Khóa luận ứng dụng các phương pháp, nguyên tắc sáng tạo để tìm hiểu “thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực công bố kết quả nghiên cứu khoa học ở đại học quốc gia - TP Hồ Chí Minh”

Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động sôi nổi và rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Các thành tựu của khoa học hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Cùng với nghiên cứu khoa học hiện đại, mọi người đang chú ý đến phương pháp nhận thức khoa học, coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển khoa học. Theo Gaudin, chúng ta không thể bằng lòng với vốn kiến thức quá hạn hẹp thu nhận được trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, mà phải học suốt đời, phải có đủ vốn kiến thức về phương pháp để tự mình học tập suốt đời. Kiến thức về phương pháp có thể được tích lũy trong kinh nghiệm lao động hay được tích lũy trong quá trình nghiên cứu các khoa học cụ thể, song bản thân phương pháp cũng có một hệ thống lý thuyết của riêng mình. Trong phạm vi của bài thu hoạch nhỏ này, chúng em sẽ trình bày m ột số vấn đề về phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và đặc biệt là trong ngành tin học. Qua đây, chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Giáo sư - Tiến sĩ Khoa Học Hoàng Kiếm, người đã tận tâm truyền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho chúng em về môn học “Phương pháp nhiên cứu khoa học trong tin học”. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến công lao trợ giúp không mệt m ỏi của các chuyên gia cố vấn qua mạng thuộc Trung tâm phát triển CNTT – ĐH Quốc gia TP.HCM và toàn thể các bạn bè học viên trong l ớp.

pdf22 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận ứng dụng các phương pháp, nguyên tắc sáng tạo để tìm hiểu “thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực công bố kết quả nghiên cứu khoa học ở đại học quốc gia - TP Hồ Chí Minh”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC KHÓA LUẬN ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ĐỂ TÌM HIỂU “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐHQG-HCM” Giảng viên hướng dẫn: GSTS. HOÀNG KIẾM Học viên thực hiện: VŨ VĂN VIỆT (CH1101058) tháng 04 năm 2012 PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 2 MỞ ĐẦU Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động sôi nổi và rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Các thành tựu của khoa học hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Cùng với nghiên cứu khoa học hiện đại, mọi người đang chú ý đến phương pháp nhận thức khoa học, coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển khoa học. Theo Gaudin, chúng ta không thể bằng lòng với vốn kiến thức quá hạn hẹp thu nhận được trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, mà phải học suốt đời, phải có đủ vốn kiến thức về phương pháp để tự mình học tập suốt đời. Kiến thức về phương pháp có thể được tích lũy trong kinh nghiệm lao động hay được tích lũy trong quá trình nghiên cứu các khoa học cụ thể, song bản thân phương pháp cũng có một hệ thống lý thuyết của riêng mình. Trong phạm vi của bài thu hoạch nhỏ này, chúng em sẽ trình bày một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và đặc biệt là trong ngành tin học. Qua đây, chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Giáo sư - Tiến sĩ Khoa Học Hoàng Kiếm, người đã tận tâm truyền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho chúng em về môn học “Phương pháp nhiên cứu khoa học trong tin học”. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến công lao trợ giúp không mệt mỏi của các chuyên gia cố vấn qua mạng thuộc Trung tâm phát triển CNTT – ĐH Quốc gia TP.HCM và toàn thể các bạn bè học viên trong lớp. PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 2 MỤC LỤC ...................................................................................................................... 3 PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .................................. 5 I. KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:........................................................... 5 1.1. Khoa học: ......................................................................................................... 