Di truyền học - Cơ chế di truyền và biến dị

(Bản scan) 1. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử là: a. Protein b. ARN c. axit nucleic d. ADN 2. Trong tế bà dinh dưỡng của cơ thể lưỡng bội gen thường tồn tại thành từng cặp alen. Nguyên nhân vì: a. trong mojijntees bào, gẹn luôn tồn tại theo cặp alen (AA, aa) b. Ở tế bào sinh dưỡng, NST thường tồn tại theo từng cặp tương đồng c. Tồn tại theo cặp alen giúp các gen hoạt động tốt hơn\ d. Các gen luôn dược sắp xếp theo từng cặp

pdf66 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Di truyền học - Cơ chế di truyền và biến dị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan