Đề tài Xây dựng chương trình tín điểm dành cho giáo viên THPT Tân Lạc

i. lý do chọn đề tài Năm học 2008 – 2009 được chọn là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trên tinh thần đó Sở GD-ĐT Hoà Bình đã chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn cho giáo viên triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy học và khuyến khích ứng dụng CNTT trong việc hỗ trợ đổi mới công tác quản lý. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy rằng cứ đến cuối học kỳ hay cuối năm học việc tính điểm của giáo viên gặp nhiều khó khăn và mất nhiều công sức. Mặc dù, trong vài năm gần đây nhà trường đã và đang sử dụng phần mềm SSM để quản lý học sinh và tính điểm nhưng qua thực tế tìm hiểu, tôi thấy việc sử dụng phần mềm SSM để tính điểm TBM cả năm, TB các môn học kỳ, TB các môn cả năm được sử dụng rất ít. Đa số GV chỉ hay sử dụng các file Excel được kết xuất ra để tính điểm nhưng chỉ tính được TBM học kỳ chứ không tính được TBM cả năm. Thực tế đó có nhiều nguyên nhân như: trình độ tin học của GV còn hạn chế, việc sử dụng phần mềm SSM tương đối khó, phụ thuộc khá nhiều vào người quản lý phần mềm SSM Từ thực tế trên, với những kiến thức được học ở trường ĐH và qua nhiều năm tìm hiểu tôi đã viết đề tài “Xây dựng chương trình tính điểm dành cho giáo viên THPT” nhằm hỗ trợ GV trong việc tính điểm bộ môn và tính điểm TB các môn (GVCN). ii. môc ®Ých nghiªn cøu • Hỗ trợ giáo viên trong việc tính điểm TB môn cả năm, TB các môn (GVCN) có thể kết hợp với các file Excel tính điểm được kết xuất của phần mềm SSM. • Chương trình dễ sử dụng, các thao tác phức tạp được đơn giản hoá bằng các nút lệnh trên các menu, trên các Form. • Tính ứng dụng cao, rộng rãi. • Giảm nhẹ công việc của GV trong việc tính điểm. iii. ®èi t­îng nghiªn cøu • Nghiên cứu các tính năng trong chương trình Microsoft Excel, ứng dụng của Visual Basic Applications for Excel. • Nghiên cứu “Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông” (Ban hành kèm theo quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). • Nghiên cứu quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ xung một số điều trong quy chế 40. • Nghiên cứu các tính năng của phần mềm SSM, các file Excel được kết xuất khi tính điểm cảu phần mềm SSM. iv. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. Phương pháp chủ yếu: Để thực hiện đề tài, tôi sử dụng phương pháp chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm, được thực hiện theo các bước: • Xác định đối tượng: Xuất phát từ những khó khăn vướng mắc trong khi tính điểm của giáo viên, tôi xác định phải có một chương trình tính điểm cho giáo viên có kết hợp với phần mềm SSM. • Thể nghiệm và đúc kết kinh nghiệm: Trong quá trình sử dụng, tôi đã trao đổi với các giáo viên về tính hiệu quả, những điều cần bổ xung và đúc rút ra những kinh nghiệm. 2. Phương pháp hỗ trợ: • Nghiên cứu tài liệu qua sách, báo, Internet • Điều tra những khó khăn mà giáo viên cần được giải quyết. • Trao đổi với những người có kinh nghiệm ứng dụng VBA trong Excel (trên mạng Internet). v. kÕ ho¹ch vµ ph¹m vi nghiªn cøu • Kế hoạch nghiên cứu: Đề tài được bắt đầu nghiên cứu từ tháng 02 năm 2007 và bước đầu hoàn thành vào tháng 04 năm 2007 và được thử nghiệm trong Học kỳ 2 năm học 2007 – 2008. Đề tài đã được tổng kết rút kinh nghiệm và hoàn thiện thêm một số tính năng trong năm học 2008 – 2009. • Đề tài được áp dụng tại trường THPT Lũng Vân trong năm học 2007 – 2008, 2008 – 2009. Sau đó được áp dụng cho một số giáo viên trường THPT Tân Lạc.

