Lập trình Web với HTML

“Internet”,“World Wide Web”, và “Web page” không chỉcòn là các thuật ngữ. Giờ đây, các thuật ngữnày đã trởthành hiện thực. Internet là mạng máy tính lớn nhất trên thếgiới, được xem nhưlà mạng của các mạng. World Wide Web là một tập con của Internet. World Wide Web gồm các Web Servers có mặt khắp mọi nơi trên thếgiới. Các Web server chứa thông tin mà bất kỳngười dùng nào trên thếgiới cũng có thể truy cập được. Các thông tin đó được lưu trữdưới dạng các trang Web.

pdf153 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3329 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình Web với HTML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỤC LỤC.............................................................................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HTML – CÁC SIÊU LIÊN KẾT .......................................................................... 4 1.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................... 4 1.2 GIỚI THIỆU INTERNET.................................................................................................................................... 4 1.3 GIỚI THIỆU HTML ........................................................................................................................................ 5 1.3.1 HTML Development ............................................................................................................................. 6 1.3.2 Cấu trúc của một tài liệu HTML .......................................................................................................... 7 1.3.3 Sử dụng thẻ ........................................................................................................................ 10 1.3.4 Sử dụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML....................................................................................... 10 1.4 SỬ DỤNG CÁC SIÊU LIÊN KẾT....................................................................................................................... 12 1.4.1 Giới thiệu siêu liên kết và URL .......................................................................................................... 12 1.4.2 Sử dụng siêu liên kết .......................................................................................................................... 14 1.4.3 Điều hướng quanh Web site ............................................................................................................... 19 CHƯƠNG 2: CÁC THẺ HTML CƠ BẢN........................................................................................................ 22 2.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................. 22 2.2 HEADING (TIÊU ĐỀ) .................................................................................................................................... 22 2.3 THẺ KHỐI , ........................................................................................................................ 23 2.4 DANH SÁCH................................................................................................................................................. 24 2.6.1 Danh sách không thứ tự ..................................................................................................................... 25 2.6.2 Danh sách có thứ tự ........................................................................................................................... 28 2.5 THẺ KẺ ĐƯỜNG NGANG: .................................................................................................................... 32 2.6 SỬ DỤNG FONT............................................................................................................................................ 33 2.7 SỬ DỤNG MÀU SẮC ...................................................................................................................................... 34 2.8 SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU HTML............................................................................................... 35 CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG BẢNG......................................................................................................................... 40 3.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................. 40 3.2 CÁCH TẠO BẢNG ......................................................................................................................................... 40 3.2.1 Thẻ dùng để tạo bảng......................................................................................................................... 40 3.2.2 Chèn hàng và cột................................................................................................................................ 43 3.2.3 Xoá hàng và cột.................................................................................................................................. 44 3.2.4 Trộn ô: kết hợp cột hay dòng ............................................................................................................. 45 3.2.5 Định dạng cho ô ................................................................................................................................. 48 3.4 CHÈN MULTIMEDIA VÀO TÀI LIỆU HTML................................................................................................... 50 3.4.1 Chèn ảnh động (.GIF) vào tài liệu HTML.......................................................................................... 50 3.4.2 Chèn âm thanh vào tài liệu HTML..................................................................................................... 51 3.4.3 Chèn video vào tài liệu HTML ........................................................................................................... 53 CHƯƠNG 4: SỬ DỤNG BIỂU MẪU VÀ KHUNG ......................................................................................... 54 4.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................. 54 4.2 GIỚI THIỆU BIỂU MẪU.................................................................................................................................. 54 4.2.1 Sử dụng biểu mẫu............................................................................................................................... 54 4.2.2 Phần tử FORM................................................................................................................................... 55 4.2.3 Các phần tử nhập của HTML............................................................................................................. 56 4.2.4 Tạo biểu mẫu...................................................................................................................................... 66 4.3 KHUNG (FRAME) ......................................................................................................................................... 69 Lập trình Web 2 4.3.1 Tại sao sử dụng khung? ..................................................................................................................... 70 4.3.2 Sử dụng khung.................................................................................................................................... 70 4.3.3 Phần tử IFRAME – Khung trên dòng (inline frame).......................................................................... 76 CHƯƠNG 5: SỬ DỤNG STYLE ....................................................................................................................... 78 5.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................. 78 5.2 DHTML ........................................................................................................................................................ 78 5.2.1 Giới thiệu DHTML............................................................................................................................. 78 5.2.2 Các đặc điểm của DHML................................................................................................................... 79 5.3 STYLE SHEETS............................................................................................................................................. 80 5.3.1 Khái niệm, chức năng và lợi ích của Style Sheets .............................................................................. 80 5.3.2 Quy tắc Style Sheets ........................................................................................................................... 83 5.3.3 Các Selector trong Style Sheets.......................................................................................................... 85 5.3.4 Kết hợp, liên kết và chèn một Style Sheet vào tài liệu HTML ............................................................ 91 5.3.5 Thiết lập thuộc tính trong Style Sheet ................................................................................................ 93 CHƯƠNG 6: JAVASCRIPT, NỀN TẢNG VÀ CÚ PHÁP .............................................................................. 95 6.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................. 95 6.2 GIỚI THIỆU VỀ JAVASCRIPT ......................................................................................................................... 95 6.2.1 Javascript là gì?................................................................................................................................. 95 6.2.2 Hiệu ứng và quy tắc Javascript.......................................................................................................... 96 6.2.3 Các công cụ Javascript và IDE, môi trường thực thi......................................................................... 97 6.2.4 Nhúng Javascript vào trang Web ....................................................................................................... 97 6.2.5 Ví dụ đơn giản sử dụng hộp thông báo và phương thức write ......................................................... 103 6.3 CÁC BIẾN................................................................................................................................................... 104 6.3.1 Khai báo biến ................................................................................................................................... 104 6.3.2 Phạm vi của biến.............................................................................................................................. 104 6.4 CÁC KIỂU DỮ LIỆU..................................................................................................................................... 105 Ý nghĩa ...................................................................................................................................................... 108 6.5 CÁC TOÁN TỬ ............................................................................................................................................ 109 6.5.1 Toán tử số học.................................................................................................................................. 110 6.5.2 Toán tử so sánh ................................................................................................................................ 111 6.5.3 Toán tử logic .................................................................................................................................... 112 6.5.4 Toán tử chuỗi ................................................................................................................................... 113 6.5.4 Toán tử Evaluation........................................................................................................................... 113 6.5.5 Mức ưu tiên của các toán tử............................................................................................................. 115 6.6 MẢNG ....................................................................................................................................................... 115 6.7 CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN ......................................................................................................................... 120 6.8 CÁC LỆNH VÒNG LẶP................................................................................................................................. 121 6.9 HÀM (FUNCTION) ...................................................................................................................................... 125 CHƯƠNG 7: CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG JAVASCRIPT .......................................................... 129 7.1 GIỚI THIỆU ................................................................................................................................................ 129 7.2 CÁC ĐỐI TƯỢNG JAVASCRIPT .................................................................................................................... 129 7.2.1 Câu lệnh This ................................................................................................................................... 130 7.2.2 Đối tượng String............................................................................................................................... 132 7.2.3 Đối tượng Math................................................................................................................................ 134 7.2.4 Đối tượng Date................................................................................................................................. 137 Lập trình Web 3 7.3 ĐỐI TƯỢNG EVENT – KHÁI NIỆM............................................................................................................... 141 7.4 CÁC SỰ KIỆN JAVASCRIPT ......................................................................................................................... 141 7.5 TRÌNH XỬ LÝ SỰ KIỆN................................................................................................................................ 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................................. 153 Lập trình Web 4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HTML – CÁC SIÊU LIÊN KẾT Kết thúc chương này, bạn có thể: ¾ Mô tả về Internet ¾ Mô tả về HTML ¾ Viết một tài liệu HTML đơn giản ¾ Sử dụng siêu liên kết trong tài liệu HTML ¾ Sử dụng thẻ ¾ Sử dụng các ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML 1.1 GIỚI THIỆU “Internet”,“World Wide Web”, và “Web page” không chỉ còn là các thuật ngữ. Giờ đây, các thuật ngữ này đã trở thành hiện thực. Internet là mạng máy tính lớn nhất trên thế giới, được xem như là mạng của các mạng. World Wide Web là một tập con của Internet. World Wide Web gồm các Web Servers có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Các Web server chứa thông tin mà bất kỳ người dùng nào trên thế giới cũng có thể truy cập được. Các thông tin đó được lưu trữ dưới dạng các trang Web. Trong phần này, chúng ta sẽ học về Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), đây là một phần quan trọng trong lãnh vực thiết kế và phát triển thế giới Web. 1.2 GIỚI THIỆU INTERNET Mạng là một nhóm các máy tính kết nối với nhau. Internet là mạng của các mạng. Giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) cung cấp việc kết nối tất cả các máy tính trên thế giới. Hình 1.1: Internet World Wide Web là một tập con của Internet. Nó bắt đầu như là đề án nghiên cứu cấp quốc gia tại phòng nghiên cứu CERN ở Thụy Sĩ. Ngày nay, nó cung cấp thông tin cho người dùng trên toàn thế giới. WWW hoạt động dựa trên 3 cơ chế để đưa các tài nguyên có giá trị đến với người dùng. Đó là: Lập trình Web 5  Giao thức: Người dùng tuân theo các giao thức này để truy cập tài nguyên trên Web. HyperText Transfer Protocol(HTTP) là giao thức được WWW sử dụng.  Địa chỉ: WWW tuân theo một cách thức đặt tên thống nhất để truy cập vào các tài nguyên trên Web. URL được sử dụng để nhận dạng các trang và các tài nguyên trên Web.  HTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) được sử dụng để tạo các tài liệu có thể truy cập trên Web. Tài liệu HTML được tạo ra bằng cách sử dụng các thẻ và các phần tử của HTML. File được lưu trên Web server với đuôi .htm hoặc .html. Khi bạn sử dụng trình duyệt để yêu cầu một số thông tin nào đó, Web server sẽ đáp ứng các yêu cầu đó. Nó gửi thông tin được yêu cầu đến trình duyệt dưới dạng các trang web. Trình duyệt định dạng thông tin do máy chủ gửi về và hiển thi chúng. Hình 1.2: Trình duyệt yêu cầu đến máy chủ 1.3 GIỚI THIỆU HTML Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản chỉ rõ một trang Web được hiển thị như thế nào trong một trình duyệt. Sử dụng các thẻ và các phần tử HTML, bạn có thể:  Điều khiển hình thức và nội dung của trang  Xuất bản các tài liệu trực tuyến và truy xuất thông tin trực tuyến bằng cách sử dụng các liên kết được chèn vào tài liệu HTML  Tạo các biểu mẫu trực tuyến để thu thập thông tin về người dùng, quản lý các giao dịch .....  Chèn các đối tượng như audio clip, video clip, các thành phần ActiveX và các Java Applet vào tài liệu HTML Tài liệu HTML tạo thành mã nguồn của trang Web. Khi được xem trên trình soạn thảo, tài liệu này là một chuỗi các thẻ và các phần tử, mà chúng xác định trang web hiển thị như thế nào. Trình duyệt đọc các file có đuôi .htm hay .html và hiển thị trang web đó theo các lệnh có trong đó. Ví dụ, theo cú pháp HTML dưới đây sẽ hiển thị thông điệp “My first HTML document” Ví dụ 1: Lập trình Web 6 Welcome to HTML My first HTML document Trình duyệt thông dịch những lệnh này và hiển thị trang web như hình 1.3 Hình 1.3: Kết quả ví dụ 1 1.3.1 HTML Development Tài liệu HTML được hiển thị trên trình duyệt. Vậy trình duyệt là gì ? Trình duyệt là một ứng dụng được cài đặt trên máy khách. Trình duyệt đọc mã nguồn HTML và hiển thị trang theo các lệnh trong đó. Trình duyệt được sử dụng để xem các trang Web và điều hướng.Trình duyệt được biết đến sớm nhất là Mosaic, được phát triển bởi Trung tâm ứng dụng siêu máy tính quốc gia (NCSA). Ngày nay, có nhiều trình duyệt được sử dụng trên Internet. Netscape’s Navigator và Microsoft’s Internet Explorer là hai trình duyệt được sử dụng phổ biến. Đối với người dùng, trình duyệt dễ sử dụng bởi vì nó có giao diện đồ họa với việc trỏ và kích chuột. Để tạo một tài liệu nguồn,bạn phải cần một trình soạn thảo HTML. Ngày nay, có nhiều trình soạn thảo đang được sử dụng: Microsoft FrontPage là một công cụ tổng hợp được dùng để tạo, thiết kế và hiệu chỉnh các trang Web. Chúng ta cũng có thể thêm văn bản, hình ảnh , bảng và những thành phần HTML khác vào trang. Thêm vào đó, một biểu mẫu cũng có thể được tạo ra bằng FrontPage. Một khi chúng ta tạo ra giao diện cho trang web, FrontPage tự động tạo mã HTML cần thiết. Chúng ta cũng có thể dùng Notepad để tạo tài liệu HTML. Để xem được tài liệu trên trình duyệt bạn phải lưu nó với đuôi là .htm hay .html. Các lệnh HTML được gọi là các thẻ. Các thẻ này được dùng để điều khiển nội dung và hình thức trình bày của tài liệu HTML. Thẻ mở (“”) và thẻ đóng (“”), chỉ ra sự bắt đầu và kết thúc của một lệnh HTML. Ví dụ, thẻ HTML được sử dụng để đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của tài liệu HTML . . . Lập trình Web 7 Chú ý rằng các thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì thế bạn có thể sử dụng thay cho Thẻ HTML bao gồm: Phần tử: nhận dạng thẻ Thuộc tính: Mô tả thẻ Value: giá trị được thiết lập cho thuộc tính Ví dụ, Trong ví dụ trên, BODY là phần tử, BGCOLOR(nền) là thuộc tính và “lavender” là giá trị. Khi cú pháp HTML được thực hiện, màu nền cho cả trang được thiết lập là màu “lavender”. 1.3.2 Cấu trúc của một tài liệu HTML Một tài liệu HTML gồm 3 phần cơ bản:  Phần HTML: Mọi tài liệu HTML phải bắt đầu bằng thẻ mở HTML và kết thúc bằng thẻ đóng HTML …. Thẻ HTML báo cho trình du