Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và vận tải Hưng Phát

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển hay không phụ vào uy tín, thƣơng hiệu của doanh nghiệp trên thị trƣờng điều đó đồng nghĩa với việc sản phẩm của doanh nghiệp có sức cạnh tranh hay không. Để có sức cạnh tranh thì nhất thiết sản phẩm đó phải có chất lƣợng cao và giá thành thấp. Hạ giá thành có nghĩa là hạ chi phí sản xuất bởi vì chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm. Để đạt đƣợc hiệu quả cao trong kinh doanh thì nhân tố quan trọng nhất là hạ giá thành sản phẩm nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng cho sản phẩm. Để làm đƣợc điều đó doanh nghiệp cần có những biện pháp hợp lý để tổ chức và quản lý tốt công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Trong đó việc tổ chức kế toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp lý, chính xác và đúng với các chế độ kế toán là một vấn đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp hiện nay, công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng còn bộc lộ nhiều tồn tại chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý và quá trình hội nhập quốc tế. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng đang trở thành một nhu cầu cấp thiết. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng này, sau thời gian học tập tại trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng và thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát, với sự hƣớng dẫn nhiệt tình của ThS. Nguyễn Đức Kiên cùng các cán bộ, nhân viên phòng kế toán tài chính của công ty em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và chọn đề tài tốt nghiệp: " Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát".

pdf104 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thuơng mại và vận tải Hưng Phát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên :Trần Thị Nga Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HƢNG PHÁT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên :Trần Thị Nga Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên:Trần Thị Nga Mã SV: 1012401402 Lớp: QT1406K Ngành:Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ................................................................................................. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Nghiên cứu lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Số liệu về tình hình kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát trong 3 năm gần đây Số liệu về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời huớng dẫn thứ nhất: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 31 tháng 03 năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 06 tháng 7 năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: .. .. .. .. .. .. .. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu): .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): .. .. .. Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ........................................................................................................................ 3 1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất ............................................. 3 1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm ................................................. 3 1.2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm. ................................................................... 3 1.2.2. Chức năng của giá thành sản phẩm. ................................................................ 4 1.3: Phân loại chi phí sản xuất .................................................................................. 4 1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của sản phẩm(theo yếu tố chi phí). ........................................................................................................... 5 1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của sản phẩm (theo khoản mục chi phí). ................................................................................................... 5 1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. .................................................................... 6 1.3.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất, chế tạo sản phẩm thực hiện lao vụ dịch vụ. ....... 6 1.4. Phân loại giá thành sản phẩm: ............................................................................ 6 1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm và nguồn số liệu tính giá thành. ................................................................................................................................... 7 1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo nội dung, phạm vi các chi phí cấu thành. 7 1.5. Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành. ............................................................................................................ 8 1.5.1. Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất. ............................................................. 8 1.5.2. Đối tƣợng tính giá thành sản phẩm. ................................................................ 8 1.5.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm. ............................................................................ 9 1.6. Phƣơng pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất. ......................................... 9 1.6.1. Phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất. ........................................................... 9 1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. ................................................................ 9 1.7. Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm. ............................................................ 10 1.7.1. Phƣơng pháp giản đơn (Phƣơng pháp trực tiếp) ........................................... 10 1.7.2. Phƣơng pháp loại trừ (giá trị sản phẩm phụ). ............................................... 10 1.7.3. Phƣơng pháp hệ số. ....................................................................................... 11 1.7.4. Phƣơng pháp tỷ lệ. ......................................................................................... 11 1.7.5. Phƣơng pháp đơn đặt hàng. ........................................................................... 12 1.7.6. Phƣơng pháp phân bƣớc. ............................................................................... 12 1.7.6.1. Phƣơng pháp phân bƣớc không tính giá thành của bán thành phẩm. ........ 13 1.7.6.2. Phƣơng pháp phân bƣớc có tính giá thành của bán thành phẩm. .............. 13 1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang. ............................................................................ 13 1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính) : ..................................................................... 14 1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ƣớc lƣợng sản phẩm tƣơng đƣơng. ................................................................................................................................. 14 1.8.3. Đánh giá sản phẩm cuối kỳ theo chi phí sản xuất hoặc giá thành định mức. 15 1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm ............................. 16 1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. .......................................................................................................... 16 1.9.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. .............................................. 16 1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. ...................................................... 17 1.9.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. ............................................................. 18 1.9.1.4. Hạch toán chi phí phải trả, chi phí trích trƣớc 335 đối với doanh nghiệp vận tải. ..................................................................................................................... 20 1.9.1.5. Tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hoàn thành. ................... 21 1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. ............................................................................................................................ 22 1.10. Kế toán thiệt hại trong sản xuất...................................................................... 24 1.10.1. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng. ....................................................... 24 1.10.2. Kế toán thiết hại ngừng sản xuất. ................................................................ 26 1.11. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình thức kế toán. ......................................................................................................................... 27 1.11.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức nhật ký chung. ................................................................................................................. 27 1.11.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức nhật ký- sổ cái. ................................................................................................................ 28 1.11.3. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức chứng từ ghi sổ. ....................................................................................................... 29 1.11.4. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức nhật ký chúng từ. ............................................................................................................. 30 1.11.5. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán trên máy vi tính. ............................................................................................... 31 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HƢNG PHÁT ......................................... 32 2.1. Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát.................................... 32 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát. ............................................................................................................... 32 2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát. .............................................................. 34 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH thƣơng mại và Vận tải Hƣng Phát. ............................................................................................................... 36 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát. .............................................................. 37 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát. ............................................................................................................... 37 2.1.4.2. Đặc điểm về chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát. ................................................................................................... 38 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát................................................... 41 2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất. ............................................... 41 2.2.2. Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá thành sản phẩm41 2.2.3. Kỳ tính giá thành và phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm ......................... 42 2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát................................................... 42 2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát. .............................................................................................. 42 2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát. ................................................................................................... 51 2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ................................................................................................................ 61 2.2.4.4. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. ............................................................. 70 2.2.4.5.Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm. ................................................................................................................. 70 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁNH MHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HƢNG PHÁT......................................................................................................... 77 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ................................................................................................................................. 77 3.1.1. Ƣu điểm ......................................................................................................... 77 3.1.2. Hạn chế .......................................................................................................... 78 3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .................................................................................................................. 79 3.3. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát.................................... 79 3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ............................. 80 3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát .. 87 3.5.1.Về phía nhà nƣớc ........................................................................................... 87 3.5.2. Về phía doanh nghiệp .................................................................................... 88 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................. 91 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .................... 17 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp ......................................... 18 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung ................................................ 20 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí phải trả ............................................................ 21 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên ........................................................................................................... 22 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ .. 24 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ hạch toán sản phẩm hỏng sữa chữa đƣợc ..................................... 25 Sơ đồ 1.8 Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất trong kế hoạch ................................ 26 Sơ đồ 1.9 Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất ngoài kế hoạch ............................... 26 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chung ......................................................................................................... 27 Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký – Sổ cái. ..................................................................................................... 28 Sơ đồ 1.12:Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Chứng từ ghi sổ ....................................................................................................... 29 Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký – chứng từ. ................................................................................................. 30 Sơ đồ 1.14:Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán trên máy vi tính. .......................................................................................... 31 Sơ đồ 2.1 Quy trình công nghệ vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ............................................................................................... 35 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ................................................................................................................ 36 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ................................................................................................................ 37 Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung tại công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phát ............................................................................ 39 Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán kế toán tập hợp chi phí dịch vụ, tính giá thành dịch vụ tại công ty TNHH thƣơng mại và vân tải Hƣng Phát ........................................ 40 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ hạch toán chi phí phải trả ............................................................ 85 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: .................................................................................................................. 34 Biểu 2.2 ................................................................................................................... 44 Biểu 2.3 ................................................................................................................... 45 Biểu 2.4 ........
Luận văn liên quan