Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thiết bị vật tư du lịch

Trong nền kinh tếthịtrường, hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu quantrọnghàngđầucủacácdoanhnghiệpđểtổntạivàpháttriển.Đốivới doanhnghiệpthươngmạithìhiệuquảkinhdoanhcàngcóý nghĩa tolớn hơn.Nó quyếtđịnhtốcđộpháttriểnsảnxuấtkinhdoanh,quymômởrộng sảnxuấtvàmừcđộhộinhậpkinh tếquốc tế.Nhậnthừcrõđượcvaitròcủa hiệuquảkinhdoanhđốivớicácdoanhnghiệptrong nền kinh tếthịtrường nóichungvàdốivớiCôngty ThiếtbịVậttưDulịchnóiriêng,người viết đãchọnđề tài"Mộisốgiảiphápnăng caohiệuquảkinhdoanhcủaCông ty ThiếtbịVậttưDulịch". Tínhcấp thiếtcửakhóaluântốtnghiệp Hiệuquảkinhdoanhlàvấnđềsốngcònđốivớicácdoanhnghiệp tronggiaiđoạnhộinhậpkinh tếquốc tế. Trongđiềukiệnchuyểnđổicơ chế hoạtdộngcủacácdoanhnghiệptừhànhchínhbaocấpsangtựhạchtoánlỗ lãitheokinh tếthịtrườngthìcácgiảiphápnhằmnângcaohiệuquảkinh doanhcómộtý nghĩa hếtsừcquantrọng.Trongđiềukiện nền kinh tếmở, hiệuquảkinhdoanhcàngcóvaitròquantrọnghơnđốivớisựpháttriển của nền kinh tếquốcdân,đặcbiệtlàđốivớitừngdoanhnghiệpcụthể. XuấtpháttừthựctrạnghoạtđộngkinhdoanhcủaCôngty Thiếtbị VậttưDulịch,trongthờigianquaCôngtyđãđạtđượcnhữngthànhtựu đángkể,songchưavữngchắcvàhiệuquảkinhdoanhchưacao. Trongbốicảnhđó,việcnghiêncừumộtcáchcóhệthốnghiệuquả kinhdoanhvàđề ranhữnggiảiphápnhằmnângcaohiệuquảkinhdoanh củaCôngty ThiếtbịVậttưDulịchlàcân thiết, có ý nghĩacảlýluậnvà thựctiễn.

pdf100 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thiết bị vật tư du lịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TÊ NGOẠI THƯƠNG * POREIGN TRÍ1DE UNIVERSITY KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP itíái MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Hiệu QUẢ KINH DOANH cùn CÔNG TV THIẾT BÌ VÁT Tư DU LÍCH • • • Sinh viên thực hiện Lớp Giáo viên hướng dẫn TRÂN THỊ PHƯỢNG NGA - D - KHOA 40 - HÀ NỘI ThS. TRẦN THỊ KIM ANH Ì X H u V; H À N Ô I - 2005 £Ờ&@cẨM am 3Ckaá luận tối nạíùỈỊi này đã iTiửỉc hoàn thành qua quá trình họe táp. oà nghiên eứu tụi khoa Xinh tê QlựxMỊÌ ^Ihiếđtựị - ^ĩeưtítUỊ Dại họe Qlạtiai íjhutftiụ ~36à Hội oà <J)hàtụf. Xinh doanh xuôi nhập khẩu - đau tư - tụ Qỉùẽí tự (Vật tư Du lích. Am xin ạửi lẫi l á IU ơn thân thành oà SÁU lÁc tối cả ạiát% - &hạti sĩ Qrần Qíụ Jơm c /hiỉi, HỊịitòi đã trực ti ép (luông dẫn em hoàn thành Ui ít) ú ỉu án tết lít//lít'/) ít à ụ rùm/ vải' thtliỊ rô trtiíHỊ ui (liu. £,m xin chân thành câm tín ui giúp, đã rủa eáe cán />Ạ <J)hànụ Xinh doanh xuất nhập khâu - đẩu lư, cùng. toàn thi cóc cán lữ) ũô*tạ tụ. ĩĩtùêl tụ (Dật tư Du lịch đã tận tình hưềnạ. dẫn, giúp đẵ em thu lUập. tài Liêu, thtte hiên và hoàn thành Ulióa luật! tất nụlùỀỊt. @uểĩ eùiUẬ. em xin ItÁụ- tó- lòi tụ biết Ưu đĩ ti gia đình VÁ ntjxt'ò'ỉ thăn đã ĩĩí>4i(Ị khích tê. etn tro ti tị Quá trình nghiên cứu hoàn thành khoa luận. này. . Hà Nội - Năm 2005 Sinh viên Trần Thị Phượng Một số giải pháp năng cao hiệu quả kinh doanh của Công tỵ Thiết bị Vật tư Du lịch MỤC LỤC LỜI MỞ DÂU 1 CHƯƠNG 1: NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG VÊ HIỆU QUẢ KINH DOANH 4 ì. KHÁI QUÁT VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 4 Ì. Khái niệm hiệu quả kinh doanh 4 2. Hiệu quả kinh doanh chung và hiệu quả kinh doanh cận biên 5 3. Ý nghĩa của việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh 7 4. Phân loại hiệu quả kinh doanh 9 4.1. Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế xã hội của nền kinh tế quốc dân 9 4.2. Hiệu quả của chi phí tổng hợp và bộ phận 10 4.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh 11 li. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 12 1. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp 13 Suất sinh lời của tài sản - RŨA (Return ôn asset) 13 1.2. Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu - ROE (return ôn equity) 14 2. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bộ phận 18 2.1. Hiệu quả sử dụng lao động 18 2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 19 2.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 20 2.2.2.Hiệu quả sử dụng vốn cố định 22 3. M ố i quan hệ giữa chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp và hiệu quả kinh tế bộ phận 23 HI. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 25 Ì. Môi trường phấp lý và các chính sách của nhà nưực 25 2. Tổ chức quản lý và kinh doanh 27 3. Nguồn nhân lực 28 4. Vốn kinh doanh 29 5. Chất lượng của nguyên vật liệu và chất lượng của hàng hoa, dịch vụ 30 6. Thị trường và môi trường cạnh tranh 30 Sinh viên: Tr n Thị Phượng Lớp: Nga-K40D-KTNT Mật số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tu Du lịch CHUÔNG li. THỤC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯDU LỊCH (GIAI ĐOẠN 2002 - 2004) 32 ì. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT T Ư D U LỊCH 32 Ì. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 32 2.Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch 36 3. Tổ chức bộ máy và lao động trong Công ty 38 li. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT T Ư D U LỊCH (GIAI ĐOẠN 2002 - 2004) 40 1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch giai đoạn 2002- 2004 40 2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Cóng ty Thiết bị Vật tư Du lịch giai đoạn 2002 - 2004 46 2. Ì. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp 46 2.1.1. Suất sinh lời của tài sản - RŨA 47 2.1.2. Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu - ROE 49 2.2. Hiệu quả kinh doanh bộ phận 51 2.2.1. Hiệu quả sử dụng lao động 51 2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 53 HI. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT T Ư D U LỊCH GIAI ĐOẠN 2002 - 2004 59 Ì. Những mặt đạt được 59 2. Những mặt t n tại 61 CHUÔNG HI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THẾT BỊ VẬT TƯDU LỊCH 67 ì. PHUDNG ÁN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010 67 1. Các nguyên tắc xây dựng phương án kinh doanh 67 2. Mục tiêu của phương án 68 3. Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch 68 3.1. Giải quyết vấn đê công nợ. 68 3.2. Phương án kinh doanh 68 li. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT T Ư D U LỊCH 71 Ì. Cấc giải phấp vĩ m ô 72 Sinh viên: Trần Thị Phượng Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp năng cao hiệu quả kinh doanh của Cõng ty Thiết bị Vật tư Du lịch 2. Các giải pháp vi m ô 74 2.1. Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp 74 2.2. Tăng doanh thu thuần 76 2.3. Tiết kiệm tối đa chi phí 79 2.4.Giải pháp về vốn 80 2.5. Đổi mới kỹ thuật - công nghệ 84 2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của người lãnh đạo, phát triển trình độ đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập thê, cá nhân người lao động 85 2.7.Hoàn thiện bộ máy tổ chửc quản lý , dẩy mạnh công tác quản lý.. 87 2.8. Tiếp tục sửa đối cơ chế khoán trong kinh doanh 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Sinh viên: Trần Thị Phượng Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp năng cao hiệu quả kinh doanh cửa Công tỵ Thiết bị Vật tu Du lịch LỜI Mỏ i>Xu Trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp để tổn tại và phát triển. Đ ố i với doanh nghiệp thương mại thì hiệu quả kinh doanh càng có ý nghĩa to lớn hơn. Nó quyết định tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh, quy m ô mở rộng sản xuất và mừc độ hội nhập kinh tế quốc tế. Nhận thừc rõ được vai trò của hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói chung và dối với Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch nói riêng, người viết đã chọn đề tài "Mội số giải pháp năng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch". Tính cấp thiết cửa khóa luân tốt nghiệp Hiệu quả kinh doanh là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện chuyển đổi cơ chế hoạt dộng của các doanh nghiệp từ hành chính bao cấp sang tự hạch toán lỗ lãi theo kinh tế thị trường thì các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh có một ý nghĩa hết sừc quan trọng. Trong điều kiện nền kinh tế mở, hiệu quả kinh doanh càng có vai trò quan trọng hơn đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là đối với từng doanh nghiệp cụ thể. Xuất phát từ thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch, trong thời gian qua Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể, song chưa vững chắc và hiệu quả kinh doanh chưa cao. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cừu một cách có hệ thống hiệu quả kinh doanh và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch là cân thiết, có ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn. Múc tiêu của khóa luân tốt nehiêp Qua tính toán, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch, người viết muốn đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, của Công ty Sinh viên: Trần Thị Phượng Ì Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tu Du lịch Thiết bị Vật tư Du lịch nói riêng trên cơ sở làm rõ lý luận về hiệu quả kinh doanh cũng như bản chất và hình thức biểu hiện, phương pháp xác định các chỉ tiêu biểu hiên hiệu quả kinh doanh. Đôi tương và phàm vi nghiên cứu của khóa luân tốt nghiệp Lấy hoạt động kinh doanh trong phạm vi Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch làm đối tượng nghiên cứu. Khóa luận tốt nghiệp phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch, từ đó tìm ra nguyên nhân yếu kém để xây dựng các biện pháp khổc phục yếu kém, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Phương pháp nehiên cứu của khóa luân tốt nghiệp Khóa luận sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp với những kiến thức đã học và số liệu kinh doanh của Công ty để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề đặt ra của khoa luận. Những đóm góp của khóa luân tốt nshiẻv Khóa luận cung cấp hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khóa luận phân tích thực trạng, tìm ra những ưu điểm, đồng thời rút ra những nhược điểm, các vấn dề còn tồn tại xuất phát từ phía bản thân Công ty cũng như từ phía nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch. Khóa luận kiến nghị các biện pháp quản lý vĩ m ô của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường, hành lang thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và những biện pháp vi m ô nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch. Sinh viên: Trần Thị Phượng 2 Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Cóng ty Thiết bị Vật tư Du lịch Kết cấu của khóa luân tốt nshiêv Tên khóa luận: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch Phần mở đầu Phần nội dung: gồm 3 chương Chương 1: Những vấn đề chung về hiệu quả kinh doanh Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch. Phẩn kết luận Tài liệu tham khảo Sinh viên: Trần Thị Phượng 3 Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp năng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tu Du lịch C H Ư Ơ N G ì: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VẾ HIỆU QUẢ KINH DOANH ì. KHÁI QUÁT VẾ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh Hiệu quả theo nghĩa rộng nhất được hiểu là lợi ích kinh tế - xã hội do một hoạt động hay một quá trình nào đó mang lại; là một chỉ tiêu phản ánh tương đối quan hệ giữa kết quả đạt được và yếu tố đầu vào để đạt kết quả đó. Kết quả đầu ra Hiệu quả = Yếu tố đầu vào Theo nghĩa hẹp hơn xét trên góc độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì hiệu quả của một quá trình, một hoạt động được hiểu là quan hệ so sánh giữa kết quả với chi phí. Trong đó, kết quả là mọi chỉ tiêu, sản lượng đầu ra của doanh nghiệp và yếu tố đầu vào là mọi chi phí đầu vào. Thực tế cho thấy, các loại hiệu quả là một phạm trù được sậ dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Trong khoa luận này, người viết chỉ giói hạn thuật ngữ hiệu quả ở giác độ kinh tế - xã hội, cụ thể hơn là hiệu quả kinh tế. Với bản chất của nó, hiệu quả kinh tế là phạm trù phải được quan tâm nghiên cứu ờ hai giác độ vĩ m ô và vi mô. Cũng vì vậy, nếu xét ở phạm vi nghiên cứu, chúng ta có hiệu quả kinh tế của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, hiệu quả kinh tế ngành, hiệu quả kinh tế vùng lãnh thổ và hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn đạt được hiệu quả kinh tế quốc dân, hiệu quả kinh tế ngành cũng như hiệu quả kinh tế vùng lãnh thổ cao, vai trò điều tiết vĩ m ô là cực kỳ quan trọng. Trong phạm vi nghiên cứu của khoa luận, chúng ta chỉ quan tâm tói hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Sinh viên: Trần Thị Phượng 4 Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp năng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tu Du lịch Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sứ dụng các yếu tố của quá trình kinh doanh (lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, tiền vốn...) ở doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh vói chi phí thấp nhất. Nó không chỉ là thước đo trình độ tẩ chức quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Đ ể hiểu rõ bản chất của phạm trù hiệu quả kinh doanh, cần phân biệt ranh giới giữa hai khái niệm hiệu quả và kết quả kinh doanh. Có thể hiểu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là những gì mà doanh nghiệp đạt được sau một quá trình sản xuất kinh doanh nhất định, kết quả cẩn đạt là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp có thể là những đại lượng cân đong đo đếm được như số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, doanh thu, lợi nhuận, thị phần... và cũng có thể là các đại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng hoàn toàn có tính chất định tính như uy tín của doanh nghiệp, ...Trong khi đó, người ta sử dụng hai chỉ tiêu kết quả và chi phí (các nguồn lực đầu vào) để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, cả hai chi tiêu là kết quả (đầu ra) và chi phí (các nguồn lực đầu vào) đều có thể được xấc định bằng đơn vị hiện vật và đơn vị giá trị. Tuy nhiên, sử dụng đơn vị hiện vật để xác định hiệu quả kinh doanh sẽ vấp phải khó khăn là giữa "đầu vào" và "đầu ra" không có cùng một đơn vị đo lường còn việc sử dụng đơn vị giá trị luôn luôn đưa cấc đại lượng khác nhau về cùng một đơn vị đo lường - tiền tệ. 2. Hiệu quả ki n h doanh chung và hiệu quả kinh doanh cận biên Đ ố i với bất kỳ doanh nghiệp nào, hiệu quả kinh doanh luôn là yếu tố hàng đầu trong chính sách chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp luôn tìm phương án nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm đạt được kết quả tối đa, chi phí tối thiểu. Đ ể đạt được kết quả cao với chi phí thấp nhất, các doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc quản lý và sử dụng các yếu tố đầu vào một cách hợp lý, có hiệu quả. Trong đó, các doanh nghiệp chú trọng đến áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh vì Sinh viên: Trần Thị Phượng 5 Lớp: Nga-K40D-KTNT Mật số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch công nghệ - kỹ thuật mới ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu kinh tế như khôi lượng sản phẩm, năng suất lao động, vốn đầu tư cơ bản, giá thành sản phẩm, chất lượng sản phẩm... Các chỉ tiêu này thường thay đổi ở mức độ khác nhau và có thụ không theo cùng một khuynh hướng. Khi đánh giá hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh doanh chung mà đặc biệt quan tâm hơn đến hiệu quả kinh doanh cận biên, nghĩa là hiệu quả mới tăng trong kỳ báo cáo. Hiệu quả kinh doanh cận biên chỉ có thụ cao khi các doanh nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Như vậy, xét trong một kỳ báo cáo thường là Ì năm, một chỉ tiêu kết quả Q so sánh với chỉ tiêu chi phí A, cả hai đã được lượng hoa ờ dạng tiền tệ cho một đối tượng trong cùng một phạm vi cho ta chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh (H) tương ứng: Q H = A Nếu xét cho 2 thòi kỳ, kỳ báo cáo và kỳ gốc, so sánh cấc biến lượng (trong toán học gọi là sai phân), chúng ta sẽ có các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh cận biên. Cụ thè gọi là D Ọ & DA là kết quả và chi phí mới tăng trong kỳ báo cáo, hiệu quả kinh doanh cận biên ( H C B ) sẽ là: D Ọ H C B = DA Hiệu quả kinh doanh cận biên phản ánh hiệu quả của bộ phận mới như năng suất của số lượng lao động mới tuyụn dụng, hoặc tài sản cố định mới tăng trong kỳ. Nhưng trên thực tế, do nhiều yếu tố khác nhau như tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang phát triụn mạnh mẽ, một tài nguyên quan trọng mới khai thác hoặc một thị truồng tiêu thụ mới làm một ngành đang có hiệu quả giảm xuống. Ngược lạ i , một ngành có hiệu quả thấp nhưng bộ phận mới của nó nhờ trang bị kỹ thuật mới, hiệu quả kinh doanh tăng lên. Sinh viên: Trần Thị Phượng 6 Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch Hiệu quả kinh doanh cận biên có ý nghĩa to lớn, cần được quan tâm và sử dụng rộng rãi trong quản lý kinh tế. Xã hội chỉ phát triển được trên cơ sở thực hiện tái sản xuất giản dơn và phần mở rộng. Hiệu quả kinh tế cận biên chính là hiệu quả kinh tế xét riêng cho phần mở rộng đó. Bộ phận sản xuất mới tăng thêm này có ưu thế lớn hơn so với bộ phận gốc tái sản xuất giản đơn ở chỗ nó được hưởng nhỹng thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật, lao động mới tuyển dụng thường có trình độ văn hoa cao hơn, thể lực tốt hơn, năng suất lao động cao hơn. Bộ phận cận biên đã tạo ra bộ mặt mới của sản xuất, nguồn gốc của sự biến dổi cơ cấu và tăng trưởng. Như vậy, hiệu quả kinh doanh cận biên phải tiến triển hơn hiệu quả kinh doanh chung mới chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động thực sự có hiệu quả cao. V ớ i nhỹng ý nghĩa như trên, hiệu quả kinh doanh cận biên trở thành công cụ hỹu hiệu giúp các doanh nghiệp, các nhà quản lý kinh tế đánh giá sát thực hơn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và hoạt động của nền kinh tế nói chung. 3. Ý nghĩa của việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước đảm nhiệm việc tổ chức toàn bộ xã hội, thực hiện quản lý và điều hành nền kinh tế quốc dân bằng mệnh lệnh hành chính thể hiện ở hàng loạt các chỉ tiêu kế hoạch, pháp lệnh thông qua chế độ cấp phát, giao nộp theo quan hệ hiện vật là chủ yếu. Các đơn vị kinh doanh thừa hành một cách thụ động các mệnh lệnh từ cấp trên và hiệu quả kinh doanh là hoàn thành kế hoạch được giao. Lợi nhuận, hiệu quả không là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp, do đó các doanh nghiệp không chú ý đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, cơ chế này đã không phát huy được nguồn lực, hạn chế tính cạnh tranh nên không thể kích thích nền kinh tế phát triển. Ngược lạ i , trong nền kinh tế thị trường sản xuất kinh doanh do thị trường quyết định, trong đó cạnh tranh là môi trường, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy tăng năng suất lao dộng và tăng hiệu quả sản Sinh viên: Trần Thị Phượng Ì Lớp: Nga-K40D-KTNT Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết bị Vật tư Du lịch xuất kinh doanh. Để có thể cạnh tranh trong môi trường đầy sôi động, doanh nghiệp phải tìm mọi cách tăng tối đa thu nhập, giảm tối đa chi phí, đổng thòi phải tính toán đến một loạt nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và phải coi trọng các quy luật của nén kinh tế thị trường như quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Hơn nữa, do cơ chế "lòi ăn, lợ chịu" trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải tự ra quyết định kinh doanh, tự hạch toán lợ - lãi, lãi nhiều hưởng nhiều, lãi ít hưởng ít, không có lãi sẽ đi đến phá sản nên mục tiêu quan tâm hàng đâu mang tính chất sống còn là lợi nhuận mà khái quát hơn là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đ ố i với bất kỳ doanh nghiệp nào, hiệu quả kinh doanh luôn là yếu tố hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường, môi trường cạnh tranh gay gắt, nàng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch tăng trưởng hàng năm, hướng tói một tương lai phát triển ổn định là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hơn nữa, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp mỏ rộng sản xuất kinh doanh, trình độ công nghệ, kỹ thuật được nâng cao. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Môi trường cạnh tranh này ngày càng gay gắt. Trong cuộc cạnh tranh dó, có nhiều doanh nghiệp trụ vững, phát triển sản xuất kinh doanh, nhưng không ít doanh nghiệp đã thua lợ, giải thể, phá sản. Đ ể có thể trụ lại trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, giảm chi phí kinh doanh, nâng cao uy tín... nhằm tới mục tiêu tối đa lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải đạt hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt khi doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì năng lực xuất nhập khẩu cũng được nâng cao. Hiệu quả có nghĩa là tiết kiệm hợp lí, không có lãng phí. Hiệu quả kinh doanh không chỉ có mức lợi nhuận tính bằng tiền. Tuy rằng lợi nhuận là lý do tồn tại của doanh nghiệp.Trong nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, yêu cầu cơ bản được đặt ra khi xác đ
Luận văn liên quan