Hệ thống điều khiển hệ truyền động quay

GSP : máy phát một chiều cơ cấu quay có kích từ độc lập ,có công suất tới 250 Kw, cung cấp nguồn động lực cho cơ cấu quay - di chuyển 1MS; 2MS : động cơ truyền động cơ cấu quay máy , có công suất tới 100 Kw M2P : động cơ truyền động cơ cấu di chuyển xích phải , công suất tới 54 Kw KV1S : Rơle điện áp loại PE 14, 110v . Cùng với KTC , KTS khống chế không cho chuyển mạch sang chế độ di chuyển , hoặc ngược lại khi máy phát đang phát điện KV2S: Rơle dòng điện loại PE 12-1, 0,6A . rơ le dòng điện cực đại ở chế độ quay di chuyển . nó cắt điện cuộn dây KM2S (công tắc tơ cấp nguồn kích thích máy phát quay di chuyển ) và toàn bộ hệ thống diều khiển chế độ này . KVP :tiếp điểm rơ le trung gian điều khiển chế độ quay - di chuyển GSP : cuộn dây cực từ phụ của máy phát MS : cuộn dây cực phụ của động cơ truyền động cơ cấu quay M2P :cuộn dây cực phụ của động cơ di chuyển số hai XA :vành nhận điện hạ thế UA-S : thiết bi lấy tín hiệu phản hồi dòng điện RSS : điện trở sun dùng để lấy tín hiệu báo dòng điện cấp cho đồng hồ đo PA1S ; PA2S

doc19 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1782 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống điều khiển hệ truyền động quay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 4 HÖ thèng ®iÒu khiÓn hÖ truyÒn ®éng quay 4.1 HÖ truyÒn ®éng ®iÖn m¸y ph¸t ®éng c¬ c¬ cÊu quay 4.1.1.M¹ch lùc H×nh 4.1: S¬ ®å m¹ch lùc GSP : m¸y ph¸t mét chiÒu c¬ cÊu quay cã kÝch tõ ®éc lËp ,cã c«ng suÊt tíi 250 Kw, cung cÊp nguån ®éng lùc cho c¬ cÊu quay - di chuyÓn 1MS; 2MS : ®éng c¬ truyÒn ®éng c¬ cÊu quay m¸y , cã c«ng suÊt tíi 100 Kw M2P : ®éng c¬ truyÒn ®éng c¬ cÊu di chuyÓn xÝch ph¶i , c«ng suÊt tíi 54 Kw KV1S : R¬le ®iÖn ¸p lo¹i PE 14, 110v . Cïng víi KTC , KTS khèng chÕ kh«ng cho chuyÓn m¹ch sang chÕ ®é di chuyÓn , hoÆc ng­îc l¹i khi m¸y ph¸t ®ang ph¸t ®iÖn KV2S: R¬le dßng ®iÖn lo¹i PE 12-1, 0,6A . r¬ le dßng ®iÖn cùc ®¹i ë chÕ ®é quay di chuyÓn . nã c¾t ®iÖn cuén d©y KM2S (c«ng t¾c t¬ cÊp nguån kÝch thÝch m¸y ph¸t quay di chuyÓn ) vµ toµn bé hÖ thèng diÒu khiÓn chÕ ®é nµy . KVP :tiÕp ®iÓm r¬ le trung gian ®iÒu khiÓn chÕ ®é quay - di chuyÓn GSP : cuén d©y cùc tõ phô cña m¸y ph¸t MS : cuén d©y cùc phô cña ®éng c¬ truyÒn ®éng c¬ cÊu quay M2P :cuén d©y cùc phô cña ®éng c¬ di chuyÓn sè hai XA :vµnh nhËn ®iÖn h¹ thÕ UA-S : thiÕt bi lÊy tÝn hiÖu ph¶n håi dßng ®iÖn RSS : ®iÖn trë sun dïng ®Ó lÊy tÝn hiÖu b¸o dßng ®iÖn cÊp cho ®ång hå ®o PA1S ; PA2S M¹ch KÝch tõ 4.1.2a KÝch tõ m¸y ph¸t H×nh 4.2 : S¬ ®å kÝch tõ m¸y ph¸t §Ó cÊp nguån cho kÝch thÝch m¸y ph¸t quay - di chuyÓn , ng­êi ta sö dông ¸pt«m¸t QFS 40A, th«ng qua biÕn ¸p TVS 380/220 v Y/ Y0, tíi hai bé chØnh l­u cã ®iÒu khiÓn h×nh tia 3 pha ®Êu song song ng­îc , n»m trong khèi ΠΤЭМ‐2Ρ-22M ®Ó cÊp nguån cho cuén kÝch tõ m¸y ph¸t GSP . KM2S C«ng t¾c t¬ lµm nhiÖm vô ®ãng cho cuén d©y kÝch vµo m¹ch ®Ó lµm viÖc KA1S r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i ( khèng chÕ qu¸ dßng ®iÖn trong m¹ch kÝch thÝch m¸y ph¸t ) PA3S c¬ cÊu ®o dßng ®iÖn kÝch thÝch m¸y ph¸t Khi bé blèc ®­îc ®Êu ®Ó lµm nhiÖm vô cÊp ®iÖn kÝch thÝch m¸y ph¸t quay- di chuyÓn. V× yªu cÇu cña kÝch thÝch lµ cã ®iÒu chØnh vµ ®¶o chiÒu quay , do ®ã ng­êi ta ®· nèi hai ®Çu N1 vµ N2 thµnh N , chuyÓn s¬ ®å chØnh l­u cÇu thµnh hai s¬ ®å chØnh l­u tia song song ng­îc vµ ®­îc ®iÒu khiÓn theo nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn riªng. NghÜa lµ khi ®iÒu khiÓn c¸c tiristor phÝa anèt chung lµm viÖc th× kh«ng ®iÒu khiÓn ®­îc c¸c tiristor phÝa catèt chung vµ ng­îc l¹i 4.1.2b KÝch tõ ®éng c¬ H×nh 4.3 : S¬ ®å kÝch tõ ®éng c¬ KÝch tõ ®éng c¬ còng ®­îc lÊy tõ mét bé blèc ΠΤЭМ‐2Ρ-22M , nh­ng ®Êu theo kiÓu s¬ ®å cÇu ba pha ®èi xøng. ®©y lµ mét nguån dßng æn ®Þnh . 4.1.3.C¸c tÝn hiÖu ph¶n håi C¸c tÝn hiÖu ph¶n håi dßng vµ ¸p ®­îc lÊy tõ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng UA - S , UV- S. c¸c thiÕt bÞ nµy cã nguyªn t¾c lµm viÖc nh­ kiÓu mét khèi khÕch ®¹i tõ mét pha. Khi Ic® cã chiÒu tõ A ®Õn B søc tõ hãa cña khèi sÏ lµm cho Iw1 t¨ng dÇn, dÉn ®Õn UM ©m dÇn vµ ng­îc l¹i. khi Ic®=0 dÉn ®Õn UM=0 4.2 CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu chØnh S¬ ®å khèi M¹ch ®iÒu khiÓn cña c¶ ba chÕ ®é n©ng - h¹ , ra - vµo, quay ®Òu cã mét nguyªn t¾c chung nh­ng ë chÕ ®é n©ng ng­êi ta lÊy thªm tÝn hiÖu ph¶n håi d­¬ng dßng ®iÖn. ë chÕ ®é quay lÊy thªm tÝn hiÖu ph¶n håi d­¬ng ®iÖn ¸p cßn chÕ ®é ra vµo chØ lÊy tÝn hiÖu ph¶n håi ©m dßng vµ ©m ¸p. K/K lµ kh©u t¹o tÝn hiÖu ®Çu vµo ®iÒu khiÓn PЗИ: Kh©u t¹o gia tèc ®iÒu khiÓn PH : Kh©u khèng chÕ ®iiÖn ¸p PT : Kh©u khèng chÕ dßng ®iÖn TB : Bé biÕn ®æi cung cÊp nguån cho kÝch tõ m¸y ph¸t G : PhÇn øng m¸y ph¸t quay - di chuyÓn M : PhÇn øng ®éng c¬ ДT : Bé c¶m biÕn dßng ДH: Bé c¶m biÕn ®iÖn ¸p 4.2.2 M¹ch vßng ®iÒu chØnh dßng ®iÖn M¹ch vßng nµy sö dông khÕch ®¹i thuËt to¸n ®¶o DA4.1 lo¹i KP1401YД2Б trong m¹ch chÕ ®é céng ®¶o , kiÓu PI . §Ó ®iÒu chØnh dßng cùc ®¹i ta ®iÒu chØnh trªn ®iÖn trë R2. Khi chuyÓn sang chÕ ®é quay tiÕp ®iÓm K1 ®ãng -> R11 vµ R1®­îc m¾c song song , dÉn ®Õn tÝn hiÖu ë ®Çu ra cña ph¶n håi dßng ®iÖn m¹ch nµy nhá . Khi chuyÓn m¹ch sang chÕ ®é di chuyÓn -> K1 më ra dÉn ®Õn tÝn hiÖu ë ®Çu ra ph¶n håi dßng ®iÖn m¹ch nµy t¨ng lªn , ®Ó phôc vô cho chÕ ®é di chuyÓn . §Çu ra cña m¹ch vßng dßng ®iÖn ®­îc ®­a tíi kh©u so s¸nh ®iÒu chÕ xung ®Ó ®iÒu khiÓn bé chØnh l­u cung cÊp nguån cho kÝch thÝch m¸y ph¸t .