Đề tài Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đất nước

Ngày nay, nguồn lực con người đang được thừa nhận là quan trọng và quyết định nhất trong các nguồn lực và nó được đặt ở các vị trí trọng tâm trong chiến lược phát trển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Nhiều nước vốn xuất phát từ những điều kiện kinh tế thấp kém, lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên thậm chí còn lạc hậu hơn Việt Nam hiện nay nhưng đã đạt đươc tôc độ cao trở thành một nước có nền kinh tế phát triển là nhờ biết phát huy và sử dụng tốt nhân tố con người. Đất nước ta đã và đang tong thời kì đi lên CNH, HĐH đất nước. Hội nghị Ban Chấp Hành trung ương Đảng lần thứ 7 khoa' VII đã xác định mục tiêu tổng quát của CNH, HĐH là cải biến nền kinh tế đát nước thành một nền kinh tế Công Nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại có cơ cấu kinh tê hợp lí quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp vơi trình độ phát triển sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao. Quôc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đất nước ta có ruộng đất canh tác bình quân đầu ngươì thuộc loại thấp nhất thế giới, tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng, phong phú song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác cơ sở vật chất còn rất lạc hậu và nguồng vốn trong nước còn rất hạn chế. Vì thế xét đến cùng để đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại có nền kinh tế phát triển trong vòng 10 đến 20 năm nước ta chỉ còn con đường là tiến thẳng vào khoa học và công nghệ hiện đại, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng phái huy năng lực nội sinh của đất nước và con người chính là nguồn năng lực quý giá và lớn nhất của nước ta hiện nay.

doc10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6710 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đất nước Ngày nay, nguồn lực con người đang được thừa nhận là quan trọng và quyết định nhất trong các nguồn lực và nó được đặt ở các vị trí trọng tâm trong chiến lược phát trển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Nhiều nước vốn xuất phát từ những điều kiện kinh tế thấp kém, lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên thậm chí còn lạc hậu hơn Việt Nam hiện nay nhưng đã đạt đươc tôc độ cao trở thành một nước có nền kinh tế phát triển là nhờ biết phát huy và sử dụng tốt nhân tố con người. Đất nước ta đã và đang tong thời kì đi lên CNH, HĐH đất nước. Hội nghị Ban Chấp Hành trung ương Đảng lần thứ 7 khoa' VII đã xác định mục tiêu tổng quát của CNH, HĐH là cải biến nền kinh tế đát nước thành một nền kinh tế Công Nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại có cơ cấu kinh tê hợp lí quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp vơi trình độ phát triển sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao. Quôc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đất nước ta có ruộng đất canh tác bình quân đầu ngươì thuộc loại thấp nhất thế giới, tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng, phong phú song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác cơ sở vật chất còn rất lạc hậu và nguồng vốn trong nước còn rất hạn chế. Vì thế xét đến cùng để đạt được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại có nền kinh tế phát triển trong vòng 10 đến 20 năm nước ta chỉ còn con đường là tiến thẳng vào khoa học và công nghệ hiện đại, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng phái huy năng lực nội sinh của đất nước và con người chính là nguồn năng lực quý giá và lớn nhất của nước ta hiện nay. Nói tới con người ta thấy trong toàn bộ sự phát triển con ngườn luôn tồn tại với hai tư cách: vừa là chu thể vừa là đối tượng.Là chủ thể con người thực hiện sư phát triển xã hội mà trước hết là phát triển lực lợng sản xuất; là đối tượng con người hưởng thụ những thành quả của sự phát triển đó. Không có con người thì không có sự hưởng thụ những thành quả của sự phát triển đó. Không có con người , thì không có sự hưởng thụ cũng như không có sự cống hiến nghĩa là không có sự phát triển. Dĩ nhiên giả thiết đó là không thể có được nhưng nó cho thấy một điều: trong tất cả những gì có thể nói được về sự tiến hoá và phát triển của lịch sử thế giới con người là trung tâm. Hơn nũa vị trí trung tâm đó được đảm bảo bằng hai vế, cống hiến và hưởng thụ nói cách khác nêu đã thừa nhận vị trí trung tâm cuả con người thì phải luôn luôn chú ý thích đáng đến cả sự cống hiến và hưởng thụ của con người không phải chú ý đến theo kiểu tình cảm đạo đức chung chung mà mà cần có một sự nghiên cứu khoa học một sự phân tích và và thẩm định bằng thực tế soi sáng bằng những thành tựu khoa học mới nhất. Trong những năm gần đây đồng thời với việc nói đến chiến lược kinh té- xã hội con người. thực ra đấy không phải là hai vấn đề tách rời nhau hay song song nhau dẫu cho quan niệm như thế cũng là thể hiện đến một mức độ nhất định sự coi trọng nhân tố con người mà là hai cách nói của cùng một nội dung phát triển đất nước . Chúng ta của sự nghiệp cách mạng đã gặp những câu nói rất cô đọng, rất khái quát thể hiện nhận thức, tư tưởng vững chắc đó như: "Mục tiêu cuối cùng của và cao nhất là nhằm vào con người, vì con người" "Yếu tố phát trển con người là yếu tố phát triển của mọi sự phát triển ". Chiến lược phát triển kinh tế thực chất là chiến lược phát triển con người cụ thể hơn, một câu nói của cố vấn Võ Văn Kiệt Nguyên thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam "Muốn xây dựng kinh tế phải có con người được đào tạo trong môi trường văn hoá lành mạnh" Nhiều nhà lí luận khẳng định:"Khoa học kĩ thuật dù mạnh mẽ đên đâu nó chứng tỏ sức mạnh to lớn như thế nào thì cũng không thể đẩy con người ra ngoài quá trình sản xuất xã hội nói chung mà chỉ thay thế những hoạt động lao động nặng nhọc giúp con người có điều kiện tốt hơn để học tập, nghiên cứu phát triển trí tuệ". Phải thấy rằng KH_KT trước hết là sản phẩm của hành động nhận thức và phát triển tri tuệ của con người còn một mặt phát huy trí tuệ sử dụng KH_KT để cải tạo đối tượng lao động vừa khai thác vừa bảo vệ tài nguyên, làm ra sản phẩm tinh thần và vật chất nhưng mặt khác KH_KT cũng chính là phương tiện để con người phát triển hoàn thiện bản thân với tư cách là một lực lượng sản xuất đặc biệt. Hai mặt đó gắn bó chặt chẽ với nhau trong con người bảo đảm cho quá trình tiến lên của chính con người và cũng là của lược lượng sản xuất. Nói chính xác hơn thì trong thời đại của Cách mạng khoa học kĩ thuật lực lượng sản xuất càng phát triển mạnh thì vai trò của con người ngày càng được đề cao. Ngày nay, Việt Nam đang trong qúa trình khắc phục hậu quả của của cuộc chiến tranh lâu dài đưa đất nước bước vào thời kì mới thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước để xây dựng Việt Nam thành nước XHCN giàu mạnh văn minh nhanh chóng đuổi kịp các nước khác trên thế giới. Đảng và nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Trong một bài phát biểu đồng chí cố vấn Đỗ Mười đã nói "Thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, phát triển kinh tế xã hội , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc HCN. Đất nước ta có giàu mạnh hay không, dân tộc ta vào thế kỉ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, chế độ XHCN ở Việt Nam có được củng cố và bảo vệ vững chắc hay không phần lớn tuỳ thuộc vào thanh niên Việt Nam ta...". Muốn xây dựng đất nước ta thành một nước XHCN giàu mạnh