5 1.1.1. Các định nghĩa và khái niệm: ..................................................................... 5 1.1.2. Phân loại: Các quan điểm tiếp cận phân loại khoa học: ............................... 5 1.2. Nghiên cứu khoa học ........................................................................................ 6 1.2.1. Các chức năng cơ bản của nghiên cứu khoa học ......................................... 6 1.2.2. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học ...................................................... 6 1.2.3. Các lọai hình NCKH: ................................................................................. 7 1.2.4. Các bước NCKH: ....................................................................................... 7 II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ........................................................ 8 2.1. Phương pháp chung trong NCKH: .................................................................... 8 2.1.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: ............................................................ 8 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: ....................................................... 8 2.1.3. Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm: ................................................. 8 2.2. Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh, sáng chế: .............. 9 PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐHQG-HCM..................................................... 11 I. GIỚI THIỆU: ........................................................................................................ 11 II. MÔ TẢ ĐỀ TÀI .................................................................................................... 12 III. ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. .. 20 1. Nguyên lý phân nhỏ ........................................................................................... 20 2. Nguyên lý kết hợp.............................................................................................. 20 3. Nguyên lý dự phòng .......................................................................................... 20 4. Nguyên lý đảo ngược ......................................................................................... 20 5. Nguyên lý năng động ......................................................................................... 21 6. Nguyên lý quan hệ phản hồi ............................................................................... 21 7. Nguyên lý sử dụng trung gian ............................................................................ 21 8. Nguyên lý tự phục vụ ......................................................................................... 21 9. Nguyên lý sao chép (copy) ................................................................................. 21 10. Nguyên lý rẻ thay cho đắt ................................................................................ 21 11. Sử dụng bao mềm dẻo và mềm mỏng ............................................................... 21 12. Nguyên lý đổi màu ........................................................................................... 21 1. Đánh giá ............................................................................................................... 22 2. Thuận lợi .............................................................................................................. 22 PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 4 3. Khó Khăn .............................................................................................................. 22 4. Kiến nghị ............................................................................................................... 