Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà

Mục lục Trang Danh mục các từ viết tắt trong chuyên đề Lời mở đầu 1 Phần 1. Những vấn đề lí luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 2 1.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 2 1.1.1. Chi phí sản xuất 2 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 2 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3 1.1.2. Giá thành sản phẩm 5 1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 5 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 6 1.1.3. Mỗi quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6 1.1.4. ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 7 1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 8 1.2.1. Kế toán chi phí sản xuất 8 1.2.1.1. Đối tượngvà phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8 1.2.1.2. Chứng từ kế toán 9 1.2.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10 1.2.1.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 11 1.2.1.5. Kế toán chi phí trả trước12 1.2.1.6. Kế toán chi phí phải trả 15 1.2.1.7. Kế toán chi phí sản xuất chung 17 1.2.1.8. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 18 1.2.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 19 1.2.2.1. ý nghĩa của việc đánh giá sản phẩm dở dang 19 1.2.2.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang20 1.2.3. Tính giá thành sản phẩm 21 1.2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 21 1.2.3.2. Đơn vị tính giá thành và kì tính giá thành 22 1.2.3.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm22 1.2.4. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm23 1.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở một số nước trên thế giới 25 1.3.1. Tại Pháp 25 1.3.2. Tại Mỹ 27 Phần 2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà 29 2.1. Những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật của Công ty Việt Hà ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty29 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí của Công ty33 2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty36 2.2. Tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán của Công ty Việt Hà38 2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 38 2.2.2. Tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty40 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà45 2.2.1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm45 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Việt Hà46 2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp46 2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp55 2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung62 2.2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất76 2.2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà78 2.2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang78 2.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm82 Phần 3. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Việt Hà84 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà84 3.2. Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà84 3.3. Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà85 3.3.1. Những ưu điểm85 3.3.2. Một số tồn tại88 3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà91 Kết luận99 Danh mục tài liệu tham khảo

doc126 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Việt Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan