Luận án Hoàn thiện hoạt ñộng tín dụng của các NHTM nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

Với mục tiêu ñưa nước ta ñến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại, Việt Nam ñang tiến hànhñẩy mạnh CNH, HðH, trong ñó chuyển dịch CCKT ñược coi là khâu ñột phá,và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các ngành, các lĩnh vực sản xuất và hoạt ñộng dịch vụ. Nghị quyết ðại hội lần thứ X của ðảng ñã khẳng ñịnh:“Giải phóng và phát huy mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo bước ñột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch CCKT, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, sớm ñưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước ñang phát triển có thu nhập thấp”. ðể thực hiện ñược vấn ñề này cần phải thực hiện ñồng bộ nhiều giải pháp, trong ñó giải pháp về vốn có vai trò hết sức quan trọng. Hơn nữa, trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và Việt Nam ñã là thành viên của WTO thì việc xác ñịnh một CCKT hợp lý ñảm bảo thúc ñẩy kinh tế phát triển một cách bền vững là một trong những vấn ñề nan giải mà ðảng và Nhà nước rất ñặc biệt quan tâm. Do vậy, việc tìm ra các giải pháp về vốn ñể thúc ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch CCKT một cách bền vững theo hướng CNH, HðH là hết sức cần thiết và cấp bách. Với chức năng là một trung gian tài chính, là nơi cung ứng vốn quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng mức vốn ñầu tư cho toàn xã hội, trong những năm qua các NHTM ñã có những ñóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế ñất nước và tác ñộng mạnh mẽ vào quá trình chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HðH; với khối lượng vốn tín dụng ñầu tư ngày càng tăng; kinh tế - xã hội phát triển và tăng trưởng bền vững; các hình thức huy ñộng và sử dụng vốn tín dụng phong phú, ña dạng. 2 Cũng như cả nước, hoạt ñộng tín dụng của các NHTM trên ñịa bàn miền ðông Nam Bộ luôn ñạt hiệu quả cao và ñã tác ñộng mạnh mẽ trong việc thúc ñẩy chuyển dịch CCKT theo hướng tích cực. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn nhiều hạn chế, các nguồn tiềm năng của ñịa phương chưa ñược khai thác ñầy ñủ, kinh tế vẫn còn nghèo nàn, chưa tạo ra ñược bước ñột phátrong chuyển dịch cơ cấu và phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện ñại và bền vững. Trước yêu cầu mới là tiếp tục ñẩy mạnh CNH, HðH nềnkinh tế của các tỉnh miền ðông Nam Bộ trong ñiều kiện hội nhập kinhtế quốc tế thì ñòi hỏi chúng ta cần phải giải quyết ñồng bộ nhiều vấn ñề. Với ñiều kiện hiện nay, tích lũy nội bộ nền kinh tế còn thấp chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu phát triển, thì vấn ñề cấp bách ñặt ra là cần phải tiếp tục nghiên cứu và tìm ra các giải pháp ñể hoàn thiện hoạt ñộng tín dụng của các NHTM nhằm ñáp ứng có hiệu quả nhu cầu về vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn ñể thúc ñẩy nhanh và ñột phá trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế một cách bền vững là vấn ñề nan giải có tính cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ những nhận thức trên tác giả chọn ñề tài: “ Hoàn thiện hoạt ñộng tín dụng của các NHTM nhằm thúc ñẩy chuyển dịch CCK T trên ñịa bàn miền ðông Nam Bộ theo hướng CNH, HðH” ñể làm ñề tài luận án tiến sĩ kinh tế.

pdf222 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1669 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện hoạt ñộng tín dụng của các NHTM nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LICAMðOAN Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncuñclpca bnthânvisgiúpñcagiáoviênhưngdn.Nhngthông tin, d liu, s liu ñưa ra trong lun án ñưc trích dn rõ ràng,ñyñvngungc.Nhngsliuthuthpvàtnghp cacánhânñmbotínhkháchquanvàtrungthc. Tácgi ðngHàGiang MCLC Trangphbìa Licamñoan Mclc Danhmckýhiucácchvittt Danhmccácbng Danhmccácbiu MðU .......................................................................................................................... 1 Chương 1: TNG QUAN V HOT ðNG TÍN DNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VÀ VAI TRÒ CA HOT ðNG TÍN DNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MI ðI VI CHUYN DCH CƠ CU KINH T THEO HƯNG CÔNG NGHIP HÓA, HIN ðIHÓA ..................................................................................................... 9 1.1. KHÁI QUÁT TÍN DNG NGÂN HÀNG VÀ HOT ðNG TÍN DNG NGÂNHÀNGTHƯƠNGMITRONGNNKINHTTHTRƯNG............. 9 1.1.1.Quátrìnhhìnhthànhvàpháttrinhotñngtíndngngânhàng ... 9 1.1.2.Kháinim,ñctrưngcahotñngtíndngngânhàng ................. 10 1.1.3.Cácngunvnhìnhthànhñcptíndng....................................... 16 1.1.4.Cácloihìnhtíndngngânhàng...................................................... 19 1.2. NI DUNG CHUYN DCH CƠ CU KINH T VÀ VAI TRÒ HOT ðNGTÍNDNGCACÁCNGÂNHÀNGTHƯƠNGMITRONGVIC THÚC ðY CHUYN DCH CƠ CU KINH T THEO HƯNG CÔNG NGHIPHÓA,HINðIHÓA.............................................................................. 23 1.2.1.CCKTvàchuyndchCCKTtheohưngCNH,HðH.................... 23 1.2.2.VaitròhotñngtíndngNHTMtrongvicthúcñychuyndch CCKTtheohưngCNH,HðH......................................................... 45 1.3.HOTðNGTÍNDNGNGÂNHÀNGVIVICTHÚCðYCHUYN DCH CƠ CU KINH T MT S NƯC TRÊN TH GII VÀ BÀI HCKINHNGHIMCHOVITNAM ................................................................. 52 1.3.1.KinhnghimcaTrungQuc........................................................... 52 1.3.2.KinhnghimcaHànQuc.............................................................. 55 1.3.3.KinhnghimcaSinggapore............................................................ 57 1.3.4.KinhnghimcaVươngqucTháiLan........................................... 58 1.3.5.NhngbàihckinhnghimñưcrútrachoVitNam.................... 60 Chương2:THCTRNGHOTðNGTÍNDNGNGÂNHÀNGTHƯƠNG MI ðI VI CHUYN DCH CƠ CU KINH T TRÊN ðA BÀN MIN ðÔNG NAM B THEO HƯNG CÔNG NGHIP HOÁ,HINðIHÓA .................................................................................. 63 2.1.QUÁTRÌNHCHUYNDCHCƠCUKINHTTRÊNðABÀNMIN ðÔNGNAMBTHEOHƯNGCÔNGNGHIPHÓA,HINðIHÓA......... 63 2.1.1.Vtrí,timnăngvàthmnhcaminðôngNamB.................... 63 2.1.2.ThctrngchuyndchCCKTtheohưngCNH,HðHtrênña bànminðôngNamBgiaiñon20042008............................... 