Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Hải Việt

Công ty cổ phần thương mại Hải Việt là nhà phân phối dầu ăn Tường An hàng đầu Hải Phòng. Vì xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, đô thị hóa nông thôn ngày một gia tăng, dầu ăn Tường An đã trở thành mặt hàng không thể thiếu trong mọi gia đình. Chính vì thế mà công ty đã không ngừng phát triển và mở rộng thị trường. Hiện công ty là nhà phân phối cho hơn 500 đại lý cả nội thành và ngoại thành Hải Phòng. Hiện nay kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vi mô và vĩ mô. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thương mại Hải Việt em đặc biệt quan tâm đến quá trình tiêu thụ hàng hóa, xác định và phân phối kết quả kinh doanh của công ty nên em chọn phần hành “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Hải Việt” cho khóa luận tốt nghiệp của mình Ngoài phần mở đầu và kết luận Bài viết gồm ba chương : * Chương 1 : Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ * Chương 2 :Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Hải Việt * Chương 3 :Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Hải Việt

pdf115 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Hải Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001-2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Hải Chúc Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÕNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HẢI VIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Hải Chúc Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÕNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Hải Chúc Mã SV: 1012401113 Lớp: QT1405K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại Hải Việt NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu). ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................ ................................................ .................................................... ............................................... ................................................. ................................................. ................................................. ................................................ ................................................ .................................................... ............................................... 2. Các tài liệu, số liệu cần thiết:........... ................................................. ................................................. ................................................. ................................................ ................................................ .................................................... ............................................... ................................................. ................................................. ................................................. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. ................................................. ................................................. ................................................. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên:............................................................................................................................................ Học hàm, học vị:............................................................................................................................. Cơ quan công tác:............................................................................................................................ Nội dung hƣớng dẫn:...................................................................................................................... ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................................................................ Học hàm, học vị:............................................................................................................................. Cơ quan công tác:............................................................................................................................ Nội dung hƣớng dẫn:...................................................................................................................... ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: .................................................... ............................................... ............................................... ................................................ .................................................... ............................................... ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... ................................................ 2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu): .................................................... ............................................... ............................................... ................................................ .................................................... ............................................... ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... ................................................ 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ): ............................................... ............................................... ................................................ Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ........................................................................................ 2 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .......................................................................................................... 2 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ....................................................... 2 1.1.2 Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ...................................................................... 3 1.1.3 Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ................................................................................. 3 1.1.3.1 Doanh thu ...................................................................................................... 3 1.1.3.2 Chi phí ........................................................................................................... 6 1.1.3.3 Xác định kết quả kinh doanh ......................................................................... 7 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .......................................................................................................................... 9 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu .............................................................................................................................. 9 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng .......................................................................................... 9 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng ......................................................................................... 9 1.2.1.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................................... 11 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................ 12 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 12 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 12 1.2.2.3 Phƣơng pháp hạch toán .............................................................................. 14 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ........................ 16 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 16 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 16 1.2.3.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................................... 18 1.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ............................................................ 20 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 20 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 20 1.2.4.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................................... 20 1.2.5 Kế toán thụ nhập khác & chi phí khác ........................................................ 21 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 21 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 22 1.2.5.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................................... 22 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh .......................................................... 24 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 24 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 24 1.2.6.3 Phƣơng pháp hạch toán ............................................................................... 24 1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ........................................................................................ 25 1.3.1 Hình thức kế toán nhật ký chung ................................................................... 26 1.3.2 Hình thức kế toán nhật ký- sổ cái ................................................................... 27 1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ................................................................. 29 1.3.4 Hình thức kế toán nhật ký- chứng từ.............................................................. 31 1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính ................................................................. 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HẢI VIỆT ............................................................................................................... 35 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HẢI VIỆT ................................................................................................................................. 35 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................................. 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ...................................................................... 38 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thƣơng mại Hải Việt ............. 39 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ........................................................... 39 2.1.3.2 Các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty ..................... 41 2.1.3.3 Tổ chức hệ thống chứng từ và TK kế toán .................................................. 41 2.1.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán ....................................................................... 41 2.1.3.5 Tổ chức hệ thống báo cáo Tài chính .............................................................. 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HẢI VIỆT ........................ 43 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng ........................................................................... 43 2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng tại công ty ................................................... 43 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 43 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng ...................................................................................... 43 2.2.1.4 Quy trình hạch toán .................................................................................... 44 2.2.1.4 Ví dụ minh hoạ: ........................................................................................... 45 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................. 52 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán ......................................................................... 52 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 52 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 52 2.2.2.3 Quy trình hạch toán ..................................................................................... 52 2.2.2.4 Ví dụ minh hoạ ........................................................................................... 53 2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ........................... 60 2.2.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ..................... 60 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 60 2.2.3.4 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 60 2.2.3.5 Quy trình hạch toán ..................................................................................... 61 2.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ............................................................... 65 2.2.4.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh .......................................................... 65 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng ........................................................................................ 65 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 65 2.2.4.4 Quy trình hạch toán ..................................................................................... 65 2.2.4.4 Ví dụ minh hoạ: ........................................................................................... 66 2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ......................................................... 71 2.2.5.1 Nội dung thu nhập khác và chi phí khác ..................................................... 71 2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ............................................................. 71 2.2.6.1 Nội dung xác định kết quả kinh doanh ....................................................... 71 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 71 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng ....................................................................................... 71 2.2.6.3 Quy trình hạch toán ..................................................................................... 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HẢI VIỆT ...... 80 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HẢI VIỆT ......................................................................... 80 3.1.1 Ƣu điểm ......................................................................................................... 80 3.1.2. Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ........................................... 82 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HẢI VIỆT ......................................................................... 83 3.2.1. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty ............... 83 3.2.2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh .............................................. 84 3.2.3. Nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ............................................ 84 3.2.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ........................................................................ 84 3.2.4.1 Hiện đại hoá công tác kế toán ..................................................................... 85 3.2.4.2 Hoàn thiện hệ thống số sách ké toán chi tiết tại Công ty ........................... 90 3.4.2.3 Hoàn thiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi. ................................. 98 3.2.4.4: Về một số giải pháp khác ......................................................................... 102 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 105 Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Vũ Hải Chúc – Lớp QT1405K 1 LỜI MỞ ĐẦU Công ty cổ phần thƣơng mại Hải Việt là nhà phân phối dầu ăn Tƣờng An hàng đầu Hải Phòng. Vì xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, đô thị hóa nông thôn ngày một gia tăng, dầu ăn Tƣờng An đã trở thành mặt hàng không thể thiếu trong mọi gia đình. Chính vì thế mà công ty đã không ngừng phát triển và mở rộng thị trƣờng. Hiện công ty là nhà phân phối cho hơn 500 đại lý cả nội thành và ngoại thành Hải Phòng. Hiện nay kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vi mô và vĩ mô. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thƣơng mại Hải Việt em đặc biệt quan tâm đến quá trình tiêu thụ hàng hóa, xác định và phân phối kết quả kinh doanh của công ty nên em chọn phần hành “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thƣơng mại Hải Việt” cho khóa luận tốt nghiệp của mình Ngoài phần mở đầu và kết luận Bài viết gồm ba chƣơng : * Chƣơng 1 : Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định k
Luận văn liên quan