Khóa luận Phân tích tài chính tại công ty TNHH thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thử thách mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự động vươn lên để vượt qua các thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững cần phải liên tục đổi mới, trong đó đổi mới về vấn đề tài chính luôn được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp muốn ngày càng phát triển thì không ngừng đổi mới đưa ra các chính sách, chiến lược phát triển kinh doanh để nhằm mục đích gia tăng thị phần, gia tăng doanh số cung cấp hàng hoá và dịch vụ. Muốn làm được điều đó có hiệu quả nhất đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm được những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian tìm hiểu tình hình của công ty TNHH TM – SX thuốc thú y Gấu Vàng, em đã quyết định đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: “ Phân tích tài chính tại công ty TNHH TM – SX thuốc thú y Gấu Vàng ” để viết nên khoá luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu tài chính của doanh nghiệp để qua đó có cái nhìn đúng đắn về tình hình tài chính tại doanh nghiệp, xu hướng, tốc độ phát triển và thực trạng tài chính tại đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chung về tình hình tài chính toàn công ty thông qua báo cáo tài chính chứ không đi sâu phân tích ở một khía cạnh hoặc lĩnh vực hoạt động. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tâp tại doanh nghiệp, các số liệu trên báo cáo tài chính và một số thông tin khác để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu để từ đó đưa ra nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp thống kê mô tả (Bảng thống kê). 5. Kết cấu đề tài: Bài viết được trình bày gồm 3 phần chính sau: Chương 1: Lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tài chính tại công ty TNHH TM – SX thuốc thú y Gấu Vàng trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009. Chương 3: Một số nhận xét- kiến nghị và kết luận.

doc62 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2208 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích tài chính tại công ty TNHH thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: N gày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thử thách mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự động vươn lên để vượt qua các thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững cần phải liên tục đổi mới, trong đó đổi mới về vấn đề tài chính luôn được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp muốn ngày càng phát triển thì không ngừng đổi mới đưa ra các chính sách, chiến lược phát triển kinh doanh để nhằm mục đích gia tăng thị phần, gia tăng doanh số cung cấp hàng hoá và dịch vụ. Muốn làm được điều đó có hiệu quả nhất đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm được những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian tìm hiểu tình hình của công ty TNHH TM – SX thuốc thú y Gấu Vàng, em đã quyết định đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: “ Phân tích tài chính tại công ty TNHH TM – SX thuốc thú y Gấu Vàng ” để viết nên khoá luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu tài chính của doanh nghiệp để qua đó có cái nhìn đúng đắn về tình hình tài chính tại doanh nghiệp, xu hướng, tốc độ phát triển và thực trạng tài chính tại đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chung về tình hình tài chính toàn công ty thông qua báo cáo tài chính chứ không đi sâu phân tích ở một khía cạnh hoặc lĩnh vực hoạt động. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tâp tại doanh nghiệp, các số liệu trên báo cáo tài chính và một số thông tin khác để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu để từ đó đưa ra nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp thống kê mô tả (Bảng thống kê). 5. Kết cấu đề tài: Bài viết được trình bày gồm 3 phần chính sau: Chương 1: Lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tài chính tại công ty TNHH TM – SX thuốc thú y Gấu Vàng trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009. Chương 3: Một số nhận xét- kiến nghị và kết luận. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là khâu cơ sở của hệ thống tài chính bởi lẽ nó trực tiếp gắn liền và phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh ở các đơn vị cơ sở, nơi trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm quốc dân, mặc khác còn có tác động quyết định đến thu nhập của các khâu tài chính khác trong hệ thống tài chính. Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin được cung cấp bởi hệ thống kế toán tài chính nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, kết quả kinh doanh và các luồng tiền trong một kỳ kế toán, giúp cho người sử dụng phân tích và đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh trong một kỳ kế toán và dự đoán luồng tiền trong tương lai. Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng để đưa ra quyết định kinh tế. 1.1.2. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp. Trong hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam, báo cáo tài chính được xác định là loại báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, được thể hiện thông qua các chỉ tiêu có mối liên hệ với nhau do nhà nước quy định thống nhất và mang tính pháp lệnh. Nó cung cấp cho người sử dụng thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính nhằm cung cấp những thông tin cần thiết nhất phục vụ chủ yếu doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác như các chủ đầu tư, Hội đồng quản trị doanh nghiệp, người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua, giúp cho việc giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu, các số liệu trên các báo cáo tài chính là những cơ sở quan trọng để tính ra các chỉ tiêu kinh tế khác, nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả của các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những thông tin của báo cáo tài chính là những căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng, là những căn cứ quan trọng để đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế - kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp, là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 1.1.3. Mục đích của việc phân tính tài chính doanh nghiệp. Phân tài chính có thể được hiểu như quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai, phục vụ cho các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, phân tích tài chính của doanh nghiệp là để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng về nhiều khía cạnh khác nhau của tài chính doanh nghiệp để phục vụ cho những mục đích của mình. Đối với nhà quản trị của doanh nghiệp: phân tích tài chính nhằm mục tiêu: - Tạo các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh quá khứ, tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. - Định hướng các quyết định của Ban giám đốc: đầu tư dự án, phân chia lợi tức, cổ phần… - Là cơ sở cho các dự toán tài chính: dự toán tiền, dự toán kết quả hoạt động kinh doanh… - Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý. Đối với các chủ nợ ( ngân hàng, nhà cung cấp, chủ vay…): mục đích của các chủ nợ là mong đợi các khoản nợ sẽ thanh toán và nhận được một khoản lợi từ khoản cho vay đó. Do đó, họ rất quan tâm đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp, họ rất chú ý đến tình hình và khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không khi ra quyết định bán chịu hoặc cho doanh nghiệp vay . Đối với các nhà đầu tư trong tương lai: điều chú trọng cơ bản là lợi nhuận hiện tại và lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai của công ty mà họ quyết định đầu tư cũng như sự ổn định của lợi nhuận theo thời gian. Vì vậy, họ cần phân tích thông tin tài chính của doanh nghiệp qua các năm, các thời kỳ để phần nào đánh giá được tiềm lực của doanh nghiệp trước khi ra quyết định đầu tư. Đối với các cơ quan chức năng: như cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với Nhà Nước, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích tình hình số liệu thông kê, chỉ số thông kê… 1.1.4. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính giúp cho các đối tượng sử dụng có thông tin cần thiết để ra các quyết định: Quyết định đầu tư và cung cấp tín dụng. Cổ đông, người có ý định đầu tư cần thông tin lợi nhuận, trả lãi mỗi cổ phiếu, tình hình tài chính, dự báo lợi nhuận tương lai của công ty để quyết định đầu tư. Tổ chức tài chính tín dụng cần thông tin cơ cấu vốn, khả năng trả tiền lãi định kỳ, trả nợ vay, triển vọng, rủi ro để quyết định cung cấp tín dụng. Nhà cung cấp nguyên liệu cần thông tin khả năng trả nợ ngắn hạn của khách hàng để quyết định bán chịu. Quyết định quản trị. Nhà quản trị công ty cần thông tin tài chính, khả năng trả nợ, sinh lời, nhận biết lợi nhuận, khó khăn liên quan đến kinh doanh, sử dụng tài sản, điều hành nợ - vốn để có quyết định kinh doanh có hiệu quả cao. Quyết định điều tiết. Cơ quan Thuế cần thông tin kết quả kinh doanh, tình hình tài chính để kiểm tra việc nộp thuế, xây dựng chính sách thuế. Cơ quan Kinh tế cần thông tin kết quả kinh doanh, tình hình tài chính…để xây dựng chính sách mở rộng hay hạn chế đầu tư. Cơ quan Chứng khoán cần thông tin kết quả kinh doanh, tình hình tài chính để có những quyết định hạn chế thiệt hại cho đầu tư… 1.2. Nội dung và phương hướng phân tích tình hình tài chính. Nội dung phân tích tài chính. Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính là đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm các nội dung sau: Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua sự phân bổ cơ cấu tài sản và nguồn vốn Phân tích về khả năng thanh toán các khoản nợ phát sinh tại doanh nghiệp Phân tích tình hình luân chuyển vốn Phân tích khả năng sinh lời. Phương pháp phân tích tài chính. Phân tích theo chiều ngang. Điểm khởi đầu chung cho việc nghiên cứu các báo cáo tài chính đó là phân tích theo chiều ngang, bằng cách tính số tiền chênh lệch và tỷ lệ % chênh lệch từ năm này so với năm trước. Tỷ lệ % chênh lệch phải được tính toán để cho thấy quy mô thay đổi tương quan ra sao so với quy mô của số tiền liên quan. Số tiền chênh lệch phản ánh quy mô biến động, tỷ lệ chênh lệch phản ánh tốc độ biến động. Phân tích theo thời gian giúp đánh giá khái quát tình hình biến động của các chỉ tiêu tài chính, từ đó đánh giá tình hình tài chính. Đánh giá đi từ tổng quát đến chi tiết, sau khi đánh giá ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro, giúp nhận ra các khoản mục nào có biến động cần tập trung phân tích xác định nguyên nhân Phân tích theo chiều dọc ( phân tích theo quy mô chung). Trong phân tích theo chiều dọc, tỷ lệ được sử dụng để chỉ mối quan hệ của các bộ phận khác nhau so với tổng số trong một báo cáo. Con số tổng cộng của báo cáo sẽ được đặt là 100% và từng phần của báo cáo sẽ được tính tỷ lệ % với con số đó. Sử dụng phương pháp phân tích theo chiều dọc có ích trong việc so sánh tầm quan trọng của thành phần nào đó trong hoạt động kinh doanh. Nó cũng có ích trong việc chỉ ra những thay đổi quan trọng về kết cấu của một năm so với năm tiếp theo ở báo cáo quy mô chung. Phân tích theo xu hướng. Một biến thể của phân tích theo chiều ngang là phân tích xu hướng. Trong phân tích theo xu hướng, các tỷ lệ chênh lệch được tính cho nhiều năm thay vì hai năm. Phân tích theo xu hướng quan trọng do với cách nhìn rộng của phương pháp này, nó có thể chỉ ra những thay đổi cơ bản về bản chất của hoạt động kinh doanh, giúp cung cấp những thông tin rất có ích cho những nhà quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phân tích các chỉ số chủ yếu. Phân tích các chỉ số là một phương pháp quan trọng để thấy được các mối quan hệ có ý nghĩa giữa hai thành phần của một báo cáo tài chính. Để đạt được hiệu quả cao nhất, khi nghiên cứu tỷ số cũng phải bao gồm việc nghiên cứu các dữ liệu đằng sau các dữ liệu đó. Các tỷ số là những hướng dẫn hoặc những phân tích có ích trong việc đánh giá tình hình tài chính, các hoạt động của một doanh nghiệp và trong việc so sánh chúng với những kết quả của các năm trước hoặc các doanh nghiệp khác. Mục đích chính của việc phân tích tỷ số là chỉ ra những lĩnh vực cần được nghiên cứu nhiều hơn. Để có thể nhìn rõ được thực trạng tài chính của doanh nghiệp, khi sử dụng phân tích các chỉ số để phân tích báo cáo tài chính cần gắn với những hiểu biết chung về doanh nghiệp và môi trường của nó. Sau đây là nhóm chỉ số tài chính chủ yếu được sử dụng phân tích tài chính: Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính Nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của doanh nghiệp Nhóm chỉ tiêu về khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp Nhóm chỉ tiêu về tỷ số sinh lời 1.2.1. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. Phân tích các khoản phải thu. Để phân tích trước hết phải: Tính chỉ tiêu tỉ lệ giữ tổng giá trị các khoản phải thu và tổng nguồn vốn. Chỉ tiêu này phản ánh với tổng nguồn vốn được huy động thì có bao nhiên phần trăm vốn thực chất không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh mức độ vốn bị chiếm dụng của doanh nghiệp. Nếu tỉ lệ này tăng lên đó là biểu hiện không tốt. Khoản phải thu trên tổng nguồn vốn = Tổng các khoản phải thu x 100%   Tổng nguồn vốn  So sánh tổng giá trị các khoản phải thu và giá trị từng khoản phải thu giữa cuối năm so với đầu năm, để thấy được sự tiến bộ trong việc thu hồi công nợ. Đi sâu vào tình hình thực tế để tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng tình hình thu hồi công nợ, ảnh hưởng sự biến động các khoản phải thu và tính hợp lý của nó. Phân tích các khoản phải trả: Để phân tích các khoản phải trả trước hết: Tính ra chỉ tiêu tỷ số giữa tổng các khoản phải trả trên tổng tài sản (tỷ số nợ). Chỉ tiêu này phản ảnh mức độ nợ trong tổng tài sản doanh nghiệp từ đó cho thấy trong tổng tài sản, sở hữu thực chất của doanh nghiệp là bao nhiêu? Nếu tỷ số nợ tăng lên mức nợ cần thanh toán tăng điều này ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Khoản phải trả trên tổng tài sản = Tổng các khoản phải trả x 100%   Tổng tài sản  So sánh tổng số nợ phải trả, từng các khoản nợ phải trả đầu năm và cuối năm để thấy khái quát tình hình chi trả công nợ. Đi sâu vào tình hình thực tế để tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình chi trả công nợ. Vốn luân chuyển: Vốn luân chuyển là phần chênh lệch giữa Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này phản ánh phần tài sản được tài trợ từ nguồn vốn cơ bản, lâu dài mà không đòi hỏi phải chi trả trong thời gian ngắn hạn. Vốn luân chuyển càng lớn phản ánh khả năng chi trả càng cao đối với nợ ngắn hạn khi đến hạn. Vốn luân chuyển = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn Tuy nhiên vốn luân chuyển lớn cũng chưa đảm bảo cho nợ được trả khi đến hạn. Bởi vì sự gia tăng của vốn luân chuyển do tài sản dự trữ tăng vì nguyên nhân đầu tư quá mức, thành phẩm hàng hóa mất phẩm chất, không tiêu thụ được hoặc các khoản phải thu chậm thu hồi…, trường hợp này vốn luân chuyển cao nhưng chưa chắc đảm bảo trả nợ đến hạn. Vì vậy để phân tích khả năng thanh toán một cách đầy đủ thì kết hợp thêm các chỉ tiêu khác như: hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh… Hệ số thanh toán ngắn hạn: Hệ số thanh toán ngắn hạn cho thấy công ty có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn   Nợ ngắn hạn  Nếu hệ số thanh toán ngắn hạn giảm cho thấy khả năng thanh toán giảm và cũng là dấu hiệu báo trước những khó khăn về tài chính sẽ xảy ra. Nếu hệ số thanh toán ngắn hạn cao điều đó có nghĩa là công ty luôn sẵn sàng thanh toán các khoản nợ. Qua thực tiễn, người ta cho rằng hệ số này là tốt nhất ( nhưng cũng không phải đúng trong mọi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp). Tuy nhiên, nếu hệ số thanh toán ngắn hạn quá cao sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động vì công ty đã đầu tư quá nhiều vào tài sản ngắn hạn hay nói cách khác việc quản lý tàn sản ngắn hạn không hiệu quả ( ví dụ: có quá nhiều tiền nhàn rỗi, nợ phải đòi, hàng tồn kho ứ đọng). Một công ty nếu dự trữ nhiền hàng tồn kho thì sẽ có hệ số thanh toán ngắn hạn cao, mà ta đã biết hàng tồn kho là tài sản khó hoán chuyển thành tiền, nhất là hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất. Vì