22 PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 5 PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I. KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 1.1. Khoa học: 1.1.1. Các định nghĩa và khái niệm: - Khoa học là hệ thống tri thức về mọi loại qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội và tư duy (Pierre Auger –Tendences actuelles de la recherche scientifique, UNESCO, Paris, 1961). - Khoa học là một hoạt động xã hội nhằm tìm tòi, phát hiện qui luật của vật chất, hiện tượng và vận dụng những qui luật ấy để sáng tạo ra nguyên lý các giải pháp tác động vào các sự vật hoặc hiện tượng, nhằm biến đổi trạng thái của chúng. - Theo quan điểm của Marx, khoa học còn được hiểu là một hình thái ý thức xã hội, tồn tại độc lập tương đối với các hình thái ý thức xã hội khác. - Các tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học: 1. Có một đối tượng nghiên cứu 2. Có một hệ thống lý thuyết 3. Có một hệ thống phương pháp luận 4. Có mục đích sử dụng 1.1.2. Phân loại: Các quan điểm tiếp cận phân loại khoa học: - Theo nguồn gốc: Khoa học thuần túy (sciences pures), lý thuyết (sciences theorique), thực nghiệm (sciences experimentales), thực chứng (sciences positives), qui nạp (sciences inductives), diễn dịch (sciences deductives)…. - Theo mục đích ứng dụng: Khoa học mô tả, phân tích, tổng hợp, ứng dụng, hành động, sáng tạo…. - Theo mức độ khái quát: Cụ thể, trừu tượng, tổng quát… - Theo tính tương liên giữa các khoa học: Liên ngành, đa ngành… - Theo cơ cấu hệ thống tri thức: Cơ sở, cơ bản, chuyên ngành… - Theo đối tượng nghiên cứu: Tự nhiên, kỹ thuật, xã hội nhân văn, công nghệ, nông nghiệp, y học… PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 6 1.2. Nghiên cứu khoa học Nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới: * Khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng. * Phát hiện qui luật vận động của sự vật. * Vận dụng qui luật để sáng tạo giải pháp tác động vào sự vật. 1.2.1. Các chức năng cơ bản của nghiên cứu khoa học - Mô tả: là trình bày bằng ngôn ngữ hình ảnh chung nhất của sự vật, cấu trúc, trạng thái, sự vận động của sự vật. Sự mô tả bao gồm định tính và định lượng. - Giải thích: là làm rõ nguyên nhân sự hình thành và qui luật chi phối quá trình vận động của sự vật nhằm đưa ra những thông tin về thuộc tính bản chất của sự vật. - Dự đoán: nhìn trước quá trình hình thành, sự tiêu vong, sự vận động và những biểu hiện của sự vật trong tương lai. - Sáng tạo: làm ra sự vật mới chưa từng tồn tại. Khoa học không bao giờ dừng lại ở ở chức năng mô tả, giải thích và dự đóan. Sứ mệnh lớn lao của khoa học là sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới. 1.2.2. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học - Tính mới: NCKH là quá trình thâm nhập vào thế giới của sự vật mà con người chưa biết, hướng tới những phát hiện mới hoặc những sáng tạo. Đây là đặc điểm quan trọng nhất. - Tính tin cậy: Kết quả nghiên cứu phải có khả năng kiểm chứng lại nhiều lần do nhiều người khác nhau trong điều kiện giống nhau. Do đó, một nguyên tắc mang tính phương pháp luận của NCKH là khi trình bày một kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu cần chỉ rõ điều kiện, những nhân tố và phương tiện thực hiện. - Tính thông tin: là những thông tin về qui luật vận động của sự vật hoặc hiện tượng, thông tin về qui trình công nghệ và các tham số đi kèm qui trình đó. - Tính khách quan: vừa là một đặc điểm của NCKH vừa là tiêu chuẩn của người NCKH. Để đảm bảo tính khách quan, người NCKH cần phải tự trắc nghiệm lại những kết luận tưởng như đã hoàn toàn được xác nhận. - Tính rủi ro: Một nghiên cứu có thể thành công, có thể thất bại. Thất bại có thể do nhiều nguyên nhân nhưng trong khoa học thất bại cũng được xem là một kết quả và mang ý nghĩa về một kết luận của NCKH và được lưu giữ, tổng kết lại như một tài liệu khoa PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 7 học nghiêm túc để tránh cho người đi sau không dẫm chân lên lối mòn, tránh lãng phí các nguồn lực nghiên cứu. - Tính kế thừa: Có ý nghĩa quan trọng về mặt phương pháp luận nghiên cứu. Ngày nay không có một NCKH nào bắt đầu từ chỗ hòan tòan trống không về kiến thức, phải kế thừa các kết quả nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học khác nhau. - Tính cá nhân: vai trò của cá nhân trong sáng tạo mang tính quyết định, thể hiện trong tư duy cá nhân và chủ kiến riêng của các nhân. - Tính phi kinh tế: Lao động NCKH hầu như không thể định mức, thiết bị chuyên dụng dùng trong NCKH hầu như không thể khấu hao, hiệu quả kinh tế của NCKH hầu như không thể xác định. 1.2.3. Các lọai hình NCKH: - Nghiên cứu cơ bản: nhằm phát hiện bản chất, qui luật của sự vật hoặc hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, con người, có thể thực hiện trên cơ sở những nghiên cứu thuần túy lý thuyết hoặc trên cơ sở những quan sát, thí nghiệm. Sản phẩm là các phát kiến, công thức, phát minh. Chia làm 2 lọai: Nghiên cứu cơ bản thuần túy và định hướng. UNESCO chia nghiên cứu cơ bản định hướng thành nghiên cứu nền tảng và chuyên đề. - Nghiên cứu ứng dụng: là sự vận dụng các qui luật từ nghiên cứu cơ bản để đưa ra nguyên lý về các giải pháp có thể bao gồm công nghệ, sản phẩm, vật liệu,...Sáng chếlà giải pháp kỹ thuật có tính mới và áp dụng được. - Nghiên cứu triển khai (R & D): là sự vận dụng các qui luật, các nguyên lý để đưa ra các hình mẫu với những tham số có tính khả thi về kỹ thuật, có thể chia làm các lọai hình: triển khai trong phòng, bán đại trà,.. 1.2.4. Các bước NCKH: - Xác lập vấn đề nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu là những điều chưa biết hoặc chưa biết thấu đáo về bản chất sự vật hoặc hiện tượng, cần được làm rõ trong quá trình nghiên cứu. Khi vấn đề nghiên cứu được chọn và cụ thể hóa thành 1 đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu cần xác định cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử vấn đề. - Chuẩn bị nghiên cứu: Xây dựng đề cương nghiên cứu (lý do chọn đề tài, xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu, xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, đặt tên đề PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 8 tài,..), xây dựng kế hoạch nghiên cứu (tiến độ, nhân lực, dự toán,…), chuẩn bị phương tiện nghiên cứu, lập danh mục tư liệu,.... - Lựa chọn và nghiên cứu thông tin: thu thập và xử lý thông tin, nghiên cứu tư liệu, thâm nhập thực tế, tiếp xúc cá nhân, xử lý thông tin,.. - Nghiên cứu: xây dựng giả thuyết, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu và kiểm chứng giả thuyết. - Hoàn tất nghiên cứu: đề xuất và xử lý thông tin, xây dựng kết luận và khuyến nghị, viết báo cáo hoàn tất, hoàn tất và áp dụng kết quả. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 2.1. Phương pháp chung trong NCKH: 2.1.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Được sử dụng trong cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các khoa học khác, bao gồm nhiều nội dung khác nhau như: nghiên cứu tư liệu, xây dựng khái niệm, phạm trù, thực hiện các phán đoán, suy luận,.v.v… và không có bất cứ quan sát hoặc thực nghiệm nào được tiến hành 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Nghiên cứu thực nghiệm là những nghiên cứu được thực hiện bởi những quan sát các sự vật hoặc hiện tượng diễn ra trong những điều kiện có gây biến đổi đối tượng nghiên cứu một cách có chủ định. Nghiên cứu thực hiện có thể được thực hiện trên đối tượng thực hoặc trên các mô hìnhdo người nghiên cứu tạo ra với những tham số do người nghiên cứu khống chế. Nghiên cứu thực nghiệm được áp dụng phổ biến không những trong khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, y học, mà cả trong khoa học xã hội và các lĩnh vực khoa học khác. 2.1.3. Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm: Là một phương pháp nghiên cứu dựa trên sự quan sát, quan trắc những sự kiện đã hoặc đang tồn tại, hoặc thu thập những số liệu thống kê đã tích lũy. trên cơ sở đó phát hiện qui luật của sự vật hoặc hiện tượng. Trong phương pháp này người nghiên cứu chỉ PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 9 quan sát những gì đã và đang tồn tại, không có bất cứ sự can thiệp nào gây biến đổi trạng thái của đối tượng nghiên cứu. 2.2. Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh, sáng chế: Có 40 thủ thuật: 1. Nguyên lý phân nhỏ 2. Nguyên lý “tách riêng” 3. Nguyên lý phẩm chất cục bộ 4. Nguyên lý phản đối xứng 5. Nguyên lý kết hợp 6. Nguyên lý vạn năng 7. Nguyên lý chứa trong 8. Nguyên lý phản trọng lượng 9. Nguyên lý thực hiện sơ bộ 10. Nguyên lý dự phòng 11. Nguyên lý đẳng thế 13. Nguyên lý đảo ngược 14. Nguyên lý cầu (tròn) hóa 15. Nguyên lý năng động 16. Nguyên lý tác động bộ phận và dư thừa 17. Nguyên lý bộ xung chiều khác 18. Sự dao động cơ học 19. Nguyên lý tác đông theo chu kỳ 20. Nguyên lý tác đông liên tục hữu hiệu 21. Nguyên lý vượt nhanh 22. Nguyên lý chuyển hại thành thắng 23. Nguyên lý quan hệ phản hồi 24. Nguyên lý sử dụng trung gian 25. Nguyên lý tự phục vụ 26. Nguyên lý sao chép (copy) 27. Nguyên lý rẻ thay cho đắt 28. Nguyên lý thay thế sơ đồ cơ học PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 10 29. Nguyên lý sử dụng các kết cấu thủy và khí 30. Sử dụng bao mềm dẻo và mềm mỏng 31. Sử dụng vật liệu nhiều lỗ 32. Nguyên lý đổi màu 33. Nguyên lý đồng nhất 34. Nguyên lý loại bỏ và tái sinh từng phần 35. Đổi các thông số hóa lý của đối tượng 36. Sử dụng chuyển pha 37. Sử dụng nở nhiệt 38. Sử dụng các chất oxy hóa 39. Sử dụng môi trường trơ 40. Sử dụng vật liệu tổng hợp (composit) PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 11 PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐHQG-HCM I. GIỚI THIỆU: Hiện nay hằng năm tại ĐHQG-HCM có hằng trăm đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai. Các kết quả nghiên cứu này thường được công bố trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ của ĐHQG-HCM, một số Tạp chí khoa học khác của Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên có một số tồn tại lớn trong quá trình này là số lượng các bài báo khoa học công bố trên các Tạp chí khoa học đặc biệt là Tạp chí Quốc tế chưa tương xứng với khối lượng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và thời gian công bố thường bị chậm, không kịp thời. Điều này nằm chung trong tình trạng yếu kém của Việt Nam trong việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Để góp phần mở rộng thông tin công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở ĐHQG-HCM, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ đã cố gắng tham gia vào mạng INASP và đã đăng ký với INASP thực hiện dự án “Nâng cao năng lực công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở ĐHQG-HCM trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế”. Dự án được đăng ký với ý tưởng chính là thông qua hoạt động liên kết phản biện, liên kết đăng bài của nhau của các Tạp chí Khoa học trong nước và Tạp chí Khoa học trên mạng INASP với Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ của ĐHQG-HCM dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của các Tạp chí, tăng cường sự trao đổi thông tin khoa học trên mạng lưới Tạp chí Khoa học ở Việt Nam và Quốc tế. Dự án này là cần thiết để hỗ trợ các nhà khoa học trẻ đăng bài trên các Tạp chí Khoa học trong nước và Quốc tế để đào tạo đội ngũ khoa học kế cận. Dự án sẽ góp phần giới thiệu ảnh hưởng của ĐHQG-HCM thông qua những công bố khoa học và đóng góp khoa học của các nhà khoa học ở ĐHQG-HCM trên các Tạp chí Khoa học trong nước và Quốc tế. PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 12 Để tổ chức được hoạt động liên kết với các Tạp chí Quốc tế chúng ta cần phải điều tra thực trạng công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở ĐHQG-HCM, tập hợp các mũi nhọn nghiên cứu viết các bài báo đủ chất lượng để trao đổi. Đây cũng là nội dung thứ nhất của dự án cần phải thực hiện trong năm 2009. Kết quả của điều tra thực trạng này sẽ được công bố trong hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực công bố kết quả nghiên cứu khoa học ở ĐHQG-HCM trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế”. II. MÔ TẢ ĐỀ TÀI 1. TRANG CHỦ PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 13 2. ĐĂNG NHẬP 3. THÔNG TIN CÁ NHÂN PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 14 4. THÔNG TIN CHUYÊN MÔN 5. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 15 6. BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC 7. BÀI BÁO KHOA HỌC PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 16 8. SÁCH 9. PHÁT MINH SÁNG CHẾ PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 17 10. PHIẾU TỔNG HỢP 11. QUẢN LÝ THEO ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 18 12. LẬP DANH SÁCH THEO ĐƠN VỊ 13. THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 19 14. BÁO CÁO THỐNG KÊ 15. THÔNG TIN CHUYÊN MÔN PP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GS. TSKH HOÀNG KIẾM Vũ Văn Việt – CH1101058 20 16. LƯU TIN NHẮN III. ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. 1. Nguyên lý phân nhỏ - Trong phần quản trị hệ thống, các báo cáo thống kê, thay vì tập trung vào một người quản trị hệ thống đã phân nhỏ theo từng nhóm quản trị. - Thực hiện hướng dẫn giảng viên cập nhật thông tin nghiên cứu theo từng trường - Tá