Khóa luận Tìm kiếm các thành tạo Dầu khí có trữ lượng lớn về mặt kinh tế tại vùng rìa thuộc bể Cửu Long

Hiện nay các mỏ dầu khí lớn nhất được phát hiện ở thềm lục địa Việt Nam đều tập trung ở bể trầm tích Cửu Long. Và hầu hết các tên mỏ không chỉ quen thuộc với những người làm công tác dầu khí mà còn được biết bởi hàng triệu người dân Việt Nam : ví dụ mỏ Bạch Hổ, nơi cung cấp những tấn dầu đầu tiên cho đất nước ta và nhiều mỏ khác với trữ lượng dầu khá lớn trong tầng chứa vụn tuổi đệ tam và trong móng phong hoá bị nứt nẻ.Vì vậy, bể Cửu Long đã và đang trở thành nguồn hydrocacbon hấp dẫn đối với các công ty dầu khí tìm kiếm thăm dò dầu khí nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam . Chúng ta phải thừa nhận rằng tiềm năng dầu khí ở bể trầm tích Cửu Long là cực kỳ to lớn và vô cùng quan trọng đối với kinh tế Việt Nam, nhưng để đánh giá đúng mức về triển vọng dầu khí của bể Cửu Long chúng ta cần phải phối hợp chặt chẽ các nghiên cứu về địa hoá, nghiên cứu về địa tầng và nghiên cứu về hệ thống dầu khí về các tầng sinh-chắn-chứa.Vì vậy, công việc đầu tiên trước khi nghiên cứu một khu vực nào đó ở bồn trũng Cửu Long chúng ta cần phải nắm rõ về cấu trúc địa chất và các đặc điểm địa tầng ở nơi đó, do đó phải kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau: phương pháp thạch địa tầng, phương pháp sinh địa tầng, phương pháp địa vật lý giếng khoan, phương pháp địa chấn để có thể phân tích và đánh giá được thành phần thạch học, môi trường trầm tích và điều kiện lắng đọng của vật liệu trầm tích. Đặc biệt là các tầng có dấu hiệu (sinh vật, hoá thạch, thạch học ) đặc trưng cho địa tầng và biểu hiện cho sự tồn tại dầu khí. Đối với các thành tạo trầm tích của bồn trũng Cửu Long, theo các nghiên cứu của các nhà địa chất dầu khí đi trước cho rằng hầu như các tầng đá mẹ sinh dầu đều tập trung vào các tầng sét thuộc Oligoxen muộn và Mioxen sớm. Do đó việc nghiên cứu các thành tạo trầm tích Oligoxen và Mioxen dưới nhằm khôi phục lại lịch sử phát triển địa chất ở giai đoạn này cũng rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự hiểu biết về cổ sinh địa tầng của khu vực nghiên cứu. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Sinh điạ tầng trong các thành tạo trầm tích Oligoxen trên và Mioxen dưới lô 15-2 thuộc bồn trũng Cửu Long” (trên cơ sở tài liệu nghiên cứu cổ sinh địa tầng giếng khoan 15-2-RD-4TK và 15-2-RD- 5TK). Nhằm làm rõ các vấn đề về địa tầng, xây dựng thang sinh địa tầng làm cơ sở cho việc đối sánh địa tầng giữa các giếng khoan thuộc lô 15-2 ở bồn trũng Cửu Long, góp phần khôi phục lại lịch sử phát triển địa chất khu vực của vùng, xác lập lại môi trường trầm tích cổ, điều kiện lắng đọng của vật liệu vô cơ cũng như hữu cơ. Từ đó càng hiểu rõ thêm cấu trúc địa chất vùng góp phần trong việc tìm kiếm các tích tụ dầu khí mang tính công nghiệp và thương mại . Với kiến thức còn hạn hẹp, do đó trong bài tiểu luận này không tránh khỏi những sai sót cả nội dung và hình thức. Mong các quý thầy cô tham khảo, và chỉ bảo những thiếu sót và hạn chế trong bài, cùng với sự góp ý của các bạn đọc. Rất mong sự giúp đỡ của các quý thầy cô để bài tiểu luận có thể tốt hơn.

doc63 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tìm kiếm các thành tạo Dầu khí có trữ lượng lớn về mặt kinh tế tại vùng rìa thuộc bể Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN CHUNG : CHÖÔNG I : SÔ LÖÔÏC VEÀ BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG………………………….. 2 I.1. VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ 2 I.2. LÒCH SÖÛ TÌM KIEÁM, THAÊM DOØ DAÀU KHÍ. 3 CHÖÔNG II : ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA TAÀNG BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG I. TAÀNG ÑAÙ MOÙNG TRÖÔÙC KAINOZOI. 5 II. CAÙC TRAÀM TÍCH KAINOZOI: 6 CHÖÔNG III : ÑAËC ÑIEÅM CAÁU TRUÙC KIEÁN TAÏO………………………………..12 I. ÑAËC ÑIEÅM UOÁN NEÁP VAØ ÑÖÙT GAÕY 12 Ñaëc ñieåm ñöùt gaõy: 12 Ñaëc ñieåm uoán neáp: 13 II. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN KIEÁN TAÏO 13 II.1. Giai ñoaïn Jura muoän – Creta. 14 II.2. Giai ñoaïn Creta muoän – Paleogen. 15 II.3. Eocene – hieän taïi 16 III. CAÁU TRUÙC CUÛA BEÅ CÖÛU LONG 17 1. Caùc ñôn nghieâng. 18 2. Caùc ñôùi truõng. 18 3.Caùc Ñôùi Naâng. 19 IV. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CAÁU TRUÙC. 20 IV.1. Thôøi Kyø Tröôùc Taïo Rift. 20 IV.2. Thôøi kyø Ñoàng Taïo Rift. 21 IV.3. Thôøi Kyø Sau Taïo Rift. 21 CHÖÔNG IV.TIEÀM NAÊNG DAÀU KHÍ BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG……. 23 I. ÑIEÀU KIEÄN SINH DAÀU CUÛA TAÀNG ÑAÙ MEÏ. 23 II. ÑIEÀU KIEÄN VEÀ TAÀNG CHÖÙA. 24 III. ÑAËC ÑIEÅM TAÀNG CHAÉN. 24 PHAÀN CHUYEÂN ÑEÀ 26 CHÖÔNG I:CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ÔÛ VUØNG RÌA VAØ VUØNG TRUNG TAÂM BEÅ CÖÛU LONG 26 1. Phöông phaùp ñòa chaán: ………………………………………………………………………………………... 26 2. Phöông phaùp ñòa vaät lyù gieáng khoan:…………………………………………………………….26 3. Phöông phaùp thaïch hoïc: ……………………………………………………………………………………….30 4. Phöông phaùp Spec-Decom ………………………………………………………………………………...30 CHÖÔNG II : THAÊM DOØ DAÀU KHÍ VUØNG RÌA BEÅ CÖÛU LONG:……….32 1.Vaøi neùt veà vuøng rìa beå Cöûu Long:……………………………………………………………………….32 2. Ñaëc ñieåm vaø heä thoáng daàu khí cuûa vuøng rìa vaø vuøng trung taâm beå Cöûu Long:………………………………………………………………………………………………………………...................33 A. Vuøng trung taâm beå Cöûu Long:……………………………………………………………………………..33 1. Ñaëc ñieåm heä thoáng daàu khí:…………………………………………………………………………………..34 1.1 Ñaëc ñieåm kieán taïo beå Cöûu long trong bình ñoà khu vöïc:…………………………34 1.2 Caùc hoaït ñoäng kieán taïo thích hôïp ôû beå Cöûu Long ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho heä thoáng daàu khí nhö sinh, chöùa, chaén, baãy, dòch chuyeån.............36 a.Taàng sinh…………………………………………………………………………………………………………………………..36 b.Taàng chöùa………………………………………………………………………………………………………………………….36 c.Taàng chaén…………………………………………………………………………………………………………………………..37 d. Baãy……………………………………………………………………………………………………………………………………….37 e.Naïp vaø dòch chuyeån………………………………………………………………………………………………………..38 2. Nhöõng ñaëc ñieåm tieán hoùa beå vaø moâi tröôøng taàm tích, caáu truùc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38 2.1 Moâ hình moùng Granit nöùt neû:.....................................................................38 2.2 Ñaù chöùa luïc nguyeân.......................................................................................41 3. Qua nghieân cöùu lòch söû phaùt trieån beå Cöûu Long ñöa ra caùc nhaän xeùt ……………………………………………………………………………………………………………….44 4.Chìa khoùa ñeå daãn ñeán thaønh coâng trong coâng taùc Tìm Kieám Thaêm Doø beå Cöûu Long:………………………………………………………………………………………………………48 B.Vuøng rìa:…………………………………………………………………………………………………………………...50 1.Phay moùng ôû ñôùi rìa Cöûu Long………………………………………………………………………….52 2.Caùc phay ñaù luïc nguyeân vaø daïng baõy ôû ñôùi rìa beå Cöûu Long………………52 a.Baãy caáu truùc:……………………………………………………………………………………………………………..52 b.Baãy ñòa taàng:…………………………………………………………………………………………………………….53 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ………………………………………………………………………………..55 1. Veà phöông phaùp tieáp caän…………………………………………………………………………………….55. 2. Caùc nguyeân lí veà phaùt hieän moû………………………………………………………………………..57 3. Caùc vaán ñeà chuùng ta gaëp phaûi hieän nay nhaèm naâng cao hieäu quaû cuûa nhöõng nguyeân cöùu treân ø:…………………………………………………………………………………………..57 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO………………………………………………………………………………………….58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 01 NAÊM 2007. LÔØI NOÙI ÑAÀU Phöông phaùp tìm kieám thaêm doø laø moät vieäc voâ cuøng lyù thuù vaø khoâng keùm phaàn quan troïng trong lónh vöïc Daàu Khí, öùng vôùi moãi vò trí khaùc nhau trong beå Cöûu Long maø cuï theå laø phaàn rìa beå vaø phaàn trung taâm beå thì caùc lôùp ñaát ñaù khaùc nhau seõ ñöôïc taïo thaønh, ñeå roài taïo thaønh caùc taàng sinh, chöùa, chaén Daàu Khí cuõng khaùc nhau caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng. Ngaøy nay vieäc tìm kieám thaêm doø taïi vuøng rìa ôû boàn truõng Cöûu Long ñaõ ñöôïc quan taâm vì muïc ñích chính ñoù laø: ñaùnh giaù heä thoáng hydrocarbon trong hoaït ñoäng thaêm doø Daàu Khí ñaëc bieät laø tìm kieám caùc baãy ñòa taàng vaø xaùc ñònh kieåu hình ñaù chöùa. Taát nhieân, laø moät coâng vieäc voâ cuøng khoù khaên vaø phöùc taïp, ñoøi hoûi phaûi vaän duïng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau nhö coå sinh, phöông phaùp AVO, Inversion, Spec-Decom, ñòa