Khóa luận Chống “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam

Lịch sử xã hội loài người đã chi nhận từ năm 1848, “Chủ nghĩa xã hội đã được tất cả các thế lực ở Châu Âu thừa nhận là một thế lực”. Từ khi ra đời nó được coi là một bóng ma đang ám ảnh bầu trời Châu Âu và giai cấp tư sản thế giới đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó” [16 - 539]. Mưu đồ lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa để xoá bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và phủ định hình thái ý thức của chủ nghĩa Mác - Lê nin nhằm thiết lập một trật tự thế giới mới theo kiểu phương tây luôn luôn là mục tiêu chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc Mỹ. Thực hiện âm mưu đó, chủ nghĩa đế quốc đã tiến hành bằng nhiều chiến lược phản cách mạng, không ngừng điều chỉnh đường lối, chính sách hòng đạt mục đích “Bá chủ thế giới”. Hiện nay, chúng đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ để chống phá chủ nghĩa xã hội và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “DBHB” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự; là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc gây dao động, mơ hồ, ảo tưởng về mục tiêu cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu của chiến lược “DBHB” đối với cách mạng nước ta là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước mắt, chúng tập trung vào thúc đẩy tự do hoá chính trị, đa đảng đối lập, dân chủ không giới hạn, thúc đẩy tư nhân hoá nền kinh tế thị trường theo hướng tư bản chủ nghĩa và “phi chính trị hoá lực lượng vũ trang để chủ động tiếp cận, chọn lọc và hành động từng bước, đánh có trọng điểm tiến tới hoá hoại toàn diện. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4-2001), tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp ngày càng quyết liệt hơn. Các thế lực phản động quốc tế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “DBHB”, kết hợp với âm mưu bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chúng coi “DBHB” trên mặt trận văn hoá tư tưởng là khâu đột phá. Phòng, chống chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ của kẻ thù nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” là một trong những vấn đề sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nghiên cứu đề làm rõ âm mưu, thủ đoạn và tăng cường cảnh giác, chủ động trong biện pháp phòng chống có hiệu quả chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của Mỹ đối với Việt Nam là một vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

doc92 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5692 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Chống “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lịch sử xã hội loài người đã chi nhận từ năm 1848, “Chủ nghĩa xã hội đã được tất cả các thế lực ở Châu Âu thừa nhận là một thế lực”. Từ khi ra đời nó được coi là một bóng ma đang ám ảnh bầu trời Châu Âu và giai cấp tư sản thế giới đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó” [16 - 539]. Mưu đồ lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa để xoá bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và phủ định hình thái ý thức của chủ nghĩa Mác - Lê nin nhằm thiết lập một trật tự thế giới mới theo kiểu phương tây luôn luôn là mục tiêu chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc Mỹ. Thực hiện âm mưu đó, chủ nghĩa đế quốc đã tiến hành bằng nhiều chiến lược phản cách mạng, không ngừng điều chỉnh đường lối, chính sách hòng đạt mục đích “Bá chủ thế giới”. Hiện nay, chúng đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ để chống phá chủ nghĩa xã hội và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “DBHB” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự; là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc gây dao động, mơ hồ, ảo tưởng về mục tiêu cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu của chiến lược “DBHB” đối với cách mạng nước ta là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước mắt, chúng tập trung vào thúc đẩy tự do hoá chính trị, đa đảng đối lập, dân chủ không giới hạn, thúc đẩy tư nhân hoá nền kinh tế thị trường theo hướng tư bản chủ nghĩa và “phi chính trị hoá lực lượng vũ trang để chủ động tiếp cận, chọn lọc và hành động từng bước, đánh có trọng điểm tiến tới hoá hoại toàn diện. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4-2001), tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp ngày càng quyết liệt hơn. Các thế lực phản động quốc tế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “DBHB”, kết hợp với âm mưu bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chúng coi “DBHB” trên mặt trận văn hoá tư tưởng là khâu đột phá. Phòng, chống chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ của kẻ thù nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” là một trong những vấn đề sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nghiên cứu đề làm rõ âm mưu, thủ đoạn và tăng cường cảnh giác, chủ động trong biện pháp phòng chống có hiệu quả chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của Mỹ đối với Việt Nam là một vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ : Ở Việt Nam trong 30 chống chiến tranh xâm lược, vấn đề này được kết hợp nghiên cứu trong việc tìm hiểu ý đồ, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động để có đối sách thích hợp, thể hiện trong các Nghị quyết công tác năm, chỉ thị, quyết định của lực lượng quốc phòng , nội vụ và tỏng văn kiện của Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện đấu tranh. Với tư cách là những đối tượng của chiến lược “DBHB”, Trung Quốc và Việt Nam đã nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc về vấn đề này thông qua các công trình như: - Trung Quốc: “Chiến lược DBHB của Mỹ” (Lương Văn Đồng chủ biên, Nxb Nhân dân Lĩnh Cát Lâm - Trung Quốc, 1992, Tổng cục II Bộ quốc phòng 1993), “Cuộc đọ sức hai chế độ xã hội - bàn về chống “DBHB” (Cốc Văn Khang, Nxb Hồ Nam ấn hành 1991, Nxb Chính trị quốc gia và Tổng cục II Bộ Quốc phòng dịch và xuất bản ở Việt Nam 1994), “hãy cảnh giác với cuộc chiến tranh thế giới không có khói súgn (Lưu Đình Á chủ biên,k Nxb Chính trị quốc gia, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Hà Nội 1994). - Việt Nam: Quyết tâm làm thất bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch (Ban tư tưởng - văn hoá TW, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội 1994), “Chiến lược DBHB” (Nguyễn Anh Lân chủ biên, Nxb Tổng cục II Bộ Quốc phòng,Hà Nội 1993); Bàn về “DBHB” (Nguyễn Đỗ Hoàng, Nxb CAND, Hà Nội 1991)… Những công trình này đã cung cấp một bức tranh khá toàn diện về chiến lược “DBHB” của địch. Nhìn chung, đây alf một đề tài khó, đòi hỏi người viết phải tham khảo nhiều tài liệu, có tư duy sâu sắc và một trình độ tổng hợp cao. Nhưng đề tài có sức hấp dẫn bởi nó không những có tính lịch sử mà còn có tính thời sự và được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, người viết luận văn đã tiếp cận vấn đề từ một góc độ văn hoá tư tưởng với mong muốn góp một chút công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOÁ LUẬN . * Mục đích: làm rõ thực chất âm mưu và thủ đoạn của “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam hiện nay. * Nhiệm vụ: Nghiên cứu những hiện tượng, những hình thức biểu hiện của “DBHB” trên mặt trận văn hoá tư tưởng để phát hiện bản chất của nó. Từ đó đề xuất những giải pháp tích cực chống lại chiến lược “DBHB”, bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo từ nay về sau. 4. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. * Cơ sở lý luận việc nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin. Khoá luận nghiên cứu một cách khách quan những luận điểm đối nghịch chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó khẳng định tính đúng đắn và khoa học của ý thức hệ Mác - Lê nin. * Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp kết hợp lôgic và lịch sử, phương pháp phân tích so sánh. 5. Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA KHOÁ LUẬN. Khẳng định giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả về lý luận và thực tiễn trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chủ nghĩa xã hội nói chung và Việt Nam nói riêng. 6. KẾT CẤU CỦA KHOÁ LUẬN. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận bao gồm hai chương: Chương I: Diễn biến hoà bình và Diễn biến hoà bình trên mặt trân văn hoá tư tưởng ở Việt Nam. Chương II : Chống “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam. CHƯƠNG I : “DBHB” VÀ “DBHB” TRÊN MẶT TRẬN VĂN HOÁ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM. 1.1. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC “DBHB”. 1.1.1. Diễn biến hoà bình là gì ? Cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại năm 1917 và sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước Nga đã mở ra con đường phát triển mới cho nhân loại. đó là con đường giải phóng dân tộc, giải phóng con người thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và các giai cấp bóc lột. Việc mở ra con đường này đồng nghĩa với sự bắt đầu một thời đại lịch sử mới mà trong đó địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản bị thách thức. Ngay lập tức, chủ nghĩa tư bản thế giới, các thế lục phản động đã xúm lại tìm cách bóp chết chủ nghĩa xã hội ngay từ khi còn “trong trứng nước”. Ỷ vào tiềm lực hơn hẳn về kinh tế, quân sự, chúng đã phát động cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc chống nước Nga Xô Viết non trẻ trong những năm 1918 - 1922. Chúng đã hướng sức mạnh tàn phá do chủ nghĩa phát xít nhằm tiêu diệt Liên Xô (1941 - 1945). Song những nỗ lực của chủ nghĩa đế quốc trong việc dùng sức mạnh quân sự và chiến tranh để tiêu diệt Liên Xô - Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã bị thất bại thảm hại. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xo đang đứng vững trước những cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc - phản động quốc trê. Trong khi đó, cách mạng lần lượt thành công ở các nước Đông Âu, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội - các cao trào giải phóng dân tộc đã thu hẹp đáng kể phạm vi thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Từ kinh nghiệm lịch sử ở giai đoạn trước, lẫn thực tế tình hình tư bản và đế quốc hiếu chiến nhận thấy rằng, không thể xoá bỏ được chủ nghĩa xã hội hiện thực - xâm chiếm các nước xã hội chủ nghĩa bằng cách trực tiếp dùng thủ đoạn quân sự. Hơn nữa, việc phát động một cuộc chiến tranh qui mô lớn, trực diện tấn công vào các nước xã hội chủ nghĩa có thể đưa tới hậu quả ngược chiều là chủ nghĩa tư bản thế giới tiếp tục bị đe doạ và thất bại nặng nề hơn nhiều. Bằng chứng hùng hồn là hại cuộc chiến tranh thế gới do chủ nghĩa đế quốc gây ra đã đưa tới thắng lợi mở rộng phạm vi của chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, sau chiến tranh thất bại ở Việt Nam, những phần từ diều hâu phản động nhất buộc phải xem xét, cân nhắc lại những khả năng và hiệu quả của việc sử dụng sức mạnh quân sự, kinh tế của mình. Một loạt tác giả hàng đầu về nghiên cứu chiến lược của Mỹ như : Kitxingiơ, Brêdinxki, Mắcnamara… bắt đầu đưa ra những khuyến cáo về sự thay đổi chiến lược từ chỗ dùng sức mạnh quân sự “lấy thịt đè người” chuyển sang giải pháp “chiến tranh không cần khói súng”. Nhờ việc hoàn thiện chiến lược “DBHB” mà những năm gần đây chúng đã và dang giành được những thắng lợi nhất định. Chúng tấn công và làm cho mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu xụp đổ. Hiện nay, mũi nhọn của “DBHB” đang được ráo riết thực hiện thâm độc, quyết liệt, hướng trọng tâm vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại như : Cu Ba, Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên nhằm thực hiện mục đích “Bá chủ toàn cầu”, làm “xanh hoá cái đầu đỏ”. Vậy khái niệm về “DBHB” là gi ? Khái niệm v“DBHB” được thể hiện qua rất nhiều cụm từ như : “Chuyển hoá hoà bình” (Peaceful change); “Biến đổi hoà bình” (Peaccful transformaton). “cách mạng hoà bình” (pcaceful revolution), “cạnh tranh hoà bình” (peaccful competitison); “Phương pháp hoà bình” (peacegul means). Thậm chí, các thế lực thù địch còn đưa ra khái niệm “Bom F”, chữ đầu của chữ Food, tức là “thức ăn” trong tiếng Anh. Khi nói về “Bom F”, Kitxinh giơ đã nói : “con đường bằng phẳng nhất để đi vào các nước đang phát triển là đi qua cái dạ dày của họ”. Mặc dù được gọi dưới nhiều tên khác nhau, nhưng thuật nghwx “DBHB” vẫn được sử dụng phổ biến nhất. “DBHB” theo cách hiểu chung nhất đó là, chiến lược tấn công trên qui mô toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch do Mỹ khởi xướng với những ý tưởng ban đầu từ cuối những năm 40 nhằm thủ tiêu chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản quốc tế trong điều kiện không thể giành thắng lợi bằng biện pháp quân sự. chiến lược “DBHB” được thực hiện thông qua việc sử dụng các phương thức tổng hợp, thủ đoạn hd phá hoại thâm độc, tinh vi với tính chất, phạm vi và mức độ khác nhau , kể cả biện pháp răn đe quân sự, diễn ra trên mọi lĩnh vực mà kinh tế chính trị, tư tưởng và nội bộ là mặt trận nóng bỏng, dân tộc tôn giáo là “ngòi nổ”. Các hoạt động này chủ yếu làm xuất hiện ngay trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa những nhân tố phản cách mạng, hỗ trợ và tiếp sức cho các nhân tố này mạnh dần lên trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; từng bước làm suy giảm tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; làm suy yếu và làm mất dần bản sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa; kết hợp tác động từ bên ngoài tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện theo hướng tư bản chủ nghĩa từng bước chuyển hoá theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chiến lược này lợi dụng các đặc điểm tỏng môi trường quan hệ quốc tế, như sự đan xen và tương tác giữa hợp tác và cạnh tranh, xu hướng quốc tế hoá, khu vực hoá đồng thời với xu hướng đề cao chủ nghĩa dân tộc. Chúng lợi dụng các khẩu hiệu “dân chủ”, “nhân quyền” giả hiệu để kích động quần chúng, gây rối loạn xã hội. Chúng triệt để khai thác những sơ hở, thiếu sót, sự chưa hoàn chỉnh của đường lối chính sách trong cải tổ và đổi mới; Khoét sâu sai lầm trong tổ chức thực hiện, trong lãnh đạo và quản lý các mặt của đời sống xã hội. Quá trình “DBHB” là qúa trình đấu tranh giữa hai con đường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa đang cải tổ, cải cách, đổi mới, tức là xã hội đang trong qúa trình biến động, đang chứa đựng nhiều yếu tố ổn định. Tuỳ thuộc vào tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng, việc giải quyết tình thế chính trị này không nhất thiết diễn ra dưới dạng chuyển hoá “hoà bình” mà có thể xảy ra hỗn loạn chính trị - xã hội, thậm chí bạo loạn phản cách mạng, lật đổ không ngoại trừ khả năng can thiệp vũ trang từ bên trong. 