69 2.1.3.NhnghnchcaquátrìnhchuyndchCCKTminðông NamBtheohưngCNH,HðHgiaiñon2004–2008 ............... 75 2.2. THC TRNG HOT ðNG TÍN DNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MI ðIVICHUYNDCHCƠCUKINHTTRÊNðABÀNMINðÔNG NAMBTHEOHƯNGCÔNGNGHIPHÓA,HINðIHÓA...................... 79 2.2.1.Kháiquáttìnhhìnhhotñngcahthngngânhàngtrênña bànminðôngNamB ................................................................... 79 2.2.2.ThctrnghotñngtíndngNHTMñivichuyndchCCKT trênñabànminðôngNamBtheohưngCNH,HðH................ 83 2.3.ðÁNHGIÁVAITRÒHOTðNGTÍNDNGNGÂNHÀNGTHƯƠNG MIðIVICHUYNDCHCƠCUKINHTTRÊNðABÀNMIN ðÔNGNAMBTHEOHƯNGCÔNGNGHIPHÓA,HINðIHÓA......... 109 2.3.1.Nhngthànhtuñtñưc................................................................. 109 2.3.2. Nhng hn ch trong hot ñng tín dng ca các NHTM nh hưngñnchuyndchCCKTtrênñabànminðôngNamB..... 115 2.3.3. Nguyên nhân ca nhng hn ch trong hot ñng tín dng NHTM nh hưng ñn chuyn dch CCKT trên ña bàn min ðôngNamB ................................................................................... 122 Chương3:GIIPHÁPHOÀNTHINHOTðNGTÍNDNGCACÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI NHM THÚC ðY CHUYN DCHCƠCUKINHTTRÊNðABÀNMINðÔNGNAMB THEOHƯNGCÔNGNGHIPHÓA,HINðIHÓA ................... 133 3.1. ðNH HƯNG HOT ðNG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI NHM THÚC ðY CHUYN DCH CƠ CU KINH T TRÊNðABÀNMINðÔNGNAMBTHEOHƯNGCÔNGNGHIP HÓA,HINðIHÓA ................................................................................ 133 3.1.1.ðnhhưng,mctiêupháttrinkinhtxãhitrênñabàn minðôngNamBtnayñnnăm2020...................................... 133 3.1.2.ðnhhưngchuyndchCCKTtrênñabànminðôngNam BtheohưngCNH,HðH............................................................. 137 3.1.3.ðnhhưnghoànthinhotñngtíndngcacácNHTMnhm thúcñychuyndchCCKTtrênñabànminðôngNamB theohưngCNH,HðH................................................................... 147 3.2. GII PHÁP HOÀN THIN HOT ðNG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MI NHM THÚC ðY CHUYN DCH CƠ CU KINHTTRÊNðABÀNMINðÔNGNAMBTHEOHƯNGCÔNG NGHIPHÓA,HINðIHÓA............................................................................. 149 3.2.1.Nhómgiiphápchung ...................................................................... 151 3.2.2.Nhómgiiphápcth ...................................................................... 161 3.3.CÁCðIUKINCNTHITððMBOHOÀNTHINHOTðNG TÍNDNGNGÂNHÀNGTHƯƠNGMINHMTHÚCðYCHUYN DCHCƠCUKINHTMINðÔNGNAMBTHEOHƯNGCÔNG NGHIPHÓA,HINðIHÓA ................................................................... 174 3.3.1.Môitrưngchínhtr,pháplýnñnh............................................... 175 3.3.2. Chính sách tin t phi phù hp vi mc tiêu chuyn dch CCKTtheohưngCNH,HðHvàhinhpkinhtquct........... 183 3.3.3.Thchinchínhsáchqunlýngoihitheohưngtdohóa........ 186 3.3.4.Ápdngthànhtucakhoahckthutñhinñihóacông nghngânhàng ................................................................................. 186 3.3.5.Nângcaochtlưngthôngtintíndng............................................ 187 KTLUN ......................................................................................................................... 189 DANHMCCÁCCÔNGTRÌNHNGHIÊNCUCATÁCGI ........................... 192 TÀILIUTHAMKHO ................................................................................................. 193 DANHMCKÝHIUCÁCCHVITTT CCKT Cơcukinht CNH Côngnghiphoá CSTC Chínhsáchtàichính CSTT Chínhsáchtint CTCP Côngtycphn DN Doanhnghip DNNN Doanhnghipnhànưc GDP Thunhpqucdân HðH Hinñihoá HðQT Hiñngquntr KCN Khucôngnghip KCX Khuchxut KTXH Kinhtxãhi KTNN KinhtNhànưc Nð Nghñnh NHNN NgânhàngNhànưc NHTM Ngânhàngthươngmi NHTMCP Ngânhàngthươngmicphn NHTMNN Ngânhàngthươngminhànưc NHTW Ngânhàngtrungương Qð Quytñnh SXKD Snxutkinhdoanh TCKT Tchckinht TCTD Tchctíndng TD Tíndng TP.HCM ThànhphHChíMinh TSðBTàisnñmbo TTCKThtrưngchngkhoán USD ðôlaM VND ðngVitNam WTO Tchcthươngmithgii DANHMCCÁCBNG Bng2.1.CCKTtheongànhminðôngNamBthikỳ20042008. .....71 Bng2.2.CơcuGDPminðôngNamBtheothànhphnkinhtthi kỳ20042008 ..............................................................................73 Bng2.3.HuyñngvncácNHTMtrênñabànminðôngNamBthi kỳ20042008...........................................................................................85 Bng2.4.CơcuvnhuyñngtheothigiancacácNHTMtrênña bànminðôngNamB ..............................................................87 Bng2.5.CơcuvnhuyñngtheoloitincacácNHTMtrênñabàn minðôngNamB.......................................................................89 Bng2.6.TăngtrưngdưntíndngcáctnhminðôngNamBthi kỳ20042008 ................................................................................93 Bng2.7.CơcudưntheothigiancacácNHTMtrênñabànmin ðôngNamB.................................................................................96 Bng2.8.Cơcutíndngtheongànhkinhttrênñabànminðông NamB .........................................................................................99 Bng2.9.Cơcudưntíndngtheothànhphnkinhttrênñabànmin ðôngNamBthikỳ20042008 .................................................102 DANHMCCÁCBIU Biuñ2.1:TăngtrưngGDPthikỳ20042008(tínhtheogiáthct)......70 Biuñ2.2:TăngtrưngGDPvàhuyñngvntrênñabànminðông NamB ......................................................................................86 Biuñ2.3:Cơcuhuyñngvntheothigian .........................................88 Biuñ2.4:Tíndngngânhàngvităngtrưngkinhtminðông NamB ......................................................................................94 Biuñ2.5:CơcudưntheothigiancacácNHTMtrênñabànmin ðôngNamB..............................................................................98 Biuñ2.6:Ttrngdưnchovaytheongànhkinhtnăm2008các tnhminðôngNamB..........................................................101 Biuñ2.7:Cơcudưnchovaytheothànhphnkinht ......................103 Biuñ2.8:Ttrngdưnchovaytheothànhphnkinhttithi