Khóa luận hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng

Chăm chỉ thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu - Chịu khó nghiên cứu lý luận và thực tế, mạnh dạn đề xuất các phương hướng và giải pháp để hoàn thiện đề tài nghiên cứu. - Có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi trong quá trình viết khoá luận - Tuân thủ đúng yêu cầu về tiến độ thời gian và nội dung nghiên cứu của đề tài do giáo viên hướng dẫn quy định.

pdf118 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3159 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đặng Thị Mai Anh Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÕNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đặng Thị Mai Anh Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÕNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đặng Thị Mai Anh Mã SV: 110013 Lớp: QT 1102K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Số liệu về tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng trong 3 năm gần đây - Số liệu về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Đức Kiên Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: - Định hướng cách nghiên cứu và giải quyết một đề tài tốt nghiệp. - Định hướng cách hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp - Định hướng cách mô tả và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng. - Định hướng cách đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 11 tháng 04 năm 2011 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 07 năm 2011 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Ths. Nguyễn Đức Kiên Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2011 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chăm chỉ thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu - Chịu khó nghiên cứu lý luận và thực tế, mạnh dạn đề xuất các phương hướng và giải pháp để hoàn thiện đề tài nghiên cứu. - Có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi trong quá trình viết khoá luận - Tuân thủ đúng yêu cầu về tiến độ thời gian và nội dung nghiên cứu của đề tài do giáo viên hướng dẫn quy định. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): - Về mặt lý luận: Tác giả đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về đối tượng nghiên cứu. - Về mặt thực tế: Tác giả đã mô tả và phân tích được thực trạng của đối tượng nghiên cứu theo hiện trạng của chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam - Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiễn sản xuất - kinh doanh, có giá trị về mặt lý luận và có tính khả thi trong việc kiện toàn công tác kế toán của đơn vị thực tập. - Những số liệu minh hoạ trong khoá luận đã có tính lôgích trong dòng chạy của số liệu kế toán và có độ tin cậy. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn: Điểm bằng số: 9,9 Điểm bằng chữ: Chín phẩy chín. Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2011 Cán bộ hƣớng dẫn Ths. Nguyễn Đức Kiên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................ 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................ 2 5. Kết cấu của khoá luận. .................................................................................... 2 CHƢƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT .... 4 VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ...................................... 4 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .......................................................................... 4 1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. .................................. 4 1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm. ...................................... 5 1.2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm ............................................................. 5 1.2.2. Chức năng của giá thành sản phẩm ......................................................... 5 1.3. Phân loại chi phí sản xuất. ........................................................................... 6 1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế..................................... 6 1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí (mục đích, công dụng của chi phí) .................................................................................................. 7 1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa CPSX với đối tượng kế toán tập hợp CPSX .......................................................................................... 7 1.3.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa giữa CPSX với khối lượng hoạt động ................................................................................................... 8 1.4. Phân loại giá thành sản phẩm. .................................................................... 8 1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành ................. 9 1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí ............. 10 1.5. Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành. ............................................................................... 10 1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất ..................................................... 10 1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ........................................................ 11 1.5.3. Kỳ tính giá thành ...................................................................................... 11 1.6. Phƣơng pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất. ............................ 12 1.6.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ................................................... 12 1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất ....................................................... 13 1.7. Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm. ................................................... 13 1.7.1 Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) .................................... 14 1.7.2. Phương pháp hệ số. .................................................................................. 14 1.7.3. Phương pháp tỉ lệ ..................................................................................... 15 1.7.4. Phương pháp tổng cộng chi phí .............................................................. 16 1.7.5. Phương pháp đơn đặt hàng ..................................................................... 17 1.7.6. Phương pháp phân bước ......................................................................... 17 1.7.7. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ ........................................... 20 1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang. ..................................................................... 20 1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ...... 21 1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương .... 21 1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính. ......... 22 1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức ............... 23 1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm. ................. 23 1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) ........................................................................................ 23 1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. ................................................................................................................ 31 1.10. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình thức kế toán. .............................................................................................. 33 1.10.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................................... 33 1.10.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái ............................................................................. 