Đồ án Nền móng - Hà Thanh Khôi

Chọn Hệ số nền : k=1079 kN/m3 Dùng chương trình Sap2000 để giải nội lực trong móng Lúc này độ cứng của lò xo giữa là KS=1079*0.1*3.5=377.6 kN/m Lúc này độ cứng của lò xo giữa là KS=1079*0.05*3.5=188.8

doc27 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2021 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nền móng - Hà Thanh Khôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
II. THỐNG KÊ SỐ LIỆU 1B: Thống kê c,φ Lớp 2a MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 2_1 0.3 0.16 0.212774869 0.0954 ctc= 0.0954 0.5 0.193 0.014688267 0.0125 φtc= 12.02o 0.7 0.226 0.981294902 0.0144 sc= 0.0125 3_1 0.5 0.22 209.8454502 4 stgφ= 0.0147 1 0.317 0.043235853 0.0008 1.5 0.414 uc= 0.1308 <0.3 utgφ= 0.1308 <0.3 Tính cII và tgφII theo TTGH II (a=0.85) n-2=4 ta= 1.19 rtgφ= 0.155615 rc= 0.155615 Vậy: tgφII= 0.179664 0.245885846 cII= 0.08057 0.110267459 Tính cI và tgφI theo TTGH I( a=0.95) n-2=4 ta= 2.13 rtgφ= 0.278538 rc= 0.278538 Vậy: tgφI= 0.153509 0.272040736 cI= 0.068841 0.121996615 Lớp 2b MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 1_1 1 0.457 0.275333333 0.1827 ctc= 0.1827 2 0.724 0.005162441 0.0112 φtc= 15.4o 3 0.991 0.99754516 0.0126 sc= 0.0112 4_1 1 0.458 2844.509827 7 stgφ= 0.0052 2 0.745 0.454850667 0.0011 3 1.032 5_1 1 0.459 uc= 0.0611 <0.3 2 0.731 utgφ= 0.0611 <0.3 3 1.003 Tính cII và tgφII theo TTGH II (a=0.85) n-2=4 ta= 1.12 rtgφ= 0.068378 rc= 0.068378 Vậy: tgφII= 0.256507 0.29416011 cII= 0.170176 0.195157071 Tính cI và tgφI theo TTGH I( a=0.95) n-2=4 ta= 1.9 rtgφ= 0.115999 rc= 0.115999 Vậy: tgφI= 0.243395 0.307271616 cI= 0.161478 0.203855745 Lớp 3 MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 1_3 1 0.505 0.261376147 0.2289 ctc= 0.2289 2 0.754 0.006874565 0.0137 φtc= 14.64o 3 1.003 0.991087209 0.0227 sc= 0.0137 2_3 0.5 0.346 1445.577847 13 stgφ= 0.0069 1 0.46 0.744660642 0.0067 1.5 0.574 3_3 1 0.498 uc= 0.0598 <0.3 2 0.746 utgφ= 0.0263 <0.3 3 0.994 4_3 1 0.501 2 0.757 3 1.012 5_3 1 0.524 2 0.78 3 1.036 Tính cII và tgφII theo TTGH II (a=0.85) n-2=4 ta= 1.08 rtgφ= 0.028406 rc= 0.064613 Vậy: tgφII= 0.253952 0.268800677 cII= 0.214069 0.243643329 Tính cI và tgφI theo TTGH I( a=0.95) n-2=4 ta= 1.77 rtgφ= 0.046554 rc= 0.105893 Vậy: tgφI= 0.249208 0.273544126 cI= 0.204622 0.253090616 Lớp 4 MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 1_5 0.5 0.276 0.244108696 0.1464 ctc= 0.1464 1 0.392 0.007504366 0.0107 φtc= 13.72o 1.5 0.508 0.979632058 0.0254 sc= 0.0107 1_7 0.5 0.25 1058.128779 22 stgφ= 0.0075 1 0.358 0.685274136 0.0142 1.5 0.467 2_5 0.5 0.285 uc= 0.0732 <0.3 1 0.402 utgφ= 0.0307 <0.3 1.5 0.519 