Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý học tập theo tín chỉ

1. Mô tả Phát triển một chương trình quản lý học tập theo tín chỉ trong đó mỗi đối tượng tham gia có những chức năng sau : • Nhân viên: Cho phép cập nhật danh sác sinh viên, điểm ,môn học, lớp, đăng thông báo • Sinh viên : Có thể đăng ký môn học, xem điểm, xem các thông báo. • Giảng viên : Giảng viên có thể đăng ký môn để dạy. 2. Các ràng buộc • Sinh viên có thể đăng ký tối đa . • Giảng viên đăng ký tối đa 4 lớp. • Giảng viên đăng ký dạy trước khi các sinh viên đăng ký học. • Việc đăng ký chỉ được thực hiện trong 1 tuần. • Lớp học đảm bảo số lượng không ít quá 20 và không vượt quá giới hạn quy định đã đề ra. Khi lớp đã đủ số lượng thì hệ thống không cho đăng ký thêm nữa.

doc31 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2088 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý học tập theo tín chỉ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Bài tập lớn PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề tài :Xây dựng hệ thốngquản lý học tập theo tín chỉ Sinh viên : Tạ Minh Ngọc Lớp : D07CNTT3 Hướng dẫn : TS. Trần Đình Quế Mục lục YÊU CẦU BÀI TOÁN Mô tả Phát triển một chương trình quản lý học tập theo tín chỉ trong đó mỗi đối tượng tham gia có những chức năng sau : Nhân viên: Cho phép cập nhật danh sác sinh viên, điểm ,môn học, lớp, đăng thông báo Sinh viên : Có thể đăng ký môn học, xem điểm, xem các thông báo. Giảng viên : Giảng viên có thể đăng ký môn để dạy. 2. Các ràng buộc Sinh viên có thể đăng ký tối đa . Giảng viên đăng ký tối đa 4 lớp. Giảng viên đăng ký dạy trước khi các sinh viên đăng ký học. Việc đăng ký chỉ được thực hiện trong 1 tuần. Lớp học đảm bảo số lượng không ít quá 20 và không vượt quá giới hạn quy định đã đề ra. Khi lớp đã đủ số lượng thì hệ thống không cho đăng ký thêm nữa. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU QUAN ĐIỂM NGHIỆP VỤ Danh sách các actor Sinh viên : thực hiện đăng kí môn học, xem điểm, lịch học… Giảng viên : đăng kí môn dạy, lịck giảng dạy… Phòng đào tạo :phân lớp, lên lịch học và dạy, thông báo, cập nhật môn học, quản lý danh sách sinh viên, kết quả học tập…. Phòng kế toán : dựa vào số tín chỉ mà sinh viên tham gia học để thu học phí Bảng thuật ngữ Bảng thuật ngữ Sinh viên Người được nhận vào trường học, tham gia đăng kí môn học Giảng viên Là thành viên của khoa, tham gia giảng dạy Phòng đào tạo Thực hiện các chức năng tổ chức, lên kế hoạch học tập giảng dạy Bảng điểm Ghi lại toàn bộ các điểm các môn học của mỗi sinh viên Phòng kế toán Thực hiện thu học phí Tín chỉ Là 1 hình thức đào tạo trong đó sinh viên lựa chọn đăng kí môn học Các Use Case nghiệp vụ Danh sách các Use Case UC1 : Đăng kí môn học : Sinh viên chọn môn học UC2: Sửa đăng kí : Sinh viên hủy việc đăng kí môn học UC3: Xem kết quả đăng kí học: Sinh viên xem kết quả đăng kí, lớp học UC4 : Xem điểm : Sinh viên xem điểm các học phần, tổng kết UC5 : Xem thông báo : Sinh viên, Giảng viên xem các thông báo về kế hoạch học của kì tới UC6 : Đăng kí dạy : Giảng viên chọn môn để giảng dạy UC7 : Xem kết quả đăng kí dạy: Giảng viên xem kết quả đăng kí, lớp dạy UC8 : Nhập điểm sinh viên: nhân viên thêm sinh viên vào DS sinh viên của trường UC9 : Xóa điểm sinh viên : nhân viên thực hiện xóa điểm của sinh viên UC10 : Tìm kiếm : nhân viên tìm thông tin về sinh viên, giảng viên trong trường. UC11 : Sửa thông tin : nhân viên sửa lại thông tin về SV, GV trong trường UC 12 : Đăng thông báo : nhân viên thực hiện đăng tải các thông báo về thời khóa biểu và kế hoạc học tập . Mô tả chi tiết các Use Case UC1 : Đăng kí môn học Chi tiết Use Case : SV chọn chức năng đăng kí môn học Hệ thống hiển thị các môn học được phép đăng kí đối với SV đó (đã kiểm tra các ràng buộc đối với SV) SV lựa chọn các lớp học để đăng kí Nếu còn chỗ trống : SV được ghi danh vào các lớp học Nếu lớp đã hết chỗ trống : Hệ thống từ chối SV UC2 : Sửa đăng kí Chi tiết Use Case SV chọn chức năng Sửa đăng kí Hệ thống đưa ra danh sách các môn học SV đã đăng kí SV thay đổi danh sách các môn đăng kí Nếu thỏa mãn: Hệ thống yêu cầu xác nhận SV xác nhận Hệ thống thống báo sửa thành công Nếu không: Hệ thống từ chối thay đổi UC3 : Xem kết quả đăng kí Chi tiết Use Case : SV chọn chức năng xem kết quả đăng kí, lớp được phân vào Hệ thống hiển thị kết quả SV thoát khỏi chức năng xem kết quả đăng kí UC4 : Xem điểm Chi tiết Use Case SV chọn chức năng Xem điểm Hệ thống hiển thị bảng điểm cho SV SV thoát khỏi chức năng xem điểm UC5 : Xem thông báo Chi tiết Use Case SV chọn chức năng xem thông báo Hệ thống hiển thị các thông báo , kế hoạch giảng dạy SV thoát khỏi chức năng xem thông báo UC6: Đăng kí dạy Chi tiết Use Case Giảng viên chọn chức năng Đăng kí dạy Hệ thống yêu cầu nhập thông tin Giảng viên nhập các thông tin cá nhân, khoa Nếu tìm thấy trong csdl Hệ thống đưa ra danh sách các môn cần đăng kí dạy kì học tới Giảng viên chọn các môn để đăng kí dạy Hệ thống kiểm tra các ràng buộc (khoa , số lượng môn được phép đăng kí) Nếu thỏa mãn : Hệ thống cập nhật vào danh sách đăng kí Nếu ko : Hệ thống từ chối Nếu ko : Hệ thống từ chối UC7 : Xem kết quả đăng kí dạy Chi tiết Use Case Giảng viên chọn chức năng Xem kết quả đăng kí dạy Hệ thống thông báo kết quả đăng kí dạy Giảng viên thoát khỏi chức năng xem kết quả đăng kí dạy UC8 : Nhập điểm Sinh viên Nhân viên chọn chức năng Nhập điểm sinh viên Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập điểm các môn theo lớp Nhân viên nhập điểm tương ứng với môn học của SV theo lớp Hệ thống yêu cầu xác nhận , lưu vào CSDL, thông báo thành công UC9 : Tìm kiếm Nhân viên chọn chức năng Tìm kiếm Hệ thống yêu cầu nhập thông tin về đối tượng cần tìm kiếm Nhân viên nhập mã SV (hoặc mã GV) Hệ thống tìm kiếm trong CSDL Nếu thấy : hiện thị các thông tin tìm được Nếu không thấy : thông báo không tìm thấy UC10 : Sửa thông tin Nhân viên chọn chức năng Sửa thông tin Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin về đối tượng (SV hoặc GV) cần sửa đổi Nhân viên nhập thông tin mã SV (hoặc mã GV ) về