34 1.10.3. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ. ....................................................................... 34 1.10.4. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. ........................................................................... 36 1.10.5. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán trên máy vi tính. ............................................................................ 36 CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HẢI PHÕNG. ...................................... 38 2.1. Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tƣ Hải Phòng. ..................................................................................................... 38 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. ........................................................................... 38 2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. .................................. 40 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. ........................................................................... 42 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. ........................ 45 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng .............................................................................. 45 2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. .............................................................................................. 47 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tƣ Hải Phòng. ............... 49 2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại Công ty ................................................................................................................ 49 2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất ...................................................................... 50 2.2.1.2. Phân loại giá thành sản phẩm ............................................................... 50 2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. ................................................................................................................... 50 2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất .................................................... 50 2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ....................................................... 51 2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm ................ 51 2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. ......... 51 2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. ............................................................... 52 2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. ............................................................................. 61 2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng. ............................................................................. 71 2.2.4.4. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất tại công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng. .............................................................................. 82 2.2.4.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm. .................................................................................................. 82 CHƢƠNG 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ ............... 89 HẢI PHÕNG. ..................................................................................................... 89 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tƣ Hải Phòng. .................................................................................... 89 3.1.1. Ưu điểm ..................................................................................................... 89 3.1.2. Hạn chế ..................................................................................................... 91 3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ........................................................................................... 92 3.3. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tƣ Hải Phòng. .......................................................................................................... 93 3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tƣ Hải Phòng. ................................................................................................................. 94 3.4.1. Kiến nghị 1: Về việc hiện đại hoá công tác kế toán và đội ngũ kế toán. ............................................................................................................................. 94 3.4.2. Kiến nghị 2: Về vấn đề tiền lương. .......................................................... 95 3.4.3. Kiến nghị 3: Về việc hạch toán chi phí sản xuất chung. ....................... 95 3.4.4. Kiến nghị 4: Về các khoản thiệt hại trong sản xuất. .............................. 96 3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tƣ Hải Phòng. ........................................................................................... 100 3.5.1. Về phía Nhà nước .................................................................................. 100 3.5.2. Về phía Doanh nghiệp ........................................................................... 100 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 101 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khoá luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến: Các thầy giáo, cô giáo dạy trong trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình truyền đạt kiến thức nền tảng cơ sở, kiến thức chuyên sâu về Kế toán - Kiểm toán và cả kinh nghiệm sống quý báu, thực sự hữu ích cho bản thân em trong thời gian thực tập và cả sau này. Thầy giáo – Ths. Nguyễn Đức Kiên đã hết lòng hỗ trợ và giúp đỡ em từ khâu chọn đề tài, cách thức tiếp cận thực tiễn tại đơn vị thực tập cho đến khi hoàn thành khoá luận. Các cô, bác làm việc tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng đã tạo cho em cơ hội được thực tập tại phòng Tài chính - Kế toán của công ty. Các cô, bác của các bộ phận đặc biệt là bác Lương Văn Sậy - Kế toán trưởng của công ty đã nhiệt tình hướng dẫn và cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, giúp em hoàn thiện khoá luận này đúng thời hạn và nội dung quy định. Cuối cùng, em chúc các thầy cô cùng các cô, bác làm việc tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng dồi dào sức khoẻ, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành bán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phải qua n bước ............................... 19 Sơ đồ 1.2: Trình tự tính giá thành theo phương pháp phân bước không tính giá thành bán thành phẩm .................................................................................................................. 20 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tổng hợp CPNVLTT ............................................................. 25 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tổng hợp CPNCTT ................................................................ 27 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ tổng hợp hạch toán CPSXC ................................................................... 29 Sơ đồ 1.6: Kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương phá kê khai thường xuyên ...................................................... 31 Sơ đồ 1.7: Kế toán chi phí sản xuất- giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ ............................................................. 32 Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký chung ....................................................................................................... 33 Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái .............
Luận văn liên quan