và văn minh chúng ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành CNH, HĐH. Đó là tất yếu đối vơi những nước có nền kinh tế lạc hậu qúa độ lên chủ nghĩa xã hội như nước ta. Cac Mac nói "Một xã hội chỉ phát triển cao với một nền đại CN". Chúng ta có xuất phát thấp hơn nhiều so với các nước khác. Do đó muốn làm được một sự "Thần kì” như của nền kinh tế Nhật Bản thi chúng ta phải đi tắt, phải đón đầu lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, phát huy năng lực nội sinh của đất nước. Chúng ta phải kiên quyết đoạn tuyệt với những thứ công nghiệp lạc hậu.Bởi vì " Khoa học công nghiệp đã trở thành vấn đề sống còn với sự phát triển KT-XH củng cố quốc phòng anh ninh của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể chuyển giao được khoa học kĩ thuật hiện đại, tiếp cận được các các tri thứ KH mới của thế giới? Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào con người Việt Nam chúng ta. Con người với vốn tri thức, kinh nghiệm, tinh thần năng động sáng tạo được xem như là hạt nhân của lực lượng sản xuất, là yếu tố đồng nhất, cách mạng nhất thúc đẩy, lực lượng sản xuất phát triển mà trong điều kiện hiên nay KH và CN đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Do đó chúng ta có thể khẳng định rằng: "Không thể nói đến CNH HĐH đất nước trong thời đại văn minh trí tuệ thời đại CMKH và công nghệ, thời đại sinh thái mà lại thiếu đội ngũ cán bộ KH giỏi" Bởi lẽ đội ngũ cán bộ cán bộ KH và CN là lực lượng nòng cốt trong nguồng nhân lực mà ta cần đào tạo ra nhằm đảm bảo thành công cho CNH, HĐH. Đội ngũ đó không chỉ tạo ra tạo ra những thành tựu KHCN tiên tiến mà cò n sử dụng chúng như để cải biến chuyển dịch cơ cấu kinh tế XH và tạo ra nguồn lực mới ngày càng có chất lượng cao. Đối với nước ta khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp thì nguồn lực tài nguyên con người tài nguyên chất xám là yếu tố quan trọng là yếu tố quyết định đến sự phát triên của đất nước ... Người xưa đã nói: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Nếu nguyên khí mạnh thì quốc gia hưng thịnh, nguyên khí yếu thì thì quốc gia suy vong. Vậy để tạo nên thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH thì thanh niên Việt Nam hiện nay cần phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ những vấn đề thực tế của đất nước và phải ý thức được vai trò và trách nhiệm của minh đối với Tổ Quốc, đôi với sự nghiêp và lí tưởng cao cảmà Đảng và nhân dân ta đang hướng tới.Có thể nói CNH, HĐH là cơ hội để cho thế TN- SV ngày hôm nay có điều kiện để phát huy tài năng, nhiệt huyết. Đó là môi trường thuận lợi cho thanh niên phấn đấu làm nên sự nghiêp lớn vì lơi ích chung của Đất nước và lợi ích của mỗi cá nhân trong cộng đồng dân tộc. Để thực hiên thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước chúng ta không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài mà ta phải: "...đi bằng đôi chân của chung ta suy nghĩ bằng cái đầu của chúng ta và làm băng đôi tay của chúng ta" như lờii của tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã nói. Đó là truyền thống tự lực tự cường của dân tộc, một nguồn nội lực vô giá mà chúng ta phải kế tục và phát huy được. Người Việt Nam chúng ta vói ý chí không chịu nghèo hèn không chịu phụ thộc sẵng sàng hi sinh xương máu để bảo vệ độc lập, tự do giữ gìn cuộc sống phồn vinh hạnh phúc. Truyền thống đó đang được phát huy trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước. Là lớp người nhạy cảm năng động, sáng tạo có tri thức có hoài bão có ước mơ, ý chí và nghị lực... tuổi trẻ VN dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực sự là đội quân xung kích chiến lược trong mọi giai đoạn cách mạng. Trước đây trong sự nghiệp phát triển dân