Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần Sivico

Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ đặc biệt quan trọng, bằng các phương pháp khoa học kế toán đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong việc bao quát toàn bộ tình hình tài chính và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty một cách đầy đủ chính xác thông qua Báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán là một trong các Báo cáo tài chính có vai trò rất quan trọng, là báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán và việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sivico em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế toán tại công ty còn gặp một số hạn chế nên công tác kế toán chưa cung cấp được đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp dẫn đến nhà quản trị chưa đưa ra được các quyết định quản trị kịp thời, đúng đắn. Chính vì vậy, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Sivico”. Ngoài phần mở đầu và kết luận khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3 chương chính như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần Sivico.

pdf99 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần Sivico, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Hòa Hải Hà Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Hòa Hải Hà Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hòa Hải Hà Mã SV: 1213401023 Lớp: QTL602K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Sivico. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích BCĐKT trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. - Tìm hiểu thực tế công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty Cổ phần Sivico. - Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập và phân tích BCĐKT nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp công ty Cổ phần Sivico làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác lập và phân tích BCĐKT năm 2013 tại công ty Cổ phần Sivico. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty Cổ phần Sivico. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Hòa Thị Thanh Hương Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Sivico. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hòa Hải Hà ThS. Hòa Thị Thanh Hương Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............................................................................................................. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............................................................................. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): Bằng số: ................................ Bằng chữ: .. Hải Phòng, ngày... tháng ... năm ... Cán bộ hướng dẫn ThS. Hòa Thị Thanh Hương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ ........... 2 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP ...... 2 1.1.Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. ....... 2 1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. ................................................................................ 2 1.1.2 Mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính. ................................. 3 1.1.3 Đối tượng áp dụng. ........................................................................... 4 1.1.4 Yêu cầu của Báo cáo tài chính ........................................................ 4 1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính. ........................... 4 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài chính. ............................................................ 6 1.1.7 Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính ................................................. 7 1.1.8 Kỳ lập Báo cáo tài chính .................................................................. 7 1.1.9 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính ...................................................... 8 1.1.10 Nơi nhận Báo cáo tài chính ............................................................. 8 1.2.Bảng cân đối kế toán và phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). ........................................................................................................... 9 1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán. .......... 9 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán18 1.3.Phân tích Bảng cân đối kế toán ............................................................... 32 1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán. ............................ 32 1.3.2 Các phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán ............................ 32 1.3.3 Nội dung phân tích bảng cân đối kế toán .......................................... 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH ............. 38 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO .............. 38 2.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Sivico .................................................... 38 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần Sivico ... 38 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sivico ................. 40 2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sivico. ................ 40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. ...... 43 2.2 Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. ................................................................................................ 46 2.2.1 Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. ............................................................................................................ 46 2.2.2 Thực trạng tổ chức phân tích Bảng Cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. ................................................................................................... 75 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO ................................................................................................... 76 3.1 Một số định hƣớng phát triển của Công ty Cổ phần Sivico trong thời gian tới ...................................................................................................... 76 3.2 Những ƣu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại công ty Cổ phần Sivico. ............................................................................................................... 76 3.2.1 Những ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. .. 76 3.2.2 Những hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico ............ 77 3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico ..................................................... 78 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty nên định kỳ tiến hành Phân tích Bảng cân đối kế toán ..................................................................................................... 78 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Tăng cường công tác thu hồi nợ của công ty cổ phần Sivico. ............................................................................................................ 87 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 89 DANH MỤC BIỂU Biểu số 1.1: Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...................... 14 Biểu số 1.2: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản .................... 34 Biểu số 1.3: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn.............. 35 Biểu 2.1: Một số kết quả tài chính của công ty Cổ phần SIVICO trong 3 năm gần đây: ............................................................................................................... 40 Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT số 0003928 ngày 01/11/2013 ............................... 49 Biểu số 2.3: Biên bản giao nhận hàng hóa số 09/2013 ngày 01/11/2013 ........... 50 Biểu 2.4: Phiếu nhập kho số NL01-11.13 ngày 01/11/2013 ............................. 51 Biểu 2.5: Trích Sổ nhật ký chung năm 2013 ....................................................... 52 Biểu số 2.6: Trích sổ cái tài khoản 152 năm 2013 .............................................. 53 Biểu 2.7: Trích sổ cái tài khoản 133 năm 2013 ................................................. 54 Biểu 2.8: Trích sổ cái tài khoản 331 năm 2013 .................................................. 55 Biểu 2.9: Bảng tổng hợp chi tiết tiền gửi ngân hàng năm 2013 ......................... 58 Biểu 2.10: Sổ cái tài khoản 112 năm 2013 ......................................................... 59 Biểu số 2.11: Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người mua năm 2013 ....... 60 Biểu 2.12: Trích sổ cái tài khoản 131 năm 2013 ................................................ 61 Biểu số 2.13: Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người bán năm 2013. ....... 62 Biểu số 2.14: Bảng cân đối số phát sinh năm 2013 ............................................ 67 Biểu 2.15: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013 ........................................ 71 Biểu 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản ......................... 80 Biểu 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn .................. 84 Biểu 3.3: Bảng phân tích các hệ số tỷ suất sinh lời ............................................ 85 Biểu 3.4: Bảng phân tích các hệ số thanh toán ................................................... 86 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quá trình lập bảng cân đối kế toán ......................................... 19 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức quản lý của công ty Cổ phần Sivico ....................... 41 Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico ..................................... 44 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức máy ....................................... 45 tại Công ty Cổ phần Sivico ................................................................................. 45 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổng hợp các bút toán kết chuyển tại Công ty CP Sivico ........ 65 Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico Sinh viên: Hòa Hải Hà - QTL 602K 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ đặc biệt quan trọng, bằng các phương pháp khoa học kế toán đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong việc bao quát toàn bộ tình hình tài chính và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty một cách đầy đủ chính xác thông qua Báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán là một trong các Báo cáo tài chính có vai trò rất quan trọng, là báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán và việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sivico em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế toán tại công ty còn gặp một số hạn chế nên công tác kế toán chưa cung cấp được đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp dẫn đến nhà quản trị chưa đưa ra được các quyết định quản trị kịp thời, đúng đắn. Chính vì vậy, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Sivico”. Ngoài phần mở đầu và kết luận khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3 chương chính như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần Sivico. Bài khóa luận của em hoàn thành được là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo cùng các cô, các chú, các bác trong công ty, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Th.S Hòa Thị Thanh Hương. Tuy nhiên, do còn hạn chế nhất định về trình độ và thời gian nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Hòa Hải Hà Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico Sinh viên: Hòa Hải Hà - QTL 602K 2 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính (BCTC) Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp, phản ánh tổng quát và toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình và kết quản sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Theo quy định hiện hành thì hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam gồm 04 báo cáo: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Thuyết minh báo cáo tài chính. 1.1.1.2 Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. Các nhà quản trị đưa ra được các quyết định kinh doanh thì họ đều căn cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tương lai, dựa trên những thông tin có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt được. Những thông tin đáng tin cậy đã được các doanh nghiệp lập trên các BCTC. Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống BCTC thì khi phân tích tình hình tài chính kế toán sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng sẽ không có cơ sở để biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho nên họ khó có thể đưa ra các quyết định hợp tác kinh doanh và nếu có thì các quyết định sẽ có mức rủi ro cao. Xét trên tầm vĩ mô, Nhà nước sẽ không thể quản lý được hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các ngành khi không có hệ thống BCTC. Bởi vì mỗi chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm nhiều các nghiệp vô kinh tế và có rất nhiều các hóa đơn, chứng từ Việc kiểm tra khối lượng các hóa đơn, chứng từ đã rất khó khăn, tốn kém và độ chính xác không cao. Vì vậy nhà nước phải dựa vào hệ thống BCTC để quản lý và điều tiết nền kinh tế, nhất là đối với nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico Sinh viên: Hòa Hải Hà - QTL 602K 3 Do đó, hệ thống BCTC rất cần thiết đối với mọi nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế thị trường hiện nay của đất nước ta. 1.1.2 Mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính. 1.1.2.1 Mục đích của Báo cáo tài chính. - Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. - Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ họat động đã qua và những dự đoán cho tương lai. Thông tin của Báo cáo tài chính là căn cứ quan trong cho việc đề ra các quyết định quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư và doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai. 1.1.2.2 Tác dụng của Báo cáo tài chính. - Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: BCTC cung cấp những chỉ tiêu kinh tế dưới dạng tổng hợp sau một kỳ hoạt động giúp ích trong việc phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, xác định nguyên nhân tồn tại và những khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. Từ đã đề ra các giải pháp quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. - Đối với các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước: BCTC là nguồn tài liệu quan trong cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, chế độ quản lý kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. - Đối với các đối tượng sử dụng khác như:  Nhà đầu tư: BCTC thể hiện tình hình tài chính, khả năng sử dụng hiệu quả các loại nguồn vốn, khả năng sinh lời, từ đó làm cơ sở tin cậy cho quyết định đầu tư vào doanh nghiệp  Chủ nợ: BCTC cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hoặc ngừng việc cho vay đối với doanh nghiệp.  Khách hàng: BCTC cung cấp thông tin giúp khách hàng có thể phân tích được khả năng cung cấp của doanh nghiệp từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc mua bán với doanh ng
Luận văn liên quan