ñimnăm2008cacáctnhminðôngNamB ..................104 1 MðU 1.Tínhcpthitcañtài Vimctiêuñưanưctañnnăm2020cơbntrthànhmtnưccông nghiptheohưnghinñi,VitNamñangtinhànhñymnhCNH,HðH, trongñóchuyndchCCKTñưccoilàkhâuñtphá,vàlànhimvtrng tâm,xuyênsuttrongcácngành,cáclĩnhvcsnxutvàhotñngdchv. NghquytðihilnthXcaðngñãkhngñnh:“Giiphóngvàphát huymnhmlclưngsnxut,pháthuymitimnăngvàngunlc,to bưcñtphávxâydngktcuhtngvàchuyndchCCKT,nângcao chtlưngvàsccnhtranh,tăngtcñtăngtrưngkinht,smñưanưc tarakhitìnhtrngcanưcñangpháttrincóthunhpthp”. ð thc hin ñưc vn ñ này cn phi thc hin ñng b nhiu gii pháp,trongñógiiphápvvncóvaitròhtscquantrng.Hơnna,trong ñiu kin hi nhp kinh t quc t ngày càng sâu rng và Vit Nam ñã là thànhviêncaWTOthìvicxácñnhmtCCKThplýñmbothúcñy kinhtpháttrinmtcáchbnvnglàmttrongnhngvnñnangiimà ðngvàNhànưcrtñcbitquantâm.Dovy,victìmracácgiiphápv vnñthúcñynhanhquátrìnhchuyndchCCKTmtcáchbnvngtheo hưngCNH,HðHlàhtsccnthitvàcpbách. Vi chc năng là mt trung giantài chính, là nơi cung ngvn quan trngvàchimttrngcaotrongtngmcvnñutưchotoànxãhi,trong nhngnămquacácNHTMñãcónhngñónggóptolnvàocôngcucphát trinkinhtñtnưcvàtácñngmnhmvàoquátrìnhchuyndchCCKT theohưngCNH,HðH;vikhilưngvntíndngñutưngàycàngtăng; kinhtxãhipháttrinvàtăngtrưngbnvng;cáchìnhthchuyñngvà sdngvntíndngphongphú,ñadng. 2 Cũngnhưcnưc,hotñngtíndngcacácNHTMtrênñabànmin ðôngNamBluônñthiuqucaovàñãtácñngmnhmtrongvicthúc ñychuyndchCCKTtheohưngtíchcc.Tuynhiên,ktquvncònnhiu hnch,cácnguntimnăngcañaphươngchưañưckhaithácñyñ,kinh tvncònnghèonàn,chưatorañưcbưcñtphátrongchuyndchcơcu vàpháttrinnnkinhttheohưngcôngnghip,hinñivàbnvng. TrưcyêucumilàtiptcñymnhCNH,HðHnnkinhtcacác tnhminðôngNamBtrongñiukinhinhpkinhtquctthìñòihi chúngtacnphigiiquytñngbnhiuvnñ.Viñiukinhinnay, tíchlũynibnnkinhtcònthpchưañápngñnhucupháttrin,thì vnñcpbáchñtralàcnphitiptcnghiêncuvàtìmracácgiipháp ñhoànthinhotñngtíndngcacácNHTMnhmñápngcóhiuqu nhucuvvn,nhtlàngunvntrungvàdàihnñthúcñynhanhvàñt phátrongchuyndchcơcunnkinhtmtcáchbnvnglàvnñnan giicótínhcpbáchcvlýlunvàthctin. Xutpháttnhngnhnthctrêntácgichnñtài:“Hoànthinhotñng tíndngcacácNHTMnhmthúcñychuyndchCCKTtrênñabànmin ðôngNamBtheohưngCNH,HðH ”ñlàmñtàilunántinsĩkinht. 2.Tngquanvvnñnghiêncu Vn ñ hot ñng tín dng NHTM và vai trò ca hot ñng tín dng NHTMñãñưcñcprtnhiucáctàiliu,côngtrìnhnghiêncunhiu nưctrênthgiicũngnhưVitNam. C.Mác,J.M.Keynesvànhiunhàkinhthcñãkhngñnhvaitròca tíndngngânhàng,mcdùquanñimcahcóskhácbit.Nhiunhàkinh thcthuccáctrưngpháitintñãñưaranhnglýthuyttíndng,ñcao vaitròcatíndngngânhàngñivinnkinhtnóichungvàcũngnhưtác ñngcanóñntintvàlmphát. 3 Tthk19C.Mácñãñánhgiávaitròquantrngcangânhàngmà trngyulàhotñngtíndng,ôngchorng:“Ngânhàngrañivivaitrò môigiitàichínhtrunggianñãtptrungcáckhontinnhãnritrongnn kinhtñemchocácDNvàcôngchúngvay”.Nétnibttrongvaitròcangân hànglàtoñiukinthúcñynnkinhthànghóapháttrin.Nhưvykhông chgiithíchñưcsrañi,chínhtspháthinrangungcvàbncht catíndngngânhàng,catintíndng,C.Mácñãchravaitròtolnca tíndngngânhàngñivispháttrinkinhthànghóavàlưuthôngtint. CòntheoJ.M.Keynes,ñthchinñưcmctiêutăngtrưngkinht, giiquytnnthtnghiptrongñiukinkhnghongtheochukỳcatái snxutmrngtưbnchnghĩa,cnphisdnghaicôngctintvàtín dng.ðólàsñiutitkhilưngtintvàtíndngtronglưuthông,sñiu chnhlãisuttíndngtheohưngkíchthíchñưcñutưquahuyñngtiña lưngtưbnnhànricadânchúngñchovay.Nhưvy,tvictoras nhânvtotinbaogmsnhântingi,snhânvtíndng,cácngânhàng ñãtorasnhânvñutư.ðólànhngliuthucchañưcbnhmãntính kinhniêncachnghĩatưbnlàsuythoáivàthtnghip. QuanñimtrêncaJ.M.Keynesñãchañngyutsailmchs dnglãisuttíndngñmrngtíndngvinhngñiukinlnglo,dn ñnbànhtrưngquámcquymôtíndng,tonênlmphátcao.Tuynhiên, trongnhngnămt19351960,giiphápñócũngñãcuvãnñưcnhiunn kinh t thoát khi suy thoái. Nhưng càng v sau thì gii pháp này chng nhngkhôngcuvãnñưccănbnhcachnghĩatưbnthtnghipgn vilmphátmàcònlàmnótrmtrnghơn. FredericS.Mishkin,khinghiêncuvcơcungunvntàitrchocác DN phi tài chính M, ñã chng minhrng: C phiu không phi là mt nguntàichínhquantrngchocácDN,vicpháthànhchngkhoánmuabán ñưccũngkhôngphilàbinpháphàngñuñcácDNnàytàitrchocác hotñngcah,chnhngcôngtyln,ñưcthitlpvngchcmiviti 4 ñưccácthtrưngchngkhoánñtàitrchocáchotñngcahmàthôi; ñngthiôngcònchrarng:Tàitrgiántipcònquantrnggpnhiuln tàitrtrctip,ngunvnngânhànglàngunvnbênngoàiquantrngnht ñtàitrchocácDN,ñivicáccánhânvàcácDNnhkhôngñưcthitlp vngchchunhưkhôngbaogigomñưcvnbngcáchpháthànhchng khoáncóthbánñưcmàhcóñưcstàitrvnlànhvàongânhàng.Ông cũngñưaranhngsliuminhhamtcáchthuytphcchonhngktlunnói trên,chnghntrongscácngunvntàitrchocácDNnàythìcáckhontin vay,trưchtlàtNHTMchim61,9%;cácchngkhoánncóthmuabán ñưcchim29,8%;cphiuchim2,1%;cácloikhácnhưvayChínhph,vay nưcngoàihaycácmónnthươngmichim6,2%[20]. Nhưvy,cácnhàkinhthctrênñuchrarng,tíndngcótácdng rt ln ñi vi yêu cu phát trin kinh t. ðiu ñáng chú ý là, các lun thuytvàcácquanñimñunhìnnhnthymiquanhràngbuccatín dng,ngânhàngvitintvàlmphát,vaitròcacácnhântnàyñivi victorahưngvnñngvàquy mô calungvntrong nnkinht. Vitưcáchlàcunigiatitkimvàñutư,tíndngngânhànglàñng lcmnhmkíchthíchmichthkinhtthchintitkim,thúcñy quá trìnhtícht vàtptrungnhngngunvn nhàn ri, phân tán thành ngunvnlnñcungngchocáchotñngñutư.Mcdùcónhngsai lmnhtñnh,nhưngnhngtưtưngvàquanñimcacácnhàkinhthc nóitrênvnduytrìvàpháttrintrongxãhitưbnchnghĩa,choñnnay vnñưccácnhàkinhthckthavàpháttrintrongnnkinhtth trưnghinñi. Còn Vit Nam, liên quan ñn vn ñ này, ñã có nhiu công trình nghiêncukhoahcnhiugócñvàphmvikhácnhau,trongñócómt scôngtrìnhnghiêncuñángchúýlà: 5 (i)LunántinsĩkinhtcaHoàngVitTrung(1996)bovtiHc vinchínhtrQucgiaHChíMinhviñtài:‘‘Tíndngngânhàngtrong victhúcñychuyndchCCKTtrênñabànHàNi’’.Lunántptrung vàonghiêncuvaitròvàcơchtácñngcatíndngngânhàngtrongvic thúcñyCCKTngànhtrênñabànThànhphHàNi.Lunánñãnêulên ñưcnhngvnñlýlunvvaitròcatíndngngânhàngtrongvicthúc ñychuyndchCCKTtheohưngCNH,HðHVitNam;phântíchthc trngtácñngcatíndngngânhàngtrongthúcñychuyndchCCKTtrên ña bàn Thành ph Hà Ni, nhng mâu thun và yêu cu ñt ra; ñưa ra phương
Luận văn liên quan