3_5 1 0.413 2 0.643 3 0.872 3_7 0.5 0.29 1 0.403 1.5 0.516 4_5 0.5 0.279 1 0.394 1.5 0.509 4_7 0.5 0.261 1 0.372 1.5 0.481 5_5 1 0.431 2 0.582 3 0.934 Tính cII và tgφII theo TTGH II (a=0.85) n-2=4 ta= 1.06 rtgφ= 0.032586 rc= 0.077634 Vậy: tgφII= 0.236154 0.252063323 cII= 0.13504 0.157771918 Tính cI và tgφI theo TTGH I( a=0.95) n-2=4 ta= 1.716 rtgφ= 0.052753 rc= 0.12568 Vậy: tgφI= 0.231231 0.256986187 cI= 0.128006 0.164806046 Lớp 5 MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 1_9 1 0.3 0.245916667 0.0729 ctc= 0.0729 2 0.531 0.009225482 0.0199 φtc= 13.82o 3 0.762 0.977978272 0.032 sc= 0.0199 2_7 1 0.327 710.5551432 16 stgφ= 0.0092 2 0.576 0.725700083 0.0163 3 0.825 2_9 1 0.307 uc= 0.2732 <0.3 2 0.549 utgφ= 0.0375 <0.3 3 0.791 3_9 1 0.32 2 0.565 3 0.81 4_9 1 0.35 2 0.62 3 0.89 5_7 1 0.309 2 0.548 3 0.786 Tính cII và tgφII theo TTGH II (a=0.85) n-2=4 ta= 1.07 rtgφ= 0.040141 rc= 0.292337 Vậy: tgφII= 0.236045 0.255787932 cII= 0.05162 0.094268816 Tính cI và tgφI theo TTGH I( a=0.95) n-2=4 ta= 1.75 rtgφ= 0.065651 rc= 0.478122 Vậy: tgφI= 0.229772 0.26206126 cI= 0.038068 0.107820753 Lớp 6a MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 2_13 1 0.546 0.508817056 0.0326 ctc= 0.0326 2 1.067 0.004679036 0.0098 φtc= 26.97o 3 1.588 0.997469476 0.0223 sc= 0.0098 2_15 1 0.542 11825.25354 30 stgφ= 0.0047 2 1.054 5.881766167 0.0149 3 1.566 3_11 1 0.538 uc= 0.2989 <0.3 2 1.047 utgφ= 0.0092 <0.3 3 1.556 3_13 1 0.55 Tính cII và tgφII theo TTGH II a=0.85 2 1.071 n-2=30 ta= 1.05 4_11 1 0.52 rtgφ= 0.0097 2 1.016 rc= 0.3138 3 1.511 Vậy: 4_13 1 0.514 tgφII= 0.5039 0.513730045 4_17 1 0.541 cII= 0.0224 0.042869472 2 1.054 Tính cI và tgφI theo TTGH I a=0.95 3 1.568 n-2=30 ta= 1.7 4_19 1 0.551 rtgφ= 0.0156 3 1.6 rc= 0.5081 4_21 1 0.552 Vậy: 5_9 1 0.532 tgφI= 0.5009 0.516771418 2 1.036 cI= 0.0161 0.049208201 3 1.54 5_11 3 1.493 5_13 1 0.542 2 1.058 3 1.574 5_15 1 0.549 2 1.065 3 1.587 5_17 1 0.554 Lớp 6b MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 1_13 1 0.563 0.565423812 0.031 ctc= 0.031 2 1.097 0.003991921 0.0086 φtc= 29.5o 3 1.632 0.991695691 0.0424 sc= 0.0086 1_15 1 0.558 20062.4617 168 stgφ= 0.004 2 1.085 36.12468121 0.3025 3 1.612 1_17 1 0.575 uc= 0.277 <0.3 2 1.123 utgφ= 0.0071 <0.3 3 1.671 1_19 1 0.58 Tính cII và tgφII theo TTGH II a=0.85 2 1.134 n-2=168 ta= 1.02 3 1.688 rtgφ= 0.0072 1_21 1 0.611 rc= 0.2826 2 1.198 Vậy: 3 1.785 tgφII= 0.5614 0.569495572 1_23 1 0.591 cII= 0.0223 0.039815056 2 1.152 Tính cI và tgφI theo TTGH I a=0.95 3 1.713 n-2=168 ta= 1.616 1_25 1 0.628 rtgφ= 0.0114 2 1.229 rc= 0.4477 3 1.831 Vậy: 1_27 1 0.629 tgφI= 0.559 0.571874757 2 1.227 cI= 0.0171 0.044940627 3 1.825 1_29 1 0.596 2 1.162 3 1.728 1_31 1 0.586 2 1.145 3 1.704 1_33 1 0.584 2 1.138 3 1.692 1_35 1 0.583 2 1.135 3 1.687 1_37 1 0.598 2 1.168 3 1.739 1_39 1 0.607 2 1.184 3 1.761 2_17 1 0.611 2 1.194 3 1.778 2_19 1 0.572 2 1.115 3 1.658 2_21 1 0.585 2 1.139 3 1.693 2_23 1 0.588 2 1.148 3 1.708 2_25 1 0.602 2 1.174 3 1.746 2_27 1 0.585 2 1.141 3 1.697 2_29 1 0.6 2 1.169 3 1.74 2_31 1 0.59 2 1.149 3 1.708 2_33 1 0.577 2 1.124 3 1.671 2_35 1 0.601 2 1.174 3 1.747 2_37 1 0.604 2 1.182 3 1.758 3_15 1 0.613 2 1.2 3 1.787 3_17 1 0.627 2 1.229 3 1.83 3_19 1 0.544 2 1.056 3 1.568 3_21 1 0.56 2 1.091 3 1.62 3_23 1 0.596 2 1.161 3 1.726 3_25 1 0.591 2 1.154 3 1.717 3_27 1 0.581 2 1.136 3 1.689 3_29 1 0.593 2 1.154 3 1.715 3_31 1 0.604 2 1.18 3 1.756 3_33 1 0.581 2 1.137 3 1.693 3_35 1 0.596 2 1.163 3 1.73 3_37 1 0.626 2 1.221 3 1.816 3_39 1 0.622 2 1.211 3 1.8 4_23 1 0.604 2 1.177 3 1.75 4_25 1 0.569 2 1.108 3 1.647 4_27 1 0.575 2 1.118 3 1.662 4_29 1 0.606 2 1.185 3 1.76 4_31 1 0.61 2 1.19 3 1.772 4_33 1 0.618 2 1.205 3 1.792 4_35 1 0.618 2 1.205 3 1.792 4_37 1 0.612 2 1.194 3 1.776 4_39 1 0.657 2 1.282 5_19 1 0.604 2 1.189 3 1.772 5_21 1 0.587 2 1.143 3 1.699 5_23 1 0.594 2 1.158 3 1.722 5_25 1 0.58 2 1.131 3 1.682 5_27 1 0.568 2 1.109 3 1.65 5_29 1 0.596 2 1.168 3 1.74 5_31 1 0.617 2 1.208 3 1.799 5_33 1 0.607 2 1.183 3 1.759 5_35 1 0.596 2 1.162 3 1.728 5_37 1 0.612 2 1.195 3 1.778 Lớp 7 MẪU SỐ Áp suất s(kG/cm2) Lực cắt t(kG/cm2) KẾT QUẢ 2_39 1 0.682 0.300942085 0.3824 ctc= 0.3824 2 0.979 0.011798702 0.0249 φtc= 16.75o 3 1.275 0.973077066 0.0425 sc= 0.0249 3_41 1 0.626 650.5749702 18 stgφ= 0.0118 2 0.903 1.172831493 0.0324 3_43 1 0.664 2 0.953 uc= 0.0651 <0.3 3 1.242 utgφ= 0.0392 <0.3 3_45 1 0.67 2 0.953 Tính cII và tgφII khi a=0.85 3 1.234 n-2=18 ta= 1.07 3_47 1 0.732 rtgφ= 0.042 2 1.041 rc= 0.0697 3 1.35 Vậy: 3_49 1 0.705 tgφII= 0.2883 0.313566697 2 1.004 cII= 0.3557 0.408994582 3 1.302 Tính cI và tgφI khi a=0.95 5_39 1 0.721 n-2=18 ta= 1.73 2 1.023 rtgφ= 0.0678 3 1.325 rc= 0.1126 Vậy: tgφI= 0.2805 0.32135384 cI= 0.3393 0.425421579 Thống kê dung trọng tự nhiên Lớp 4 số hiệu mẫu γ ướt γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.01748 1_5 1.946 0.0025 6.25E-06 nhận V= 2.35 1_7 1.916 -0.0275 0.00075625 nhận Vscm= 0.041078 2_5 1.975 0.0315 0.00099225 nhận s= 0.01854 3_5 1.958 0.0145 0.00021025 nhận u= 0.009662 <ucp=0.05 3_7 1.93 -0.0135 0.00018225 nhận 4_5 1.939 -0.0045 2.025E-05 nhận 4_7 1.925 -0.0185 0.00034225 nhận 5_5 1.959 0.0155 0.00024025 nhận γtb= 1.9435 sγ= 0.019821 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=7 ta= 1.12 n-1=7 ta= 1.9 u= 0.010198 u= 0.0102 r= 0.004038 r= 0.00685 γII= 1.935651 1.951349 γI= 1.93019 1.95681 lớp 5 số hiệu mẫu γ ướt γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.014652 1_9 1.919 -0.021 0.000441 nhận V= 2.07 2_7 1.96 0.02 0.0004 nhận Vscm= 0.030329 2_9 1.941 0.001 1E-06 nhận s= 0.01605 3_9 1.934 -0.006 3.6E-05 nhận u= 0.00861 <ucp=0.05 4_9 1.957 0.017 0.000289 nhận 5_7 1.929 -0.011 0.000121 γtb= 1.94 sγ= 0.01605 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=5 ta= 1.16 n-1=5 ta= 2.01 u= 0.008273 u= 0.00827 r= 0.003918 r= 0.00679 γII= 1.932399 1.947601 γI= 1.92683 1.95317 lớp 6a   số hiệu mẫu γ ướt γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.015352 1_11 1.844 -0.00682 4.65606E-05 nhận V= 2.7 2_11 1.863 0.012176 0.000148266 nhận Vscm= 0.04145 2_13 1.864 0.013176 0.000173619 nhận s= 0.015824 2_15 1.865 0.014176 0.000200972 nhận u= 0.008544 <ucp=0.05 3_11 1.843 -0.00782 6.12076E-05 nhận 3_13 1.868 0.017176 0.000295031 nhận 4_11 1.837 -0.01382 0.00019109 nhận 4_13 1.834 -0.01682 0.000283031 nhận 4_15 1.812 -0.03882 0.001507266 nhận 4_17 1.843 -0.00782 6.12076E-05 nhận 4_19 1.839 -0.01182 0.000139796 nhận 4_21 1.852 0.001176 1.38408E-06 nhận 5_9 1.867 0.016176 0.000261678 nhận 5_11 1.843 -0.00782 6.12076E-05 nhận 5_13 1.868 0.017176 0.000295031 nhận 5_15 1.867 0.016176 0.000261678 nhận 5_17 1.855 0.004176 1.74429E-05 nhận γtb= 1.850824 sγ= 0.015824 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=16 ta= 1.07 n-1=16 ta= 1.75 u= 0.00855 u= 0.00855 r= 0.002219 r= 0.00363 γII= 1.846717 1.85493 γI= 1.84411 1.85754 lớp 6b  số hiệu mẫu γ ướt γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.025586 2_17 1.997 0.071767 0.005150566 nhận V= 3.223 2_19 1.925 -0.00023 5.40833E-08 nhận Vscm= 0.082463 2_21 1.937 0.011767 0.000138473 nhận s= 0.025586 2_23 1.939 0.013767 0.000189542 nhận u= 0.013161 <ucp=0.05 2_25 1.981 0.055767 0.003110008 nhận 2_27 1.894 -0.03123 0.000975473 nhận 2_29 1.893 -0.03223 0.001038938 nhận 2_31 1.911 -0.01423 0.000202566 nhận 2_33 1.904 -0.02123 0.000450822 nhận 2_35 1.926 0.000767 5.88967E-07 nhận 2_37 1.943 0.017767 0.000315682 nhận 3_15 1.944 0.018767 0.000352217 nhận 3_17 1.958 0.032767 0.001073705 nhận 3_19 1.862 -0.06323 0.003998356 nhận 3_21 1.883 -0.04223 0.001783589 nhận 3_23 1.922 -0.00323 1.04494E-05 nhận 3_25 1.908 -0.01723 0.000296961 nhận 3_27 1.899 -0.02623 0.000688147 nhận 3_29 1.903 -0.02223 0.000494287 nhận 3_31 1.908 -0.01723 0.000296961 nhận 3_33 1.897 -0.02823 0.000797077 nhận 3_35 1.909 -0.01623 0.000263496 nhận 3_37 1.945 0.019767 0.000390752 nhận 3_39 1.943 0.017767 0.000315682 nhận 4_23 1.916 -0.00923 8.52401E-05 nhận 4_25 1.886 -0.03923 0.001539194 nhận 4_27 1.897 -0.02823 0.000797077 nhận 4_29 1.978 0.052767 0.002784403 nhận 4_31 1.925 -0.00023 5.40833E-08 nhận 4_33 1.944 0.018767 0.000352217 nhận 4_35 1.929 0.003767 1.41936E-05 nhận 4_37 1.965 0.039767 0.001581449 nhận 4_39 1.968 0.042767 0.001829054 nhận 5_19 1.945 0.019767 0.000390752 nhận 5_21 1.906 -0.01923 0.000369891 nhận 5_23 1.913 -0.01223 0.000149635 nhận 5_25 1.903 -0.02223 0.000494287 nhận 5_27 1.904 -0.02123 0.000450822 nhận 5_29 1.913 -0.01223 0.000149635 nhận 5_31 1.972 0.046767 0.002187194 nhận 5_33 1.926 0.000767 5.88967E-07 nhận 5_35 1.909 -0.01623 0.000263496 nhận 5_37 1.955 0.029767 0.000886101 nhận γtb= 1.925233 sγ= 0.029544 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=42 ta= 1.05 n-1=42 ta= 1.679 u= 0.015346 u= 0.01535 r= 0.002457 r= 0.00393 γII= 1.920502 1.929963 γI= 1.91767 1.9328 lớp 7  số hiệu mẫu γ ướt γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.003817 2_39 2.023 0.001 1E-06 nhận V= 2.18 3_41 2.023 0.001 1E-06 nhận Vscm= 0.008322 3_43 2.017 -0.005 2.5E-05 nhận s= 0.004123 3_45 2.019 -0.003 9E-06 nhận u= 0.002039 <ucp=0.05 3_47 2.027 0.005 2.5E-05 nhận 3_49 2.018 -0.004 1.6E-05 nhận 5_39 2.027 0.005 2.5E-05 nhận γtb= 2.022 sγ= 0.004123 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=6 ta= 1.13 n-1=6 ta= 1.94 u= 0.002039 u= 0.00204 r= 0.000871 r= 0.0015 γII= 2.020239 2.023761 γI= 2.01898 2.02502 Thống kê dung trọng đẩy nổi Lớp 4 số hiệu mẫu γ đẩy nổi γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.01171 1_5 0.987 0.0055 3E-05 nhận V= 2.35 1_7 0.964 0.0175 0.00031 nhận Vscm= 0.02752 2_5 0.996 0.0145 0.00021 nhận s= 0.01242 3_5 0.989 0.0075 5.6E-05 nhận u= 0.01282 <ucp=0.05 3_7 0.966 0.0155 0.00024 nhận 4_5 0.978 0.0035 1.2E-05 nhận 4_7 0.973 0.0085 7.2E-05 nhận 5_5 0.999 0.0175 0.00031 nhận γtb= 0.9815 sγ= 0.01328 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=7 ta= 1.12 n-1=7 ta= 1.9 u= 0.01353 u= 0.01353 r= 0.00536 r= 0.00909 γII= 0.97624 0.98676 γI= 0.97258 0.99042 lớp 5 số hiệu mẫu γ đẩy nổi γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.01231 1_9 0.969 -0.0185 0.00034 nhận V= 2.07 2_7 1.001 0.0135 0.00018 nhận Vscm= 0.02549 2_9 0.988 0.0005 2.5E-07 nhận s= 0.01349 3_9 0.986 -0.0015 2.3E-06 nhận u= 0.01427 <ucp=0.05 4_9 1.004 0.0165 0.00027 nhận 5_7 0.977 -0.0105 0.00011 γtb= 0.9875 sγ= 0.01349 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=5 ta= 1.16 n-1=5 ta= 2.01 u= 0.01366 u= 0.01366 r= 0.00647 r= 0.01121 γII= 0.98111 0.99389 γI= 0.97643 0.99857 lớp 6a số hiệu mẫu γ đẩy nổi γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.01289 1_11 0.947 0.01688 0.00029 nhận V= 2.7 2_11 0.933 0.00288 8.3E-06 nhận Vscm= 0.0348 2_13 0.945 0.01488 0.00022 nhận s= 0.01328 2_15 0.94 0.00988 9.8E-05 nhận u= 0.01428 <ucp=0.05 3_11 0.929 -0.0011 1.2E-06 nhận 3_13 0.942 0.01188 0.00014 nhận 4_11 0.918 -0.0121 0.00015 nhận 4_13 0.91 -0.0201 0.0004 nhận 4_15 0.897 -0.0331 0.0011 nhận 4_17 0.929 -0.0011 1.2E-06 nhận 4_19 0.921 -0.0091 8.3E-05 nhận 4_21 0.93 -0.0001 1.4E-08 nhận 5_9 0.945 0.01488 0.00022 nhận 5_11 0.924 -0.0061 3.7E-05 nhận 5_13 0.938 0.00788 6.2E-05 nhận 5_15 0.934 0.00388 1.5E-05 nhận 5_17 0.93 -0.0001 1.4E-08 nhận γtb= 0.93012 sγ= 0.01328 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=16 ta= 1.07 n-1=16 ta= 1.75 u= 0.01428 u= 0.01428 r= 0.00371 r= 0.00606 γII= 0.92667 0.93357 γI= 0.92448 0.93576 lớp 6b số hiệu mẫu γ đẩy nổi γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.02086 2_17 1.048 0.05702 0.00325 nhận V= 3.223 2_19 0.979 -0.012 0.00014 nhận Vscm= 0.06724 2_21 0.998 0.00702 4.9E-05 nhận s= 0.02086 2_23 1.002 0.01102 0.00012 nhận u= 0.0207 <ucp=0.05 2_25 1.036 0.04502 0.00203 nhận 2_27 0.965 -0.026 0.00067 nhận 2_29 0.97 -0.021 0.00044 nhận 2_31 0.982 -0.009 8.1E-05 nhận 2_33 0.975 -0.016 0.00026 nhận 2_35 0.995 0.00402 1.6E-05 nhận 2_37 1.005 0.01402 0.0002 nhận 3_15 1.008 0.01702 0.00029 nhận 3_17 1.021 0.03002 0.0009 nhận 3_19 0.938 -0.053 0.00281 nhận 3_21 0.958 -0.033 0.00109 nhận 3_23 0.988 -0.003 8.9E-06 nhận 3_25 0.973 -0.018 0.00032 nhận 3_27 0.965 -0.026 0.00067 nhận 3_29 0.968 -0.023 0.00053 nhận 3_31 0.982 -0.009 8.1E-05 nhận 3_33 0.966 -0.025 0.00062 nhận 3_35 0.979 -0.012 0.00014 nhận 3_37 1.01 0.01902 0.00036 nhận 3_39 1.002 0.01102 0.00012 nhận 4_23 0.983 -0.008 6.4E-05 nhận 4_25 0.958 -0.033 0.00109 nhận 4_27 0.966 -0.025 0.00062 nhận 4_29 1.035 0.04402 0.00194 nhận 4_31 0.995 0.00402 1.6E-05 nhận 4_33 1.008 0.01702 0.00029 nhận 4_35 1.001 0.01002 0.0001 nhận 4_37 1.023 0.03202 0.00103 nhận 4_39 1.025 0.03402 0.00116 nhận 5_19 1.015 0.02402 0.00058 nhận 5_21 0.978 -0.013 0.00017 nhận 5_23 0.98 -0.011 0.00012 nhận 5_25 0.974 -0.017 0.00029 nhận 5_27 0.972 -0.019 0.00036 nhận 5_29 0.985 -0.006 3.6E-05 nhận 5_31 1.022 0.03102 0.00096 nhận 5_33 0.993 0.00202 4.1E-06 nhận 5_35 0.98 -0.011 0.00012 nhận 5_37 1.006 0.01502 0.00023 nhận γtb= 0.99098 sγ= 0.02409 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=42 ta= 1.05 n-1=42 ta= 1.679 u= 0.02431 u= 0.02431 r= 0.00389 r= 0.00622 γII= 0.98712 0.99483 γI= 0.98481 0.99714 lớp 7 số hiệu mẫu γ đẩy nổi γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.00571 2_39 1.056 0.003 9E-06 nhận V= 2.18 3_41 1.044 -0.009 8.1E-05 nhận Vscm= 0.01244 3_43 1.051 -0.002 4E-06 nhận s= 0.00616 3_45 1.047 -0.006 3.6E-05 nhận u= 0.00585 <ucp=0.05 3_47 1.06 0.007 4.9E-05 nhận 3_49 1.053 0 0 nhận 5_39 1.06 0.007 4.9E-05 nhận γtb= 1.053 sγ= 0.00616 Tính theo cường độ a=0.85 Tính theo biến dạng a=0.95 n-1=6 ta= 1.13 n-1=6 ta= 1.94 u= 0.00585 u= 0.00585 r= 0.0025 r= 0.00429 γII= 1.05037 1.05563 γI= 1.04848 1.05752 Thống kê tỷ trọng Lớp 4 số hiệu mẫu tỷ trọng Gs γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.00081 1_5 2.676 -0.0004 1.4E-07 nhận V= 2.35 1_7 2.675 -0.0014 1.9E-06 nhận Vscm= 0.0019 2_5 2.676 -0.0004 1.4E-07 nhận s= 0.00086 3_5 2.676 -0.0004 1.4E-07 nhận u= 0.00032 <ucp=0.01 3_7 2.677 0.00062 3.9E-07 nhận 4_5 2.678 0.00162 2.6E-06 nhận 4_7 2.676 -0.0004 1.4E-07 nhận 5_5 2.677 0.00062 3.9E-07 nhận γtb= 2.67638 lớp 5 số hiệu mẫu tỷ trọng Gs γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.0009 1_9 2.672 0.00017 2.8E-08 nhận V= 2.07 2_7 2.672 0.00017 2.8E-08 nhận Vscm= 0.00186 2_9 2.673 0.00117 1.4E-06 nhận s= 0.00098 3_9 2.672 0.00017 2.8E-08 nhận u= 0.00037 <ucp=0.01 4_9 2.67 -0.0018 3.4E-06 nhận 5_7 2.672 0.00017 2.8E-08 γtb= 2.67183 lớp 6a số hiệu mẫu tỷ trọng Gs γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.00249 1_11 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận V= 2.7 2_11 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận Vscm= 0.00671 2_13 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận s= 0.00256 2_15 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận u= 0.00096 <ucp=0.01 3_11 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận 3_13 2.666 0.00076 5.8E-07 nhận 4_11 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận 4_13 2.666 0.00076 5.8E-07 nhận 4_15 2.669 0.00376 1.4E-05 nhận 4_17 2.668 0.00276 7.6E-06 nhận 4_19 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận 4_21 2.668 0.00276 7.6E-06 nhận 5_9 2.666 0.00076 5.8E-07 nhận 5_11 2.666 0.00076 5.8E-07 nhận 5_13 2.657 -0.0082 6.8E-05 loại 5_15 2.663 -0.0022 5E-06 nhận 5_17 2.665 -0.0002 5.5E-08 nhận γtb= 2.66524 lớp 6b số hiệu mẫu tỷ trọng Gs γi-γtb (γi-γtb)2 Ghi chú scm= 0.00348 2_17 2.662 -0.0004 1.6E-07 nhận V= 3.223 2_19 2.665 0.0026 6.8E-06 nhận Vscm= 0.0112 2_21 2.663 0.0006 3.7E-07 nhận s= 0.00348 2_23 2.664 0.0016 2.6E-06 nhận u= 0.00131 <ucp=0.01 2_25 2.662 -0.0004 1.6E-07 nhận 2_27 2.663 0.0006 3.7E-07 nhận 2_29 2.663 0.0006 3.7E-07 nhận 2_31 2.662 -0.0004 1.6E-07 nhận 2_33 2.663 0.0006 3.7E-07 nhận 2_35 2.662 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHỐNG KÊ 1b_moi.doc
  • dwgBan ve mong.dwg
  • docPHẦN 2.doc
  • docthống kê 1A_MOI.doc
Luận văn liên quan