chaán, ñòa taàng, thaïch hoïc, ñòa vaät lyù…. Trong khoùa luaän naøy, toâi chæ söû duïng phöông phaùp ñòa chaán, ñòa vaät lyù gieáng khoan, phöông phaùp thaïch hoïc vaø phöông phaùp Spec-Decom ñeå nhaèm tìm kieám caùc thaønh taïo Daàu Khí coù tröõ löôïng veà maët kinh teá ñeå tieáp ñeán ñeà ra caùc phöông phaùp nhaèm tìm kieám vaø thaêm doø Daàu Khí veà sau taïi vuøng rìa thuoäc beå Cöûu Long. Ñaây chæ laø nhöõng nghieân cöùu böôùc ñaàu veà tìm kieám thaêm doø Daàu Khí ôû vuøng rìa beå Cöûu Long neân toâi mong seõ nhaän ñöôïc nhöõng nhaän xeùt goùp yù chaân thaønh ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn. Cuoái cuøng, toâi xin caûm ôn quyù Thaày Coâ trong khoa Ñòa chaát ñaõ trang bò voán kieán thöùc cho toâi trong suoát quaù trình hoïc taäp. Caûm ôn gia ñình, ngöôøi thaân, baïn beø ñaõ quan taâm, giuùp ñôõ, hoã trôï cho toâi trong cuoäc soáng cuõng nhö trong hoïc taäp. Ñaëc bieät, toâi xin gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán Thaày Phan Vaên Koâng, Ngöôøi ñaõ höôùng daãn toâi hoaøn thaønh khoùa luaän naøy vôùi taát caû söï nhieät tình vaø tinh thaàn traùch nhieäm. PHAÀN CHUNG CHÖÔNG I SÔ LÖÔÏC VEÀ BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG. I.1. VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ. Boàn truõng Cöûu Long naèm ôû phía Ñoâng Baéc theàm luïc ñòa Nam Vieät Nam, vôùi toïa ñoä ñòa lyù trong khoaûng 9o00’ – 11o00’ vó Baéc, 106o30’ -109000’ kinh Ñoâng, keùo daøi doïc bôø bieån töø Phan Thieát ñeán soâng Haäu, coù dieän tích khoaûng 56.000 km2, bao goàm caùc loâ 01, 02, 09, 15-1, 15-2, 16 vaø 17 . Boàn truõng Cöûu Long laø moät boàn rift hình thaønh vaøo Ñeä Tam sôùm, coù daïng baàu duïc, keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam, phía Ñoâng Nam ñöôïc ngaên caùch vôùi boàn Nam Coân Sôn bôûi ñôùi naâng Coân Sôn, phía Taây Nam ñöôïc ngaên caùch vôùi boàn traàm tích vònh Thaùi Lan bôûi khoái naâng Korat, phía Taây Baéc naèm treân phaàn rìa cuûa ñòa khoái Kontum.(HINH 1) HINH 1 : Vò trí beå Cöûu Long trong khu vöïc Hình 1 : Vò trí Boàn Truõng Cöûu Long I.2. LÒCH SÖÛ TÌM KIEÁM, THAÊM DOØ DAÀU KHÍ. Lòch söû tìm kieám, thaêm doø daàu khí ôû boàn truõng Cöûu Long chia laøm ba giai ñoaïn: Giai ñoaïn tröôùc 1975: Laø thôøi kyø ñieàu tra, tìm kieám ban ñaàu do caùc coâng ty nöôùc ngoaøi tieán haønh. Nhöõng naêm 1969-1970, coâng ty ñòa vaät lyù Mandrel tieán haønh khaûo saùt ñòa chaán vôùi maïng löôùi tuyeán 30x50 km trong phaïm vi boàn Cöûu Long. Trong thôøi gian naøy, coâng ty Mobil ñaõ phuû maïng löôùi tuyeán khaûo saùt ñòa chaán 8x8 km vaø 4x4 km trong phaïm vi caùc loâ 09 vaø 16. Naêm 1973, coâng ty Mobil ñaõ phaùt hieän daàu khí coâng nghieäp taïi gieáng khoan ñaàu tieân treân caáu taïo Baïch Hoå (BH-1X). Caùc væa daàu thoâ naèm trong traàm tích tuoåi Miocene haï, thöû