Thực trạng môi trường văn hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay và sự tác động của nó đối với việc hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị

Con người không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên, cũng như con người không thể thực sự trở thành Người nếu tách rời môi trường văn hóa. Đó là một chân lý bất di, bất dịch mà nhân loại đã đúc kết được xuyên suốt tiến trình vận động và phát triển lịch sử của mình. Không thể chối cái được rằng: một môi trường văn hóa (MTVH) trong sạch, lành mạnh, thích hợp và phong phú chính là "cái nôi' nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo dức, tâm hồn và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh trưởng trong một MTVH ô nhiễm, độc hại, và cũng không thể có một dân tộc nào có thể phát triển bền vững khi không chú ý bảo vệ, bồi đắp và xây dựng MTVH lành mạnh. Trong thời đại ngày nay, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên toàn cầu đã dẫn đến những đổi thay to lớn, kỳ diệu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng đã và đang để lại những di hậu nặng nề cho các thế hệ hiện tại và mai sau: Sự tàn phá dữ dội môi trường sống, môi trường tự nhiên; sự xuống cấp và băng hoại về nền tảng đạo đức của xã hội và nhân cách của không ít người v.v. Thất bại của không ít các quốc gia do tách rời văn hóa với phát triển kinh tế, xem nhẹ vai trò của MTVH đã dẫn đến những bất ổn nghiêm trọng trong đời sống chính trị - xã hội, dẫn đến sự khủng hoảng về kinh tế và sự tha hóa về nhân cách con người. Không phải ngẫu nhiên mà ông Federico Mayor (tổng giám đốc UNESCO) đã phải cảnh báo: "Hễ nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách khỏi MTVH, thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng, cả về kinh tế lẫn văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy giảm rất nhiều". Giá trị thời đại của vấn đề ngày càng gia tăng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển khoa học, công nghệ, sự phát triển của tiến bộ xã hội. và thực sự trở thành vấn đề có tính toàn cầu. Trong vài thập kỷ gần đây, MTVH đã trở thành tiêu chí, điều kiện cơ bản để đánh giá sự phát triển tiến bộ, bền vững xã hội. đối với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với ý nghĩa đó, xây dựng MTVH lành mạnh đang và sẽ là thách thức lớn trên con đường phát triển của mỗi quốc gia trong thiên niên kỷ thứ 3 - nếu quốc gia đó muốn thực sự tìm ra cho mình con đường phát triển ổn định, bền vững và đúng hướng. Ở Việt Nam, xây dựng MTVH trở thành yêu cầu bức thiết, là điều kiện cho sự thành công của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của dân tộc càng khẳng định vai trò to lớn của MTVH với tư cách không chỉ là động lực mà còn ở mục tiêu hướng tới của nó: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Mục tiêu đó không bao giờ có thể thực hiện được nếu thiếu vắng một nền tảng tinh thần, một MTVH lành mạnh, dân chủ và nhân văn. Đại hội VIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: phải "Xây dựng MTVH lành mạnh cho sự phát triển kinh tế, xã hội", coi đó là nhân tố cơ bản để giữ vững ổn định chính trị, tạo lập công bằng xã hội, xây dựng con người Việt Nam "cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, trong sáng về đạo đức và phong phú về tinh thần".

doc19 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1831 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng môi trường văn hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay và sự tác động của nó đối với việc hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên