Đồ án Xây dựng chương trình quản lý tài liệu điện tử tại trường Đại học dân lập Hải Phòng

Cơ sở dữ liệu quan hệ • Các khái niệm • Các phép tính trên cơ sở dữ liệu quan hệ • Các phép toán tập hợp  Hệ quản trị SQL Server 2000  Ngôn ngữ ASP (Active Server Page)

pdf31 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1845 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng chương trình quản lý tài liệu điện tử tại trường Đại học dân lập Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành công nghệ thông tin Đề tài : XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TẠI TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Ngô Trƣờng Giang Sinh viên thực hiện : Lƣơng Thị Thu Thắm Lớp : CT701  Cơ sở lí thuyết  Khảo sát hiện trạng hệ thống  Phân tích và thiết kế  Cài đặt chương trình thử nghiệm Nội dung  Cơ sở dữ liệu quan hệ • Các khái niệm • Các phép tính trên cơ sở dữ liệu quan hệ • Các phép toán tập hợp  Hệ quản trị SQL Server 2000  Ngôn ngữ ASP (Active Server Page) CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG  Giới thiệu TTTT thƣ viện trƣờng ĐHDL Hải Phòng • Được thành lập từ năm 1997 • Hiện tại có 60.000 bản sách trên 3.865 đầu sách • Quản lí thư viện bằng chương trình Libol  Chức năng hệ thống • Cung cấp tài liệu cho cán bộ, sinh viên trong trường • Phân loại tài liệu để cập nhật lên máy tính • Đáp ứng việc mượn trả của cán bộ và sinh viên Đánh giá hiện trạng o Ƣu điểm : • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cơ bản • Việc quản lí tài liệu bằng hệ thống Libol thuận tiện, góp phần làm đơn giản hóa công tác quản lí và hỗ trợ người dùng trong công việc tìm kiếm tài liệu. o Nhƣợc điểm : • Chưa khai thác được nguồn tài nguyên trên mạng Internet . • Cùng một thời điểm, khó đáp ứng hết được số lượng độc giả lớn • Việc bảo quản tài liệu gặp nhiều khó khăn. Giải pháp  Khai thác được tối đa và hiệu quả nguồn tài nguyên trên mạng.  Đáp ứng được hầu hết yêu cầu của độc giả.  Không hạn chế thời điểm tra cứu tài liệu.  Giảm tối đa thời gian tìm kiếm tài liệu.  Hệ thống có giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ tối đa người dùng trong việc tìm kiếm thông tin PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG  Mô tả hoạt động nghiệp vụ : Công việc của Hệ thống quản lí tài liệu điện tử gồm có 4 chức năng chính đó là :  Quản lí User  Quản lí Tài liệu  Phục vụ User  Thống kê, báo cáo  Quản lí User • Đăng kí • Cấp quyền • Tìm kiếm • Cập nhật  Quản lí tài liệu điện tử • Nhận và kiểm tra chất lượng • Cập nhật tài liệu. • Tìm kiếm thông tin  Phục vụ User • User đăng nhập • Kiểm tra User • Quản lí việc tra cứu và download  Thống kê báo cáo • Số lượng độc giả tham gia • Số lượng tài liệu hiện có Biểu đồ ngữ cảnh Sơ đồ phân rã chức năng Danh sách hồ sơ tài liệu sử dụng Ma trận thực thể chức năng Sơ đồ luồng dữ liệu Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 Biểu đồ của tiến trình 1.0 Quản lí User Biểu đồ của tiến trình 2.0 Quản lí Tài liệu Biểu đồ của tiến trình 3.0 Phục vụ User Biểu đồ của tiến trình 4.0 Thống kê báo cáo Các kiểu thực thể Mô hình ER Thiết kế mô hình quan hệ logic Mô hình quan hệ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM Giao diện chính của chương trình Giao diện đăng kí User Giao diện Đăng nhập Giao diện thêm thông tin Giao diện tìm kiếm Giao diện sửa thông tin Giao diện xóa thông tin Giao diện xem thông tin Em xin chân thành cảm ơn !