væa cho löu löôïng 2.400 thuøng/ngaøy ñeâm. Giai ñoaïn 1975 – 1980: Naêm 1978 coâng ty Geco (Nauy), tieán haønh ño maïng löôùi ñòa chaán 8x8 km vaø 4x4 km vaø khaûo saùt chi tieát maïng löôùi 2x2km, 1x1 km treân khu vöïc loâ 9 vaø 16. Naêm 1979, coâng ty Deminex (Taây Ñöùc), ñaõ tieán haønh nghieân cöùu caáu truùc ñòa chaát cuõng nhö ñaùnh giaù trieån voïng daàu khí loâ 15 khaù tæ mæ. Giai ñoaïn 1981 ñeán nay: Naêm 1980, lieân doanh daàu khí Vietsovpetro ñöôïc thaønh laäp gaén lieàn vôùi vieäc tìm kieám thaêm doø vaø khai thaùc moû Baïch Hoå, Roàng. Naêm 1984, lieân ñoaøn ñòa vaät lyù Thaùi Bình Döông cuûa Lieân Xoâ ñaõ tieán haønh khaûo saùt khu vöïc moät caùch chi tieát vôùi caùc maïng löôùi nhö sau: Maïng löôùi tuyeán 2x2km ôû caùc caáu taïo Baïch Hoå, Roàng, Tam Ñaûo. Maïng löôùi tuyeán 1x1km ôû caùc caáu taïo Roàng, Tam Ñaûo , khu vöïc loâ 15. Maïng löôùi 0.5x0.5km ôû caáu taïo Baïch Hoå. Söï kieän ñaùng nhôù laø lieân doanh Vietsovpetro ñaõ phaùt hieän daàu thoâ trong ñaù moùng phong hoùa, nöùt neû granitoid treân caáu taïo Baïch Hoå (26/6/1986); vaø trong ñaù phun traøo treân caáu taïo Roàng. Phaùt hieän naøy môû ra nhöõng ñoái töôïng tieàm naêng raát lôùn cuûa boàn Cöûu Long. Cho ñeán nay ñaõ coù theâm 4 moû ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc : Roàng (12/1994), Raïng Ñoâng (8/1998), Ruby (10/1998), Sö Töû Ñen (10/2003). Beân caïnh ñoù, caùc coâng ty daàu khí ñang hoaït ñoäng ôû boàn Cöûu Long nhö Vietsovpetro, Cöûu Long JOC, Petronas, JVPC, Conoco Ltd, Hoaøng Long JOC, Hoaøn Vuõ JOC,... ñang tieáp tuïc khoan theâm caùc gieáng khoan môùi, vaø ñaõ coù nhöõng phaùt hieän quan troïng nhö Sö Töû Traéng, Sö Töû Vaøng (Loâ 15.1-Cöûu Long JOC), Caù Ngöø Vaøng (10/2002-Loâ 09.2-Hoaøn Vuõ JOC), Gaáu Traéng (Loâ 16.1-Hoaøng Long JOC), ñoàng thôøi coù theâm nhieàu coâng ty nöôùc ngoaøi ñang ñaøm phaùn ñeå kyù keát hôïp ñoàng vôùi toång coâng ty daàu khí Vieät Nam. CHÖÔNG II ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA TAÀNG BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG Töø caùc taøi lieäu thaêm doø vaø khai thaùc tìm hieåu ñòa chaát cho thaáy raèng, ñòa taàng boàn truõng Cöûu Long chia thaønh hai taàng roõ reät: I. TAÀNG ÑAÙ MOÙNG TRÖÔÙC KAINOZOI. Taàng ñaù moùng tröôùc Kainozoi theo keát quaû nghieân cöùu thì ñaù moùng ôû ñaây ñöôïc hình thaønh laø do quaù trình ñoâng nguoäi cuûa dung theå magma töø hoaït ñoäng cuûa quaù trình taùch giaõn rìa luïc ñòa phoå bieán caùc loaïi nhö Granit, Ñiorit, caùc ñai maïch Ñiaba, Phocphia Bazan, Trachit tieâm nhaäp ñöôïc phaùt hieän khi khoan caùc gieáng khoan ôû caùc moû Baïch Hoå, Roàng, Ruby vaø Raïng Ñoâng. Keát quaû phaân tích thaïch hoïc ñòa hoùa, tuoåi ñoàng vò phoùng xaï ñoái saùnh ñòa taàng ñaõ nghieân cöùu treân theàm luïc ñòa Vieät Nam, töø keát quaû phaân tích