thi lại không đạt thì ở lại. - Chuyển đến, chuyển đi: (Có qui định chuyển trường của Bộ) : Nhưng với điều kiện đầu năm học, đầu kỳ 2 mỗi năm. - Cuối kỳ, cuối năm : Họp phụ huynh thông báo kết quả học tập cho phụ huynh biết. Phụ huynh biết được mức phấn đấu của con họ về học lực và về hạnh kiểm. - Học sinh lên lớp hay lưu ban : Căn cứ xếp loại học lực, hạnh kiểm cuối năm của học sinh đó. Sổ điểm cá nhân và sổ điểm chính phải nhất quán khi vào điểm. Sai lệch phải được sửa trước khi vào sổ điểm chính. Sửa sau chỉ trường hợp tính nhầm, vào nhầm của giáo viên. Hiệu trưởng có quyền phê bình. c . Mức thừa hành. (Giáo viên bộ môn) Nếu là môn toán 5 tiết/1 tuần thì theo qui định của Bộ giáo dục: “ môn học có 4 tiết/tuần trở lên thì tối thiểu phải có 8 con điểm”. Kiểm tra thường xuyên (miệng,15 phút)/1 HS càng nhiều càng tốt, sẽ đánh giá được học lực của học sinh càng chính xác, độ tin cậy cao, còn điểm kiểm tra định kỳ thực hiện theo phân phối chương trình của môn do Bộ GDĐT quy định. Mỗi giáo viên bộ môn có một sổ điểm cá nhân (tự tạo, hoặc së tạo mẫu in chung phát cho mỗi giáo viên trong ngµnh). Sổ điểm cá nhân là sổ điểm thu nhỏ của sổ điểm gốc. Không được nhờ học sinh tính điểm học kỳ thay cho giáo viên Khi kiểm tra: học sinh vắng có lý do, hay không có lý do đều cho kiểm tra bù. Báo kiểm tra lần thứ 3 mà không đến kiểm tra: cho điểm 0 để tổng kết (theo qui định của Bộ). Cách tính điểm cho mỗi môn đã được trình bày như ở trên. B. Phân tích 1.Mô tả bài toán. Bài toán quản lí điểm ở trường PTTH Bán công Tạ Uyên Đầu học kì Ban Giám Hiệu (BGH) sẽ phổ biến quy chế về cho điểm cho các giáo viên Bộ Môn (GVBM), phát sổ Điểm Chung cho GVCN.và danh sách môn học, GVCN có trách nhiệm ghi thông tin cá nhân của học sinh, số môn học,và quá trình xử lí. Giữa kì,Trong quá trình giảng dạy các GVBM có sổ điểm cá nhân (sổ Điểm CN) để “cho” điểm học sinh. Cuối kì, GVCN chuyển sổ Điểm Chung cho các GVBM để các GVBM chuyển điểm vào sổ. Điểm của mỗi môn học được GVBM cập nhật bằng hình thức kiểm tra (miệng, 15, 1 Tiết, Học Kì). Mỗi loại điểm +số lượng con điểm theo từng môn đúng với quy chế của bộ GD_ĐT. Sau khi có điểm,thì GVBM tính điểm tổng kết trung bình môn cho mỗi học sinh rôì ghi vào sổ điểm.Sau đó thì GVCN tính điểm tổng kết học kì cho mỗi học sinh. Dựa vào điểm TKHK và diểm về hạnh kiểm để xếp loại học lực học sinh. Khi tổng kết học kì xong, dựa trên những yêu cầu về báo cáo của ban giám hiệu mà GVCN phải thống kê làm báo cáo gửi lên BGH nhà trường. Cuối năm học, sau khi tổng kết học kì II, GVCN tính điểm tổng kết cả năm cho HS.Và phân loại học sinh,lập danh sách học sinh lên lớp hay lưu ban. Sau đó lập báo cáo gửi lên BGH . Biểu đồ dữ liệu: ghi t2 vào sổ ĐC quy chế t2 học sinh danh sách môn học ghi t2 vào sổ ĐC chuyển điểm vào SĐC điểm tính điểm TBM điểm TBM tính điểmTKTB điểm TKTB quy chế tính điểmTKHK điểm TKHK xếp loại điểm hạnh kiểm báo cáo yêu cầu báo cáo tính điểm TKCN điểm TKCN phân loại lập danh sáchlên lớp hay lưu ban đi ểm quy chế 2.Các chức năng. Nhận sổ điểm: Do quy chế của bộ Các giáo viên được phát sổ điểm vào đầu năm học để ghi các thông tin của học sinh, nhập các chương trình xử lí cũng như thông tin về môn học Nhập thông tin học sinh: lấy các thông tin từ học bạ như: Họ tên,ngày sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, họ tên cha mẹ, ..., để ghi vào sổ cái cũng như là sổ điểm. Nhập các chương trình xử lí: đ ó l à c ác c ông th ức t ính đi ểm v à c ác nguy ên t ắc v ề x ử l í Nhập các thông tin môn học: được lấy từ quy chế do bộ ban hành để biết được khối nào học môn nào, các tiết trong tuần như thế nào. Ghi điểm vào sổ: chức năng này do các giáo viên bộ môn đảm nhận khi có điểm giáo viên phải ghi điểm vào sổ và cuối mỗi kì phải ghi điểm vào sổ cái khi GVCN đưa ra. Điểm môn học: Dựa vào quy chế của bộ GD_ĐT được BGH phổ biến, GVBM lấy điểm từng HS thông qua hình thức sau: + Kiểm tra Miệng: Đầu tiết học GVBM dùng 5’-10’ kiểm tra một số HS và cho điểm vào sổ Điểm Cá Nhân . + Kiểm tra 15’: Tuỳ theo nội dung bài học GVBM tổ chức cho HS làm bài kiểm tra bằng giấy (thời gian 15’) trong một tiết học nào đó mà có thể không cần báo trước để học sinh chuẩn bị. + Kiểm tra 1 Tiết: GVBM thực hiện theo phân phối chương trình môn dạy của mình đã được BGH nhà trương cấp phát từ đầu năm của BGD- ĐT ban hành, phải báo trước cho HS biết và dành thời gian 45’ (cả tiết học hoặc cả 2 tiết) để HS làm bài kiểm tra. + Kiểm tra HK: Cuối kì, GVBM dành ít nhất là một tiết học để cho HS làm bài kiểm tra học kì. Đi ểm h ạnh ki ểm :c ác gi áo vi ên s ẽ l ấy t ử qu á tr ình sinh ho ạt c ác ho ạt đ ộng c ủa tr ư ờng l ơp đ ể cho đi ểm c á c h ọc sinh c ủa m ình. X ử l í k ết qu ả: s au khi c ó c ác th ông tin v ề đi ểm th ì c ác gi áo vi ên s ẽ ti ến h ành t ính to án đi ểm t ổng k êt cho c ác em,x ếp lo ại c ũng nh ư s ẽ l ập b áo c áo g ửi l ên ban gi ám hi ệu. T ính đi ểm TBHK: Chức năng này do GVCN đảm nhận, các GVBM cung cấp điểm TKMH cho GVCN thông qua Sổ Điểm Chung, BGH gửi quy chế tính điểm cho GVCN vào đầu năm học. Khi có đủ điểm TKMH, GVCN tính toán theo quy chế để ra điểm TKHK cho HS. X ếp lo ại: c ăn c ứ v ào đi ểm TKHK v à đi ểm h ạnh ki ểm th ì GVCN s ẽ x ếp lo ại cho c ác h ọc sinh theo quy ch ế c ủa b ộ. L ập b áo c áo: D ựa v ào đi ểm t ổng k ết h ọc k ỳ c ũng nh ư đi ểm h ạnh ki ểm v à x ếp lo ại c ủa h ọc sinh m à GVCN l
Luận văn liên quan