tộc cũng như trong thời kì khôi phục, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc ; Lớp lớp các thế hệ trẻ VN đã nối tiếp nhau xả thân vì sự nghiệp chung. Ngày nay, trong gai đoạn CNH, HĐH hội nhập và đổi mới, tuổi trẻ Việt Nam cũng có mặt trên khắp mọi miền đất nước . ở những nơi gian khổ và ác liệt nhất họ vẫn tỏ rõ tinh thần quả cảm lòng nhiệt tình cách mạng, chí tiến thủ và bản lĩnh ngoan cường, lao động sáng tạo với ý thức và trách nhiệm cao. Trọng trách của sự nghiệp đổi mới đang đặt ra trước mắt tuổi trẻ những nhiệm vụ to lớn.Trong mọi hoàn cảnh họ luôn luôn là lớp người kế tục trung thành và xuất xắc sự nghiệp cách mạng của Đảng. Lí tưởng chiến đấu của tuổi trẻ Việt Nam cũng chính là lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Ước mơ của tuổi trẻ Việt Nam cũng là ước mơ ngàn đời của các thế hệ người Việt Nam yêu nước luôn nung nấu một hoài bão lớn xây dựng tổ quốc Việt Nam trở thành một quốc gia:”Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”Bàn về động lực của sự nghiệp CNH, HĐH hội nghị lần thuí 4ban chấp hành TW khoá VII đã khặng định :”Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào tầng lớp thanh niên “. Trước ngưỡng cửa của thế kỷ hứa hẹn nhiều thay đổi mỗi bạn trẻ hẳn đã có lần tự hỏi : Mình đã chuẩn bị cho mình những hành trang gì để hoà nhịp vào cùng bước tiến của thời đại phảI làm gì và bằng cách nào vươn lên làm chủ tri thức làm chủ KHCNtiên tiến mở rộng tầm nhìn sự hioêủ biết ở tầm cao thiời đại nhằm biến những cơ hội thử thách trong tương lai thành cuộc thử nghiệm quan trọng chứng minh chio lòng can đảm và sự bứt phá vượt lên chính bản thân mình, nó cho phép nhận rõ mình đang ở giới hạn nào của quá trình vận động và phát triển để từng bước xác định mục tiêu nhằm phấn đấu và vạch kế hoạch hoạt động cho tương lai tạo lập một cuộc sống tinh thần phong phú khởit nguồn cho những quyết địng quan trọng để cùng nhau vững bước tiến vào thời đại mới thời đại phát triển như vũ bão của cách mạng KHCN của kinh tế tri thức, vấn đề bức thiếy đối với thanh niên sinh viên chúng ta phảI chuẩn bị kỹ những đIũu kiện nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời đại của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Monhg muốn thành đạt trong cuộc sống là động lực phấn đấu của mọi người đặc bviệt là thế hệ trẻ . Không có ước mơ hoàI bão, thì con ngươiò thiếu đI những động lực phấn đấu , không có ý chí quyết tâm thì ước mơ hoài bão cũng không thực hiện được. Sự nhộn nhịp của các trung tâm giáo dục các trung tâm ngoại ngữ ,tin học …cho thấy thanh niên Việt Nam đang chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết và hoàn thành chính xác phù hợp với xu thế của thời đại là dấu hiệu đáng mừng cho thấy xã hội ta đang vận động phát triển. Đại hội đảng khoá IX đã nêu ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 của đến nă đất nước ta đó là :”Chúng ta phải đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước xây dựng nề kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta thành một nước công nghiệp ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời trang thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội phập kinh tế thế tgới để phát triển nhanh có hiệu quả bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển văn hoá từng bứoc cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thực hiện tiến bộ công bằng xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh “.Mỗi người Việt Nam ta phảI có trách nhiệm phấn đấu vì mục tiêu đó. Thanh niên hôm nay không thể khác là ó trách nhiệm lớn lao gách vác nhiệm vụ lịch sử to lớn ấy, hoàn thiện mục tiêu ấy. Sau khi đành dược độc lập đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong quá trình đổi mới đã làm cho thế và lực của đất nước ta lớn mạnh hơn nhiều. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cưòng. Tình hình chính trị- xã hội ổn định, môi trường hoà bình, sự hợp tác liên kết chủ động kinh tế quốc tế ngày càng ophá triển tạo đIều kiện để chúng ta phát huy nội lực và lợi thế so sánh tranh thủ nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý mở rộng thị trường phục vụ cho sự nghjioệp phát triển CNH, HĐH đất nước. Đó là cơ họi lớn có thể tạo ra bước phát triển tăng tốc để đưa đát nước tiến lên. Giữ vai trò quyết định đưa đất nước tiến lên ngang bằng với các nước trên thế giới đó là thế hệ trẻ chúng ta. Thế hệ trẻ ngày nay ngày càng tin tưởng hơn vào chế độ XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, trung thành với dân tộc với tổ quốc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh tích cực tham gia vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội , văn hoá quốc phòng an ninh …”vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh “.Được sự chăm no giáo dục của Đảng của nhân dân, thanh niên ta hiện nay so với thanh niên trứoc kia có tiến bộ trưởng thành về mọi mặt. Cùng với tioến trình đổi mới xây dựng đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường dười tác động của tình hình trong nước và ảnh hưởng của mở rộng giao lưa quốc tế thanh niên đất nước ta đã biết nắm bắt lấy thời cơ trở thjành lực lượng sản xuất đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và góp phần đắc lực nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế ;biết phát triển quan hệ kinh tế với hầu hết các nước; gia nhập và có vai trò ngày càng tích cực trong nhiều topỏ chức tàI chính quốc tế và khu vực, Lớp thanh niên chúng ta ngày nay được may mắn hơn thế hệ đi trước là được trong đIều kiện đất nước cơ bản không đói nghèo. Cơ hội học tập đến vơí moị người trong cuộc sống của chúng ta sẽ tẻ nhạt biết bao nếu không có những khám phá, những phát hiện mới . Nhận thức rõ điều đó nên thanh niên Việt Nam đã phát huy cao nhất truyền thống hiếu học biết chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo nỗ lực thi đua phấn đấu học tập rèn luyện vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao của KHCN biết nắm bắt và tận dụng mọi thời cơ thâu tóm tri thức đẩy lùi nguy cơtạo lên sức mạnh tổng hợp chủ đoọng hội nhập với xu thế phát triển của nền văn minh nhân loại nhận thức rất rõ việc không chiếm giữ được đỉnh cao của KHCN sẽ không bảo vệ được tổ quốc, không tạo ra được những ưu thế đủ sức cạnh tranh và chủ động hội nhập. Trong nền kinh tế tri thức dân tộc nào vươn tới đỉnh cao trí tuệ dân tộc đó sẽ chiến thắng tụt hậu và trì trệ sẽ là nguiy cơ của mọi nguy cơ. Tuy nhiên bên cạnh nhữnh ưu điển đó chúng ta còn một số những mặt hạn chế. Là lớp người lớn lên và trưởng thành sau chiến tranh tuy rát nhạy cảm với cái mới ít chinụ như ngx tác dộng của tiêu cực và thành kiến của quá khứ nhưng kinh nghiệm vốn sống và và sự tuàng trảI chưa nhiều, sống nặng tình cảm hơn lí trí. Do đó trước nhũng tiêu cực cán rỗ của kinh tế thị trường ,đặc biệt sự thoá hoá của một bộ phận Đảng viên. Sự dao động và khủng hoảng niềm tin đối vớ lí tưởng cách mạng của một bộ phận thanh niên là khó trách khỏi. Thực trạng trên đây phảI rất cần tiếp tục và tăng cường công tác giáo dục đạo đức lí trí cách mạng cho thanh thiếu niên. Hơn bao giờ hết trong sự ngiệp CNH, HĐH để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trước tổ quốc và nhân dân tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trước hết phải thấm nhuần tư tưởng độc lập dân tộc và CNXH phảI kế tục và phát huy được trưyền thống Nhân- Trí- Dũng của dân tộc ta. Nhân là lòng nhân áI,nghĩa tình, yêu nứoc thương dân, là