doc13 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình tín điểm dành cho giáo viên THPT Tân Lạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục Nội dung đề tài Trang A. MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài 2 II. Mục đích nghiên cứu 2 III. Đối tượng nghiên cứu 3 IV. Phương pháp nghiên cứu 3 V. Kế hoạch và phạm vi nghiên cứu 4 B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. Giới thiệu chung 5 II. Nội dung cụ thể 5 1. Ứng dụng chương trình để tính điểm TB môn cả năm. 5 2. Ứng dụng của chương trình để tính điểm TB các môn học kỳ, cả năm. 7 3. Ứng dụng chương trình để thống kê các báo cáo. 9 4. Một số chức năng khác: 11 III. Kết quả đạt được 12 C. KẾT LUẬN 13 A. mở đầu i. lý do chọn đề tài Năm học 2008 – 2009 được chọn là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trên tinh thần đó Sở GD-ĐT Hoà Bình đã chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn cho giáo viên triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy học và khuyến khích ứng dụng CNTT trong việc hỗ trợ đổi mới công tác quản lý. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy rằng cứ đến cuối học kỳ hay cuối năm học việc tính điểm của giáo viên gặp nhiều khó khăn và mất nhiều công sức. Mặc dù, trong vài năm gần đây nhà trường đã và đang sử dụng phần mềm SSM để quản lý học sinh và tính điểm nhưng qua thực tế tìm hiểu, tôi thấy việc sử dụng phần mềm SSM để tính điểm TBM cả năm, TB các môn học kỳ, TB các môn cả năm được sử dụng rất ít. Đa số GV chỉ hay sử dụng các file Excel được kết xuất ra để tính điểm nhưng chỉ tính được TBM học kỳ chứ không tính được TBM cả năm. Thực tế đó có nhiều nguyên nhân như: trình độ tin học của GV còn hạn chế, việc sử dụng phần mềm SSM tương đối khó, phụ thuộc khá nhiều vào người quản lý phần mềm SSM… Từ thực tế trên, với những kiến thức được học ở trường ĐH và qua nhiều năm tìm hiểu tôi đã viết đề tài “Xây dựng chương trình tính điểm dành cho giáo viên THPT” nhằm hỗ trợ GV trong việc tính điểm bộ môn và tính điểm TB các môn (GVCN). ii. môc ®Ých nghiªn cøu Hỗ trợ giáo viên trong việc tính điểm TB môn cả năm, TB các môn (GVCN) có thể kết hợp với các file Excel tính điểm được kết xuất của phần mềm SSM. Chương trình dễ sử dụng, các thao tác phức tạp được đơn giản hoá bằng các nút lệnh trên các menu, trên các Form. Tính ứng dụng cao, rộng rãi. Giảm nhẹ công việc của GV trong việc tính điểm. iii. ®èi t­îng nghiªn cøu Nghiên cứu các tính năng trong chương trình Microsoft Excel, ứng dụng của Visual Basic Applications for Excel. Nghiên cứu “Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông” (Ban hành kèm theo quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nghiên cứu quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ xung một số điều trong quy chế 40. Nghiên cứu các tính năng của phần mềm SSM, các file Excel được kết xuất khi tính điểm cảu phần mềm SSM. iv. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. Phương pháp chủ yếu: Để thực hiện đề tài, tôi sử dụng phương pháp chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm, được thực hiện theo các bước: Xác định đối tượng: Xuất phát từ những khó khăn vướng mắc trong khi tính điểm của giáo viên, tôi xác định phải có một chương trình tính điểm cho giáo viên có kết hợp với phần mềm SSM. Thể nghiệm và đúc kết kinh nghiệm: Trong quá trình sử dụng, tôi đã trao đổi với các giáo viên về tính hiệu quả, những điều cần bổ xung và đúc rút ra những kinh nghiệm. 2. Phương pháp hỗ trợ: Nghiên cứu tài liệu qua sách, báo, Internet… Điều tra những khó khăn mà giáo viên cần được giải quyết. Trao đổi với những người có kinh nghiệm ứng dụng VBA trong Excel (trên mạng Internet). v. kÕ ho¹ch vµ ph¹m vi nghiªn cøu Kế hoạch nghiên cứu: Đề tài được bắt đầu nghiên cứu từ tháng 02 năm 2007 và bước đầu hoàn thành vào tháng 04 năm 2007 và được thử nghiệm trong Học kỳ 2 năm học 2007 – 2008. Đề tài đã được tổng kết rút kinh nghiệm và hoàn thiện thêm một số tính năng trong năm học 2008 – 2009. Đề tài được áp dụng tại trường THPT Lũng Vân trong năm học 2007 – 2008, 2008 – 2009. Sau đó được áp dụng cho một số giáo viên trường THPT Tân Lạc. b. néi dung ®Ò tµi i. giíi thiÖu chung Đề tài nghiên cứu xây dựng một “Chương trình tính điểm GV_THPT” dành cho giáo viên đang giảng dạy ở các trường THPT. Chương trình được viết dựa theo Quy chế 40 và Quy chế 51 (không áp dụng cho trường hợp môn học được đánh giá bằng nhận xét). Chương trình này chạy trên nền Microsoft Office Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Một số chức năng chính của chương trình: Kết hợp với file Excel tính điểm của phần mềm SSM để tính điểm TB môn cả năm. Tính điểm TB các môn học kỳ, TB các môn cả năm bằng hai cách: Kết hợp với các file Excel tính điểm của phần mềm SSM (chế độ cập nhật điểm tự động). Tính điểm theo cách thủ công (nhập các điểm TB môn theo sổ điểm). Thống kê số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu và Kém (Học lực); Tốt, Khá, Trung bình, Yếu (Hạnh kiểm) theo từng lớp, trong đó có thống kê riêng số lượng theo các tiêu chí: Tổng số, Dân tộc, Nữ , Nữ dân tộc. ii. néi dung cô thÓ 1. Ứng dụng chương trình để tính điểm TB môn cả năm. a. Cách sử dụng: * Chọn Sheet “C.nam_GVBM”, màn hình của Sheet này như sau: * Chương trình có hai cách để tính điểm TB môn cả năm: Cách 1: Nhập điểm trực tiếp vào các ô điểm TB môn HK1, HK2 Cách 2: Cập nhật điểm từ các file Excel được kết xuất từ phần mềm SSM. b. Ví dụ: Để tính điểm TB môn Toán cả năm của lớp 12A, ta thực hiện như sau: Copy hai file Excel được phần mềm SSM kết xuất, Paste vào thư mục “C:\Tinh_diem_GV_THPT\Data”. Chọn lớp 12A, chọn môn Toán. Click chuột vào nút lệnh “Tinh_diem_B1”, khi đó ta sẽ được điểm TB môn cả năm của môn Toán, lớp 12A. c. Chú ý: Tính năng này có thể áp dụng cho bất kỳ một lớp nào, các môn khác nhau, các năm học khác nhau. Chỉ cần một điều kiện đó là các file Excel được kết xuất từ phần mềm SSM không được thay đổi cấu trúc. 2. Ứng dụng của chương trình để tính điểm TB các môn học kỳ, cả năm. a. Cách sử dụng: * Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Q hoặc chọn chức năng “Tao_lop_chu_nhiem_moi” trên menu Tinh_diem_GVCN. Khi đó một Form xuất hiện và yêu cầu ta nhập các thông tin: Lớp, tên của GVCN. * Sau khi nhập xong các thông tin, click chuột vào nút lệnh Tạo trên Form, một Sheet tính điểm chủ nhiệm sẽ được tạo ra, màn hình Sheet như sau: * Chương trình có hai cách để tính điểm TB các môn học kỳ: Cách 1: Nhập điểm trực tiếp vào các ô điểm TB của các môn. Cách 2: Cập nhật điểm từ các file Excel được kết xuất từ phần mềm SSM. b. Ví dụ: Để tính điểm TB các môn HK1 của lớp 12A, ta thực hiện như sau: * Cách 1: Nhập điểm trực tiếp vào các ô điểm TB của các môn. * Cách 2: Cập nhật điểm tự động từ các file Excel được kết xuất từ phần mềm SSM. Copy các file Excel của các môn học được phần mềm SSM kết xuất, Paste vào thư mục “C:\Tinh_diem_GV_THPT\Data”. Chọn chức năng