đối tượng cần thay đổi UC11: Đăng thông báo Nhân viên chọn chức năng Đăng thông báo. Hệ thống hiện thị form yêu cầu nhập thông tin cần thông báo. Nhân viên nhập thông tin Minh họa Use Case bằng biểu đồ giao tiếp (Communication diagram) QUAN ĐIỂM NHÀ PHÁT TRIỂN Danh sách các actor Sinh viên : Là những đối tượng đang học tập tại trường. Giảng viên : Đang nghiên cứu và giảng dạy ở trường. Phòng đào tạo : Thực hiện các nhiệm vụ : Thông báo danh sách các môn học trong kỳ, điểm học tập của sinh viên, lịch học tập - lịch giảng dạy và các điều kiện ràng buộc Danh sách các UseCase U1: Đăng nhập. U2: Đăng xuất. U3: Thay đổi mật khẩu. U4: Đăng kí môn học. U5: Sửa đăng kí môn học. U6 Xem kết quả đăng kí học U7: Đăng kí môn dạy. U8: Sửa đăng kí môn dạy. U9: Xem kết quả đăng kí dạy U10: Xem điểm . U11: Đăng thông báo. U12: Xem thông báo U13: Tìm kiếm . UserCase Diagram Kịch bản Đăng nhập Tên usecase Đăng nhập Tác nhân chính Các actor Mức 1 Tiền điều kiện Người dùng đã có tài khoản đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Thông báo thất bại , trở về giao diện đăng nhập Đảm bảo thành công Thông báo thành công, hiển thị menu chức năng Kích hoạt Người dùng chọn chức năng đăng nhập. Chuỗi sự kiện chính Người dùng chọn chức năng đăng nhập Hệ thống yêu cầu nhập username, password Người dùng nhập user name và password vào và chọn đăng nhập. Hệ thống kiểm tra tài khoản, hiển thị giao diện chức năng Ngoại lệ: 4.Hệ thống không tìm thấy tài khoản trong CSDL 4.1 Hệ thống yêu cầu nhập lại user name, password 4.1 Người dùng nhập lại username, password Đăng xuất Tên use case Đăng xuất Tác nhân chính actor Tiền điều kiện Actor đã đăng nhập vào hệ thống. Mức 2 Đảm bảo tối thiểu Đảm bảo thành công Hệ thống trở về giao diện đầu tiên Kích hoạt Người dùng chọn chức năng Đăng xuất Chuỗi sự kiện chính: 1. Actor chọn Đăng xuất 2. Hệ thống thoát về giao diện đầu tiên. Sửa passwd Tên use case Sửa passwd Tác nhân chính Actor Tiền điều kiện Actor đã đăng nhập vào hệ thống. Mức 2 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo sửa password thất bại và yêu cầu thực hiện lại. Đảm bảo thành công Hệ thống thông báo password đã được sửa, xóa password cũ, lưu password mới vào CSDL Kích hoạt Người dùng chọn chức năng Sửa passwd Chuỗi sự kiện chính: Actor chọn chức năng sửa passwd Hệ thống yêu cầu nhập pass cũ, mới. Actor nhập vào passwd cũ, mới. Hệ thống thực hiện kiểm tra passwd cũ, xác nhận đã sửa passwd, thông báo thành công Ngoại lệ: 4. Passwd cũ không đúng - Hệ thống thông báo passwd cũ không đúng - Trở về giao diện chức năng Sửa passwd ban đầu Đăng kí học Tên use case Đăng ký học Tác nhân chính Sinh viên Tiền điều kiện Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. Mức 1 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo đăng ký thất bại và quay lại giao diện chức năng của sinh viên Đảm bảo thành công Hệ thống thông báo đăng ký thành công, lưu thông tin đăng ký vào CSDL .. Kích hoạt Người dùng chọn chức năng Đăng kí học. Chuỗi sự kiện chính: 