Đồ án Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Hà Nội Prince Hotel

Tên dự án. Khách sạn Hà Nội Prince Hotel. 2. Địa điểm xây dựng. Đường Xương Giang – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang. 3. Chủ đầu tư. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam. Tên giao dịch: VIỆT NAM PRODUCTION AND INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: VINAPROD., JSC. Trụ sở chính: Số 75/26, ngõ Thái Thịnh II, phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.734.4832Fax: 04. 734.4833 Văn phòng giao dịch: Số 10/49 ngõ 178 phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 4. Đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác dự án. Công ty Cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam. 5. Hình thức quản lý dự án. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 6. Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư và thiết kế cơ sở. Công ty CP đầu tư và phát triển Vương Long – Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: P401 nhà D5, lô C, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội. Tel: 04.269.0443 Fax: 04.269.0438

doc36 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2416 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Hà Nội Prince Hotel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp viÖt nam --------------o0o---------------- Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh c«ng tr×nh: kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel ®Þa ®iÓm xd: ®­êng x­¬ng giang – thµnh phè b¾c giang – tØnh b¾c giang Chñ nhiÖm ®å ¸n: KTS. NguyÔn H÷u ThuËt KiÕn tróc: KTS. NguyÔn H÷u ThuËt KTS. NguyÔn Ngäc Thñy KTS. Hoµng Anh KTS. Ph¹m Anh §øc KÕt cÊu: KS. NguyÔn ThÕ H¹nh KS. §ç Quèc H¹nh KS. Ph¹m Thïy Linh CÊp tho¸t n­íc: KS. §ç S¬n B×nh KS. Hµ Kh¸nh V©n §iÖn: KS. Vò L­¬ng Ngäc Kinh tÕ: KS KT. NguyÔn ThÞ YÕn hµ néi - 2008 Môc lôc Ch­¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n 4 Ch­¬ng II C¸c c¨n cø, c¬ së x©y dùng dù ¸n 5 I. C¸c c¨n cø ph¸p lý 5 II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, môc tiªu ®Çu t­ 5 III. H×nh thøc ®Çu t­ x©y dùng 9 IV. §Þa ®iÓm x©y dùng 9 Ch­¬ng III Quy m« ®Çu t­, lùa chän ph­¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ 11 I. Quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng 11 II. Ph­¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ 13 III. Ph­¬ng ¸n phßng ch¸y, ch÷a ch¸y 22 Ch­¬ng IV C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 28 I. HiÖn tr¹ng khu ®Êt vµ ph­¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng 28 II. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc 28 III. Ph­¬ng ¸n khai th¸c vµ sö dông lao ®éng 29 IV. KÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n 30 V. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n 30 VI. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng 31 Ch­¬ng V Tµi chÝnh cña dù ¸n 34 I. Tæng møc ®Çu t­ 34 II. X¸c ®Þnh nguån vèn ®Çu t­ 35 III. Kh¸i to¸n 35 IV. Ph©n tÝch c¸c hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña Dù ¸n 35 V. HiÖu qu¶ x· héi cña dù ¸n 38 Ch­¬ng VI KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 38 Ch­¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n 1. Tªn dù ¸n. Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel. 2. §Þa ®iÓm x©y dùng. §­êng X­¬ng Giang – Thµnh phè B¾c Giang – TØnh B¾c Giang. 3. Chñ ®Çu t­. Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Tªn giao dÞch: VIÖt Nam Production and Industry Joint stock Company Tªn viÕt t¾t: Vinaprod., jsc. Trô së chÝnh: Sè 75/26, ngâ Th¸i ThÞnh II, phè Th¸i ThÞnh, ph­êng ThÞnh Quang, quËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.734.4832 Fax: 04. 734.4833 V¨n phßng giao dÞch: Sè 10/49 ngâ 178 phè Th¸i Hµ, QuËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi. 4. §¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý vµ khai th¸c dù ¸n. C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. 5. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n. Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. 6. §¬n vÞ t­ vÊn lËp Dù ¸n ®Çu t­ vµ thiÕt kÕ c¬ së. C«ng ty CP ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn V­¬ng Long – Chi nh¸nh Hµ Néi. §Þa chØ: P401 nhµ D5, l« C, ®­êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi, ph­êng DÞch Väng – CÇu GiÊy – Hµ Néi. Tel: 04.269.0443 Fax: 04.269.0438 Ch­¬ng II C¸c c¨n cø, c¬ së x©y dùng dù ¸n I. c¸c c¨n cø ph¸p lý - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/2/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. - C¨n cø Th«ng t­ sè 04/2005/TT- BXD ngµy 01/04/2005 cña Bé x©y dùng vÒ viÖc h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. - C¨n cø c«ng v¨n sè 2410/UBND – TN&TKQ ngµy 27/10/2006 cña UBND tØnh B¾c Giang vÒ viÖc cho phÐp C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng kh¸ch s¹n míi cïng khu vui ch¬i gi¶i trÝ liªn hoµn t¹i khu«n viªn cña kh¸ch s¹n H­ng Giang t¹i ®­êng X­¬ng Giang – thµnh phè B¾c Giang – tØnh B¾c Giang. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 01/Q§ - CPVN ngµy 20/32007 cña Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam vÒ viÖc chØ ®Þnh thÇu t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ vµ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel. - C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè 01/2007/TV - XD ngµy 21/3/2007 ®· ký gi÷a C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn V­¬ng Long – Chi nh¸nh Hµ Néi vÒ viÖc T­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel t¹i thµnh phè B¾c Giang. II. sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, môc tiªu ®Çu t­ 1. HiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt. 1.1. VÞ trÝ vµ hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh kiÕn tróc khu vùc dù ¸n. - C¨n cø vµo b¶n ®¹c ®Þa h×nh tû lÖ 1/2000 do C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn V­¬ng Long lËp: + Tæng diÖn tÝch khu ®Êt kho¶ng 3100m2. + PhÝa Nam gi¸p nhµ d©n. + PhÝa B¾c gi¸p ®­êng X­¬ng Giang. + PhÝa §«ng gi¸p nhµ d©n. + PhÝa T©y gi¸p quèc lé 1A cò. C«ng tr×nh kh¸ch s¹n H­ng Giang ®· xuèng cÊp, chiÒu cao c«ng tr×nh 2 tÇng. C¸c nhµ b¸n kiªn cè, nhµ g¹ch chiÒu cao c«ng tr×nh 1 tÇng. Ao th¶ bÌo cã diÖn tÝch S = 1822.94m2, chiÒu s©u trung b×nh H = 1,2m. 1.2. §Æc ®iÓm d©n c­ tØnh B¾c Giang. Theo sè liÖu ®iÒu tra, d©n sè trung b×nh cña tØnh B¾c Giang ®Õn ngµy 14/1999 cã 1.492.191 ng­êi, gåm 17 d©n téc kh¸c nhau trong ®ã cã ng­êi Kinh ®«ng nhÊt chiÕm 87,9%, ng­êi Tµy chiÕm 1,9%, ng­êi Hoa chiÕm 1,1%, Nïng chiÕm 3,5%, S¸n Ch¸y chiÕm 1,2%, S¸n D×u chiÕm 1,1%; sè cßn l¹i lµ c¸c d©n téc kh¸c nh­ M­êng, Dao, Cao Lan, S¸n ChØ. §Õn n¨m 2005 d©n sè trung b×nh cña tØnh kho¶ng 1,583 triÖu ng­êi, t¨ng 73 ngh×n ng­êi so víi d©n sè trung b×nh n¨m 1999, mËt ®é d©n sè n¨m 2005 b×nh qu©n lµ 414ng/km2. D©n sè n«ng th«n chiÕm tû lÖ cao 90,79%, chñ yÕu lµm nghÒ n«ng. §©y võa lµ tiÒm n¨ng vÒ nguån lùc cho ph¸t triÓn, võa lµ søc Ðp vÒ viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc ®èi víi tØnh trong viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng. Trong ®ã, riªng thµnh phè B¾c Giang cã diÖn tÝch tù nhiªn kho¶ng 32,21 km2 víi d©n sè trªn 126.000 ng­êi. 2. HiÖn tr¹ng kinh tÕ x· héi tØnh B¾c Giang. Tõ n¨m 2001 ®Õn nay, kinh tÕ B¾c Giang cã nhiÒu khëi s¾c ë thÕ ph¸t triÓn t¨ng tr­ëng. Cô thÓ lµ tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ tõ n¨m 2000 ®Õn nay liªn tôc t¨ng, n¨m 2000 lµ 7,3%, n¨m 2001 lµ 7,1%, n¨m 2002 lµ 7,5%, n¨m 2003 lµ 8,8%, n¨m 2004 lµ 9,0%, n¨m 2005 lµ 9,3%. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng thêi kú 2001 - 2004 lµ 8,35%. (b¶ng 2.1). VÒ c¬ cÊu kinh tÕ ®· cã b­íc chuyÓn dÞch theo h­íng gi¶m tû träng ngµnh n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng ngµnh dÞch vô; ®Æc biÖt lµ ®ãng gãp cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng c¬ b¶n ®· t¨ng nhanh. Cô thÓ, tû träng n«ng nghiÖp thñy s¶n gi¶m tõ 45% n¨m 2004 xuèng cßn 43,5% n¨m 2005; tû träng c«ng nghiÖp t¨ng tõ 20,5% n¨m 2004 lªn 22% n¨m 2005; n¨m 2005 tû träng dÞch vô chiÕm 34,5%. Mét ®iÓm næi bËt trong thµnh tùu ®æi míi lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn nhanh trªn nhiÒu lÜnh vùc. Kinh tÕ hé gia ®×nh, trang tr¹i, kinh tÕ t­ nh©n ®­îc khuyÕn khÝch më réng, ®ãng vai trß quan träng trong c¸c lÜnh vùc t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. 