Đề tài Vận dụng nguyên lí mối liên hệ phổ biến về xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế Quốc tế đang là một xu thế tất yếu khách quan của thời đại do tác động của sự phát triển của lực lượng sản xuất trình độ cao và trở thành một xu thế chủ yếu trong quan hệ Quốc tế ngày nay. Trước tình hình quốc tế nhiều biến động, mỗi Quốc gia cần xác định đường lối phát triển Kinh tế cho phù hợp. Và đất nớc ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đó càng là vấn đề đáng quan tâm. Đại hội IX khẳng định: “Hội nhập kinh tế Quốc tế trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra cho toàn Đảng và toàn dân ta”. Cũng trong đại hội này Ban chấp hành TƯ đã bàn luận về vấn đề rất quan trọng là xây dựng nền kinh tế độc lập , tự chủ gắn liền với hội nhập kinh tế Quốc tế. Chúng ta khẳng định và nhất quán chủ trương đa phương hoá, đa dạng hoá tranh thủ hội nhập kinh tế nhưng phảI coi độc lập tự chủ làm nền tảng giữa chúng có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc phức tạp, gắn bó chặt chẽ tác động qua lại lẫn nhau. Rõ ràng rất cần tư duy lí luận triết học cho vấn đề trên.

doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1942 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vận dụng nguyên lí mối liên hệ phổ biến về xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan