Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam

Du lÞch ®• vµ ®ang trë trë thµnh mét ho¹t ®éng phæ biÕn mang tÝnh x• héi ho¸ cao ë nhiÒu quèc gia. ViÖt Nam lµ mét n­íc cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch víi tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó, phong c¶nh ®Ñp ®• thu hót ®­îc rÊt nhiÒu du kh¸ch. N¾m b¾t ®­îc lîi thÕ ®ã du lÞch ®• ®­îc nhµ n­íc chó träng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê thùc hiÖn ®¾n chÝnh s¸ch ®æi míi vÒ kinh tÕ, ®êi sèng nh©n d©n trong n­íc ®• ®­îc n©ng nªn râ rÖt, chuyÓn sang tÝch luü ®Ó dµnh quü phôc vô môc ®Ých ®i th¨m quan, du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Thùc tÕ mÊy n¨m gÇn ®Êy sè l­îng kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc ngµy cµng t¨ng kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn vµ tr×nh ®é. Khi du lÞch ph¸t triÓn, ho¹t ®éng kinh doanh còng s«i ®éng lªn, nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch ra ®êi, mét sè c«ng ty ®• gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, t×m ®­îc vÞ trÝ kinh doanh du lÞch cña m×nh trªn thÞ tr­êng, hä d• thu hót ®­îc l­îng kh¸ch du lÞch, mang l¹i lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho x• héi…Së dÜ ®¹t ®­îc thµnh c«ng ®ã lµ do n¾m v÷ng ®­îc c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã vèn kinh doanh, cã ®éi ngò lao ®éng tr×nh ®é, nhiÒu kinh nghiÖm. Nh­ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ¶nh h­ëng cña cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, dÞch bÖnh. ngµnh du lÞch ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu thö th¸ch. NhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh ®• ph¸ s¶n hoÆc c¾t gi¶m ph¹m vi ho¹t ®éng, tinh gi¶m ®éi ngò lao ®éng. ®Ó cã thÓ duy tr× ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi t×nh h×nh chung ®ã. GÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng C«ng ty ®• x©y dùng cho m×nh mét ®­êng ®i ®óng ®¾n ®Ó kh«ng nh÷ng cã thÓ v­ît qua ®­îc khñng ho¶ng mµ cßn ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay C«ng ty ®ang tËp trung vµo viÖc khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa, doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa chiÕm kho¶ng 60% tæng doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty ®• gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Víi mong muèn t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty nªn qua thêi gian thùc tËp em ®• lùa chän ®Ò tµi: "Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam". lµm khãa luËn tèt nghiÖp.

doc53 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Quốc tế Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Lêi c¶m ¬n më ®Çu 3 Ch­¬ng 1. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 6 1.1. Sù ra ®êi cña C«ng ty 6 1.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty 7 1.2.1. S¬ ®å tæ chøc 7 1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong C«ng ty 8 1.2.3. Lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty 11 1.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty 12 1.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chung cña C«ng ty 13 Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 18 2.1. ThÞ tr­êng kh¸ch cña C«ng ty 18 2.1.1. ThÞ tr­êng hiÖn t¹i 18 2.1.2. ThÞ tr­êng môc tiªu vµ tiÒm n¨ng 19 2.1.3. Nguån kh¸ch cña C«ng ty 21 2.1.4. C¬ cÊu vµ sè l­îng kh¸ch cña C«ng ty 22 2.1.4.1. Sè l­îng kh¸ch 22 2.1.4.2. C¬ cÊu kh¸ch 24 2.2. S¶n phÈm kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 26 2.3. C¸c chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty 28 2.3.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm 29 2.3.2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ 32 2.3.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi 32 2.3.4. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn 33 2.4. Mét sè nhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 37 Ch­¬ng 3. gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 39 3.1. Xu h­íng ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa cña ViÖt Nam 39 3.2. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 41 3.2.1. Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty 41 3.2.2. Môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty 42 3.3. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ sù thµnh c«ng cña C«ng ty 43 3.4. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam 45 3.4.1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x¸c ®Þnh tËp kh¸ch hµng hîp lý 45 3.4.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ 47 3.4.3 §Èy m¹nh chÝnh s¸ch xóc tiÕn qu¶ng c¸o ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng vµ thu hót kh¸ch hµng 48 3.4.4. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi 49 3.4.5. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty 49 3.4.6. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ rót kinh nghiÖm 50 KÕt luËn 52 Tµi liÖu tham kh¶o 53 më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Du lÞch ®· vµ ®ang trë trë thµnh mét ho¹t ®éng phæ biÕn mang tÝnh x· héi ho¸ cao ë nhiÒu quèc gia. ViÖt Nam lµ mét n­íc cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch víi tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó, phong c¶nh ®Ñp ®· thu hót ®­îc rÊt nhiÒu du kh¸ch. N¾m b¾t ®­îc lîi thÕ ®ã du lÞch ®· ®­îc nhµ n­íc chó träng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê thùc hiÖn ®¾n chÝnh s¸ch ®æi míi vÒ kinh tÕ, ®êi sèng nh©n d©n trong n­íc ®· ®­îc n©ng nªn râ rÖt, chuyÓn sang tÝch luü ®Ó dµnh quü phôc vô môc ®Ých ®i th¨m quan, du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Thùc tÕ mÊy n¨m gÇn ®Êy sè l­îng kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc ngµy cµng t¨ng kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn vµ tr×nh ®é. Khi du lÞch ph¸t triÓn, ho¹t ®éng kinh doanh còng s«i ®éng lªn, nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch ra ®êi, mét sè c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, t×m ®­îc vÞ trÝ kinh doanh du lÞch cña m×nh trªn thÞ tr­êng, hä d· thu hót ®­îc l­îng kh¸ch du lÞch, mang l¹i lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho x· héi…Së dÜ ®¹t ®­îc thµnh c«ng ®ã lµ do n¾m v÷ng ®­îc c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã vèn kinh doanh, cã ®éi ngò lao ®éng tr×nh ®é, nhiÒu kinh nghiÖm. Nh­ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ¶nh h­ëng cña cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, dÞch bÖnh... ngµnh du lÞch ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu thö th¸ch. NhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh ®· ph¸ s¶n hoÆc c¾t gi¶m ph¹m vi ho¹t ®éng, tinh gi¶m ®éi ngò lao ®éng... ®Ó cã thÓ duy tr× ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi t×nh h×nh chung ®ã. GÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét ®­êng ®i ®óng ®¾n ®Ó kh«ng nh÷ng cã thÓ v­ît qua ®­îc khñng ho¶ng mµ cßn ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay C«ng ty ®ang tËp trung vµo viÖc khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa, doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa chiÕm kho¶ng 60% tæng doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Víi mong muèn t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty nªn qua thêi gian thùc tËp em ®· lùa chän ®Ò tµi: "Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam". lµm khãa luËn tèt nghiÖp. 2. Môc tiªu vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi a. Môc tiªu Môc tiªu cña khãa luËn nµy lµ t×m hiÓu nh©n tè nµo ®· t¹o ra sù t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam. b. NhiÖm vô §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nªu trªn, khãa luËn cÇn ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã lµ: - T×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam. - Rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ t×m ra nguyªn nh©n dÉn tíi sù thµnh c«ng ®¸ng kh©m phôc cña C«ng ty. - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong t­¬ng lai. 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu - Ph­¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý sè liÖu thø cÊp: Do thêi gian cã h¹n vµ mét sè kh¶o s¸t, nghiªn cøu kh«ng thuéc chuyªn m«n cña em nªn em ®· lùa chän ph­¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý sè liÖu thø cÊp. - Ph­¬ng ph¸p quan s¸t kh«ng tham dù: Thu thËp sè liÖu nh­ng l¹i kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh du lÞch. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu + Thêi gian nghiªn cøu tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2009 + KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2007 vµ 2008 5. Bè côc cña khãa luËn Bè côc cña khãa luËn gåm 4 phÇn: Më ®Çu Néi dung Ch­¬ng 1. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam. Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam. Ch­¬ng 3. gi¶i ph¸p n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam. KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Ch­¬ng 1. kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Cæ phÇn dÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ viÖt nam Sù ra ®êi cña c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ ViÖt Nam ®­îc c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp ngµy 15/10/2006 c¨n cø vµo LuËt Doanh nghiÖp sè 13/1999/QH10 ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 12/06/1999 vµ c¸c b¶n h­íng dÉn thi hµnh. Sè l­îng cæ ®«ng, c¬ cÊu vµ ph­¬ng thøc huy ®éng vèn: • ¤ng Lª Anh TuÊn gãp 900.000.000 VND chiÕm 9.000 cæ phÇn t­¬ng øng víi 60% tæng vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. • ¤ng Lª Xu©n Tr­êng gãp 300.000.000 VND chiÕm 3.000 cæ phÇn t­¬ng øng víi 20% tæng vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. • ¤ng Mai NghÜa Trung gãp 300.000.000 VND chiÕm 3.000 cæ phÇn t­¬ng øng víi 20% tæng vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. Ngay sau khi ký kÕt b¶n tháa thuËn gãp vèn, toµn bé sè tiÒn mµ c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp gãp ®Ó mua cæ phiÕu, tiÒn gãp vèn sÏ ®­îc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña mét ng©n hµng do ®¹i diÖn cæ ®«ng s¸ng lËp chØ ®Þnh. Sè tiÒn chØ ®­îc lÊy ra khi C«ng ty ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc theo c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp. Ban qu¶n trÞ cña C«ng ty gåm cã mét gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty thuéc h×nh thøc C«ng ty Cæ phÇn, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. - Tªn giao dÞch: C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam - Tªn tiÕng Anh: Viet Nam International Tourist Services Joint Stock Company. - Tªn viÕt t¾t: Vina Tourist - Trô së c«ng ty: Sè 252, phè §Þnh C«ng, ph­êng §Þnh C«ng, quËn Hoµng Mai, Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: (84-4) 36401266 - Fax: (84-4) 36404686 - Email: vinatour@vinatourist.com.vn - Website: - M· sè thuÕ: 0102756557 - Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0103024746 Nh÷ng ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh: + Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa, l÷ hµnh quèc tÕ. + §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay, dÞch vô t­ vÊn lµm Visa - hé chiÕu. + Kinh doanh ph¸t triÓn khu du lÞch, ®iÓm du lÞch + Kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng « t« + Kinh doanh phôc vô kh¸ch s¹n, nhµ hµng, nhµ nghØ vµ c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch, kinh doanh dÞch vô ¨n uèng ( Kh«ng bao gåm kinh doanh phßng h¸t karaoke, qu¸n bar, vò tr­êng). + Mua b¸n, söa ch÷a, b¶o d­ìng « t«, m« t«, xe cã ®éng c¬ kh¸c, xe ®¹p. Tuy míi ®­îc thµnh lËp ch­a l©u nh­ng C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam ®· phÇn nµo t¹o ®­îc chç ®øng trong kinh doanh l÷ hµnh vµ du lÞch trong n­íc, ®­îc kh¸ch hµng vµ ®èi t¸c ®¸nh gi¸ cao vÒ tÝnh chuyªn nghiÖp, n¨ng lùc tæ chøc, chÊt l­îng dÞch vô vµ c¸c tour du lÞch míi l¹, hÊp dÉn. C«ng ty chän h×nh thøc cæ phÇn hãa kh«ng ngoµi môc ®Ých nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong toµn bé C«ng ty. §Æc biÖt c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch néi ®Þa sÏ ®­îc n©ng cao h¬n vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng. C¬ cÊu tæ chøc vµ lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty 1.2.1. S¬ ®å tæ chøc C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ ViÖt Nam ®­îc x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng. Ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh ra mäi quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ gi¸m ®èc c«ng ty. Nh©n viªn cÊp d­íi cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn mäi quyÕt ®Þnh vµ thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh ®ã cña gi¸m ®èc. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty DÞch vô l÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam ®­îc x©y dùng theo m« h×nh sau: B¶ng 1.1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô l÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam Nh×n vµo s¬ ®å cã thÓ thÊy C«ng ty DÞch vô l÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam cã c¬ cÊu tæ chøc kh¸ gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh thùc tÕ cña m×nh. §©y lµ mét C«ng ty kinh doanh ®éc lËp chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, gi÷a c¸c phßng chuyªn m«n vÉn cã mèi quan hÖ trao ®æi ph©n c«ng c«ng viÖc, gióp ®ì gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. 1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam trùc tiÕp kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc ®· ®¨ng ký nh»m t¨ng doanh thu còng nh­ lîi nhuËn cña c«ng ty. Do vËy nhiÖm vô ®Æt ra kh«ng chØ quan träng ®èi víi riªng Ban gi¸m ®èc C«ng ty mµ cßn víi tÊt c¶ c¸c bé phËn trong C«ng ty nãi chung. - Ban gi¸m ®èc C«ng ty §©y lµ bé m¸y cao nhÊt cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh qu¶n lý mäi ho¹t ®éng chung cña c«ng ty. Ban gi¸m ®èc cã nhiÖm vô gi¸m s¸t, h­íng dÉn c¸c bé phËn kh¸c trong C«ng ty thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô theo ®óng quy ®Þnh cña C«ng ty. Ngoµi ra Ban gi¸m ®èc cßn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n vµ nh©n sù, v¹ch ra kÕ ho¹ch chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Bé phËn §iÒu hµnh: Bé phËn ®iÒu hµnh cña C«ng ty lµ ®Çu mèi triÓn khai mäi c«ng viÖc nh­ ®iÒu hµnh xe, ®iÒu hµnh h­íng dÉn viªn hay s¾p xÕp c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan. Ngoµi ra tr­íc khi thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh du lÞch th× bé phËn ®iÒu hµnh cña C«ng ty cßn cã nhiÖm vô liªn hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó ®Æt c¸c dÞch vô, ®Æt chç kh¸ch s¹n, mua vÐ th¾ng c¶nh theo c¸c ch­¬ng tr×nh mµ kh¸ch hµng ®· ®Æt s½n, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian vµ chÊt l­îng. - Bé phËn Marketing: §©y lµ bé phËn rÊt quan träng trong C«ng ty v× bé phËn nµy ®ãng vai trß thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng du lÞch vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o nh»m thu hót kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh ®ã bé phËn Marketing cña C«ng ty cßn x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch marketing cho C«ng ty ®Ó qu¶ng c¸o h×nh ¶nh còng nh­ s¶n phÈm cña C«ng ty ®Õn kh¸ch hµng th«ng qua viÖc tiÕp xóc víi kh¸ch hµng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua mail, ®iÖn tho¹i, th­ tay... Mét nhiÖm vô quan träng n÷a cña c¸c nh©n viªn trong bé phËn Marketing ®ã lµ b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña C«ng ty trùc tiÕp víi kh¸ch hµng hoÆc qua m¹ng internet. - Bé phËn h­íng dÉn viªn: Bé phËn h­íng dÉn chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu ®éng, bè trÝ h­íng dÉn viªn cho c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cô thÓ dùa trªn sù s¾p xÕp cña phßng hiÒu hµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò h­íng dÉn viªn cho C«ng ty...§©y lµ bé phËn ®¹i diÖn trùc tiÕp cho C«ng ty trong mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch du lÞch. - Phßng kÕ to¸n NhiÖm vô chñ yÕu cña phßng kÕ to¸n lµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh tµi chÝnh kÕ to¸n nh­ theo dâi, ghi chÐp thu chi theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc, theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú. Ngoµi ra phßng kÕ to¸n cßn chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c vÊn ®Ò vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch víi sù hç trî tõ c¸c bé phËn nghiÖp vô kh¸c trong c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cã 2 nh©n viªn: - KÕ to¸n tr­ëng: chuyªn tr¸ch vÒ kÕ to¸n thuÕ - KÕ to¸n viªn: thu ng©n vµ kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn chØ ®¹o nghiÖp vô cho nh©n viªn kÕ to¸n. ChÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª ®Þnh kú, b¶o qu¶n hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo chÕ ®é l­u tr÷. - Bé phËn hµnh chÝnh Thùc hiÖn c¸c quy chÕ, néi quy, khen th­ëng, kû luËt, chÕ ®é tiÒn l­¬ng, ®¶m b¶o nh÷ng c«ng viÖc v¨n phßng cña C«ng ty. - Phßng kinh doanh dÞch vô kh¸c + §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay: Vinatourist hiÖn ®ang lµ ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Thai Airway, Korea Air, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines,... ®Æt chç, x¸c nhËn chç, giao vÐ t¹i ®Þa chØ yªu cÇu, cung cÊp dÞch vô ­u tiªn, VIP t¹i s©n bay... + DÞch vô ®Æt phßng kh¸ch s¹n: C«ng ty cã quan hÖ víi nhiÒu kh¸ch s¹n næi tiÕng trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam; cung cÊp dÞch vô ®Æt phßng kh¸ch s¹n dµnh cho kh¸ch lÎ vµ kh¸ch ®oµn t¹i tÊt c¶ c¸c kh¸ch s¹n tõ mini ®Õn 5 sao trªn toµn quèc vµ trªn thÕ giíi. + Bé phËn dÞch vô cã chøc n¨ng t­ vÊn vÒ phÝ (phßng, vËn chuyÓn, vÐ, thÞ thùc, hé chiÕu...) vµ c¸c chÝnh s¸ch thay thÕ cho phßng h­íng dÉn ®Ó ®Þnh gi¸ phï hîp vµ ký hîp ®ång víi kh¸ch s¹n cho hiÖu qu¶. §Æt phßng nghØ, ®Æt ¨n, mua vÐ tµu xe, m¸y bay... cho c¸c ®oµn theo hîp ®ång ®· ký kÕt. Mua b¶o hiÓm du lÞch vµ c¸c lo¹i thuèc cÇn thiÕt cho ®oµn. Thanh lý hîp ®ång phôc vÞ kh¸ch, chuyÓn c¸c lo¹i chøng tõ vµ tiÒn thu ®­îc cña kh¸ch cho phßng Tµi vô cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm l­u tr÷, chuyÓn ph¸t c«ng v¨n. §¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch vÒ visa, hé chiÕu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Bé phËn dÞch vô cßn cã thÓ ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o nh»m bæ sung hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®­a ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn cã chiÒu s©u vµ hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña bé phËn dÞch vô th­êng rÊt s«i ®éng nhÊt lµ vµo mïa vô du lÞch. C¸c phßng ban trong c«ng ty cã mèi quan hÖ qua l¹i mËt thiÕt vµ hç trî cho nhau. §ã lµ sù kÕt hîp hµi hßa, hîp lý trong c«ng viÖc ®Ó t¹o nªn sù thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Sau khi b¸n ch­¬ng tr×nh, cung cÊp c¸c dÞch vô cÇn thiÕt phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch, qua mçi chuyÕn ®i nh©n viªn sÏ rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u, xem nh÷ng dÞch vô g× ®­îc kh¸ch thÝch vµ kh«ng thÝch ®Ó b¸o cho phßng dÞch vô vµ phßng ®iÒu hµnh rót kinh nghiÖm thuyÕt phôc kh¸ch trë l¹i víi c«ng ty trong nh÷ng tour du lÞch kh¸c. 1.2.3. Lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty HiÖn nay C«ng ty gåm cã 20 nh©n sù. C¬ cÊu ph©n bè theo b¶ng sau: B¶ng 1.2. Sè l­îng lao ®éng trong c«ng ty STT Bé phËn Sè l­îng (ng­êi) Tr×nh ®é v¨n hãa Tr×nh ®é ngo¹i ng÷   §¹i häc Cao ®¼ng Hai ngo¹i ng÷ Mét ngo¹i ng÷    Sè l­îng % Sè l­îng %  1 Ban gi¸m ®èc 03 03  01 5% 02 10%  2 §iÒu hµnh 03 03   03 15%  3 Sales & Marketing 03 03   03 15%  4 H­íng dÉn 03 03  01 5% 02 10%  5 VËn chuyÓn 05 02 03  05 25%  6 KÕ to¸n 02 01 01  02 10%  7 Hµnh chÝnh 01 01   01 5%  Tæng céng 20 16 4 2 10% 18 90%  (Nguån: B¶ng danh s¸ch nh©n viªn cña C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô L÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam) Nh×n vµo b¶ng sè l­îng nh©n viªn trong C«ng ty cã thÓ nhËn thÊy r»ng sè l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû lÖ 80% (t­¬ng øng víi 16 ng­êi) trong tæng sè lao ®éng cña C«ng ty, 20% cßn l¹i lµ tr×nh ®é cao ®¼ng. §©y lµ mét con sè Ên t­îng ®èi víi mét c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng nh­ Vinatourist. Ngay tõ khi míi ®i vµo ho¹t ®éng C«ng ty ®· chó träng tíi chÊt l­îng nguån lao ®éng, tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc ®ång thêi kh«ng mÊt thªm thêi gian vµ chi phÝ ®µo t¹o l¹i khi nhËn nh©n viªn vµo lµm. ChÝnh nhê cã quyÕt s¸ch ®óng ®¾n ®ã mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngoµi ra nh©n viªn cña C«ng ty ®Òu cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm vÒ lµm viÖc chuyªn ngµnh du lÞch, am hiÓu s©u réng vÒ v¨n hãa, lÞch sö ViÖt Nam, Ch©u ¢u, Ch©u ¸ vµ tÊt c¶ ®Òu ®ång lßng mang hÕt nhiÖt t×nh còng nh­ kiÕn thøc hiÓu biÕt cña m×nh phôc vô cho c«ng viÖc chung cña C«ng ty. Ngoµi l­îng lao ®éng chÝnh thøc th× c«ng ty cßn cã mét l­îng lín c¸c céng t¸c viªn trong lÜnh vùc l÷ hµnh du lÞch, ®Æc biÖt lµ hai bé phËn Marketing du lÞch vµ h­íng dÉn du lÞch. C¸c céng t¸c viªn nµy lµ: - sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng vµ Trung häc chuyªn ngµnh Du lÞch, ngo¹i ng÷,... - Céng t¸c viªn tõ c¸c c«ng ty du lÞch kh¸c - Nh÷ng ®èi t¸c, nh÷ng ng­êi ®· cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc du lÞch C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty HÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp bao gåm tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt vµ t­ liÖu lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra toµn bé s¶n phÈm dÞch vô cho kh¸ch du lÞch. ViÖc ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt hîp lý mét mÆt gióp c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, mÆt kh¸c gióp doanh nghiÖp l÷ hµnh cã ®iÒu kiÖn lµm b»ng chøng vËt chÊt h÷u h×nh ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó h¹n chÕ rñi ro ®èi víi kh¸ch hµng vµ gãp phÇn thu hót kh¸ch hµng. Ngoµi ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ n¨ng suÊt lµm viÖc cho doanh nghiÖp. Cë së vËt chÊt kü thuËt lµ ®iÒu kiÖn tèi quan träng ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. ThiÕt bÞ v¨n phßng 5 m¸y tÝnh ®Ó bµn, nèi m¹ng Internet ADSL 2 m¸y in ®a chøc n¨ng: In - Copy- Fax - Scan - Phone 3 m¸y tÝnh x¸ch tay §iÖn tho¹i cè ®Þnh, ®iÖn tho¹i di ®éng Bµn lµm viÖc, tñ hå s¬ vµ c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng kh¸c b) Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn 01 « t« Huyndai Aero Space 45 chç 01 « t« Huyndai County 29 chç 01 « t« Mecedez Sprinter 16 chç 01 « t« Toyota Innova 8 chç c) M¸y mãc nhµ x­ëng 01 b·i ®ç xe réng 500 m2, garage « t« vµ c¸c trang thiÕt bÞ kÌm theo. Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t C«ng ty cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ víi nh÷ng trang thiÕt bÞ tèt nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. Mét sè trang thiÕt bÞ cña C«ng ty rÊt hiÖn ®¹i nh­ m¸y in, m¸y ph« t«, m¸y fax... phôc vô tèt cho c«ng viÖc kinh doanh. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã ®éi xe riªng gióp cho C«ng ty cã thÓ chñ ®éng trong viÖc vËn chuyÓn kh¸ch. Víi môc tiªu ngµy cµng më réng quy m« kinh doanh th× trong t­¬ng lai C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ trang bÞ thªm c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.4. KÕt qu¶ kinh doanh chung cña c«ng ty (tÝnh ®Õn th¸ng 12/2008) Sau gÇn 3 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc l÷ hµnh, C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô l÷ hµnh Quèc tÕ ViÖt Nam ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh: B¶ng 1.3. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2007 vµ 2008 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh 2008/2007    Sè tiÒn Tû lÖ %  1 Tæng doanh thu 15.486,00 18.610,00 3.124,00 20,17  - Néi ®Þa 6.286,00 8.670,00 2.384,00 37,92  - Inbound 3.320,00 3.654,00 334 10,06