3. HiÖn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. VÒ giao th«ng: Khu vùc dù ¸n gi¸p víi ®­êng quèc lé 1A cò vµ ®­êng X­¬ng Giang nªn hÖ thèng giao th«ng thuËn tiÖn. San nÒn vµ tho¸t n­íc m­a: HiÖn tr¹ng nÒn: + HiÖn tr¹ng khu ®Êt cã cao ®é trung b×nh thÊp h¬n cao ®é mÆt ®­êng X­¬ng Giang. + Khu vùc ao th¶ bÌo cã chiÒu s©u trung b×nh H = 1,2m chiÕm 40% diÖn tÝch khu ®Êt dù ¸n. HiÖn tr¹ng tho¸t n­íc m­a: + Ch­a cã m¹ng tho¸t n­íc m­a. N­íc m­a tù ch¶y theo ®Þa h×nh, tõ cao xuèng c¸c chç tròng, ao trong khu vùc. + HiÖn cã tuyÕn ®­êng chÝnh ®­êng X­¬ng Giang cã hÖ thèng tho¸t n­íc ch¹y song song víi khu vùc dù ¸n ®¶m nhËn tho¸t n­íc chung c¶ dù ¸n. HiÖn tr¹ng cÊp n­íc : + Trong khu vùc th­êng sö dông n­íc giÕng ®µo, chÊt l­îng n­íc tèt nh­ng vÒ mïa kh« cã n¨m kh«ng cã n­íc. PhÇn lín c¸c hé gia ®×nh cã bÓ chøa n­íc m­a, dung tÝch chøa kho¶ng 5,0 m3/bÓ ®Ó ¨n uèng, sinh ho¹t. + HiÖn t¹i tØnh B¾c Giang ®· cã hÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t cho nh©n d©n. VÖ sinh vµ m«i tr­êng: Khãi bôi vµ tiÕng ån chñ yÕu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn dù ¸n. CÊp ®iÖn: §· cã ®iÖn l­íi cung cÊp tíi tõng khu vùc. §· cã hÖ thèng ®iÖn tho¹i, internet vµ Angten Parabon. §¸nh gi¸ tæng hîp hiÖn tr¹ng: §Êt x©y dùng n»m trªn vÞ trÝ hiÖn t¹i rÊt thuËn tiÖn vÒ giao th«ng. Song khi thi c«ng cÇn l­u ý nhµ thÇu cã biÖn ph¸p che ch¾n ®Ó kh«ng lµm « nhiÔm m«i tr­êng trong khu vùc trong thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu vµ nh©n c«ng cña B¾c Giang rÊt dåi dµo, thuËn lîi, phong phó vµ ®a d¹ng. 4. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn c«ng nghiÖp B¾c Giang trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ph¸t triÓn v­ît bËc th× c¸c nghµnh du lÞch vµ dÞch vô còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp toµn tØnh n¨m 2006 ®¹t trªn 1.728 tû ®ång, t¨ng 29,5% so víi n¨m 2005. C¬ cÊu c«ng nghiÖp trong GDP tõ 22% (n¨m 2005) lªn 25,1% (n¨m 2006), trong ®ã khu vùc DNNN ­íc ®¹t 675,4 tû ®ång; khu vùc doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ­íc ®¹t 990 tû ®ång; khu vùc ®Çu t­ cã vèn n­íc ngoµi ®¹t 73,1 tû ®ång (kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 118 tû ®ång). Mét sè huyÖn, thµnh phè cã tèc ®é t¨ng tr­ëng SXCN t¨ng so víi n¨m 2005 lµ: huyÖn ViÖt Yªn (t¨ng 57%), huyÖn S¬n §éng (t¨ng 43,4%), thµnh phè B¾c Giang (t¨ng 19,3%), huyÖn L¹ng Giang (t¨ng 18,5%)… Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hoµ nhËp víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, tØnh B¾c Giang ®· vµ ®ang bè trÝ l¹i c¬ cÊu nÒn kinh tÕ mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶, theo h­íng “C«ng – N«ng – L©m nghiÖp vµ DÞch vô”, tæ chøc khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã, khuyÕn khÝch c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ, bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Víi vÞ trÝ c¸ch thñ ®« Hµ Néi 50 km vÒ phÝa B¾c, c¸ch cöa khÈu H÷u NghÞ 110 km vÒ phÝa Nam, c¸ch c¶ng H¶i Phßng 100 km vÒ phÝa §«ng. PhÝa B¾c vµ phÝa §«ng gi¸p tØnh L¹ng S¬n, phÝa T©y vµ T©y B¾c gi¸p Hµ Néi, Th¸i Nguyªn, phÝa Nam vµ §«ng Nam gi¸p tØnh B¾c Ninh, H¶i D­¬ng vµ Qu¶ng Ninh. Trªn ®Þa bµn cã 3 con s«ng lín ch¶y qua lµ s«ng Th­¬ng, s«ng CÇu, s«ng Lôc Nam víi tæng chiÒu dµi 347 km (hiÖn ®ang