Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP

Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) làm cơ sở cho việc xây dựng sản phẩm phần mềm ERP phục vụ, hỗ trợ và hiện đại hoá công tác quản lý các hoạt động của doanh nghiệp. ERP - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lí sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất, có thể tự động hoá các quy trình quản lý, điều hành. Mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản lý tài chính nội bộ đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với các đối tác, với khách hàng. đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất. Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). Phần mềm có cấu trúc phân hệ là một tập hợp gồm nhiều phần riêng lẻ, mỗi phần có một chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lâp nhưng do bản chất của hệ thống ERP, chúng kết nôi với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn. Theo tài liệu chính thức của CIBRES, cơ quan tổ chức thi và cấp chứng chỉ CIERP (Certified Implementer of ERP – Chứng chỉ chuyên viên triển khai hệ thống ERP) thì một ERP tiêu chuẩn sẽ bao gồm các thành phần sau đây: 1. Kế toán tài chính Sổ cái Sổ phụ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng Bán hàng và các khoản phải thu Mua hàng và các khoản phải trả 2. Nhân sự & Lương 3. Tài sản cố định 4. Hậu cần Quản lý kho và tồn kho Quản lý giao nhận Quản lý nhà cung cấp 5. Sản xuất Lập kế hoạch sản xuất Lập kế hoạch nguyên vật liệu Lập kế hoạch phân phối Lập kế hoạch điều phối năng lực Công thức sản phẩm Quản lý luồng sản xuất Quản lý mã vạch Quản lý lệnh sản xuất 6. Dự báo và lập kế hoạch 7. Công cụ lập báo cáo Như vậy, ERP là một tổ hợp các thành phần dành cho các phòng ban chức năng trong một doanh nghiệp như kế toán, bán hàng, vật tư, sản xuất. Một hệ thống ERP cụ thể có thể gồm không đầy đủ các thành phần trên. Nhưng, như đã nói, "tích hợp" mới là điều chính yếu nhất của ERP. Tích hợp ở đây hiểu là mọi phân hệ trong ERP cuối cùng đều đưa dữ liệu về một CSDL chung và duy nhất, sau đó dữ liệu sẽ tự tìm đường đi để có mặt trong các bước xử lý tiếp theo ở những bộ phận liên quan, cũng như trên các báo cáo tài chính và quản trị. Nói một cách khác, không có dữ liệu nào cần phải nhập vào hai lần trong toàn bộ hệ thống này, là điều khó tránh khi doanh nghiệp sử dụng nhiều hệ thống chức năng riêng rẽ trước kia. ERP giúp doanh nghiệp đánh giá được dịch vụ hoặc vùng tập trung nhiều khách hàng, đánh giá dịch vụ khách hàng ưa thích sử dụng cũng như khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, ERP còn thể hiện nhiều lợi ích khác với tính năng tích hợp như: Phát triển khả năng mua bán và đặt hàng cũng như đăng kí dịch vụ trên mạng; điều phối toàn bộ giá cả cho các dự án; Theo dõi, quản lí và sử dụng các tài sản; Xác định quyền hạn và trách nhiệm của từng người tham gia hệ thống .

doc121 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 6629 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự và tiền lương trong hệ thống ERP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ VIẾT TẮT ............................................... 4 DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................ 4 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ ........................................................................ 6 MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 7 Mục tiêu, phạm vi của đề tài .......................................................................................... 7 CHƯƠNG I: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - ERP VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA.......................................................................................... 10 I. Khái niệm về ERP. .............................................................................................. 10 II. Hiện trạng ERP ở Việt Nam và những bất cập...................................................... 12 III. Lựa chọn phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống ERP ..................................... 13 1. Cách tiếp cận hướng chức năng........................................................................... 13 2. Cách tiếp cận hướng đối tượng ............................................................................ 18 3. So sánh sự giống và khác nhau của hai cách tiếp cận trong quá trình phát triển phần mềm:............................................................................................................... 20 4. Ưu điểm chính của phương pháp hướng đối tượng ............................................... 21 5. Lựa chọn phương pháp tiếp cận để phát triển Hệ thống thông tin quản trị nhân sự&Lương trong bài toán ERP................................................................................. 22 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ...... 23 I. Xây dụng mô hình nghiệp vụ ............................................................................... 23 1. Mở đầu ........................................................................................................ 23 2. Tìm hiểu nắm vững nghiệp vụ ...................................................................... 23 II. Xác định yêu cầu ................................................................................................. 25 1. Mở đầu ........................................................................................................ 25 2. Luồng công việc xác định yêu cầu................................................................ 25 3. Tìm các tác nhân và các ca sử dụng .............................................................. 26 4. Thứ tự ưu tiên các ca sử dụng....................................................................... 28 5. Mô tả chi tiết một ca sử dụng ....................................................................... 29 6. Tạo bản mẫu Giao diện người dùng.............................................................. 30 7. Cấu trúc mô hình ca sử dụng ........................................................................ 31 III. Phân tích .............................................................................................................. 32 1. Mở đầu ........................................................................................................ 32 2. Luồng công việc phân tích ........................................................................... 33 3. Phân tích kiến trúc........................................................................................ 33 4. Phân tích một ca sử dụng.............................................................................. 36 5. Phân tích một lớp ......................................................................................... 39 6. Phân tích một gói ......................................................................................... 40 IV. Thiết kế ............................................................................................................... 41 1. Mở đầu ........................................................................................................ 41 2. Luồng công việc thiết kế .............................................................................. 42 3. Thiết kế kiến trúc ......................................................................................... 42 4. Thiết kế một ca sử dụng ............................................................................... 46 5. Thiết kế một lớp ........................................................................................... 49 6. Thiết kế một hệ thống con ............................................................................ 52 CHƯƠNG III: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG........................ 54 I. Chức năng nhiệm vụ ............................................................................................ 54 II. Mô tả hoạt động nghiệp vụ quy trình quản lý nhân sự, tiền lương......................... 55 1.Đặc tả yêu cầu ...................................................................................................... 55 2.Quy trình quản lý nhân sự tiền lương .................................................................... 57 2.1 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên....... 57 2.2 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Hợp đồng lao động ......................... 59 2.3 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình công tác .......................... 62 2.4 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật ........ 63 2.5 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình đào tạo ............................ 66 2.6 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Lương ............................................ 68 Tổng hợp các chức năng của quy trình quản lý Nhân sự - Tiền lương ......................... 69 III. Phát triển mô hình ca sử dụng .............................................................................. 71 1. Xác định tác nhân ................................................................................................ 71 2. Xác định ca sử dụng............................................................................................. 71 3. Mô hình ca sử dụng mức gộp ............................................................................... 73 3.1 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên ...... 73 3.2 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Hợp đồng lao dộng ........................ 74 3.3 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Khen thưởng – Kỷ luật................... 75 3.4 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Quá trình đào tạo ........................... 75 3.5 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Lương............................................ 76 IV. Mô tả chi tiết các ca sử dụng điển hình................................................................. 76 1.Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc .............................................................. 76 2.Ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động ............................................................... 79 2.1 Ca sử dụng thêm mới hợp đồng lao động.................................................. 80 2.2 Ca sử dụng sửa thông tin hợp đồng lao động ............................................ 81 2.3 Ca sử dụng xóa hợp đồng lao động ........................................................... 82 2.4 Ca sử dụng tìm kiếm hợp đồng lao động................................................... 82 V. Phân tích hệ thống ............................................................................................... 83 1. Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc ............................................................. 83 2. Ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động .............................................................. 84 2.1 Mô hình khái niệm ................................................................................... 84 2.2 Biểu đồ tuần tự ......................................................................................... 86 VI. Biểu đồ lớp .......................................................................................................... 87 1. Biểu đồ lớp quản lý thông tin Tuyển dụng nhân viên ........................................... 87 2. Biểu đồ lớp quản lý Hợp đồng lao động ............................................................... 88 3. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình công tác ................................................................ 89 4. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình khen thưởng – kỷ luật ........................................... 90 5. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình đào tạo .................................................................. 91 6. Biểu đồ lớp quản lý Lương .................................................................................. 92 VII. Thiết kế bảng thực thể dữ liệu .............................................................................. 93 VIII.Chương trình thử nghiệm ................................................................................... 116 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .................................................................. 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 121 DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ VIẾT TẮT Từ gốc  Giải nghĩa   HTTT  Hệ thông thông tin   ERP (Enterprise Resource Planning)  Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp   CSDL  Cơ sở dữ liệu   CNTT  Công nghệ thông tin   DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Đợt tuyển dụng - NS_UV_DotTuyendung .......................................................... 93 Bảng 2: Đề nghị tuyển dụng - NS_DeNghiTuyenDung.................................................... 93 Bảng 3: Vị trí tuyển dụng - NS_Vitri ............................................................................... 93 Bảng 4: Chi tiết đề nghị tuyển dụng - NS_DeNghiChiTiet ............................................... 94 Bảng 5: Hội đồng tuyển dụng - NS_Hoidong................................................................... 94 Bảng 6: Chi tiết hội đồng - NS_ChiTietHoidong ............................................................. 94 Bảng 7: Kết quả phỏng vấn - Kiểm tra - NS_KetQuaPhongVan....................................... 94 Bảng 8: Hồ sơ dự tuyển - NS_UV_Hosotuyendung ......................................................... 95 Bảng 9: Bằng cấp của ứng viên - NS_UV_BangCap........................................................ 95 Bảng 10: Quá trình làm việc của ứng viên - NS_UV_QuaTrinhLamViec ........................ 96 Bảng 11: Quá trình học tập của ứng viên - NS_UV_QuaTrinhHocTap ............................ 96 Bảng 12: Danh mục công ty thành viên/Chi nhánh - NS_DM_CongTy............................ 96 Bảng 13: Danh mục bộ phận - NS_DM_Bophan ............................................................. 98 Bảng 14: Danh mục Chức danh - NS_DM_Chucdanh ..................................................... 98 Bảng 15 : Danh mục Chức vụ - NS_DM_Chucvu ............................................................ 98 Bảng 16: Danh mục Bằng cấp - NS_DM_Bangcap .......................................................... 98 Bảng 17: Danh mục Loại hợp đồng - NS_DM_Hopdong ................................................. 99 Bảng 18: Danh mục Lý do vắng mặt- NS_DM_LydoVang .............................................. 99 Bảng 19: Danh mục Ca làm việc - NS_DM_Ca ............................................................... 99 Bảng 20: Danh mục Bộ phận - NS_DM_BoPhan............................................................. 99 Bảng 21: Thông tin nhân viên - NS_Nhanvien............................................................... 100 Bảng 22: Hợp đồng lao động/Thử việc - NS_HopdongLD ............................................. 101 Bảng 23: Nhận xét thử việc - NS_NhanxetThuviec........................................................ 101 Bảng 24: Tạm hoãn hợp đồng - NS_TamhoanHDLD..................................................... 103 Bảng 25: Chấm dứt hợp đồng - NS_ChamdutHDLD ..................................................... 103 Bảng 26: Thông tin sức khỏe nhân viên - NS_SucKhoe ................................................. 103 Bảng 27: Thông tin quan hệ nhân viên - NS_QuanHe.................................................... 104 Bảng 28: Lý lịch làm việc nhân viên - NS_LylichLamviec ............................................ 104 Bảng 29: Quá trình làm việc nhân viên - NS_QuatrinhLamviec ..................................... 104 Bảng 30: Nghỉ phép năm nhân viên - NS_NghiphepNam .............................................. 105 Bảng 31: Nghỉ phép nhân viên - NS_Nghiphep ............................................................. 105 Bảng 32: Bảo hiểm Y tế nhân viên - NS_BHYT ............................................................ 105 Bảng 33: Bảo hiểm xã hội nhân viên - NS_BHXH ........................................................ 106 Bảng 34: Xếp ca nhân viên - NS_XepCa ....................................................................... 