naøy cho ta thaáy roõ boàn truõng Cöûu Long ñöôïc chia thaønh caùc phöùc heä cuï theå sau: Phöùc heä Hoøn Khoai tuoåi gaàn Triat muoän. Phöùc heä Ñònh Quaùn coù tuoåi Jura muoän. Phuùc heä Caø Naù coù tuoåi Creta muoän. Ngoaøi ra coøn coù khaû naêng toàn taïi caùc phöùc heä nhö Haûi Vaân ( coù tuoåi Triat muoän baäc Nori ), Ñeøo Caû ( tuoåi Creta ). Theo Voõ Naêng Laïc, Mai Thanh Taân, Ñaëng Vaên Baùt, Phaïm Huy Long – Hoäi nghò Khoa Hoïc “Ngaønh Daàu Khí 20 Naêm Xaây Döïng vaø Töông Lai Phaùt Trieån” Haø Noäi 1999. Phöùc heä Hoøn Khoai: Phöùc heä naøy phaân boá ôû phía baéc moû Baïch Hoå, ñoàng thôøi noù coøn phaân boá roäng raõi veà phía Ñoâng Nam cuûa gôø naâng trung taâm moû. Thaønh phaàn thaïch hoïc tìm thaáy Granit biotit, Granodiorit biotit. Phöùc heä Ñònh quaùn: Phöùc heä naøy phaân boá roäng raõi ôû phaàn trung taâm cuûa boàn truõng Cöûu Long, do nhöõng aûnh höôûng kieán taïo vaøo thôøi kyø naøy trung taâm cuûa boàn truõng, nhöng trong ñoù phaàn lôùn laø ñaù coù thaønh phaàn laø granodiorit chieám phaàn lôùn cuûa phöùc heä. Phöùc heä Caø Naù: Caùc thaønh taïo thuoäc phöùc heä naøy coù dieän loä phaân boá khoâng lôùn laém, chæ coù ôû phía Taây Baéc vaø phía trung taâm cuûa boàn truõng. Thaønh phaàn ôû ñaây gaëp caùc thaønh taïo xaâm nhaäp granit saùng maøu, granit hai mica vaø granit biotit. Do ñieàu kieän thaønh taïo vôùi nhieàu thôøi gian khaùc nhau do vaäy maø caùc thaønh taïo treû xuyeân caét caùc loaït thaønh taïo coù tuoåi coå hôn: Nhö phöùc heä Ñònh Quaùn xuyeân caét qua phöùc heä Hoøn Khoai, phöùc heä Caø Naù thì xuyeân caét phöùc heä Hoøn Khoai. Caùc phöùc heä Haûi Vaân vaø Ñeøo Caû cuõng xuyeân caét qua taát caû caùc phöùc heä treân. Do aûnh höôûng cuûa söï xuyeân caét cuõng nhö ranh giôùi phaân chia caùc loaïi ñaù phaàn naøo taïo ñieàu kieän thuaän lôïi laø ñaù chöùa. Ngoaøi thaønh phaàn chính caùc ñaù magma xaâm nhaäp thì magma phun traøo cuõng hieän dieän vaøo caùc phaàn ñaù moùng ( gieáng khoan BH 905 ôû ñoä saâu 1365m ) theo Ngoâ Xuaân Vinh vieän daàu khí vaø Leâ Vaên Tröông, Vuõ Troïng Haûi. Coâng ty ñaàu tö vaø phaùt trieån daàu khí Taïp chí daàu khí soá 2-2003. CAÙC TRAÀM TÍCH KAINOZOI: Caùc traàm tích naøy phuû baát chænh hôïp leân taàng ñaù moùng tröôùc Kainozoi coù chieàu daøy töø 3-8 km caøng ñi veà boàn truõng thì chieàu daøy traàm tích caøng taêng coù choã saâu hôn 8 km. Traàm tích ôû ñaây coù tuoåi töø Jura-Kreâta chieám khoâng lôùn. Caøng xa veà hai beân boàn truõng thì ít thaáy traàm tích naøy. Vaät lieäu chính ôû ñaây coù nguoàn goác töø luïc ñòa, vaät lieäu phong hoùa cuûa caùc ñaù coù tröôùc. A. Caùc thaønh taïo traàm tích Paleogen. Thôøi kyø naøy traàm tích phaân boá khoâng coù dieän lôùn chuû yeáu ôû trung taâm cuûa ñòa haøo nguoàn vaät lieäu cho boàn truõng khaù phong phuù,thôøi kyø naøy ñöôïc chia ra nhö sau: Traàm tích Eoxene ( E2) Chuùng ñöôïc phaùt hieän khoâng nhieàu ôû caùc gieáng khoan, chæ gaëp ñöôïc moät soá ít ôû caùc gieáng khoan trung taâm ñòa haøo cuûa boàn truõng. Tuy nhieân coù söï chuyeån töôùng cuõng nhö moâi tröôøng thaønh taïo. Thaønh phaàn thaïch hoïc töông öùng vôùi caùc taàng cuoäi, saïn soûi, caùt xen laãn vôùi caùc lôùp seùt daøy nhö gieáng khoan Cöûu Long 1 Phuïng Hieäp, Caàn Thô ôû ñoä saâu 550 – 2110m phaùt hieän coù cuoäi keát coù kích thöôùc lôùn hôn 10 cm. Thaønh phaàn cuûa cuoäi bao goàm laø nhöõng vaät lieäu cuûa caùc ñaù coù tröôùc nhö: Granit, Andezit, Gabro taåm seùt maøu ñen, maøu xanh, naâu vaø ñoû thaãm. Chuùng ñaëc tröng cho traàm tích molas, ñöôïc tích tuï trong ñieàu kieän doøng chaûy maïnh, ñoâi choã gaàn nguoàn cung caáp. Trong taàng traàm tích naøy hoùa thaïch ít ñöôïc phaùt hieän, do ñoù tuoåi cuûa noù ñöôïc ñònh bôûi taøi lieäu coå sinh. (Nguyeãn Giao, Leâ Troïng Caùn vaø nnk 1987). Traàm tích Oligocene P3 Theo keát quaû nghieân cöùu ñòa chaán, thaïch hoïc ñòa, ñòa taàng cho thaáy raèng traàm tích naøy ôû boàn truõng Cöûu Long ñöôïc thaønh taïo bôûi söï laáp ñaày ñòa hình coå, bao goàm caùc traàm tích luïc nguyeân soâng hoà, ñaàm laày, traàm tích ven bieån, chuùng naèm baát chænh hôïp leân ñaù moùng tröôùc Kainozoi. Traàm tích naøy ñöôïc chia laøm hai ñieäp sau: + Traàm tích Oligocene haï ñieäp Traø Cuù . Coù chieàu daøy töø 300 – 400m, ñöôïc tìm thaáy ôû ñoä saâu 3500m thaønh phaàn thaïch hoïc Agrilit xen caùt keát boät keát vaø coù ít seùt voâi phaân lôùp khoâng ñeàu lôùp voâi coù maøu xaùm naâu vaø xaùm ñen loang loã, seùt voâi xaùm saùng caùc lôùp caùt coù kích thöôùc haït töø mòn tôùi trung bình ñöôïc gaén keát bôûi xi maêng kaolinit. Vaät lieäu naøy ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng soâng hoà, ñaàm laày vaø chaâu thoå phaàn treân cuûa lôùp Oligocene haï laø lôùp seùt daøy, treân caùc ñòa hình noâng coå thì thöôøng gaëp caùc lôùp seùt phaân lôùp moûng. Ôû ñaây ngöôøi ta phaùt hieän ra nhieàu baøo töû phaán hoa vaø caùc daïng vi coå sinh ( ñöôïc trình baøy ôû phaàn ñòa taàng) + Traàm tích Oligocene thöôïng ñieäp Traø Taân:Chieàu daøy cuûa ñieäp naøy töø 100 – 1000m. ÔÛ ñieäp naøy ngöôøi ta phaùt hieän traàm tích chuû yeáu laø soâng hoà ñaàm laày vaø bieån noâng, ngoaøi ra vaøo thôøi Oligocene thöôïng coøn xaûy ra caùc hoaït ñoäng magma vôùi söï coù maët cuûa caùc ñaù phun traøo nhö Bazan Andezit..v.v. Phaàn beân döôùi cuûa traàm tích Oligocene thöôïng laø söï xen keõ cuûa caùc lôùp caùt coù kích thöôùc haït mòn tôùi trung bình xen vôùi caùc lôùp boät keát. Leân treân ñaëc tröng caùc lôùp seùt maøu ñen daøy, ôû khu vöïc tôùi Naâng Coân Sôn, phaàn treân cuûa maët caét tæ leä caùt nhieàu hôn. ÔÛ moät vaøi nôi coù dò thöôøng aùp suaát cao. B. Caùc thaønh taïo traàm tích