khai th¸c 187 km) t¹o nªn m¹ng l­íi giao th«ng ®­êng thñy thuËn tiÖn. HÖ thèng s«ng nµy còng lµ nguån cung cÊp n­íc mÆt phong phó víi tr÷ l­îng hµng tr¨m triÖu m3 cho ho¹t ®éng sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. Trªn c¸c tuyÕn s«ng cã 3 hÖ thèng c¶ng: c¶ng trung ­¬ng, c¶ng chuyªn dông vµ c¶ng ®Þa ph­¬ng víi tæng n¨ng lùc bèc xÕp kho¶ng 200 – 300 ngh×n tÊn. B¾c Giang cã 3 tuyÕn ®­êng s¾t ®i qua víi tæng chiÒu dµi 87 km gåm c¸c tuyÕn Hµ Néi - §ång §¨ng (L¹ng S¬n); Hµ Néi – KÐp (B¾c Giang) – H¹ Long (Qu¶ng Ninh); Hµ Néi – KÐp – L­u X¸. VÒ du lÞch, theo thèng kª, t¹i c¸c thµnh phè lín vµ c¸c tØnh cã thÕ m¹nh, ngµnh du lÞch, dÞch vô th­êng chiÕm tíi 40% - 50% trong c¬ cÊu kinh tÕ. Cßn ë B¾c Giang ngµnh du lÞch dÞch vô míi chØ ë møc khiªm tèn lµ 30% trong c¬ cÊu kinh tÕ. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy tÊt c¶ c¸c tiÒm n¨ng du lÞch cña tØnh nµy míi ®ang ®­îc b¾t ®Çu hoÆc ë d¹ng tiÒm n¨ng ch­a ®­îc “®¸nh thøc”. B¾c Giang lµ mét trong nh÷ng vïng ®Êt giµu b¶n s¾c v¨n hãa vµo lo¹i bËc nhÊt n­íc ta. Víi h¬n 1.300 di tÝch lÞch sö v¨n hãa (trong ®ã 256 di tÝch ®­îc xÕp h¹ng) cïng hµng ngµn lÔ héi diÔn ra quanh n¨m ë kh¾p b¶n lµng th«n xãm. Víi 26 d©n téc anh em nh­ Tµy, Nïng, Cao Lan, S¸n ChØ… mçi d©n téc mang mét nÐt v¨n hãa riªng t¹o nªn nÐt ®Æc tr­ng cã thÓ kÕt hîp phôc vô du lÞch. Nh­ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nay c¸c khu di tÝch lÞch sö nµy ®· bÞ mai mét, hiÖn t¹i chØ cßn mét sè c¸c di tÝch cã thÓ kÕt hîp ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, ®iÓn h×nh nh­ côm thµnh cæ X­¬ng Giang, khu di tÝch Hoµng Hoa Th¸m, c¸c di tÝch ®×nh chïa. HiÖn nay, sè l­îng phßng nghØ cao cÊp vµ phßng héi th¶o cã søc chøa lín trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang hiÖn lµ rÊt Ýt. §iÒu nµy thùc sù cÇn thiÕt khi lµn sãng ®Çu t­ vµo tØnh ngµy cµng nhiÒu. XÐt thÊy nh÷ng nhu cÇu trong t­¬ng lai lµ cÊp thiÕt Ban l·nh ®¹o C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel. ViÖc x©y dùng c«ng tr×nh nµy sÏ gãp phÇn phôc vô nhu cÇu dÞch vô, du lÞch, nhµ nghØ, héi tr­êng sang träng cho c¸c cuéc héi nghÞ lµ cÇn thiÕt trong nh÷ng n¨m tíi. III. H×nh thøc ®Çu t­ x©y dùng §Çu t­ x©y dùng míi ®ång bé Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel. Nguån vèn ®Çu t­: Vèn tù cã, vèn vay vµ c¸c nguån vèn kh¸c. C«ng tr×nh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ x©y dùng hoµn chØnh ®ång bé ®¶m b¶o mü quan vµ kü thuËt cao ®Ó sau khi hoµn thµnh sÏ ®ãng gãp cho Thµnh phè mét c«ng tr×nh kÕn tróc ®Ñp, khang trang, xøng ®¸ng tÇm vãc cña mét ®« thÞ ph¸t triÓn theo h­íng ®« thÞ sinh th¸i mµ §¶ng bé vµ nh©n d©n B¾c Giang ®· ®Ò ra. IV. §Þa ®iÓm x©y dùng 1. VÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm khu ®Êt x©y dùng. C«ng tr×nh Kh¸ch s¹n Hµ Néi Prince Hotel ®­îc x©y dùng trªn khu ®Êt ®· ®­îc quy ho¹ch víi tæng diÖn tÝch Kho¶ng 3.100 m2, n»m trªn trôc ®­êng X­¬ng Giang. PhÝa B¾c: gi¸p §­êng X­¬ng Giang. PhÝa Nam: gi¸p nhµ d©n. PhÝa §«ng: gi¸p Quèc lé 1A cò. PhÝa T©y: gi¸p C«ng ty L©m s¶n B¾c Giang. 2. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh. Theo sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh l©n cËn, ®Æc ®iÓm c¸c líp ®Êt t¹i khu vùc c«ng tr×nh hÇu hÕt lµ ®Êt thæ c­, æn ®Þnh, cã thÓ x©y dùng nhµ cao tÇng. 3. §iÒu kiÖn tù nhiªn. 3.1. §Þa h×nh ®Þa m¹o. C«ng tr×nh kh¸ch s¹n H­ng Giang ®· xuèng cÊp, chiÒu cao c«ng tr×nh 2 tÇng. C¸c nhµ b¸n kiªn cè, nhµ g¹ch chiÒu cao c«ng tr×nh 1 tÇng. Ao th¶ bÌo cã diÖn tÝch S = 1822.94m2, chiÒu s©u trung b×nh H = 1,2m. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®· xuèng cÊp. 3.2. KhÝ hËu. TØnh B¾c Giang cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa Èm, cã mïa ®«ng l¹nh. §Æc ®iÓm chung cña khÝ hËu lµ ph©n ho¸ theo mïa vµ l·nh thæ phô thuéc vµo chÕ ®é hoµn l­u giã mïa vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Þa ph­¬ng. Sù biÕn ®æi theo mïa cña khÝ hËu kÐo theo sù biÕn thiªn nhÞp ®iÖu mïa cña tù nhiªn. TØnh B¾c Giang giã thæi theo mïa: Mïa ®«ng (tõ th¸ng IX n¨m tr­íc ®Õn th¸ng II n¨m sau) c¸c h­íng giã thÞnh hµnh lµ §«ng B¾c vµ B¾c; Mïa hÌ (tõ th¸ng III ®Õn th¸ng VIII) lµ §«ng Nam víi tÇn suÊt giao ®éng trong kho¶ng 20 - 40%. Trong mïa ®«ng, giã mïa ®«ng b¾c th­êng trµn vÒ ®©y tõ 30 - 40 ®ît, nhiÖt ®é thÊp nhÊt cã thÓ xuèng d­íi 100C, thËm chÝ d­íi 00C vµo c¸c th¸ng XII vµ th¸ng I trong c¸c thung lòng vïng cao. Th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng I cã nhiÖt ®é trung b×nh: tõ 15 - 160C. Mïa nãng dµi 5 th¸ng, th¸ng VII nãng nhÊt (tõ 28 - 290C). Biªn ®é nhiÖt n¨m lín (tõ 12 - 130C) phï hîp víi quy luËt ph©n ho¸ cña khÝ hËu cã mïa ®«ng l¹nh. Biªn ®é nhiÖt ®é ngµy ®ªm trung b×nh n¨m dao ®éng trong kho¶ng tõ 6 - 80C, ®Æc tr­ng cña khÝ hËu miÒn nói trung du cña B¾c Giang. L­îng m­a n¨m trªn phÇn lín l·nh thæ lµ 1400 ®Õn 1600mm; khu vùc vïng nói phÝa t©y vµ ®«ng nam cã l­îng m­a lín h¬n: tõ 1600-1900mm; Vïng thÊp phÝa ®«ng Ýt m­a h¬n do bÞ che khuÊt bëi giã ®ång nam, ®Æc biÖt vïng Kim S¬n - BiÓn §éng cã l­îng m­a (tõ 1000 - 1200mm) vµo lo¹i m­a Ýt nhÊt n­íc ta. Ch­¬ng III quy m« ®Çu t­, lùa chän ph­¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ I. Quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng - C¨n cø nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ sè l­îng phßng phôc vô kh¸ch du lÞch vµ héi tr­êng phôc vô héi th¶o, dÞch vô t¹i ®Þa bµn thµnh phè B¾c Giang. Dùa vµo c¸c c¨n cø trªn ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu diÖn tÝch nh­ sau: - DiÖn tÝch khu ®Êt: 3.100 m2. - DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh: 1.411 m2, trong ®ã diÖn tÝch x©y dùng héi tr­êng lµ 482 m2, diÖn tÝch x©y dùng kh¸ch s¹n lµ 928 m2. - Tæng diÖn tÝch sµn: 11.654 m2. - TÇng cao: 10 tÇng trªn + 01 tÇng hÇm (Tæng chiÒu cao tÝnh tõ cèt 0.00 lµ 43.5m). C¸c phßng chøc n¨ng ®­îc bè trÝ t¹i c¸c tÇng nh­ sau: * TÇng hÇm: + Khu vùc ®Ó « t«, xe m¸y. + Khu s¶nh, cÇu thang. + Phßng kü thuËt. + Phßng vÖ sinh chung. + Khu vùc thay ®å cña nh©n viªn. + Khu vùc giÆt lµ, söa ch÷a, bÕp kho. * TÇng 1: + Phßng kü thuËt. + CÇu thang bé, thang m¸y. + Phßng vÖ sinh chung. + §iÒu khiÓn trung t©m. + Phßng ®æi tiÒn, lÔ t©n. + Bé phËn b¶o vÖ, bé phËn y tÕ. + Kh«ng gian kinh doanh linh ho¹t. + Kho, kh«ng gian s¶nh. * TÇng 2: + Kh«ng gian th«ng tÇng. + Nhµ hµng, bar cafÐ. + Thang bé, thang tho¸t hiÓm, thang m¸y. + Phßng kü thuËt. + Phßng vÖ sinh chung. + Phßng so¹n chia. + Khu vùc gi¶i lao, héi tr­êng lín. * TÇng 3, 4, 5, 6, 7: + C¸c phßng cho thuª. + Thang bé, thang m¸y, thang tho¸t hiÓm. + Phßng kü thuËt, phßng trùc. * TÇng 8: + Phßng kü thuËt. + Kh«ng gian cafÐ, buffe, bar. + Thang bé, thang m¸y, kho. * TÇng 9 + C¸c phßng Karaoke + Thang bé, thang m¸y, kho. * TÇng 10: + Dancing, massage. + Thang bé, thang m¸y, kho. II. Ph­¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ 1. Ph­¬ng ¸n kÕt cÊu. * C¬ së thiÕt kÕ: - TCXD 198-1997 Nhµ cao tÇng - ThiÕt kÕ vµ cÊu t¹o BTCT toµn khèi. - TCVN 356-2005 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. - TCVN 2737-1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. - TCXD 40-1987 kÕt cÊu x©y dùng vµ nÒn. Nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n. * Gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng: Gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng dïng cäc BTCT m¸c M300. * Gi¶i ph¸t kÕt cÊu phÇn th©n: HÖ kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh lµ khung bª t«ng cèt thÐp toµn khèi kÕt hîp v¸ch bª t«ng cèt thÐp. TÇng hÇm cèt cao ®é -3.0 m, kÕt cÊu v¸ch xung quanh tÇng hÇm BTCT dµy 22cm, sµn tÇng hÇm kÕt cÊu BTCT toµn khèi dµy 20cm. Sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi dµy 15cm. * VËt liÖu sö dông ®Ó chÕ t¹o c¸c cÊu kiÖn chÞu lùc chÝnh: Bª t«ng m¸c 250 - 300. C¸c thÐp ®ai, thÐp cÊu t¹o (®­êng kÝnh < ( 10) sö dông thÐp AI. C¸c thÐp dÇm, sµn (®­êng kÝnh > = ( 10) sö dông thÐp AII. 2. Ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn. a, C¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ: §Ó phï hîp víi c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trang bÞ cho c«ng tr×nh ph¶i lµ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn cã ®é an toµn, ®é tin cËy cao, ®­îc nhiÖt ®íi ho¸, phï hîp víi nhu cÇu sö dông cña ng­êi ViÖt nam vµ ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m míi nhÊt vÒ kü thuËt ®iÖn cña n­íc ViÖt nam vµ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. C¸c tiªu chuÈn vµ qui ph¹m ®­îc ¸p dông: - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn 11TCN 21-84 (11 TCN 2184  - Quy ph¹m nèi ®Êt TCVN 4756 (87  - Chèng sÐt cho c«ng tr×nh x©y dùng 20 TCN 46 – 84  - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®­êng d©y 20 TCN 25 – 91  - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ thiÕt bÞ 20TCN 27 – 91  - HÖ thèng b¸o ch¸y - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 5738 – 93  - Phßng ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh TCVN 2622-1995  - Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông 20TCN 16 – 86  - ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông, tiªu chuÈn thiÕt kÕ 20TCN 029-91  - Tiªu chuÈn Quèc tÕ (Uû ban quèc tÕ vÒ kÜ thuËt ®iÖn) IEC  - Tæ chøc quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ISO  - Qui ph¹m trang bÞ ®iÖn: do Bé §iÖn lùc ban hµnh n¨m 1984. 11-TCN-19(21)-84  C¸c qui ®Þnh cña C«ng ty §iÖn lùc B¾c Giang trong c«ng t¸c qu¶n lý vËn hµnh vµ kinh doanh b¸n ®iÖn.  b, Nguån ®iÖn vµ nhu cÇu sö dông: Do tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh lµ kh¸ch s¹n cã phô t¶i lo¹i 1. Do tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh mang tÝnh dÞch vô cao cÊp vµ viÖc cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc cho nhiÒu h¹ng môc nªn nguån ®iÖn cÊp cho c«ng tr×nh ®­îc lÊy tõ tñ h¹ thÕ tr¹m biÕn ¸p khu vùc hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng cña kh¸ch s¹n khi cã sù cè mÊt ®iÖn l­íi khu vùc. Cung cÊp ®iÖn theo m¹ch vßng ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc vµ cã sù bï trõ ph©n t¶i, kh¾c phôc mét phÇn lín sôt ¸p cuèi nguån. Cung cÊp 2 m¹ch * M¹ch 1: §iÖn ¸p cÊp th¼ng tõ tr¹m biÕn ¸p ®iÖn h¹ thÕ. * M¹ch 2: §iÖn ¸p cÊp tõ tr¹m m¸y ph¸t (0,4kV). C«ng tr×nh bao gåm c¸c hÖ thèng sau: - HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ngoµi c«ng tr×nh (gåm ®Ìn chiÕu h¾t trang trÝ mÆt ngoµi c«ng tr×nh). - HÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh (chiÕu s¸ng trong c«ng tr×nh, qu¹t hót, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn sinh ho¹t lÊy ®iÖn tõ æ c¾m th«ng dông). - HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng sù cè, hÖ thèng chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng­êi, kh«ng ®­îc ®Ó mÊt trong bÊt k× t×nh huèng nµo. - HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. - HÖ thèng th«ng giã (cÊp khÝ t­¬i, hót khÝ th¶i). - HÖ thèng b¬m n­íc sinh ho¹t, b¬m n­íc th¶i, b¬m cøu ho¶. - C¸c thang m¸y vµ c¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i, b¸o ch¸y tù ®éng. HÇu hÕt phô t¶i ®iÖn ®Òu dïng ®iÖn ¸p ~380/220V-50Hz, trõ c¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i, b¸o ch¸y dïng ®iÖn ¸p thÊp AC hoÆc DC cho phï hîp qua thiÕt bÞ chuyÓn ®æi riªng víi c«ng suÊt nhá kh«ng ®¸ng kÓ. Gi¶i ph¸p l¾p ®Æt c¸p vµ d©y ®iÖn h¹ thÕ: Tõ tñ ®iÖn tæng ®Õn c¸c tñ ph©n phèi ®iÖn cña c¸c tÇng, c¸p ®iÖn dïng lo¹i 3 pha 600V-Cu-XLPE/PVC kÑp næi theo c¸c gi¸ ®Æt c¸p (cable ladder) cè ®Þnh trong c¸c hép kü thuËt däc theo c¸c tÇng. T¹i c¸c tÇng c¸p ®iÖn ®­îc cè ®Þnh theo t­êng vµ trÇn . Tõ c¸c tñ ph©n phèi ®iÖn tÇng, cÊp ®Õn c¸c hép ®iÖn phßng, c¸p ®iÖn vµ d©y dÉn ®­îc luån trong èng nhùa cøng ®i
Luận văn liên quan