1.2.2. Bản chất của “DBHB”. Đối với thế giới tư bản chủ nghĩa, việc chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời, tồn tại và phát triển là điều chúng không thể chấp nhận được. Bởi vì : Thứ nhất: Theo bản chất riêng của mình, chế độ xã hội chủ nghĩa là một con đường phát triển tất yếu của lịch sử mang chức năng phủ định trực tiếp mô hình đối lập - là cntb. Thứ hai: Đối với thị trường thế giới vốn đã được chủ nghĩa tư bản giành giật và phân chia từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, mỗi nước cũng như toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa do sự tồn tại, độc lập và chủ quyền quốc gia của mình, đặc biệt do thể chế chính trị và kết cấu, cơ chế kinh tế đặc trưng và hoàn toàn mới mẻ của nó, đã thực sự là những vùng mà chủ nghĩa tư bản khó bề kiểm soát. Do vậy, mọi hoạt động của giai cấp tư sản chống chủ nghĩa xã hội đều mang bản chất phản động và ngăn trở tiến trình lịch sử nhân loại. chiến lược “DBHB” dù không sử dụng các biện pháp quân sự, mục đích của nó vẫn là loại bỏ chủ nghĩa xã hội khỏi vũ đài chính trị thế giới, loại bỏ một hình thái kinh tế - xã hội tiên tiến nhất, kéo lịch sử trở về chủ nghĩa tư bản. Vì thế, chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động, nguy hiểm. chiến lược “DBHB” là sự can thiệp toàn diện, thô bao vào công việc nội bộ của các nước xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn đầu, chủ yếu nó can thiệp ở khu vực ngoại vi, đặt trọng tâm vào các hoạt động bao vây, ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô với các nước xã hội chủ nghĩa và của các nước xã hội chủ nghĩa đối với phong trào giải phóng dân tộc. Nhưng sang giai đoạn “Vượt trên ngăn chặn” thì sự can thiệp này trở nên lộ liễu, trắng trợn. Nichsơn khẳng định rằng : “Không được chấp nhận quan điểm cho rằng, cộng sản có quyền cạnh tranh với chúng ta trong thế giới tự do, còn chúng ta thì không có quyền cạnh tranh với họ trong thế gới cộng sản, chúng ta phải phát triển chiến lược thi đua hoà bình với Matxcơva ở Đông Âu và ở cả Liên Xô, phải thúc đẩy ch “DBHB” dưới chế độ của họ [33]. Chúng ta biết rằng, chiến lược “DBHB” là âm mưu và hành động của chủ nghĩa đế quốc chống lại sự phát triển của xã hội loài người. Tuy nhiên, những thủ đoạn tiến công lắt léo, tinh vi dưới các chiêu bài mị dân như : “Sự nhích lại gần”, “Giải phóng tư tưởng” hoặc “Cạnh tranh hoà bình”… đã đánh trúng tâm tư, nguyện vọng và ước mong của quần chúng nhân dân và một bộ phận cán bộ, đảng viên chiến lược “DBHB” đã che đậy được bản chất xấu xa, phản động của nó. Ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa, trong giới ktrí thức và chính khách do mơ hồ, mất cảnh giác, ảo tưởng nên có nhiều người đứng ra bào chữa cho các hành động của chủ nghĩa đế quốc. Họ tự cho rằng, chủ nghĩa xã hội xụp đổ là do “tự DBHB” chứ không phải do can thiệp, tiến công của chủ nghĩa đế quốc từ bên ngoài. 1.1.3. Âm mưu và thủ đoạn của chiến lược “DBHB”. Để thực hiện chiến lược “DBHB”, chủ nghĩa đế quốc huy động và sử dụng tổng hợp các lực lượng và biện pháp : chính trị, tư tưởng, kinh tế, ngoại giao, phá hoại ngầm, bạo loạn lật đổ, chiến tranh ngoại vi… nhằm gây cản trở cho việc phát triển và mở rộng các nước xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tạo ra nhêìu khó khăn trong đời sống kinh tế - xã hội tinh thần ở các nước xã hội chủ nghĩa. Khi môi trường khách quan của “DBHB” xuất hiện thì chuyển hướng chiến lược “Vượt trên ngăn chặn” làm xụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế quốc tiến công bằng các biện pháp mềm dẻo, thúc đẩy ch đánh từ trong lòng của nước xã hội chủ nghĩa. Chú trọng vận dụng các thủ đoạn phi quân sự, tổng hợp và đa dạng cả về chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, ngoại giao… trên cơ sở bí mật, êm thấm và xảo quyệt. Hiện nay, trong chiến lược “DBHB”, vũ khí lợi hại nhất và được đặt lên hàng đầu trong suốt qúa trình thực hiện là vũ khí văn hoá - tư tưởng. Thực chất, đó là kế sách phá vỡ thành luỹ chủ nghĩa xã hội từ bên tỏng; là chiến lược “mối xông nhà”; là “thủ thuật làm nhụt ý chí dẫn đến mất niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, mất sức mạnh, mất nhuệ khí và nội lực của chủ nghĩa xã hội; tạo “Khoảng trống để đưa hệ tư tưởng tư sản, dẫn đến mục tiêu cuối cùng là xoá bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Với thủ đoạn “mối xông nhà” để thực hiện ý đồ làm ruỗng nát cơ cấu kinh tế chính trị , xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, cuộc chiến tranh văn hoá - tư tưởng được chủ nghĩa đế quốc phát động lần này xoay quanh trò bịp “phi ý thức hệ”, coi như không có tư tưởng phản nghịch, coi như không có đối kháng tư tưởng phản nghịch mà chỉ là sự “đồng nguyên” hoặc “đa nguyên” tư tưởng… Trò bịp “phi ý thức hệ”, “phi tư tưởng” thực chất hòng làm lu mờ bản chất giai cấp của hệ tư tưởng mác xít, làm xoá nhoà ranh giới và lập lờ “đánh lộn con đen”, làm cho nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa lơ là, mất cảnh giác, bị chia rẽ và suy yếu từ bên tỏng. Cách làm của chúng là “mưa dầm thấm lâu”, “nước chảy đá mòn”, kết hợp đẩy nhanh phá hoại với kiên trì chờ chuyển hoá. Tất nhiên cũng không loại trừ rằng khi tình thế cho phép chủ nghĩa đế quốc có thể lợi dụng tình hình phức tạp ở bên trong các nước để gây sự cố và xâm lược bằng quân sự. Tóm lại, từ những nội dung trên chúng ta rút ra một số đánh giá sau: Một là, chiến lược “DBHB” là con đẻ của quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, với tư cách là một hệ tư tưởng, ột con đường phát triển của xã hội loài người. Chiến lược này ra đời trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc đánh giá cùng với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa tiến hành cải tổ, cải cách, cuộc đấu tranh lịch sử giữa hai hệ thống xã hội đối lập - chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới đã chuyển sang giai đoạn có ý nghĩa quyết định: “một mất một còn”. Vấn đề “Ai thắng ai” theo đánh giá của các chiến lược gia của chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một vấn đề thời sự trực tiếp chứ không còn là triển vọng lịch sử lâu dài. Hai là, Thực chất của chiến lược “DBHB” căn cứ vào diễn biến tình hình ở mỗi nước xã hội chủ nghĩa và dựa vào các nhân tố chống đối ở bên trong mỗi nước mà tác động và tấn công một cách thích hợp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thực hiện một cuộc vận động phản cách mạng nhằm đưa các qúa trình kinh tế - xã hội, chính trị đang diễn ra ở mỗi nước chuyển sang con đường tư bản chủ nghĩa, đánh đổ Đảng Cộng sản và công nhân, đưa các lực lượng phục hồi chủ nghĩa tư bản lên cầm quyền. Ba là, Chiến lược “DBHB” lấy mặt tấn công vào các nước xã hội chủ nghĩa làm chính, đồng thời, tăng cường, bao vây, gây sức ép từ bên ngoài. Bốn là, trong chất lượng “DBHB”, mặt trận văn hoá - tư tưởng nổi lên hàng đầu. “DBHB” trước tiên diễn biến về mặt tư tưởng trên các lĩnh vực đời sống chính trị và kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, việc phòng và chống “DBHB” là một trong những vấn đề cấp bách đối với chế độ xã hội chủ nghĩa nói chung và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói rêing. Điều đó đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải có một chiến lược tập trung chỉ đạo và phối hợp thống nhất các lực lượng nhằm đánh bại âm mưu và hoạt động “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Đồng thời, việc nghiên cứu và xác lập những luận cứ khoa học làm cơ sở cho đấu tranh chống “DBHB” cũng là một yêu cầu hết sức cấp thiết. Xuất phát từ vấn đề trên, Đảng ta khẳng định rằng: “Bản chất của chiến lược “DBHB” này là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc. “DBHB” và đấu tranh chống “DBHB” thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc rất quyết liệt và gay gắt, giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa đế quốc [2 - 4]. Như vậy, mục đích của “DBHB” vẫn được thực hiện bằng việc chống phá đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, đưa các nước xã hội chủ nghĩa tham gia vào bộ máy “thế giới tự do” tvc. Qúa trình thực h
Luận văn liên quan