106 Bảng 35: Lương cơ bản - NS_LuongCoBan .................................................................. 106 Bảng 36: Bảng Hệ số lương - NS_BangHeSoLuong ...................................................... 107 Bảng 37: Bảng lương chi tiết - NS_BangLuongChitiet .................................................. 107 Bảng 38: Bảng chấm công - NS_BangChamCong ......................................................... 108 Bảng 39: Tạm ứng - NS_TamUng ................................................................................. 109 Bảng 40: Bảng mã chấm công - NS_MaChamcong ....................................................... 109 Bảng 41: Cách tính lương - NS_CachtinhLuong ............................................................ 109 Bảng 42: Bảng thuế thu nhập - NS_ThueThuNhap ........................................................ 111 Bảng 43: Ngày nghỉ - NS_NgayNghi............................................................................. 111 Bảng 44: Yêu cầu khen thưởng kỷ luật - NS_YeucauKTKL .......................................... 111 Bảng 45: Loại khen thưởng kỷ luật - NS_LoaiKTKL .................................................... 111 Bảng 46: Hội đồng khen thưởng kỷ luật - NS_HoidongKTKL....................................... 112 Bảng 47: Chi tiết hội đồng khen thưởng kỷ luật - NS_ChitietHoidongKTKL................ 112 Bảng 48: Kết luận khen thưởng kỷ luật - NS_KetluanKTKL ......................................... 112 Bảng 49: Danh mục dự án - NS_DM_DuAn.................................................................. 112 Bảng 50: Thành viên dự án - NS_ThanhvienDuAn ........................................................ 113 Bảng 51: Danh mục công việc - NS_DM_Congviec ...................................................... 113 Bảng 52: Quá trình công tác - NS_QuatrinhCongtac...................................................... 113 Bảng 53: Yêu cầu đào tạo - NS_YeucauDaotao ............................................................. 113 Bảng 54: Khóa học - NS_KhoaHoc ............................................................................... 114 Bảng 55: Khóa học - NS_ChiTietKhoaHoc ................................................................... 114 Bảng 56: Phê duyệt khóa học - NS_PheDuyetKhoahoc ................................................. 115 Bảng 57: Qua trình đào tạo - NS_QuatrinhDaotao ......................................................... 115 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ. Hình 1: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý thông tin Tuyển dụng Nhân viên................ 57 Hình 2: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Hợp đồng lao động.................................... 60 Hình 3: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình công tác ..................................... 62 Hình 4: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Khen thưởng – Kỷ luật.............................. 63 Hình 5: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình đào tạo ...................................... 66 Hình 6: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Lương ....................................................... 68 Hình 7: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Tuyển dụng nhân viên .............................. 73 Hình 8: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Hợp đồng lao động ................................... 74 Hình 9: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Khen thưởng – Kỷ luật ............................. 75 Hình 10: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Quá trình đào tạo .................................... 75 Hình 11: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Lương .................................................... 76 Hình 12: Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Công việc ............................................... 77 Hình 13: Mô tả chi tiết ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động ...................................... 79 Hình 14: Sơ đồ liên kết ca sử dụng cập nhật danh mục Công việc.................................... 83 Hình 15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật danh mục Công việc ................................. 83 Hình 16: Sơ đồ liên kết ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động...................................... 85 Hình 17: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động ................................... 86 Hình 18: Biểu đồ lớp quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên .......................................... 87 Hình 19Biểu đồ lớp quản lý thông tin Hợp đồng lao động ............................................... 88 Hình 20: Biểu đồ lớp quản lý Quá trình công tác ............................................................. 89 Hình 21: Biểu đồ lớp quản lý Quá trình khen thưởng – kỷ luật ........................................ 90 Hình 22: Biểu đồ lớp quản lý Quá trình đào tạo ............................................................... 91 Hình 23: Biểu đồ lớp quản lý Lương ............................................................................... 92 MỞ ĐẦU Mục tiêu, phạm vi của đề tài Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) làm cơ sở cho việc xây dựng sản phẩm phần mềm ERP phục vụ, hỗ trợ và hiện đại hoá công tác quản lý các hoạt động của doanh nghiệp. ERP - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lí sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất, có thể tự động hoá các quy trình quản lý, điều hành. Mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản lý tài chính nội bộ đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với các đối tác, với khách hàng... đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất. Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). Phần mềm có cấu trúc phân hệ là một tập hợp gồm nhiều phần riêng lẻ, mỗi phần có một chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lâp nhưng do bản chất của hệ thống ERP, chúng kết nôi với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn. Theo tài liệu chính thức của CIBRES, cơ quan tổ chức thi và cấp chứng chỉ CIERP (Certified Implementer of ERP – Chứng chỉ chuyên viên triển khai hệ thống ERP) thì một ERP tiêu chuẩn sẽ bao gồm các thành phần sau đây: 1. Kế toán tài chính Sổ cái Sổ phụ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng Bán hàng và các khoản phải thu Mua hàng và các khoản phải trả 2. Nhân sự & Lương 3. Tài sản cố định 4. Hậu cần Quản lý kho và tồn kho Quản lý giao nhận Quản lý nhà cung cấp 5. Sản xuất Lập kế hoạch sản xuất Lập kế hoạch nguyên vật liệu Lập
Luận văn liên quan