1. Sinh viên chọn môn học muốn đăng ký và click OK. 2. Hệ thống kiêm tra thông tin đăng ký và các điều kiện đăng ký trong quy định, thông báo đăng ký thành công, lưu thông tin đăng ký vào CSDL. Ngoại lệ: 2.a. Sinh viên không đủ điều kiện để học môn học đó 2.a.1.Hệ thống thông báo không đủ điều kiện học môn này 2.a.2.Quay lại form đăng ký 2.b. Lớp học đăng kí không còn chỗ 2.b.1.Hệ thống thông báo không còn lớp học môn này 2.b.2.Quay lại form đăng ký Sửa đăng kí học Tên use case Sửa đăng ký học Tác nhân chính Sinh viên Tiền điều kiện Sinh viên đã đăng kí học ít nhất 1 môn Mức 2 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo sửa thất bại, trở lại giao diện sửa đăng kí học. Đảm bảo thành công Hệ thống thông báo sửa thành công, lưu thông tin vào CSDL .. Kích hoạt Người dùng chọn chức năng Sửa đăng kí học. Chuỗi sự kiện chính: Hệ thống hiển thị danh sách các môn sinh viên đã đăng kí, chon phép sửa lại. Sinh viên chọn các môn muốn sửa và thay đổi. Hệ thống yêu cầu xác nhận thay đổi. Sinh viên xác nhận. Hệ thống thông báo sửa thành công. Ngoại lệ: 1.Đã quá thời hạn cho phép sửa đăng kí . 1.1 Hệ thống thông báo không cho phép sửa do đã quá thời gian. 1.2 Hệ thống quay lại Menu chức năng của sinh viên. Xem điểm Tên use case Xem điểm Tác nhân chính Sinh viên Tiền điều kiện Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống Mức 2 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống quay lại giao diên chức năng của sinh viên Đảm bảo thành công Hệ thống hiển thì bảng điểm của sinh viên Kích hoạt Sinh viên kích hoạt chức năng xem điểm Chuỗi sự kiện chính: 1. Sinh viên chọn chức năng xem điểm 2. Hệ thống tìm kiếm trong CSDL , Hiển thị bảng điểm các môn của sinh viên. Ngoại lệ: 2.a. Bảng điểm chưa được cập nhật trong CSDL 2.a.1.Hệ thống thông báo chưa cập nhật 2.a.2.Quay lai giao diên chức năng của sinh viên. Đăng kí dạy Tên use case Đăng ký môn dạy Tác nhân chính Giảng viên Tiền điều kiện Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống. Mức 2 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo đăng ký thất bại và quay lại giao diện chức năng của giảng viên Đảm bảo thành công Hệ thống thông báo đăng ký thành công, lưu thông tin đăng ký vào CSDL . Kích hoạt Giảng viên chọn chức năng Đăng kí dạy Chuỗi sự kiện chính: 1. Giảng viên chọn môn dạy , kích OK 2. Hệ thống kiêm tra thông tin đăng ký và các điều kiện đăng ký trong quy định, thông báo đăng ký thành công, lưu thông tin đăng ký (phiếu DK học) vào CSDL. Ngoại lệ: 2.a. Giảng viên đã đăng kí quá số môn được quy định 2.c.1.Hệ thống thông báo không cho phép đăng kí thêm 2.c.2.Quay lại giao diện đăng kí Thông báo Tên use case Thông báo Tác nhân chính Nhân viên phòng đào tạo Tiền điều kiện Giảng viên đã đăng nhập Mức 2 Đảm bảo tối thiểu Hệ thống thông báo đăng ký thất bại và quay lại giao diện chức năng của Nhân viên Đảm bảo thành công Thông báo thành công, lưu vào CSDL Kích hoạt Nhân viên chọn chức năng thông báo Chuỗi sự kiện chính: Nhân viên chọn chức năng Đăng thông báo Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập các thông tin cần thông báo Nhân viên Nhập thông tin cần thông báo Hệ thống lưu thông báo vào CSDL và hiển thị trên mục Thông báo của hệ thống Ngoại lệ: 4.Hệ thống không thể lưu vào CSDL do thông báo có file kèm quá lớn 4.1 Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu đăng tải lại 4.2 Nhân viên đăng tải lại Nhập điểm Tên use case Nhập điểm Tác nhân chính Nhân viên Tiền điều kiện Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống Mức 3 Đảm bảo tối thiểu Thông báo nhân viên không có chức năng nhập điểm Đảm bảo thành công Hệ thống thông báo nhập thành công , lưu thông tin điểm vào CSDL Kích hoạt Người dùng chọn chức năng Nhập điểm Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng nhập mã lớp muốn nhập điểm vào form xác nhận và click OK. 2. Hệ thống kiểm tra và hiển thị form nhập điểm (danh sách các sinh viên trong lớp, điểm của các sinh viên đó) 3. Người dùng nhập / sửa điểm cho các sinh viên và click OK. 4. Hệ thống kiểm tra và thông báo nhập điểm thành công. Ngoại lệ: 2.a. Thông tin nhập vào thiếu hoặc không có trong cơ sở dữ liệu 2.a.1.Hệ thống thông báo nhập thông tin sai 2.a.2.Quay lại form xác nhận để người dùng nhập lại thông tin khác 4.a. Thông tin nhập vào không hợp lệ (điểm > 10) 4.a.1.Thông báo nhập sai điểm 4.a.2.Quay lại form nhập điểm Giao diện phác thảo Đăng nhập PHÂN TÍCH Phân tích tĩnh Các lớp ứng viên Quan hệ giữa các lớp Phân tích động Biểu đồ giao tiếp Đăng nhập Sửa mật khẩu Tìm kiếm Sinh viên Đăng kí học Đăng kí dạy Thêm các phương thức cho class Lớp Giao diện đăng nhập : displayRusult() : hiển thị thông báo kết quả đăng nhập displayFormLogin(): hiển thị giao diện yêu cầu nhập acc Lớp Tài khoản : check(user , pass) : boolean : kiểm tra tài khoản trong CSDL Lớp Giao diện sửa passwd displayFormInputPass() : hiển thị giao diện nhập pass cũ và mới displayResult() : thông báo kết quả sửa passwd Lớp Điều khiển sửa passwd creatNewPass(newPass) : tạo một passwd mới, lưu trên CSDL cho tài khoản cũ. Lớp Giao diện tìm kiếm displayFormSearchSV(masv) : hiển thị form tìm kiếm, yêu cầu nhập mã Sinh viên displayResult(): hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm Lớp Sinh viên getDetailSinhvien(masv): hiển thị các thông tin về Sinh viên có masv Lớp Giảng viên getDetailGiangVien(maGV) : hiển thị các thông tin về Giảng viên Lớp Giao diện đăng kí học displayListSubjectRegistry(khoa): hiển thị các môn học sẽ cho đăng ki học trong học kì displayResult(): hiển thị thông báo kết quả đăng kí Lớp Điều khiển đăng kí : Lớp Môn điều kiện getCondition(lớpDKí) : string : đưa ra mã môn học điều kiện của lớpDKi Lớp Bảng điểm getMark(maMH) :int : đưa ra điểm của môn có maMH Lớp Điều khiển đăng kí học : checkFull(lớpDKí) :boolean : kiểm tra đủ số lượng sinh viên đã đăng kí vào lớpDKí. checkPass(điểm) :boolean : cho phép đăng kí vào LopDKi’ hay không creatRegister(maSV,LopDki) : lưu lại bản đăng kí vào Lớp DanhSachDangKi trong CSDL Biểu đồ trạng thái Đăng kí học Thiết kế