Đồ án Cầu dầm super T căng trước ( kèm bản vẽ )

Áp lực chủ động của đất. Ea = 1/2 .a . đn. h12. đn = 1,8 - 1,0 = 0,8 T/m3. h1 = h2 + d = 2 + d (m) d: chiều sâu cắm cọc ván. Ea = 0,5 . 0,333 . 0,8 . (2 + d)2 = 0,13.(2 + d)2 (T/m) Điểm đặt cách đáy cọc ván : (2 + d)/3 + Áp lực bị động của đất: Eb = 1/2 .b . đn. d2. đn = 1,8 - 1,0 = 0,8 T/m3. d : chiều sâu cắm cọc ván. Eb = 0,5x3x0,8xd2 = 1,2xd2 (T/m) Điểm đặt cách đáy cọc ván: d/3 - Lấy mômen đối với đáy cọc ván: ĨM = 0,13x(2 + d)3/3 - 1,2xd3/3 ≤ 0 Điều kiện để cọc ván ổn định: d > 3,21 m Chọn chiều sâu cắm cọc ván là 4m. => Chiều dài cần thiết của cộc ván thép là 14 m.

doc76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4205 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Cầu dầm super T căng trước ( kèm bản vẽ ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG VI DAM SUPER - T.doc
 • dwg2 phuong an cau.dwg
 • dwg07- lan can cau.dwg
 • dwgBAN MAT CAU - DAM NGANG - BAN LTN.dwg
 • dwgBTC - COT THEP TRU T1.dwg
 • docCHUONG I SO LIEU DO AN.doc
 • docCHUONG I TINH TOAN THIET KE THI CONG.doc
 • docCHUONG II PHUONG AN CAU.doc
 • docCHUONG III LAN CAN- LE BO HANH.doc
 • docChuong IV BAN MAT CAU.doc
 • docCHUONG IX MO CAU.doc
 • docCHUONG VII BAN LIEN TUC NHIET.doc
 • docCHUONG VII GOI CAU.doc
 • docCHUONG VIII TRU CAU.doc
 • dwgCOC KHOAN NHOI MO M1 - TRU T1.dwg
 • dwgCOT THEP DAM SUPER T.dwg
 • dwgCOT THEP MO.dwg
 • dwgDAM SUPER T.dwg
 • dwgGOI - KHE CO GIAN - THOAT NUOC.dwg
 • dwgMAT BANG CONG TRUONG.dwg
 • docPHAN I.doc
 • docPHAN II.doc
 • docPHAN III.doc
 • dwgTHI CONG KET CAU NHIP.dwg
 • dwgTHI CONG MO - TRU.dwg
 • docthiet ke thi cong- tien.doc