thế trong nhiều trường hợp, hệ số thanh toán hiện hành không phản ánh chính xác khả năng thanh toán của công ty. Do đó để đánh giá khả năng thanh toán ta kết hợp sử dụng chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh. Hệ số thanh toán nhanh: Hệ số thanh toán nhanh được tính toán dựa trên những tài sản ngắn hạn có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, đôi khi chúng được gọi là “Tài sản có tính thanh khoản”, “tài sản có tính thanh khoản” là tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho. Hệ số thanh toán nhanh = Tiền + Đầu tư ngắn hạn + Các khoản phải thu   Nợ ngắn hạn  Hệ số thanh toán nhanh là tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hơn về khả năng thanh toán. Nó phản ánh nếu không bán hết hàng tồn kho thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp ra sao? Bởi vì hàng tồn kho không phải là nguồn tiền mặt tức thời đáp ứng ngay cho việc thanh toán. Hệ số thanh toán nhanh trong nhiều doanh nghiệp trên 1 được xem là hợp lý. Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: Tăng số nợ phải trả trong cơ cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp là có rủi ro. Doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý trong việc chi trả lãi vay đúng kỳ và trả nợ gốc khi đáo hạn. Nghĩa vụ này có hiệu lực bất kể mức lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu. Nếu không thanh toán nợ phải trả, doanh nghiệp có thể buộc phá sản. Ngược lại, cổ tức và những khoản phân chia khác cho cổ đông chỉ được thực hiện khi hội đồng quản trị công bố. Tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cho thấy số tài sản của doanh nghiệp được tài trợ từ các chủ nợ trong mối quan hệ với số được tài trợ từ chủ sở hữu. Tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu càng cao, doanh nghiệp có nghĩa vụ cố định càng lớn, và do đó càng lâm vào tình thế rủi ro hơn. Tỷ số này được tính như sau: Nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả   Nguồn vốn chủ sở hữu  Hệ số thanh toán lãi vay: Lãi vay hàng năm là chi phí tài chính cố định và chúng ta muốn biết công ty sẵn sàng trả lãi đến mức nào. Cụ thể hơn chúng ta muốn biết rằng liệu số vốn đi vay có thể sử dụng tốt đến mức nào, có thể đem lại khoản lợi nhuận bao nhiêu và đủ bù đắp lãi vay hay không. Hệ số này dùng để đo mức độ mà lợi nhuận phát sinh do sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi vay hàng năm như thế nào. Nếu công ty quá yếu về mặt này, các chủ nợ có thể đi đến kiện tụng và tuyên bố phá sản. Hệ số thanh toán lãi tiền vay = EBIT   Chi phí lãi vay  Trong đó: EBIT : Lợi nhuận trước thuế và lãi vay Trong công thức trên, phần tử số phản ánh số tiền mà công ty có thể được sử dụng để trả lãi vay trong năm. Phần mẫu số là lãi vay, bao gồm tiền lãi trả cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn kể cả lãi do phát hành trái phiếu. Thông thường, hệ số thanh toán lãi tiền vay > 2 được xem là thích hợp để đảm bảo trả nợ dài hạn, tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào xu hướng thu nhập lâu dài của doanh nghiệp. 1.2.2. Phân tích khả năng luân chuyển vốn. Luân chuyển hàng tồn kho: Số vòng quay hàng tồn kho: Hệ số vòng quay của hàng tồn kho thiết lập mối quan hệ giữa khối lượng hàng bán và tồn kho. Sự luân chuyển hàng tồn kho của các doanh nghiệp ở các ngành khác nhau và trong nội bộ các ngành có thể rất khác nhau. Một cửa hàng bách hóa có thể có một hệ số quay vòng bình quân là 20 đối với tất cả các mặt hàng, còn cửa hàng đồ gỗ thường có số vòng quay nhỏ hơn nhiều. Số vòng quay của hàng tồn kho được tính như sau: Số vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán   Giá trị hàng tồn kho bình quân  Sử dụng giá trị hàng tồn kho bình quân ở mẫu số vì tỷ số này đo lường hiệu quả hoạt động hay số vòng quay của hàng tồn kho trong kỳ. Hàng tồn kho bình quân được tính như sa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docbai lam hoan chinh.doc
 • docDANH MỤC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG1.doc
 • docxLời cảm ơn.docx
 • doctrang bia.doc
Luận văn liên quan