tình cảm tha thiết mãnh liệt đối với tổ quốc, đối với đồng bào:”Trung với nước hiếu với dân “Trí là sự sáng suốt, minh mẫn trong nhận thức, sự hiểu biết về tự nhiên , xã hội, trí thông minh, tài năng sáng tạo , kế thừa và phát huy trí tuệ của dân tộc, tiêu biểu là tư tưởng Hồ Chí Minh. Dũng là ý trí bất khuất quật cường của dân tộc tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc ta là lòng dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn vượt qua mọi trở ngại “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , khó khăn nào cũng vượt qua “hơn tất cả trong “vali”hành trang vào đồi của thanh niên Việt Nam chúng ta cần phảI chuỉn bị kỹ hơn về tinh thàn yeu nưóc, ý trí tự tôn và lòng tự hào dân tộc. Tinh thần yêu nước chính lsf hành trang đặc biệt, là chất keo kết dích tất cả những hành trang của bạn. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã sản sinh ra nhữnh giá trị tốt đẹp. Trong đó yêu nứoc vẫn là giá trị chủ đạo .Trong thế kỷ XXI tinh thần yêu nước vẫn là yếu tố cơ bản, là động lực ,là tinh thần to lớn không những đối với sự phát triển của dân tộc đưa đất nước sánh vai cùng các cường cuốc năm châu mà còn là động lực thúc đẩy tính tích cực sáng tạo của mỗi con người trong mọi hoạt động. Đảng và nhà nước phải phát triển bồi dưỡng và phát triển lí tưởng cách mạng cho thanh niên xxây dựng một động lực tinh thần mới cho thanh niên.Biến khí phách “Phục hưng dân tộc “trong sự nghiệp giải phóng đất nước thành ý chí “Phục hưng dân tộc “trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tấn công vào nghèo nàn lạc hậu như nỗi đau của sự mất nước. Thấy được nguy cơ tụt hậu về kinh tế khiến cho đất nước khó giữ được tư thế độc lập và bình đẳng với các dân tộc trên thế giới để qua đó tự giác học tập bồii dưỡng bản lĩnh chính trị lập trường giai cấp và nhân cách người công dân mới Việt Nam. Nếu có được nhũng phẩm chất đó thì tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ chẳng hổ thẹn với các thế hệ đã “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước tự tin vào kỉ nguyên mới xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Như lời đồng chí Đỗ Mười đã nói"... Với những việc làm thiết thực như những con tằm kiên nhẫn nhả từng sợi tơ góp phần dệt nên những tấm lụa vàng" Tuổi trẻ chúng ta hãy dốc hết bầu nhiệt huyết, hoài bão khái vọng để viết tiếp những bản trường ca mà thế hệ đi trước đang viết dở. Những chân trời góc bể, những vùng sâu vùng xa đang từng ngày, từng giờ chờ đợi những tấm lòng, khối óc và bàn tay tuổi trẻ của chúng ta. Bước vào thế kỉ mới chúng ta hãy xác định cho mình một lí tưởng sống lí tưởng đó phải gắn lền với độc lập, tự do của dân tộc phấn đấu vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh theo định hướng XHCN. Xây dượng cho mình môt lối sống "Cần kiệm văn minh" một lẽ sống "mình vì mọi người" và một tinh thần lao động "Hiệu quả sáng tạo" theo phương châm "Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết" Chúng ta hãy lắng nghe và thực hiên những lời dạy của Bac Hồ như các thế hệ cha anh đi trước đã thực hiên "Không có việc gì khó.Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và nấp biển .Quyết trí ắt làm nên ." Tổ quốc đang vẫy gọi chúng ta sự nghiệp CNH, HĐH đang chờ đón ta.Cánh cửa thế kỉ 21 đang mở ra trước mắt chúng ta những vận hội và niêm lạc quan mới để vươn lên đạt được những ước mơ cau đẹp của mình. Chúng ta có quyền hy vọng ở tuổi trẻ .Thanh niên Sinh viên Việt Nam hôm nay bằng sức mạnh của tri thức, tài năng sáng tạo cùng niềm tin tưởng ở bản thân chính là thế hệ đáng tin cậy xây đắp và tô điểm cho đất nước trong thế kỉ mới ngày một đàng hoàng hơn to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi.
Luận văn liên quan