( CИФУ) h×nh 4.5 : S¬ ®å m¹ch vßng ®iÒu chØnh dßng ®iÖn 4.2.3. M¹ch vßng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p H×nh 4.6: S¬ ®å m¹ch vßng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p M¹ch vßng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®­îc sö dông khuÕch ®¹i thuËt to¸n ®¶o DA4.2 lo¹i KP1401YД2Б trong m¹ch chÕ ®é céng ®¶o tÝn hiÖu chñ ®¹o vµ ph¶n håi T­¬ng tù m¹ch ph¶n håi dßng ,®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cùc ®¹i ta cÇn ®iÒu chØnh ®iÖn trë R3 .§iÖn trë R30 sÏ kh«ng tham gia vµo m¹ch khi chuyÓn sang chÕ ®é di chuyÓn,th«ng qua K5 vµ VD14 4.2.4 . Kh©u t¹o gia tèc (РЭИ ) H×nh 4.7a :kh©u t¹o gia tèc DA3.1: M¹ch tÝch ph©n ®¶o h¹n chÕ tèc ®é t¨ng gia tèc cã tÝn hiÖu DA3.4: M¹ch céng kh«ng ®¶o t¹o gia tèc cã tÝn hiÖu Ura = (U1+U2).(R1+Rht) / 2R1 Trong ®ã: U1 lµ tÝn hiÖu tõ bé ®iÒu khiÓn U2 lµ tÝn hiÖu sau bé h¹n chÕ tèc ®é t¨ng gia tèc R1 lµ R11 Rht lµ R12 4.3.M¹ch ®iÒu khiÓn ¬[¬ 4.3.1 Ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn H×nh 4.8 : M¹ch ®iÒu khiÓn BCS: Tay ®iÒu khiÓn chÕ ®é quay Bé BBC lµm viÖc nh­ mét biÕn thÕ vi sai ,cuén s¬ cÊp ®­îc ph©n bè ®Òu trªn m¹ch tõ , cßn 2 cuén thø cÊp cã cÊu t¹o hoµn toµn gièng nhau vµ ®­îc ph©n bè ®Òu vÒ hai nöa cña m¹ch tõ. m¹ch còng ®­îc chia lµm hai nöa , phÇn tÜnh vµ phÇn ®éng. Khi s¬ cÊp nèi víi U xoay chiÒu vµ ®iÖn ¸p c¶m øng lªn hai cuén thø cÊp . Gi¸ trÞ U1, U2 phô thuéc vµo vÞ trÝ cña lâi phe rÝt(Lâi t«n silich ) khi lâi phe rÝt ë vÞ trÝ trung gian --> U1 = U2 => Ur = 0 nÕu dÞch chuyÓn lªn trªn => U1 > U2 =>Ur = U1 – U2 nÕu dÞch chuyÓn xuèng d­íi => U1 Ur = U2 – U1 Do c¸ch quÊn cña hai cuén thø cÊp lµ ng­îc nhau Khi m¾c VD6 ; VD7 vµo m¹ch , hai ®i èt chØnh l­u nµy lµm cho ®iÖn thÕ ë U2 ,U1 lu«n d­¬ng . NÕu U1 d­¬ng h¬n U2 => tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ lµ d­¬ng (so víi ®iÓm ®Êt t­¬ng ®èi ) ,nÕu U2 d­¬ng h¬n U1 => tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ©m h¬n ( so víi ®iÓm ®Êt t­¬ng ®èi ) ,khi U1 = U2 th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ b»ng kh«ng C¸c tô C6 ®Õn C9 lµ c¸c tô läc æn ®Þnh tÝn hiÖu , ®iÖn trë R16 ,R17 lµ c¸c ®iÖn trë ph©n ¸p , ®i èt æn ¸p VD5 lµm nhiÖm vô khèng chÕ tÝn hiÖu qu¸ cao , tô ®iÖn C5 t¹o sù chªnh lÖch ®iÖn ¸p víi ®Êt cña ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. TV5: BiÕn thÕ nguån ®iÒu khiÓn 220/44V 4.3.2. §iÒu khiÓn truyÒn ®éng quay m¸y Muèn ®iÒu khiÓn chiÒu quay còng nh­ tèc ®é ta ®iÒu khiÓn tay ®iÒu khiÓn BCS (®éng c¬ tõ tr­êng) ë ®©y nã lµm viÖc nh­ mét biÕn thÕ visai. TÝn hiÖu ra sau VD6, VD7 lµ tÝn hiÖu mét chiÒu. VÝ dô ®­a tay ®iÒu khiÓn sang vÞ trÝ quay ph¶i, thÕ ë 281 cao h¬n ë 283, tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn lµ d­¬ng. Nã qua VD3 VD4 qua R18 ra ®Çu d©y 286, qua SA1C, qua ®Çu d©y 272 vµ vµo blèc ®iÒu khiÓn b»ng ®Çu 205 (U3) ë ®©y tÝn hiÖu nµy qua DA3.4 (bé t¹o gia tèc) DA3.1 (bé tÝch ph©n) lµm cho tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn hiÖu tõ tõ, tuyÕn tÝnh TÝn hiÖu ph¶n håi ®iÖn ¸p ®­îc lÊy tõ UV-S (210 – R4 – R3 UV-S –269) ra ®Çu d©y UOH . qua R26 vµo DA4.2 (m¹ch céng) lµm cho gi¸ trÞ ®iÖn ¸p kh«ng t¨ng qu¸ møc cho phÐp. TÝn hiÖu ph¶n håi ®iÖn ¸p lÊy tõ (UA-S) ДΤ ®Çu ra 218 qua R2, R22 tíi m¹ch céng tÝch ph©n DA4.1 ®Çu ra qua K4 ®Õn bé ®iÒu chÕ xung СИФУ. 4.3.3. Chøc n¨ng cña c¸c phÇn tö phô trong s¬ ®å K1 ®­îc ®ãng ®Ó lo¹i R11 khái m¹ch khi ta ®ãng m¹ch lùc ®éng c¬ di chuyÓn. K4,K3 lµm viÖc khi KVP lµm viÖc, nã cã nhiÖm vô lµ r¬le trung khi chuyÓn sang chÕ ®é di chuyÓn, ®­a tay ®iÒu khiÓn chÕ ®é n©ng sang ®iÒu khiÓn m¸y ph¸t quay ë chÕ ®é di chuyÓn DA3.3 khuyÕch ®¹i ®¶o tÝn hiÖu ®Ó ®­a vµo kh©u t¹o gia tèc lµm tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn hiÖu gi¶m ®i thªm mét bËc. 4.4.M¹ch ®iÒu khiÓn logic: +. §iÒu kiÖn lµm viÖc: Tr­íc khi ®­a m¹ch ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng ra vµo di chuyÓn vµo lµm viÖc, ng­êi vËn hµnh m¸y ph¶i lµm tÊt c¶ c¸c thao t¸c vÒ quy tr×nh quy ph¹m an toµn còng nh­ quy tr×nh vËn hµnh m¸y. §ãng c¸c ¸t t« m¸t nguån cÊp ®iÖn cho truyÒn ®éng nµy sau ®ã khëi ®éng ®éng c¬ s¬ cÊp 6kV lai bé 3 m¸y ph¸t. Khi th¸y c¸c tÝn hiÖu cho phÐp lµm viÖc míi ®­îc ®­a m¸y vµo lµm viÖc. +. §ãng ®iÖn kÝch thÝch chung. Ên nót SB4 ®Ó ®ãng ®iÖn m¹ch ®iÒu khiÓn kÝch thÝch chung, ®iÖn ¸p 110V tõ +351 qua Q1 (tiÕp ®iÓm göi ë cÇu dao ch©n kh«ng) qua KVB (role ®ãng ®iÖn m¹ch kÝch thÝch chung) qua tiÕp ®iÓm KM3, KM4 (tiÕp ®iÓm phô cña c¸c qu¹t m¸y ph¸t, ®éng c¬) qua SB4, SB2, SB1 trë vÒ ®Çu 350. Cuén r¬le KVB lµm viÖc, tiÕp ®iÓm KVB (350; 330) ®­îc ®ãng l¹i nã sÏ ®ãng ®iÖn cho 2KV1. 4.4.3. §iÒu khiÓn truyÒn ®éng quay: Quay lµ mét trong nh÷ng kh©u truyÒn ®éng chÝnh trong m¸y xóc, kh©u nµy cã hai ®éng c¬ M1S vµ M2S, mét m¸y ph¸t GH c«ng suÊt mçi ®éng c¬ lµ 100kw . Ngoai ra trong m¹ch chuyÓn ®éng quay cßn m¾c thªm mét ®éng c¬ di chuyÓn c«ng suÊt 54kw.. Ên nót SB2S ®iÖn ¸p 110V tõ +351 qua cuén KM2S (cuén c«ng t¾c t¬ ®ãng tiÕp ®iÓm KM2S cÊp ®iÖn kÝch thÝch m¸y ph¸t quay) qua KV2S (232 ; 233) (R¬ le ®iÖn ¸p ) qua KVS (r¬le b¸o nguån +15 ; -15 cña blèc b¸o ®· lµm viÖc) qua KA1S (r¬le h¹n chÕ dßng m¹ch kÝch thÝch m¸y ph¸t quay )qua KA3S (228 ;229 r¬le qu¸ c­êng ®é kÝch thÝch ®éng c¬ quay) qua SQ1S, SQ1S (226 ;227 ;228 c«ng t¾c ®iÓm kh«ng cña tay ®iÒu khiÓn quay) qua SB1S, SB1S ( 224 ; 225 ; 226 nót ®ãng c¾t ®iÌu khiÓn chÕ ®é quay - di chuyÓn ,trë vÒ ®Çu -330 ). KM2S cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm KM2S (234a ;234 ) khi ®ã ¸pt«m¸t QFH ®· ®ãng nªn cuén KM1S cã ®iÖn,tiÕp ®iÓm KM1S (225 ;228 ®ãng l¹i ) ®Ó duy tr× cho KM2S . Lóc nµy biÕn ¸p TVS cã ®iÖn cÊp nguån cho blèc ®iÒu khiÓn quay. KM2S cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm KM2S (236 ; 237 ). §ång thêi khi m¹ch b¬m dÇu ho¹t ®éng cuén hót KM6 cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm KM6 (238 ; 239) Khi tay chuyÓn m¹ch SA1 chuyÓn sang vÞ trÝ -450 . Tay chuyÓn m¹ch chÕ ®é quay KM3S cã ®iÖn ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KM3S (239;231) (241;245) vµ më tiÕp ®iÓm KM3S (246;247) lo¹i m¹ch ®iÒu khiÓn m¹ch di chuyÓn. R¬ le trung gian cã ®iÖn do KM3S duy tr× . KV5S cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm KV5S (242;243) CÊp ®iÖn cho YAS cÊp ®iÖn më phanh ®éng c¬ quay. §Ó chuyÓn sang chÕ ®é di chuyÓn . ChuyÓn tay chuyÓn m¹ch SA1 vÒ vÞ trÝ +450 . C«ng t¾c t¬ KM3s ch­a mÊt ®iÖn ngay do sù duy tr× cña r¬ le trung gian KV1S (.Dßng ®iÖn tõ +351 ®Õn KM3S®Õn KM2P(241;242) qua KM3S (241; 245) qua KV1S vÒ -350 ). Nã chØ mÊt ®iÖn khi ®iÖn ¸p m¸y ph¸t quay 0 . KV5S mÊt ®iÖn do ®ã YAS mÊt ®iÖn ®éng c¬ quay ®­îc h·m l¹i . Khi m¸y ph¸t quay GSP mÊt ®iÖn KV1S mÊt ®iÖn lµm tiÕp ®iÓm KV1S më ra . KM3S mÊt ®iÖn më tiÕp ®iÓm lùc KM3S lo¹i hai ®éng c¬ M1S : M2S (§éng c¬ quay ) ra khái m¹ch ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm KM3S (246;247) Cuén c«ng t¾c t¬ KM2P cã ®iÖn , TiÕp ®iÓm lùc KM2P ®­îc ®ãng l¹i ®éng c¬ di chuyÓn M2P ®­îc ®­a vµo chuÈn bÞ lµm viÖc. M¹ch kÝch thÝch ®éc lËp ®éng c¬ quay ®­îc ®ãng bëi tiÕp ®iÓm cña cuén hót KM4S . M¹ch kÝch thÝch ®éc lËp ®éng c¬ di chuyÓn ®­îc ®ãng bëi tiÕp ®iÓm cña cuén hót KV5S cÊp ®iÖn cho cuén hót KM3P ë m¹ch ra vµo . KM3P ®ãng ®iÖn më hai cuén phanh YBP1;YBP2 ë m¹ch kÝch thÝch chung. 4.5 Nguyªn t¾c t¹o xung : . S¬ ®å ПУ ПУ ®­îc sö dông trªn m¹ch in vµ ®­îc nèi víi c¸c côm kh¸c, bé kh¸c cña bé chuyÓn ®æi b»ng c¸ch hµn nèi Trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cã bè trÝ c¸c phÇn tö pha xung lùc СИФУ ë trªn ®Çu vµo 33, 35 cã ®­a ra tÝn hiÖu ®Çu ra cña bé ®iÒu chØnh hÖ thèng qu¶n lý b»ng d©y dÉn, hoÆc lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bªn ngoµi. ë c¸c ®iÓm 34, 36 cã ¸p hçn hîp t­¬ng øng víi (+15), (-15) 3 -14 7 B 14 -7 -6 -3 B 6 -14 7 B 14 -7 -6 -3 B H×nh 4.12 ®Æc tr­ng kü thuËt cña bé c¶m biÕn DA2.4 va DA1.3 Trªn h×nh cã nªu ra c¸c ®­êng ®Æc tr­ng cña bé khuyÕch ®¹i DA1.3 vµ DA2.4 c¸c thµnh tè c¬ b¶n cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn xung pha lµ DA1.4, DA1.1, DA1.2 ®èi víi nhãm Anèt chung DA2.3, DA2.2, DA2.1 cho catèt chung cña Tiristor. §Õn lît pha cña c¸c ®Çu ®o ®­îc ®­a vµo c¸c ch©n ®iÒu khiÓn cña Tranzitor cña kªnh ®iÒu khiÓn T VT1 ®Õn VT3 lµ cho Anèt chung VT4 ®Õn VT6 lµ cho catèt chung Ngoµi ra trªn c¬ së cña c¸c tranzitor th× nh­÷ng ®iÓm kÕt nèi 18, 31 cã nh÷ng tÝn hiÖu tõ s¬ ®å blèc b¶o vÖ C¸c m¹ch ra cña Tranzitor 19 ®Õn 21, 28 ®Õn 30 ®­îc kÕt nèi vµo c¸c kªnh ®Çu vµo ЯПР (kªnh h×nh thµnh xung lùc thuéc nhãm AK) S¬ ®å ®iÒu khiÓn pha xung lùc СИФУ ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c th¼ng ®øng. §Çu vµo cña DA1.1...®Õn DA2.1... nhËn c¸c tÝn hiÖu cña gãc ®iÒu khiÓn víi c¸c DA1.3 ®èi víi Anèt cña T vµ DA2.4 cña Catèt cña T Chóng ®­îc so s¸nh víi ®iÖn ¸p gèc ®ång bé. ngoµi ra ë ®Çu vµo....th× cã tÝn hiÖu cña gãc h¹n chÕ α=300, α=1500 §Ó nhËn ®­îc tÝn hiÖu h¹n chÕ TV2 vµ TV3 ®­îc nèi vµo s¬ ®å zicz¾c ®Ó ®ång bé sù chuyÓn dÞch cña ¸p lªn 300. Víi ®Çu ra A3, B3, C3 lµ hai bé chØnh l­u ®­îc ®Êu theo s¬ ®å ba pha VD10, VD11 dïng ®Ó nu«i m¹ch ®iÒu khiÓn ЯПР §Çu ra cña A2, B2, C2 cña PY (25, 26, 27) ®­îc gãp l¹i thµnh h×nh ng«i sao b»ng c¸c ®ièt ®Êu song song ng­îc chiÒu tõ VD1 ®Õn VD6 vµ c¸c æn ¸p VD7 ®Õn VD12 t­¬ng øng bé chuyÓn dßng ®iÖn. Ng­êi ta gi¶m c¸c xung th¼ng gãc cã bÒ réng lµ 1200 ë tõng cùc vµ chuyÓn dÞch ®èi víi c¸c ®iÓm cña m¹ch lùc 300. C¸c xung lùc d­¬ng ®­îc h­íng vµo bé ®o A C¸c xung lùc ©m ®­îc h­íng vµo bé ®o K Chó ý: Mäi xung lùc ®iÖn ¸p СИФУ lµ yÕu tè dÞch pha. B¶ng 3 chØ ra nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña pha A H×nh 4.13 s¬ ®å lÊy tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn pha A nhãm katèt chung §Ó t¹o ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn pha A, ng­êi ta thùc hiÖn viÖc céng gÐp hai tÝn hiÖu kÕ tiÕp ( Ua vµ ®¶o cña Ub ), cïng víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ban ®Çu (sau DA2.4) sÏ cã ®­îc thêi ®iÓm b¾t ®Çu ph¸t xung, víi bÒ réng xung lµ 120 ®é §iÖn ¸p tùa ®­îc lÊy trªn biÕn thÕ 4 ,tõ pha B ®Çu ra Y4 . tøc lµ ®iÖn ¸p tùa cña pha A ®­îc dÞch chuyÓn so víi pha A 60 ®é . C¸c pha kh¸c còng t­¬ng tù. Khi ®Çu ra cña DA2.3 cã tÝn hiÖu d­¬ng,®©y lµ tÝn hiÖu ®Ó më tranzstor VT4 ®iÒu khiÎn van VS1.1 H×nh 4.14 ph­¬ng ph¸p so s¸nh t¹o gãc ®iÒu khiÓn α §Ó ®iÒu khiÓn më c¸c van ch¾c ch¾n tin cËy, ®Ó cho c¸c tranzstor VT1 ®Õn VT6 kh«ng bÞ nãng ,ng­êi ta trén vµo c¸c xung chïm tõ bé ph¸t xung chïm DA5.1 vµ VT7,VT8. TÝn hiÖu tõ DA2.3 sÏ ®­îc b¨m nhá thµnh chïm xung cã tÇn sè lµ 9KHz. H×nh 4.15a ph­¬ng ph¸t t¹o xung chïm H×nh 4.15a ®å thÞ xung ®iÒu khiÓn §Çu ra cua VT4 ®­îc ®­a vµo kªnh ®iÒu khiÓn 1 VS1.1,ë ®©y ng­êi ta sö dung mét bãng ph«t« tranzstor ®Ó lµm phÇn tö c¸ch ly. Cßn khuyÕch ®¹i xung l¹i ®­îc lÊy nguån tõ biÕn ¸p TV1 cuén 6 vµ7 H×nh 4.16 s¬ ®å khuÕch ®¹i mét kªnh §iÖn ¸p 14v xoay chiÒu ®­îc chØnh l­u qua VD1 ®­ a vµo khuÕch ®¹i xung VT2 ®­a ra kªnh ®iÒu khiÓn Ak cña VS1.1 VÝ dô xem xÐt ho¹t ®éng cña nhãm K theo pha A α=1500 Bé ®o DA2.3 ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tÝn hiÖu ®Çu vµo t¸c ®éng c¶ vµo gi¸n tiÕp còng nh­ trùc tiÕp phô thuéc vµo tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cña c¶m biÕn sÏ cã thay ®æi tõ (+15) ®Õn (-15) ë ®Çu vµo c¶u DA 2.3 th«ng qua R24 cã ¸p tùa h×nh sin 10V cña pha B ®èi xøng (®Çu ra TV-Y4) pha A trªn b¶ng 3 ®­îc chØ ra lµ ®­êng cong nÐt ®øt. ë ®Çu vµo kh«ng ®¶o qua dièt VD23 cã xung ©m h×nh thµnh trªn æn ¸p VD9 s­ên sau cña nã n»m ë cÊp ®é α=300, bÒ réng cña xung -1200. ®èi víi ®Çu vµo ®¶o R25, VD22 còng cã xung lùc nh­ vËy ®­îc h×nh thµnh tõ bé æn ®Þnh VD8 MÆt tr­íc cã α=1500 s¬ ®å nµy lµm viÖc theo c¸ch thøc nh­ sau NÕu ®Çu vµo bé khuyÕch ®¹i DA2.4 tÝn hiÖu tèi thiÓu cña bé xung ph¸t ra th× ®Çu ra cã ¸p d­¬ng tèi ®a víi α=1500. ®iÖn ¸p tùa cã dÊu hiÖu ©m ®­îc ®Òn bï b»ng ¸p ®iÒu khiÓn. ë ®Çu vµo ®¶o DA2.3 th× næi tréi lªn ®iÖn ¸p xung lùc ®­îc h×nh thµnh ë VD8, th× DA2.3 xuÊt hiÖn xung cùc d­¬ng cã bÒ réng 1200 => Tranzitor VT4 ®­îc më ra bëi xung lùc nµy vµ xung lùc ®iÒu khiÓn m¹ch cña T sÏ ®­îc th¶ vµo ЯПР VS1.1 th«ng. §ång thêi ®Çu ra DA2.3 th©ng qua dièt VD30 sÏ t¸c ®éng vµo DA2.1 vµ c¾t xung ®iÒu khiÓn Tranzitor VS3.1 cña pha C. th«ng qua sù lµm viÖc cña VS1.1 pha A, b»ng xung lùc cña bé æn ¸p VD9 më ra kªnh ®iÒu khiÓn DA2.2 cña T. VS2.1 pha B ®ång thêi b»ng ®iÖn ¸p ra DA2.2 th«ng qua ®ièt VD28 sÏ lµm tay ®æi cùc cña ®Çu ra DA2.3 vµ c¾t xung ®iÒu khiÓn T. VS1.1 cña pha A bÞ ®ãng l¹i. c¸c kªnh ®iÒu khiÓn pha B vµ C còng ho¹t ®éng t­¬ng tù. nh­ vËy c¸c xung lùc ®­îc h×nh thµnh trªn c¸c æn ¸p VD7 ®Õn VD9 vµ t¸c ®éng vµo c¸c ®Çu vµo DA.4.1 ®Õn DA4.3..gãc tíi h¹n ®iÒu khiÓn T cña nhãm K trong tr­êng hîp nµy α=1500. C¸c xung lùc ®­îc h×nh thµnh cña c¸c kªnh СИФУ t¹i c¸c tranzitor VT1 ®Õn VT6 ®­îc biÕn ®æi thµnh c¸c chïm xung gãc trùc tiÕp b»ng c¸c tranzitor VT7®Õn VT8 vµ bé ph¸t xung chïm trªn bé khuyÕch ®¹i DA5.1 TÇn sè dao ®éng cña bé ph¸t xung lµ 9KHz. Sù ph©n chia c¸c xung ®Çu ra cho phÐp gi¶m nhiÖt ®é c¸c tranzitor ®Çu ra. ViÖc ®iÒu khiÓn chuyÓn dÞch pha cña c¸c xung theo c¸ch sau. §Çu vµo DA2.4 cã c¸c tÝn hiÖu ph¸t vµo tõ 0 ®Õn 15V khi ®ã cã sù t¸c ®éng tíi (+15 ®Õn –15) ¸p nµy ®i qua R27 ë ®Çu vµo DA2.3 vµ sÏ lµ ¸p ®iÒu khiÓn. nhê vËy ë ®µu vµo nghÞch sÏ x¶y ra viÖc céng ghÐp ¸p gèc vµ ¸p ®iÒu khiÓn vµ nh­ vËy th× khi so s¸nh ë ®Çu ra DA2.3 sÏ cã xung lùc d­¬ng gi¶m 1200 bëi DA2.2 pha B giao nhau theo nguyªn nh©n t­¬ng tù. Gãc giíi h¹n cña chØnh l­u ®­îc h¹n chÕ bëi s­ên sau cña xung t¸c ®éng vµo DA2.3 bëi æn ¸p VD9 b»ng 300 C¸c quy tr×nh t­¬ng tù còng diÔn ra víi c¸c pha B vµ C nh­ vËy viÖc ®ång bé ®iÒu khiÓn c¸c T thuéc nhãm K vµ ®­îc chia pha t­¬ng øng víi ®iÖn ¸p chuÈn. §èi víi pha A sÏ ®æi sang pha B – C, ®èi víi pha B sÏ ®æi sang pha C – A, ®èi víi pha C sÏ ®æi sang pha A – B vµ ®­îc ®Êu mét c¸ch phï hîp c¸c xung lùc h¹n chÕ VD7 ®Õn VD9 b»ng c¸c blèc qua l¹i ®Êu vµo ra cña DA2.1 ®Õn DA2.3 vµ b¶ng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn chung cña bé DA2.4. ViÖc ®iÒu khiÓn nhãm K b»ng l­îng ®Æt vµo ®Çu vµo cña bé khuyÕch ®¹i DA2.4 ®Çu vµo 35 ¸p ë cùc d­¬ng. khi ë cùc ©m ®iÖn ¸p cÊp th× ¸p ®Çu ra cña bé khuyÕch ®¹i h×nh 2 t­¬ng tù hÖ thèng СИФУ thuéc nhãm A. Sù kh¸c biÖt СИФУ cña nhãm K lµ ë sù thay ®æi cùc cña c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµ ®Çu ra t­¬ng øng. Sù ®iÒu khiÓn nhãm A ®iÖn ¸p ©m t¸c ®éng vµo ®Çu vµo bé khuyÕch ®¹i DA1.3 ë d¹ng ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn cña bé c¶m biÕn, ®Çu vµo bé khuyÕch ®¹i DA1.3, DA2.4 ®­îc nèi víi nhau. sù chuyÓn m¹ch S¬ ®å côm ®iÒu khiÓn ®­îc bè trÝ ë trªn b¶n vÏ trong s¬ ®å cã bè trÝ bé khuyÕch ®¹i DA3.1, bé ®Çu ®o DA3.3, DA3.4 c¸c khãa ®iÖn tö DD2.1, DD2.2, DD1.2 c¸c c¶m biÕn tiristor DA4.1 ®Õn DA4.3. C¸c bé c¶m biÕn thuéc c¸c tranzitor ®­îc bè trÝ trªn b¶ng c¶m biÕn ΠД ®­îc ®Êu vµo song song vãi c¸c tiristor th«ng qua R7 ®Õn R9 ®Õn c¸c ¸p nguån (1,2,3) vµ c¸c ®iÓm trang 4 thuéc c¸c T ë nhãm K. H×nh 4.17s¬ ®å c¶m biÕn dßng ®iÖn Khi mét T dÉn (vÝ dô VS1.1) dÉn ®Õn ®iÖn ¸p cña pha A chØ lµ sôt ¸p trªn T nã rÊt nhá nªn chØnh l­u VD1 cã ®iÖn ¸p b»ng 0 , do ®ã VT1 kh«ng më vµ VT4 kh«ng më Khi mét T dÉn do ®ã cã ®iÖn ¸p ë A b»ng 220 chØnh l­u VD1 cã ®iÖn vµ ®­îc khèng chÕ bëi VD4 ,VT1 dÉn lµm cho VT4 dÉn, nã nèi nguån +15 tõ ®Çu 27 qua ®Çu 28. C¸c ®iÓm ®o kh¸c còng lµm viÖc t­¬ng tù. ViÖc kÕt nèi c¸c c¶m biÕn ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c ch©n quang cña c¸c phot« tranzitor VT4 ®Õn VT6. TÝn hiÖu ra cña c¸c tranzitor nµy tõ 28®Õn 30 ®­îc ®Êu vµo DA4.1 ®Õn DA4.3 ®Çu d©y 3,4,5 trªn b¶ng. b»ng c¸c tÝn hiÖu ®Çu ra DA4.1 ®Õn 4.3 th«ng qua VD58 ®Õn VD60 nã ®iÒu khiÓn khãa DD1.2 ®Ó ®iÒu khiÓn bé biÕn ®æi theo sù ®æi thuËn nghÞch Nhê c¸c t­êng ch¾n XP1 t¹i b¶ng ®iÒu khiÓn cã c¸ ®iÓm 33,35 ,13 ®Çu vµo cña khuyÕch ®¹i DA3.3, DA3.4, DA3.1 ë ®ã c¸c tÝn hiÖu ¸p UZ vµ ®Çu 14 víi 16 . Th× 17 ®­îc nèi vµo ¸p d­¬ng 15, chuyÓn m¹ch DD2.1, DD2.2 c¸c m¹ch hçn hîp cña DA1.3, DA2.4 ®­îc ®Êu vµo nguån nu«i. S¬ ®å lµm viÖc theo ph­¬ng thøc sau: Khi kh«ng cã tÝn hiÖu UZ =0 ®Çu ra khuyÕch ®¹i DA3.1 cã ¸p b»ng 0. ë c¸c ®Çu ra DA3.3, DA3.4 sÏ cã ®iÖn thÕ d­¬ng. C¸c khãa chuyÓn m¹ch DD2.1, DD2.2 ®ãng l¹i, c¸c tiÕp xóc 1-16, 8-9 kÝn. C¸c tranzitor ®Çu ra còng bÞ ®ãng l¹i. Khi cung cÊp tÝn hiÖu UZ vµo DA3.1 cã ¸p d­¬ng vµ sù kh¸c biÖt tõ 0,2 ®Õn 0,3V ®Çu ra sÏ xuÊt hiÖn ®iÖn thÕ d­¬ng, theo VD50, R60 ë ®Çu ra cña nã sÏ cã (-) khãa, DD2.1 hë, 1-16 më vµ më ra T4 ®Õn 6 sÏ ®­îc më, ë c¸ cùc ®iÒu khiÓn T thuéc nhãm K sÏ cã nh÷ng xung lùc ph¸t ra. C¸c tiÕp xóc ®ãng b×nh th­êng th«ng qua trë kh¸ng sÏ ®­îc bæ xung sÏ khãa DD2.2 cña A. Khi cã dßng ra cña bé biÕn ®æi tÝn hiÖu c¶m biÕn sÏ ®­îc ®Êu DD1.2 th«ng qua R72 (+) sÏ tíi DA3.1 sÏ bæ xung nã víi tr¹ng th¸i cho phÐp lµm viÖc cña nhãm K. H×nh 4.18 s¬ ®å ®o ®iÓm kh«ng dßng ®iÖn Khi thay ®æi tÝn hiÖu Uz viÖc giao chÐo cña c¸c tÝn hiÖu bÞ tr× ho·n cho ®Õn khi ®Õn khi tÝn hiÖu m¹ch lùc ch­a vÒ kh«ng ®­îc thùc hiÖn bëi khãa DD1.2. khi ¸p ra cña VD58

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong 4.doc
  • docChuong 1 D.doc
  • docChuong 3 D.DOC
  • docKetquamo phong.doc
  • docLỜI NÓI ĐẦU.doc