Luận án bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Về mặt lý luận, hiện nay trong xu h-ớng toàn cầu hoá, đầu t- trực tiếp n-ớc ngoài (FDI) là kết quả tất yếu. Trong hoạt động đầu t- trực tiếp n-ớc ngoài, cả bên nhận đầu t- và bên đầu t- đều có cơ hội thu đ-ợc lợi ích. Lợi ích của các bên tất yếu sẽ mâu thuẫn với nhau vì nếu bên này thu đ-ợc lợi ích nhiều hơn thì bên kia sẽ chịu thiệt. Trong mối quan hệ này phần thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về bên nhận đầu t- là các n-ớc đang phát triển. Về mặt thực tiễn, Việt Nam là một n-ớc đang phát triển, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc chúng ta cầnmột l-ợng vốn rất lớn cũng nh- cần tiếp cận với trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến. Làm thế nào để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI là một vấnđề lớn hiện nay. Qua thực tế hoạt động trong lĩnh vực hợp tác, liên doanh vớin-ớc ngoài trong thời gian qua, việc bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam đ-ợc đặtra cấp bách hơn bao giờ hết. B-u chính Viễn thông là một ngành thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế đất n-ớc. Nhận thức đ-ợc rõ vai trò và nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất n-ớc trong giai đoạn mới, dựa vào chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế của Đảng và Nhà n-ớc, lhnh đạo ngành B-u chính Viễn thông Việt Nam đh mạnh dạn tiến hành đổi mới toàn diện các lĩnh vực sản xuất kinh doanh,nhất là lĩnh vực hợp tác quốc tế, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngành B-u chính Viễn thông Việt Nam. Trong hơn 10 năm đổi mới, từ một nền tảng cơ sở vậtchất, kỹ thuật lạc hậu, quy mô nhỏ, đến nay ngành B-u chính Viễn thôngViệt Nam đh thu đ-ợc một số thành quả nhất định. Tổng công ty B-u chính Viễn thông Việt Nam nay là Tập đoàn B-u chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đh xây dựng đ-ợc môt mạng l-ới Viễn thông có công nghệ hiện đại ngang tầm với các n-ớc trong khu vực, từng b-ớc hoà nhập với ngành B-u chính Viễn thông toàn cầu. Bên cạnh đó từng b-ớc nâng cao và phổ cập các dịch vụ cơ bản; các dịch vụ B-u chính Viễn thông tiên tiến nh- điện thoại di động, điện thoại thẻ, nhắn tin, Internet. cũng nhanh chóng đ-ợc định h-ớng phát triển tại Việt Namvới chất l-ợng ngày càng cao và quy mô ngày càng lớn. 7 Những thành quả trên có sự góp sức không nhỏ của các hoạt động hợp tác, liên doanh với n-ớc ngoài tại VNPT. Nh-ng do hoạt động trong cơ chế thị tr-ờng là luôn bị chi phối bởi chỉ tiêu tăng c-ờng lợi nhuận và không ngừng mở rộng thị tr-ờng, thị phần của bên đối tác nên đh dẫn đến mộtsố vấn đề ảnh h-ởng không thuận lợi tới việc thực hiện các chính sách xh hội và phát triển của ngành B-u chính Viễn thông Việt Nam. VNPT tuy có vị thế nhất định nh-ng cũng bị lâm vào tình trạng không bảo đảm đ-ợc lợi ích của mình. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nói trên, tác giảđh chọn đề tài “Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu t- trực tiếp n-ớc ngoài ở Tổng công ty B-u chính Viễn thông Việt Nam” để viết luận án tiến sỹ của mình.

pdf221 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Mụclục Mụclục..........................................................................................................................................................................................1 Danhmụccácbảngbiểu......................................................................................................................................................2 DANH MCCáCHìNHVẽđ THị............................................................................................................................................3 CáCCHữVIếTTắT ......................................................................................................................................................................4 Lờicamđoan ..............................................................................................................................................................................5 LờiMởđầu....................................................................................................................................................................................6 Ch−ơngI Nhữngvấnđềcơbảnvềlợiíchtronghoạtđộngđầut−trựctiếpn−ớcngoi......10 1.1. đầut−trựctiếpn−ớcngoivvaitròcủanótrongnềnkinhtếquốcdân .......................10 1.1.1. Cáchìnhthứcvđộnglựcđầut−trựctiếpn−ớcngoi .............................................................................................10 1.1.2. Đặc điểm của đầu t− trực tiếp n−ớc ngoi v các yếu tố tác động tới hoạt động đầu t− trực tiếp n−ớc ngoi………………………………………………………………………………………………………………………………………..……21 1.1.3. Quảnlýđầut−trựctiếpn−ớcngoi..........................................................................................................................27 1.2. Lợiíchkinhtếcủađầut−trựctiếpn−ớcngoi.....................................................................................27 1.2.1. Quanniệmvềlợiíchkinhtếcủađầut−trựctiếpn−ớcngoi ...................................................................................29 1.2.2. Lợiíchcủađầut−trựctiếpn−ớcngoiđốivớibênnhậnđầut−...............................................................................31 1.2.3. Lợiíchcủađầut−trựctiếpn−ớcngoiđốivớibênđầut−n−ớcngoi.....................................................................37 1.2.4. Cácyếutốtácđộngđếnlợiíchcủađầut−trựctiếpn−ớcngoi...............................................................................39 1.2.5. Cácnhân tố ảnh h−ởngđến lợiíchcủa bênnhậnđầu t− trong thuhútvquản lýđầut−trực tiếp n−ớcngoi …………………………………………………………………………………………………………………………………...….40 1.3. Hệthốngchỉtiêuđánhgiáhiệuquảlợiíchđầut−trựctiếpn−ớcngoi .............................46 1.3.1. Mộtsốchỉtiêuchủyếuđánhgiákếtquảhoạtđộngđầut−.......................................................................................46 1.3.2. Hệthốngchỉtiêuđánhgiáhiệuquảkinhtếxhộicủahoạtđộngđầut− .................................................................51 1.4. Kinhnghiệmmộtsốn−ớctrongbảođảmlợiíchkhithuhútvquảnlýđầut−trực tiếpn−ớcngoitrongLĨNHV CBCVT......................................................................................................................55 1.4.1. Kinhnghiệmmộtsốn−ớctrongkhuvực ...................................................................................................................55 1.4.2. BihọcđốivớiViệtNam:.........................................................................................................................................72 Ch−ơngII Thựctrạngbảođảmlợiíchcủahoạtđộngthuhútvquảnlýđầut−trựctiếp n−ớcngoiởVNPT.................................................................................................................................................................80 2.1. VNPTvnhucầuliêndoanhvớin−ớcngoi...............................................................................................80 2.1.1. VaitròcủangnhB−uchínhViễnthôngtrongnềnkinhtếquốcdân........................................................................80 2.1.2. NhiệmvụcủaVNPT.................................................................................................................................................82 2.1.3. Thuhútđầut−trựctiếpn−ớcngoilnhucầubứcthiếtcủaVNPT ........................................................................91 2.1.4. MộtsốđặcđiểmcủaVNPTtácđộngđếnhoạtđộngFDI.......................................................................................101 2.1.5. CáctácđộngcủahộinhậpkinhtếquốctếđốivớiVNPT.......................................................................................110 2.2. Tìnhhìnhbảođảmlợiíchtrongthuhútđầut−trựctiếpn−ớcngoitạivnpt..............124 2.2.1. MụctiêuvlợiíchdựtínhcủaVNPTtrongcácdựánFDI....................................................................................124 2.2.2. Thựctrạnghoạtđộngcủacácdựánđầut−trựctiếpn−ớcngoitạiVNPT............................................................125 2.3. ĐánhgiáviệcbảođảmlợiíchcủaViệtNamtronghoạtđộngthuhútvốnđầut−trực tiếpn−ớcngoitạivnpt.................................................................................................................................................151 2.3.1. Nhữnglợiíchđđạtđ−ợcởcácdựán....................................................................................................................151 2.3.2. Nhữnghạnchế........................................................................................................................................................160 2.3.3. NhữngnguyênnhânhạnchếlợiíchcủacácdựánFDI..........................................................................................162 Ch−ơng III Các quan điểm v giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm lợi ích của hoạt động thu hútvquảnlýđầut−trựctiếpn−ớcngoitạiVNPTgiaiđoạnđến2010..........................................167 3.1. Cácquanđiểmđịnhh−ớnghoạtđộngfdiởVNPT..................................................................................167 3.1.1. Môitr−ờngkinhtếxhội,lợithếsosánh,cơhộivtháchthứcđốivớiFDIcủaVNPT.........................................167 3.1.2. Quanđiểmđịnhh−ớnghoạtđộngFDIởVNPTgiaiđoạnđến2010.......................................................................173 3.2. MộtsốgiảiphápđốivớiVNPTnhằmbảođảmlợiíchcủabênViệtnamtrongcácdựán FDI ………………………………………………………………………………………………………………………………...177 3.2.1. Giảiphápvềđịnhh−ớngthịtr−ờng,chínhsáchđầut−...........................................................................................177 3.2.2. Giảiphápvềcơchếnộibộvquanhệvớiđốitác..................................................................................................189 3.2.3. Cácgiảiphápliênquanđếnvấnđềchuyểngiaocôngnghệ ...................................................................................201 3.2.4. Giảiphápvềtichính.............................................................................................................................................207 Kếtluận....................................................................................................................................................................................214 Danhmụccáccôngtrìnhcủatácgiả ...................................................................................................................216 Danhmụctiliệuthamkhảo......................................................................................................................................217 2 Danhmụccácbảngbiểu Bảng1.1ĐónggópcủacácdựánFDIđốivớisựpháttriểnkinhtếViệtNam........................................ 33 Bảng1.2Thungânsáchtừkhuvựcđầut−trựctiếp................................................................................. 33 Bảng1.3Tìnhhìnhxuấtkhẩucủakhuvựcđầut−n−ớcngoi................................................................. 33 Bảng1.4Sốl−ợngviệclmdokhuvựcFDItạora. ................................................................................. 36 Bảng1.5TiếntrìnhcảicáchViễnthôngcủaTrungquốc........................................................................ 59 Bảng1.6CácthoảthuậnXâydựngChuyểngiaoKhaithác .............................................................. 69 Bảng1.7Nămhợpđồngcódoanhthulớnnhất ...................................................................................... 70 Bảng2.1TìnhhìnhsửdụngInternetcácn−ớcASEANđếntháng6/2004 .............................................. 89 Bảng2.2NhucầuvềvốncủaVNPTgiaiđoạn20002010...................................................................... 94 Bảng2.3Dựkiếncácnguồnvốn.............................................................................................................. 96 Bảng2.4Tỷlệt−ơngquancácnguồnvốnđầut−n−ớcngoi.................................................................. 97 Bảng2.5Cơcấuvốnđầut−củaVNPTgiaiđoạn19962000 .................................................................. 97 Bảng2.6Cơcấuvốnđầut−dựtínhcủaVNPTgiaiđoạn20002005...................................................... 97 Bảng2.7Cơcấuvốnđầut−thựctếcủaVNPTgiaiđoạn20002005 ...................................................... 98 Bảng2.8CácDNthamgiathịtr−ờngBCVTViệtNamnăm2003........................................................ 101 Bảng2.9NhucầuvềvốncủaVNPT...................................................................................................... 104 Bảng2.10Cácn−ớccóvốnFDIởVNPT .............................................................................................. 105 Bảng2.11DoanhthucủaVNPT ............................................................................................................ 106 Bảng2.12LợinhuậnsauthuếcủaVNPT .............................................................................................. 106 Bảng2.13CáchìnhthứcFDIởVNPT................................................................................................... 109 Bảng2.14Cácliêndoanh....................................................................................................................... 126 Bảng2.15CácdựánBCCcủaVNPT .................................................................................................... 127 Bảng2.16Sốl−ợngcácdựánFDIvvốnđăngký................................................................................ 128 Bảng2.17Cơcấuvốnđầut−FDIởVNPT ............................................................................................ 131 Bảng2.18Vốnđầut−củaVNPTvvốnFDIgiaiđoạn19002001 ...................................................... 132 Bảng2.19Tổngvốnđầut−vtỷlệgópvốn .......................................................................................... 133 Bảng2.20Hìnhthứcgópvốn................................................................................................................. 133 Bảng2.21Cácsảnphẩmvnănglựcsảnxuấtcủacácliêndoanh ........................................................ 134 Bảng2.22Vốnđầut−củađốitáctrongcácdựánBCC......................................................................... 136 Bảng2.23Tìnhhìnhđầut−cácdựánBCCVTIvBCCVMS ......................................................... 136 Bảng2.24Tìnhhìnhđầut−cácdựánBCCNTTvBCCFCR......................................................... 138 Bảng2.25TìnhhìnhgiảingâncácdựánBCCgiaiđoạn19902005..................................................... 139 Bảng2.26TìnhhìnhhoạtđộngđotạocủacácdựánBCC................................................................... 143 Bảng2.27Mộtsốchỉtiêukinhtếcủaliêndoanh .................................................................................. 145 Bảng2.28DoanhthucủacácdựánBCCgiaiđoạn19902004............................................................. 149 Bảng2.29BiếnđộngnguồnvốnFDIcủaVNPTthờikì19912001.................................................... 153 Bảng2.30Cơcấuvốnđầut−theohìnhthứccủaVNPTthờikì19912001........................................... 154 Bảng2.31Tỷlệsảnphẩmsảnxuấtđ−ợctạiVKX................................................................................. 155 Bảng2.32SosánhgiábánsảnphẩmcủaALCATELcácthờiđiểm...................................................... 155 Bảng2.33Thunhậpbìnhquânđầung−ời.............................................................................................. 156 Bảng2.34DoanhthuVNPTvFDIgiaiđoạn19902003.................................................................... 158 Bảng3.1KếhoạchpháttriểncôngnghệphầnmềmcủaVNPT giaiđoạn20012005......................... 185 Bảng3.2Nhucầutiêuthụmáyđiệnthoạicácloạinăm2007 .............................................................. 187 Bảng3.3Nhữngrủirokhithựchiệnchuyểngiaocôngnghệ ................................................................ 203 3 Danhmụccáchìnhvẽđồthị Hình1.1Cáchìnhthứcđầut−trựctiếpn−ớcngoiđangtồntạiởViệtNam.......................................... 17 Hình1.3Cácyếutốtácđộngđếnđầut−trựctiếpn−ớcngoiFDI.......................................................... 27 Hình1.4Lợiíchcủan−ớcchủnhvchủđầut−n−ớcngoi.................................................................. 31 Hình1.5ĐồthịxácđịnhIRR.................................................................................................................. 50 Hình2.1MôhìnhVNPT.......................................................................................................................... 83 Hình2.2Tìnhhìnhpháttriểnthuêbaođiệnthoại.................................................................................... 86 Hình2.3Tìnhhìnhpháttriểnthuêbaointernet ....................................................................................... 88 Hình2.5Sosánhvốnđầut−củaVNPTvFDIgiaiđoạn19902001 ................................................... 132 Hình2.6DoanhthuVNPT,FDI(BCCvJV) ....................................................................................... 159 Hình3.1 áplựcđốivớiVNPTtrênthịtr−ờng....................................................................................... 169 Hình3.2ThờicơvtháchthứccủaVNPT............................................................................................. 170 Hình3.3SơđồxácđịnhmụctiêuthuhútFDI....................................................................................... 174 Hình3.4Căncứtổchứcbộmáyquảnlýliêndoanh.............................................................................. 194 Hình3.5MôhìnhCôngtythựchiệndựántrựcthuộcTổngCôngty .................................................... 197 Hình3.6MôhìnhCôngtythựchiệndựántrựcthuộcđơnvị ................................................................ 197 Hình3.7MôhìnhCôngtythựchiệndựáncấptổngcôngty................................................................. 198 Hình3.8MôhìnhCôngtythựchiệndựáncấpđơnvị........................................................................... 199 4 Cácchữviếttắt AsianPacificEconomicCoorperationForum APEC Diễnđnhợptáckinhtếchâu áTháiBìnhD−ơng AssociationofSouthEastAsianNations ASEAN HiệphộicácquốcgiaĐôngNam á BCC Hợpđồnghợptáckinhdoanh BCVT B−uchínhViễnthông CDMA CodeDivisionMultipleAccessĐatruynhậpphânchiatheom FDI Đầut−trựctiếpn−ớcngoi GDP Tổngsảnphẩmquốcnội GlobalSystemforMobileCommunication GSM Hệthốngtoncầuvềtruyềnthôngdiđộng IRR InternalRateofReturnTỷsuấthonvốnnộibộ ISDN IntergratedServicesDigitalNetworkMạngsốliênkếtđadịchvụ ISP InternetServiceProviderNhcungcấpdịchvụInternet ITU InternationalTelecommunicationsUnion JV Liêndoanh ODA Việntrợpháttriểnchínhthức TCT Tổngcôngty VAS ValueAddedServiceDịchvụgiátrịgiatăng VN ViệtNam TổngcôngtyB−uchínhViễnthôngViệtNamnaylTậpđonB−u VNPT chínhviễnthông VoiceoverInternetProtocol VoIP ĐiệnthoạitruyềnquagiaothứcInternet WB WorldBankNgânhngthếgiới WTO WorldTradeOrganizationTổchứcth−ơngmạithếgiới 5 Lờicamđoan Tôixincamđoanđâylcôngtrìnhnghiêncứucủariêngtôi.Cácsốliệu, kếtluậnđ−aratrongluậnánltrungthựcvcónguồngốcrõrng. Tácgiảluậnán NGÔHUYNAM 6 LờiMởđầu 1 Sựcầnthiếtnghiêncứuđềti: Vềmặtlýluận,hiệnnaytrongxuh−ớngtoncầuhoá,đầut−trựctiếp n−ớcngoi(FDI)lkếtquảtấtyếu.Tronghoạtđộngđầut−trựctiếpn−ớcngoi, cảbênnhậnđầut−vbênđầut−đềucócơhộithuđ−ợclợiích.Lợiíchcủacác bêntấtyếusẽmâuthuẫnvớinhauvìnếubênnythuđ−ợclợiíchnhiềuhơnthì bênkiasẽchịuthiệt.Trongmốiquanhệnyphầnthiệtthòibaogiờcũngthuộc vềbênnhậnđầut−lcácn−ớcđangpháttriển. Vềmặtthựctiễn,ViệtNamlmộtn−ớcđangpháttriển,trongsựnghiệp côngnghiệphoá,hiệnđạihoáđấtn−ớcchúngtacầnmộtl−ợngvốnrấtlớncũng nh−cầntiếpcậnvớitrìnhđộcôngnghệvquảnlýtiêntiến.Lmthếnođểthu hútvsửdụngcóhiệuquảnguồnvốnFDIlmộtvấnđềlớnhiệnnay.Quathực tếhoạtđộngtronglĩnhvựchợptác,liêndoanhvớin−ớcngoitrongthờigian qua,việcbảođảmlợiíchcủabênViệtNamđ−ợcđặtracấpbáchhơnbaogiờ hết. B−uchínhViễnthônglmộtngnhthuộclĩnhvựccơsởhạ tầng quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế đất n−ớc. Nhận thức đ−ợc rõ vai trò v nghĩavụcủamìnhđốivớisựnghiệpxâydựngvpháttriểnđấtn−ớctronggiai đoạnmới,dựavochínhsáchđổimới,mở cửanền kinhtếcủa ĐảngvNh n−ớc,lnhđạongnhB−uchínhViễnthôngViệtNamđmạnhdạntiếnhnh đổimớitondiệncáclĩnhvựcsảnxuấtkinhdoanh,nhấtllĩnhvựchợptácquốc tế,nhằmđẩynhanhtốcđộpháttriểncủangnhB−uchínhViễnthôngViệtNam. Tronghơn10nămđổimới,từmộtnềntảngcơsởvậtchất,kỹthuậtlạc hậu,quymônhỏ,đếnnayngnhB−uchínhViễnthôngViệtNamđthuđ−ợc mộtsốthnhquảnhấtđịnh.TổngcôngtyB−uchínhViễnthôngViệtNamnay l Tập đon B−u chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đ xây dựng đ−ợc môt mạngl−ớiViễnthôngcócôngnghệhiệnđạingangtầmvớicácn−ớctrongkhu vực,từngb−ớchonhậpvớingnhB−uchínhViễnthôngtoncầu.Bêncạnhđó từngb−ớcnângcaovp
Luận văn liên quan