Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương giang resort & Spa

Du lịch đang là thế mạnh của Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp luôn có các chính sách để cải thiện tình hình kinh doanh của mình. Việc quản lý các doanh nghiệp du lịch là rất cần thiết. Chỉ tiêu doanh thu cung cấp cho các nhà quản trị bên trong và bên ngoài doanh nghiệp những căn cứ đánh giá một cách khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, cũng như tình hình tiêu thụ của các chủng loại mặt hàng. Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán xác định KQKD một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, đánh giá theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận. Nhận thấy được vai trò quan trọng của doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, tôi đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài này tập trung tìm hiểu các chứng từ và cách hạch toán, các sổ sách liên quan đến doanh thu và các chi phí để từ đó xác định kết quả kinh doanh của khách sạn Hương Giang Resort & Spa trong một kỳ kế toán nhất định. Thông qua đó, người viết sử dụng lượng kiến thức hạn chế của mình để đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang. Kết cấu của khóa luận bao gồm: - Phần I: Đặt vấn đề - Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu (gồm có 3 chương) + Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh thu và xác định KQKD trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ + Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa + Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chung về tình hình công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa - Phần III: Kết luận và kiến nghị.

pdf109 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương giang resort & Spa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG RESORT & SPA Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Lê Na Giáo viên hướng dẫn Lớp: K41 Kế toán doanh nghiệp GVC. NGƯT. Phan Đình Ngân Niên khóa: 2007 – 2011 Huế, tháng 5 năm 2011 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ Để hoàn thành khóa luận này, tôi xin cám ơn Quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của GVC. NGƯT. Phan Đình Ngân. Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, phòng Kế toán khách sạn Hương Giang Resort & Spa trong thời gian tôi thực tập đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành khóa luận này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức nên khóa luận không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết, kính mong Quý thầy cô và các bạn sinh viên góp ý, bổ sung để khóa luận có thể hoàn thiện hơn. Sinh viên thực hiện Bùi Thị Lê NaTR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1 2. Mục đích ......................................................................................................................2 3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2 5. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................3 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................4 CHƯƠNG 1 .....................................................................................................................4 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH .........................................4 DỊCH VỤ.........................................................................................................................4 1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ...............................................4 1.2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ......................................................................................................4 1.2.1. Doanh thu và ý nghĩa của doanh thu .....................................................................4 1.2.1.1. Khái niệm doanh thu.......................................................................................4 1.2.1.2. Xác định doanh thu .........................................................................................5 1.2.1.3. Các điều kiện ghi nhận doanh thu ..................................................................6 1.2.1.4. Nguyên tắc hạch toán doanh thu ....................................................................6 1.2.1.5. Ý nghĩa và nhiệm vụ của doanh thu ................................................................7 1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .................................................7 1.2.2.1. Chứng từ sử dụng............................................................................................7 1.2.2.2. Tài khoản kế toán............................................................................................7 1.2.2.3. Sơ đồ hạch toán ..............................................................................................7 1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................................10 1.2.3.1. Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán .................10 1.2.3.2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp................................................................................................11 1.3. Kế toán chi phí sản xuất .........................................................................................12 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 1.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ............................................................12 1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.....................................................................12 1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung............................................................................13 1.3.4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ..................................................................14 1.4. Kế toán giá vốn hàng bán và chi phí quản lý kinh doanh ......................................15 1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................................15 1.4.1.1. Chứng từ sử dụng..........................................................................................15 1.4.1.2. Tài khoản kế toán..........................................................................................15 1.4.1.3. Các phương pháp tính giá xuất kho..............................................................16 1.4.1.4. Sơ đồ hạch toán ............................................................................................17 1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .....................................................................19 1.4.2.1. Chi phí bán hàng...........................................................................................20 1.4.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp.......................................................................22 1.5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính ....................................................24 1.5.1. Kế toán doanh thu tài chính.................................................................................24 1.5.2. Kế toán chi phí tài chính......................................................................................25 1.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác...................................................................27 1.6.1. Kế toán thu nhập khác .........................................................................................27 1.6.2. Kế toán chi phí khác ............................................................................................29 1.7. Kế toán chi phí thuế TNDN....................................................................................30 1.7.1. Tài khoản kế toán ................................................................................................30 1.7.2. Sơ đồ hạch toán ...................................................................................................31 1.8. Kế toán xác định KQKD ........................................................................................32 1.8.1. Khái niệm kết quả kinh doanh.............................................................................32 1.8.2. Ý nghĩa của việc xác định KQKD .......................................................................33 1.8.3. Tài khoản kế toán ................................................................................................33 1.8.4. Sơ đồ hạch toán ...................................................................................................34 1.9. Nhận xét, so sánh với các khóa luận cùng đề tài đã thực hiện ...............................34 CHƯƠNG 2 ...................................................................................................................36 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG RESORT & SPA ..............................36 2.1. Giới thiệu chung về khách sạn Hương Giang ........................................................36 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Hương Giang Resort & Spa..36 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ .......................................................................................37 2.1.3. Cơ cấu tổ chức .....................................................................................................38 2.2. Khái quát về tình hình sử dụng nguồn lực và KQKD của khách sạn.....................41 2.2.1. Cơ cấu lao động ...................................................................................................41 2.2.2. Kết quả kinh doanh..............................................................................................44 2.2.3. Một số thuận lợi và khó khăn ..............................................................................46 2.3. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại khách sạn .............................................48 2.3.1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng ...............................................................48 2.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................................48 2.3.3. Hình thức kế toán áp dụng...................................................................................50 2.3.4. Hệ thống tài khoản kinh doanh............................................................................51 2.4. Công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa .............................................................................................................................51 2.4.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ............................................................51 2.4.2. Giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................70 2.4.3. Chi phí và thu nhập hoạt động tài chính..............................................................75 2.4.5. Lợi nhuận kế toán trước thuế...............................................................................80 CHƯƠNG 3 ...................................................................................................................82 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHUNG VỀ ...............................82 TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH.......................82 KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG..............................82 RESORT & SPA ...........................................................................................................82 3.1. Đánh giá..................................................................................................................82 3.2. Giải pháp góp phần hoàn thiện công tác doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa ....................................................................................85 3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu.....................................................................................85 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ 3.2.2. Giải pháp tiết kiệm chi phí ..................................................................................86 3.2.3. Nguồn nhân lực ...................................................................................................86 3.2.4. Trang bị vật chất, kỹ thuật kế toán ......................................................................86 3.2.5. Chiết khấu thanh toán ..........................................................................................86 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................87 1. Kết luận......................................................................................................................87 2. Kiến nghị ...................................................................................................................87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................89 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  KQKD Kết quả kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp LN Lợi nhuận CCDV Cung cấp dịch vụ DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XK Xuất khẩu NSNN Ngân sách Nhà nước NVL Nguyên vật liệu CCDC Công cụ dụng cụ TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động KKTX Kê khai thường xuyên KKĐK Kiểm kê định kỳ ĐGBQ Đơn giá bình quân QLDN Quản lý doanh nghiệp DN Doanh nghiệp CPDL Cổ phần du lịch VHTT & DL Văn hóa Thể thao và Du lịch HĐ Hóa đơn CK Chuyển khoản TM Tiền mặt NHCĐ Nhà hàng Cung Đình TK đ/ư Tài khoản đối ứng CPHĐTC Chi phí hoạt động tài chính NH Ngân hàng CN Chi nhánh HĐQT Hội đồng quản trị BP Bộ phận TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ DANH MỤC SƠ ĐỒ  Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hạch toán doanh thu nội bộ Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán thuế TTĐB, thuế XK và thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán chi phí NVL trực tiếp Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán chi phí QLDN Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán doanh thu tài chính Sơ đồ 1.14. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính Sơ đồ 1.15. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác Sơ đồ 1.16. Sơ đồ hạch toán chi phí khác Sơ đồ 1.17. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành Sơ đồ 1.18. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN hoãn lại Sơ đồ 1.19. Sơ đồ hạch toán xác định KQKD Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức khách sạn Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quá trình ghi nhận hóa đơn dịch vụ đối với khách lẻ Sơ đồ 2.5. Sơ đồ quá trình ghi nhận hóa đơn dịch vụ đối với khách tour Sơ đồ 2.6. Sơ đồ quá trình luân chuyển chứng từ trong chu trình hạch toán doanh thu TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ Sơ đồ 2.7. Sơ đồ quá trình luân chuyển chứng từ trong chu trình hạch toán giá vốn hàng bán Sơ đồ 2.8. Sơ đồ quá trình luân chuyển chứng từ trong chu trình hạch toán chi phí phục vụ kinh doanh, chi phí QLDN Sơ đồ 2.9. Sơ đồ quá trình luân chuyển chứng từ trong chu trình hạch toán chi phí tài chính và thu nhập hoạt động tài chính Sơ đồ 2.10. Sơ đồ quá trình luân chuyển chứng từ trong chu trình hạch toán chi phí khách và thu nhập khác Sơ đồ 2.11. Sơ đồ xác định lợi nhuận kế toán trước thuế của khách sạn Hương Giang Resort & Spa trong tháng 12 năm 2010 DANH MỤC BIỂU BẢNG  Bảng 2.1. Tình hình cơ cấu lao động của khách sạn Hương Giang Resort & Spa trong 3 năm 2008 – 2010 Bảng 2.2. Tình hình kinh doanh của khách sạn Hương Giang Resort & Spa TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ TÓM TẮT ĐỀ TÀI Du lịch đang là thế mạnh của Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp luôn có các chính sách để cải thiện tình hình kinh doanh của mình. Việc quản lý các doanh nghiệp du lịch là rất cần thiết. Chỉ tiêu doanh thu cung cấp cho các nhà quản trị bên trong và bên ngoài doanh nghiệp những căn cứ đánh giá một cách khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, cũng như tình hình tiêu thụ của các chủng loại mặt hàng. Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán xác định KQKD một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, đánh giá theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận. Nhận thấy được vai trò quan trọng của doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, tôi đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài này tập trung tìm hiểu các chứng từ và cách hạch toán, các sổ sách liên quan đến doanh thu và các chi phí để từ đó xác định kết quả kinh doanh của khách sạn Hương Giang Resort & Spa trong một kỳ kế toán nhất định. Thông qua đó, người viết sử dụng lượng kiến thức hạn chế của mình để đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang. Kết cấu của khóa luận bao gồm: - Phần I: Đặt vấn đề - Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu (gồm có 3 chương) + Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh thu và xác định KQKD trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ + Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa + Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chung về tình hình công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa - Phần III: Kết luận và kiến nghị. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC. NGƯT. Phan Đình Ngân SVTH: Bùi Thị Lê Na – K41 KTDN 1 PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao. Khi con người ngày càng có điều kiện sống tốt hơn, thời gian rỗi nhiều hơn thì nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn trở thành một trong những nhu cầu không thể thiếu. Du lịch là cầu nối, là động lực thúc đẩy sự tìm tòi hiểu biết văn hóa, lịch sử, chính trị của mỗi quốc gia dân tộc. Đây là một ngành kinh tế đặc biệt. Sản phẩm của nó là những dịch vụ phục vụ lợi ích của con người, là những giá trị tinh thần mà con người có được sau khi hưởng thụ các dịch vụ. Những lợi ích mà ngành du lịch mang lại là không thể phủ nhận. Nhận thức được điều đó, thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam đã tăng cường đầu tư vào phát triển du lịch, hướng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Việt Nam ngày càng được bạn bè thế giới biết đến như một điểm đến an toàn, thân thiện, trong lành cũng như sự độc đáo về văn hóa, lịch sử, ẩm thực của mỗi vùng miền. Hòa mình với sự phát triển chung của đất nước, Thừa Thiên Huế trong những năm qua cũng có bước chuyển mình đáng kể ở ngành du lịch. Huế là nơi có hai di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới: quần thể di tích cố đô Huế được công nhận năm 1993 và nhã nhạc cung đình Huế được công nhận năm 2003. Sự kiện Festival Huế 2000 đánh dấu một bước ngoặt lớn cho ngành du lịch. Kể từ đây, cứ 2 năm một lần, Huế lại nhộn nhịp đón du khách trong và ngoài nước đến tham dự festival. Chính những điều này đã góp phần làm cho du lịch Huế phát triển trong những năm gần đây. Du lịch phát triển, cơ sở hạ tầng cũng đang được cải thiện, xây mới. Các khách sạn mới được xây dựng, hiện đại, tiện nghi và tạo cảm giác thoải mái. Bên cạnh dịch vụ lưu trú còn có dịch vụ ẩm thực và các dịch vụ tổng hợp đa dạng, tạo sự cạnh tranh giữa các khách sạn. Để có thể đứng vững trên thị trường với nhiều sự cạnh tranh gay gắt thì vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm tìm hiểu hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ - H UẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: GVC. NGƯT. Phan Đình Ngân SVTH: Bùi Thị Lê Na – K41 KTDN 2 không, doanh thu có đủ trang trải các khoản chi phí không, làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận?... Để đạt được hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, lập ra chiến lược kinh doanh hợp lý còn phải tổ chức, kiểm tra các khoản doanh thu, chi phí để tìm biện pháp cải thiện doanh thu, kiểm soát chi ph
Luận văn liên quan