Neogene. Traàm tích Miocene haï – ñieäp Baïch Hoå (N11bh): Traàm tích ñieäp Baïch Hoå phaùt hieän ñöôïc haàu heát moïi gieáng khoan ôû boàn truõng Cöûu Long. Traàm tích ñieäp naøy naèm baát chænh hôïp leân caùc traàm tích coå hôn. Beà maët baát chænh hôïp phaûn xaï khaù toát treân maët caét ñòa chaán. Ñaây laø beà maët baát chính hôïp quan troïng nhaát ñoái vôùi traàm tích Kainozoi. Döïa theo caùc taøi lieäu veà thaïch hoïc, coå sinh, ñòa vaät lyù thì ñieäp naøy chia ra hai phuï ñieäp. Phuï ñieäp Baïch Hoå döôùi. Traàm tích cuûa lôùp naøy phaùt hieän ñöôïc goàm caùc lôùp caùt keát laãn vôùi seùt keát vaø boät keát. Caøng gaàn veà phía treân cuûa phuï ñieäp khuynh höôùng caùt to caøng thaáy roõ, caùt keát thaïch anh maøu xaùm haït ñoä töø nhoû tôùi trung bình, ñoä löïa choïn khaù toát. Ñöôïc gaén keát chuû yeáu baèng xi maêng seùt, Kaolinit laãn moät ít Cacbonat. Boät keát coù maøu töø xaùm saùng ñeán naâu xanh ñeán toái, trong phaàn döôùi chöùa nhieàu seùt. Trong phaàn rìa cuûa boàn truõng Cöûu Long, caùt chieám phaàn lôùn gaàn 60% vaø giaûm daàn ôû trung taâm cuûa boàn truõng. Phuï ñieäp Baïch Hoå giöõa. Phaàn döôùi cuûa phuï ñieäp naøy laø nhöõng lôùp caùt haït nhoû laãn vôùi nhöõng lôùp boät raát moûng. Phaàn treân chuû yeáu laø caùc lôùp seùt keát vaø boät keát ñoâi choã gaëp nhöõng veát than vaø Glauconit. Phuï ñieäp Baïch Hoå treân: Naèm chænh hôïp leân phuï ñieäp Baïch Hoå giöõa thaønh phaàn seùt keát coù maøu xaùm xanh, xaùm saùng, caùt keát xen vôùi caùc lôùp seùt keát daøy. Taàng seùt keát daøy laø taàng chaén coù hieäu quaû cuûa beå. Moâi tröôøng thaønh taïo laø loøng soâng vaø ñoàng baèng chaâu thoå thaønh phaàn chuû yeáu laø seùt keát xanh xaùm, xaùm saùng. Phaàn treân cuøng cuûa maët caét laø taàng seùt keát Rotalia coù chieàu daøy 30 – 300m, chuû yeáu trong khoaûng 50 – 100m,laø taàng chaén khu vöïc tuyeät vôøi cho toaøn beå. Trong traàm tích ñieäp Baïch Hoå raát giaøu baøo töû Magnastriatites Howardi vaø phaán Shorae. Traàm tích cuûa ñieäp coù chieàu daøy thay ñoåi töø 500 – 1250m, ñöôïc thaønh taïo trong ñieàu kieän bieån noâng vaø ven bôø. Theo caùc nghieân cöùu gaàn ñaây heä taàng Baïch Hoå coøn coù caùc ñaù magma phun traøo cuõng hieän dieän ôû nhieàu gieáng khoan. Thaønh phaàn thaïch hoïc laø Bazan, vaø caû loaïi tuff, ngoaøi ra coøn coù Andizito-bazan, Trachyt-bazan, Andezit vaø tuff andezit ít phoå bieán hôn ( 01-TOPAZ-1X, 01-TOURQUAR-1X…) chieàu daøy caùc ñaù magma phun traøo töø vaøi meùt tôùi vaøi chuïc meùt coù luùc ñaït tôùi haøng traêm meùt ( gk 01 Tourquar- 1X ) naèm xen keïp vôùi Miocene sôùm hoaëc thaáu kính. Do chuùng coù tuoåi treû hôn moät soá loaït traàm tích neân chuùng xuyeân caét caùc traàm tích treû. Traàm tích Mioceâc trung – ñieäp Coân Sôn (N12 cs). Traàm tích ñieäp naøy phuû baát chænh hôïp
Luận văn liên quan