Cap_nhat_diem_tu_dong trên menu Tinh_diem_GVCN. Lựa chọn học kỳ và các môn cần cập nhật điểm tự động. Nhập các môn còn lại (chưa cập nhật vì không có file Excel của môn này). c. Chú ý: Tính năng này có thể áp dụng cho bất kỳ một lớp nào, học kỳ nào và các các năm học khác nhau. Chỉ cần một điều kiện đó là các file Excel được kết xuất từ phần mềm SSM không được thay đổi cấu trúc. 3. Ứng dụng chương trình để thống kê các báo cáo. a. Cách sử dụng: Chọn chức năng Xem_thong_ke trong menu Tinh_diem_GVCN. Lựa chọn học kỳ, các môn cần thống kê. Click chuột vào nút lệnh Xuất DL trên Form. Khi đó các kết quả thống kê đã được kết xuất thành file Excel đặt tại thư mục “C:\Program Files\Tinh_diem_GVCN_BCB\TK_12A8.xls” b. Chú ý: Chương trình thống kê số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu và Kém (Học lực); Tốt, Khá, Trung bình, Yếu (Hạnh kiểm) theo từng lớp, từng môn, trong đó có thống kê riêng số lượng theo các tiêu chí: Tổng số, Dân tộc, Nữ , Nữ dân tộc. 4. Một số chức năng khác: Tự động xếp loại học lực theo Quy chế 40 và 51 (không áp dụng cho trường hợp môn học được đánh giá bằng nhận xét). Khoá và bỏ khoá dữ liệu (không cho người khác thay đổi điểm của mình). Xét danh hiệu thi đua, thứ tự của học sinh trong lớp. In phiếu báo cáo kết quả hai mặt giáo dục của năm học cho từng học sinh. iii. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Sau khi xây dựng xong chương trình “Tính_điểm_GV_THPT”, tôi đã áp dụng cho tất cả các giáo viên trong trường THPT Lũng Vân năm học 2007 – 2008 và 2008 – 2009. Kết quả thu được như sau: Bảng 1: So sánh thời gian hoàn thành (1 môn/lớp, 1 lớp gồm 30 học sinh) Tính điểm TB môn cả năm Tính điểm TB các môn (GVCN) Thống kê các số liệu báo cáo Cách làm thủ công 30 phút 45 phút 15 phút Sử dụng chương trình 10 phút 20 phút 5 phút Bảng 2: So sánh độ chính xác Tính điểm TB môn cả năm Tính điểm TB các môn (GVCN) Thống kê các số liệu báo cáo Cách làm thủ công 95% 92% 90% Sử dụng chương trình 100% 99% 100% * Nhận xét: Qua 2 bảng trên tôi thấy việc sử dụng “Chương trình tính điểm GV_THPT” đã giúp giáo viên giảm thời gian làm việc và tăng độ chính xác. Do đó đã góp phần giảm tải công việc của giáo viên trong một năm học, cũng như tính chính xác của các số liệu được nâng lên. c. kÕt luËn Có thể nói rằng đối với giáo viên, việc tính điểm, xếp loại học lực, thống kê các số liệu báo cáo là một công việc tốn khá nhiều thời gian và công sức. Hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Xây dựng chương trình tính điểm dành cho giáo viên THPT”. Qua kiểm nghiệm thực tế, chương trình đã hỗ trợ cho giáo viên khá nhiều và các công việc đó được hoàn thành một cách chính xác hơn. Đề tài này có thể được áp dụng rộng rãi do các thao tác khá đơn giản, giáo viên chỉ cần có trình độ tin học cơ bản là có thể sử dụng được. Trong khi viết đề tài và xây dựng chương trình, chắc chắn tôi chưa thể thấy hết được những ưu điểm và tồn tại trong qua trình áp dụng. Rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp để đề tài và chương trình đã xây dựng ngày càng được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tân Lạc, ngày 12 tháng 05 năm 2009 Người viết đề tài ĐỖ MINH TUẤN TµI LIÖU THAM KH¶O Các hàm thông dụng trong Microsoft Excel (NXB Giáo dục năm 2005). Tài liệu lập trình Visual Basic Applications for Excel (tìm được ở trên mạng Internet). Website Câu lạc bộ Lập trình Visual Basic. Website Diễn đàn giải pháp Excel. Một số website khác của nghành giáo dục.