Đồ án Khả năng ứng dụng phần mềm mapinfo để hổ trợ cho phương án quy hoạch giải toả bồi hoàn thiệt hại đất đai ở phường an hội - Quận ninh kiều - thành phố

Hiện nay, Cần Th ơ đã trở thành thành ph ố trực thuộc Trung Ương. Do đó Ban lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã và đang ra s ức lập các ph ương án quy ho ạch, các dự án nâng cấp đường, hẻm, nh à cửa, cây xanh, cảnh quan,. để th ành phố đạt đúng ti êu chuẩn là Thành ph ố trực thuộc Trung Ương. Mặt khác xây dựng các ph ương án trên đ ã tạo nên nhiều thế mạnh cho Tỉn h,. nhằm góp phần đ ưa Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, đầu mối giao thông,. của Đồng Bằng Sông Cữu Long. Các phương án trên g ồm nhiều th ành phần khác nhau v à được nhiều cơ quan khác nhau quản lý tạo n ên một thể thống nhất. Trong đó phương án b ồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng l à dự án thành phần số 1 thuộc dự án Nâng cấp đô thị ph ường An Hội, quận Ninh Kiều, th ành phố Cần Th ơ. Để phương án trên th ực hiện đạt hiệu quả cao, ít tốn kém kinh phí, thời gian thực hiện,.nên cần phải có công cụ hổ trợ công việc tr ên. Trong khi đó, ti ến hành giải toả bồi hoàn bằng pháp ph ương thủ công từ tr ước đến nay luôn gặp nhiều khó khăn trở ngại. Thời gian thực hiện th ường kéo dài làm tốn nhiều công sức, việc cập nhật, chỉnh sửa, quản lý thông tin, truy xuất,.c òn tốn nhiều thời gian v à kinh phí. Trong khi đó hi ện nay hệ thống thông tin địa lý GIS ở n ước ta đang phát triển mạnh và được sử dụng có hiệu quả ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt phải kể đến khả năng ứng dụng p hần mềm Mapinfo để xử lý, quản lý các thông tin Địa Chính có hiệu quả cao. H ơn thế nữa Mapinfo có thể giải quyết các b ài toán trong quy ho ạch giải toả bồi hoàn một cách nhanh chóng, dễ d àng, kết quả chính xác. Do đó đề t ài “MAPPINFO ĐỂ HỔ TRỢ CHO PH ƯƠNG ÁNQUY HOẠCH GIẢI TOẢ BỒI HOÀN THIỆT HẠI ĐẤT ĐAI Ở PH ƯỜNG AN HỘI -QUẬN NINH KIỀU -THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. được thực hiện. Các thao tác tr ên nền Mapinfo thật dễ dàng, thuận lợi, từ việc xử lý, quản lý số liệu h ình học và phi hình h ọc, tính toán diện tích giải tỏa và áp giá bồi hoàn cho từng thửa đất rất nhanh gọn, chính xác, ít tốn kém chi phí thực hiện. Đây l à cơ sở để cho ngành địa chính cũng nh ư các ban ngành khác có liên quan l ựa chọn làm công c ụ hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng ph ương án quy hoạch, giải tỏa , bồi hoàn đất đai ph ù hợp.

pdf60 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2721 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Khả năng ứng dụng phần mềm mapinfo để hổ trợ cho phương án quy hoạch giải toả bồi hoàn thiệt hại đất đai ở phường an hội - Quận ninh kiều - thành phố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan