Luận án Chất lượng công tác kiểm tra của đảng nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay

1. Tính cấp thiết của đề tài Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng; 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng; 3. Phải tổ chức sự kiểm soát [37, tr.285]. Như vậy kiểm tra là một khâu không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nó đan xen vào tất cả các khâu, tạo nên sự hoàn thiện của quá trình lãnh đạo và đồng thời công tác kiểm tra còn là công việc hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò đó của công tác kiểm tra càng nổi bật lên trong giai đoạn hiện nay đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và công tác xây dựng Đảng. Tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay có diễn biến phức tạp và khó lường, tình hình đó có cả những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với quá trình bảo vệ và xây dựng nước Lào, tác động rất lớn đến công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, việc mở rộng quan hệ hợp tác hội nhập khu vực và quốc tế, thu hút sự đầu tư của nước ngoài đã tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên lợi dùng chức quyền vi phạm điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước để thu lợi ích cho cá nhân và bộ phận.

pdf180 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chất lượng công tác kiểm tra của đảng nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Đao Bua La Pha BA VÔNG PHẾT CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI - 2017 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Đao Bua La Pha BA VÔNG PHẾT CHÊT L¦îNG C¤NG T¸C KIÓM TRA CñA §¶NG NH¢N D¢N C¸CH M¹NG LµO TRONG GIAI §O¹N HIÖN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số: 62 31 02 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. NGUYỄN VĂN GIANG 2. TS. LÊ TIẾN HÀO HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Tác giả Đao Bua La Pha BA VÔNG PHẾT MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6 1.1. Các công trình của các nhà khoa học nước ngoài 6 1.2. Các công trình nghiên cứu ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 19 1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố có liên quan và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết 31 Chương 2: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 33 2.1. Đảng Nhân dân cách mạng Lào và công tác kiểm tra của Đảng 33 2.2. Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào - khái niệm, tiêu chí đánh giá 54 Chương 3: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 77 3.1. Thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay 77 3.2. Nguyên nhân của thực trạng và vấn đề đặt ra 113 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 121 4.1. Dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn và phương hướng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay 121 4.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay 128 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 161 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng; 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng; 3. Phải tổ chức sự kiểm soát [37, tr.285]. Như vậy kiểm tra là một khâu không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nó đan xen vào tất cả các khâu, tạo nên sự hoàn thiện của quá trình lãnh đạo và đồng thời công tác kiểm tra còn là công việc hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò đó của công tác kiểm tra càng nổi bật lên trong giai đoạn hiện nay đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và công tác xây dựng Đảng. Tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay có diễn biến phức tạp và khó lường, tình hình đó có cả những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với quá trình bảo vệ và xây dựng nước Lào, tác động rất lớn đến công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, việc mở rộng quan hệ hợp tác hội nhập khu vực và quốc tế, thu hút sự đầu tư của nước ngoài đã tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên lợi dùng chức quyền vi phạm điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước để thu lợi ích cho cá nhân và bộ phận. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, ra nhiều nghị quyết và chỉ thị chuyên đề về công tác kiểm tra, lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy ban kiểm tra, coi trọng việc đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách và tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền. Trên thực tế trong những năm qua, do các cấp ủy đã tiến hành công tác kiểm tra nghiêm túc, nên đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng theo hướng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, ban kiểm tra các cấp phần lớn đã nghiên cứu, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, xác định nội dung, 2 hình thức, phương pháp kiểm tra trong phạm vi quyền hạn lãnh đạo của cấp mình và tổ chức thực hiện khá tốt, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của mỗi tổ chức và đạt được kết quả nhất định. Kết quả cuộc kiểm tra ấy đã đóng góp rất quan trọng cho việc củng cố và xây dựng toàn Đảng trong sạch vững mạnh. Tuy vậy trong thực tế đã có tình trạng sự giảm sút về ý chí cách mạng, sự suy thoái về đạo đức và tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân của một số đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Số cán bộ đó tuy không nhiều nhưng có ảnh hưởng rất tiêu cực đối với uy tín, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự cầm quyền của Đảng. Tình trạng ấy xảy ra có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân là do công tác kiểm tra chưa đủ mạnh, vẫn còn một số tổ chức đảng, cấp ủy và ban kiểm tra nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra chưa sâu và chưa đúng theo quan điểm của Đảng; thực hiện chưa tốt một số nội dung, hình thức, nguyên tắc kiểm tra. Trong tiến hành một cuộc kiểm tra còn có lúc, có nơi chưa thực hiện đồng bộ các phương pháp kiểm tra đã được Đảng quy định. Sự kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, kiểm tra của tổ chức đối với đảng viên của từng cấp từng ngành chưa nghiêm theo nguyên tắc và quan điểm của Đảng; việc thi hành và xử lý kết luận kiểm tra chậm, chưa hiệu lực, hiện tượng tiêu cực trong bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục và giải quyết tận gốc và dứt điểm; năng lực và hiệu quả kiểm tra của ban kiểm tra các cấp, các ngành chưa cao. Bộ máy tổ chức cơ quan ban kiểm tra của một số cấp ủy chưa được củng cố đúng theo hướng dẫn của Ban kiểm tra Trung ương; số lượng cán bộ làm công tác kiểm tra hiện nay còn hạn chế, kiến thức và năng lực chưa cao. Thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trên đây đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết như: vấn đề xác định nội dung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên; vấn đề xác định hình thức, phương pháp kiểm tra; vấn đề phối hợp công tác kiểm tra Đảng với thanh tra Nhà nước và các tổ chức khác; vấn đề ban kiểm tra cấp trên kiểm tra cấp ủy và ban kiểm tra cấp dưới; vấn đề về bộ máy cơ quan ban kiểm tra các cấp và kiến thức, năng lực cán bộ kiểm tra; vấn đề về thi hành và xử lý kết luận kiểm tra 3 Trước tình trạng đó và yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng như Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định: Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chúng ta phải quan tâm coi trọng đối với việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra cùng với nâng cao năng lực của cán bộ kiểm tra Muốn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra theo tinh thần đó, đòi hỏi phải có lý luận chỉ dẫn một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể. Vì vậy, để góp phần giải quyết vấn đề cấp bách nêu trên, làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng công tác kiểm tra của Đảng, tôi chọn và thực hiện đề tài luận án tiến sĩ: “Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay”. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1. Mục đích của luận án Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay. 2.2.Nhiệm vụ của luận án - Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. - Làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong những năm qua; phân tích các nguyên nhân và vấn đề đặt ra. - Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay. 4 3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án Luận án khảo cứu chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào từ năm 2006 đến 2016. Phương hướng và những giải pháp nêu trong luận án có giá trị đến năm 2030. 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận, thực tiễn Luận án được tiến hành nghiên cứu trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Mình, quan điểm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, về công tác kiểm tra; tiếp thu và phát triển những kết quả nghiên cứu lý luận về công tác kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra trong các công trình, đề tài, bài viết có liên quan. Cơ sở thực tiễn của luận án là thực tiễn công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong những năm qua, bao gồm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và những kết quả, hạn chế, nguyên nhân. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và sử dụng các phương pháp chuyên ngành, liên ngành, như: phân tích, tổng hợp, lôgic kết hợp với lịch sử; tổng kết thực tiễn, thống kê, so sánh 5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án - Làm rõ khái niệm, tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất hai giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay là: củng cố bộ máy tổ chức của ban kiểm tra các cấp, các ngành và đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra thành cán bộ chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghiệp; tăng cường sự thống nhất, đồng bộ giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước và sự phối hợp với công tác kiểm tra chuyên môn của các ngành, của các tổ chức đoàn thể. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhất là làm rõ khái niệm, những yếu tố tác 5 động, tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng trong tình hình mới. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của các cấp ủy đảng và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Thanh tra Chính phủ Lào. - Kết qủa nghiên cứu của luận án còn có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy môn công tác kiểm tra ở Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; các trường chính trị cấp tỉnh ở Lào. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu của tác giả đã công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 chương, 9 tiết. 6 Chương 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Kiểm tra là một khâu rất quan trọng trong thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, nó đan xen vào tất cả các khâu, tạo nên sự hoàn thiện của quá trình lãnh đạo và đồng thời công tác kiểm tra còn là công việc hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Bởi vậy, đây là vấn đề được nhiều nhà khoa học và hoạt động thực tiễn ở Việt Nam, Trung Quốc, Lào quan tâm nghiên cứu. Sau đây là những công trình khoa học đã công bố có những nội dung liên quan đến đề tài luận án “Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay” trong thời gian qua. 1.1. CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC NƯỚC NGOÀI 1.1.1. Các công trình của các nhà khoa học Việt Nam Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về công tác kiểm tra trong nhiều khía cạnh và nhiều góc độ. Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về vị trí, địa lý, chế độ chính trị và xã hội, do vậy những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam liên quan đến đề tài, là nguồn tư liệu quan trọng cho sự tiếp thu, kế thừa và chọn lọc để viết luận án này. Một số công trình khoa học liên quan đến công trình nghiên cứu của đề tài này gồm những các đề tài như sau: 1.1.1.1. Sách - Nguyễn Anh Liên, “Cơ sở lý luận, thực tiễn đổi mới và nâng cao hiệu quả thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng” [34]. Tác giả cuốn sách đã trình bày hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn của thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng, từ đó trình bày những vấn đề cần thiết đổi mới và nâng cao hiệu quả thẩm tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng. 7 - Nguyễn Thị Doan, “Đổi mới công tác kiểm tra, kỷ luật nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới” [7]. Sách đề cập những luận cứ khoa học của đổi mới công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng, gồm: khái niệm, đặc điểm, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra; yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới đòi hỏi phải đổi mới công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng; đánh giá thực trạng công tác kiểm tra kỷ luật Đảng từ năm 1986 đến năm 2003. Trong cuốn sách nêu ra quan điểm, định hướng, yêu cầu và giải pháp chủ yếu đổi mới công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. - Lê Hồng Liêm, “Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trở ngại của ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm” [33]. Trong cuốn sách đã trình bày khá rõ khái niệm kiểm tra và kiểm tra của Đảng, dấu hiệu vi phạm và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khó khăn trở ngại trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cuốn sách nêu lên quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong Văn kiện Đại hội Đảng và các Nghị quyết của Đảng; phân tích thực tiễn những khó khăn trở ngại của ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đã đề xuất 4 giải pháp cơ bản tháo gỡ. - Cao Văn Thống, “Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng giai đoạn hiện nay” [49]. Đây là một trong những tài liệu có giá trị về công tác kiểm tra và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay và chính là tư liệu quan trọng có nhiều gợi ý cả về lý luận và thực tiễn cho luận án. Cuốn sách đã trình bày khá công phu những vấn đề về phương thức kiểm tra, giám sát, về xây dựng cơ quan kiểm tra và đổi ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng. Những quan điểm được phân tích sâu bao gồm: cấp ủy đảng các cấp phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách khoa học, thận trọng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp; thực hiện cả kiểm tra, giám sát trực tiếp (kể cả kiểm tra, giám sát lưu động) và kiểm tra, giám sát gián tiếp; kết hợp cả kiểm tra, giám sát từ trên xuống và từ dưới lên, từ trong ra và từ ngoài vào; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức với phát huy vai trò, 8 trách nhiệm của công dân, nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát để tạo ra sức mạnh tổng hợp, đạt kết quả cao nhất. Phải công khai hóa công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ quan kiểm tra chuyên trách khoa học, tương xứng, ngang tầm; cán bộ kiểm tra đảm bảo phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cán bộ làm công tác kiểm phải thật sự là những người mẫu mực nhất “không thể chê trách được”, họ phải có kiến thức lý luận, công tác đảng, công tác tổ chức, quản lý nhà nước, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn; phải có và thực hiện tốt chế độ đãi ngộ đối với cán bộ kiểm tra để tạo điều kiện cho họ toàn tâm, toàn lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong cuốn sách này tác giả đã căn cứ vào tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày vấn đề lý luận, thực tiễn và đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Giải pháp ấy bao gồm: nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đổi mới nội dung, phạm vi kiểm tra, giám sát trong đó phải tập trung kiểm tra, giám sát cả nhận thức, năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, đối tượng, phạm vi kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; chủ động phối hợp với cơ quan liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phải xây dựng tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp tương xứng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. - Cao Văn Thống, “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay” [50]. Nội dung của cuốn sách này là tư liệu khoa học về nâng cao chất lượng trong việc thực hiện chức năng tham mưu cho 9 cấp ủy của ủy ban kiểm tra các cấp ở Việt Nam. Cuốn sách có trình bày khái niệm về tham mưu và công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra; nêu ra và phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng và các nhân tố tác động đến chất lượng công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cuốn sách còn phân tích thực trạng công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương từ 2001 - 2009, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra trong tình hình hiện nay. 1.1.1.2. Các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học Đã có nhiều bài báo khoa học bàn về công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Phạm Văn Trà, “Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới” [52]; Trần Đình Hoan, “Tăng cường mối quan hệ giữa công tác tổ chức cán bộ với công tác kiểm tra trong xây dựng Đảng hiện nay” [21]; Nguyễn Cao Huy, “Bác Hồ với công tác kiểm tra và kỷ luật trong Đảng” [23]; Đặng Xuân Tỉnh, “Công tác phối hợp kiểm tra ở Đảng bộ Quân khu 2” [51]; Đỗ Hữu Cường, “Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm” [5]; Lê Hữu Đức, “Trích tham luận Hội nghị kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng ở thành phố Hồ Chí Minh” [17]; Hữu Hà, “Công tác kiểm tra với việc khắc phục sự suy thoái trong cán bộ đảng viên” [19]. Nội dung đề cập đến công tác kiểm tra với mục đích khắc phục sự suy thoái trong cán bộ đảng viên; Trần Nam, Lê Quang Giản, “Công tác kiểm tra góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí
Luận văn liên quan