Đề tài Vấn đề cải tiến bộ máy nhà nước của Lênin qua tác phẩm "Thà ít mà tốt"

Nhằm chuẩn bị lý luận để xây dựng một nhà nước kiểu mới, trước khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công Lênin đã viết rất nhiều tác phẩm, nhiều bài báo về vấn đề nhà nước. Nội dung chủ yếu của các tác phẩm như: "Nhà nước và cách mạng", các bài giảng đọc tại các trường đại học và các báo cáo trong các hội nghị có nội dung chủ yếu đó là: quy luật hình thành, phát triển và triển vọng của Nhà nước. Nhưng nội dung Lênin quan tâm nhất vẫn là việc xây dựng một nhà nước như thế nào, bộ máy nhà nước đã ra sao trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Sau Cách mạng tháng Mười Nga thành công, giai cấp vô sản đã giành được chính quyền, nhà nước Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết ra đời. Bên cạnh việc xây dựng cách tổ chức, quản lý nền kinh tế mới XHCN, Lênin đặc biệt quan tâm đến vấn đề cải tiến bộ máy nhà nước. Trong tác phẩm "Thà ít mà tốt" - một trong những tác phẩm cuối đời của mình, Lênin đã đưa ra những nội dung cụ thể, chi tiết để xây dựng một bộ máy nhà nước theo kiểu mới, một kiểu nhà nước hoàn toàn khác hẳn về chất so với nhà nước tư bản chủ nghĩa. Đó là một trong những định hướng lớn của Lênin về việc xây dựng nhà nước "chuyên chính vô sản" trong thời kỳ quá độ. Tuy rất ngắn, vẻn vẹn có 18 trang, nhưng cho đến bây giờ "Thà ít mà tốt" vẫn được coi là một trong những tác phẩm quan trọng của Người nói về vấn đề nhà nước. Tác phẩm không những đã thực sự giúp cho Đảng Bônsêvích Nga không ngừng củng cố nhà nước thời bấy giờ mà còn có ý nghĩa là di huấn chính trị có ý nghĩa quốc tế đối với các đảng mác-xít Lêninnít lãnh đạo chính quyền. Nhận thức tầm quan trọng của tác phẩm, tiểu luận đi vào đề tài: "Vấn đề cải tiến bộ máy nhà nước của Lênin qua tác phẩm "Thà ít mà tốt"-Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay". Tiểu luận có giá trị tham khảo trong nghiên cứu, học tập của học viên. Nội dung của tiểu luận gồm 2 phần: I. Quan điểm của Lênin về cải tiến bộ máy nhà nước qua tác phẩm "Thà ít mà tốt". II. Liên hệ thực tiễn tình hình cải cách bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

doc16 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5679 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề cải tiến bộ máy nhà nước của Lênin qua tác phẩm "Thà ít mà tốt", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan