Luận án Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong việc thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, theo lộ trình cam kết của WTO chúng ta cần mở cửa cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực, trong đó có các dịch vụ công. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương đổi mới cơ chế quản lý phù hợp đó là từng bước cải cách cơ chế tài chính công theo hướng phát huy tính tự chủ và hiệu quả sử dụng NSNN, phát huy mọi khả năng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc cung cấp dịch vụ công với chất lượng cao. Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị này là khâu then chốt, đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành - bại của quá trình đổi mới. Sự ra đời của Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002, sau đó được thay thế bằng Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đến ngày 14/02/2015, nghị định 43/2006/NĐ-CP được thay thế bằng nghị định 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 21/06/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định 16/2015/NĐ-CP với hy vọng sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính đáp ứng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng giai đoạn phát triển của nước nhà. Bên cạnh đó, Việt Nam đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Đây được xem như là một nỗ lực tất yếu, cần thiết nhằm minh bạch hóa thông tin trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đánh dấu một bước chuyển mình lớn với những thay đổi một cách toàn diện dựa trên nền tảng của chuẩn mực kế toán công quốc tế, tiệm cận hơn với khu vực doanh nghiệp. Trong các loại hình ĐVSNCL, hệ thống BVCL đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho xã hội, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về y tế và CSSK cho người dân Việt Nam. Hệ thống BVCL của Việt Nam bao gồm các BVCL trung ương và các BVCL địa phương, hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, sự thay đổi các chủ trương chính sách hiện nay2 đã tạo ra hành lang pháp lý rộng rãi cho các đơn vị này trong việc phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm giảm dần sự phụ thuộc vào NSNN cho các hoạt động của đơn vị. Trong cơ chế tài chính mới, việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã giúp cho các đơn vị nói chung và hệ thống BVCL nói riêng chủ động mở rộng các hoạt động để tăng nguồn thu, giảm gánh nặng cho NSNN.

pdf200 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  TRẦN THANH TÂM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS,TS. PHẠM VĂN ĐĂNG 2. PGS,TS. NGUYỄN HỮU ÁNH HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Tác giả luận án Trần Thanh Tâm ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................................................. 1 MỤC LỤC .......................................................................................................................................................... ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................................................... v DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................................................ vi DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................................................... viii LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................... viii 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................................................................ 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................................................... 3 3. Câu hỏi nghiên cứu........................................................................................................................................ 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................................................... 4 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................................................. 4 5.1. Quy trình nghiên cứu .................................................................................................... 4 5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu ....................................................................................... 5 5.3. Phương pháp xử lý dữ liệu ........................................................................................... 8 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ..................................................................................................................... 8 7. Kết cấu của luận án........................................................................................................................................ 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP................................................................................................................................ 10 1.1. Tổng quan nghiên cứu ............................................................................................................................ 10 1.1.1. Nghiên cứu về quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ....................... 10 1.1.2. Nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ............................................................................................................. 10 1.1.3. Xác lập vấn đề nghiên cứu ...................................................................................... 15 1.2. Đơn vị sự nghiệp công lập và quản trị tài chính đơn vị sự nghiệp công lập ................................... 18 1.2.1. Đơn vị sự nghiệp công lập ....................................................................................... 18 1.2.2. Quản trị tài chính đơn vị sự nghiệp công lập .......................................................... 19 1.3. Phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ............. 26 1.3.1. Khái niệm và mục tiêu phân tích báo cáo tài chính ................................................. 26 1.3.2. Quy trình phân tích báo cáo tài chính ...................................................................... 28 iii 1.3.3. Phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ phân tích báo cáo tài chính .............................. 29 1.3.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập .................................................................................................................. 31 1.3.4.1. Phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc lập kế hoạch tài chính .................. 32 1.3.4.2. Phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính .... 36 1.3.4.3. Phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc kiểm soát và ra quyết định quản lý tài chính ............................................................................................................................. 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................................................ 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ..... 42 2.1. Tổng quan về các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi .............................................. 42 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .............................................................................. 42 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tài chính ........................................ 43 2.1.3. Định hướng phát triển .............................................................................................. 46 2.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Ngãi ...................................................................................................................................................... 49 2.2.1. Thực trạng quy trình phân tích báo cáo tài chính .................................................... 49 2.2.2. Thực trạng phương pháp phân tích báo cáo tài chính ............................................. 52 2.2.3. Thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài chính .................................................... 54 2.2.3.1. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc lập kế hoạch tài chính 54 2.2.3.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính ................................................................................................................... 64 2.2.3.3. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc kiểm soát và ra quyết định quản trị tài chính ........................................................................................................ 64 2.3. Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị trài chính tại các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Ngãi........................................................................................................................................ 64 2.3.1. Thành tựu đạt được .................................................................................................. 64 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế ...................................................................... 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................................................ 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ............................................................................................................................... 70 iv 3.1. Nguyên tắc hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ........................................................................................................ 70 3.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ........................................................................................................ 72 3.2.1. Hoàn thiện quy trình phân tích báo cáo tài chính .................................................... 72 3.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính ............................................. 76 3.2.3. Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính .................................................... 77 3.2.3.1. Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc lập kế hoạch tài chính ............................................................................................................................. 77 3.2.3.2. Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính ...................................................................................................... 91 3.2.3.3. Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc kiểm soát và ra quyết định quản trị tài chính .............................................................................................. 92 3.2.3.4. Bổ sung nội dung phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho việc kiểm soát và ra quyết định quản trị tài chính .............................................................................................. 94 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ............................................................................. 106 3.3.1. Về phía Nhà nước .................................................................................................. 106 3.3.2. Về phía cơ quan chủ quản ..................................................................................... 107 3.3.3. Về phía bệnh viện .................................................................................................. 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .......................................................................................................................... 111 KẾT LUẬN ................................................................................................................................................... 112 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRONG THỜI GIAN LÀM LUẬN ÁN .......................................................................................................................................... 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................................... 115 PHỤ LỤC ...................................................................................................................................................... 115 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TIẾNG ANH BCTC Báo cáo tài chính BCKQHĐ Báo cáo kết quả hoạt động BCQT Báo cáo quyết toán BHYT Bảo hiểm y tế BVCL Bệnh viện công lập BVĐK Bệnh viện đa khoa BYT Bộ y tế BQ Bình quân CNTT Công nghệ thông tin CSSK Chăm sóc sức khỏe CTMT Chương trình mục tiêu DV Dịch vụ ĐTTC Đầu tư tài chính ĐVSNCL Đơn vị sự nghiệp công lập HĐ Hoạt động KBNN Kho bạc nhà nước KCB Khám chữa bệnh KV Khu vực LCTT Lưu chuyển tiền thuần NCKH Nghiên cứu khoa học NĐ Nghị định NPT Nợ phải trả ROA Sức sinh lợi của tài sản Return on asset ROS Sức sinh lợi của doanh thu Return on sales SXKD Sản xuất kinh doanh TAT Số vòng quay tổng tài sản Asset Turnover Ratio TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng cơ bản vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mức độ quan tâm đến quy trình phân tích BCTC ................................................................... 52 Bảng 2.2: Mức độ thực hiện quy trình phân tích BCTC ........................................................................... 52 Bảng 2.3: Mức độ quan tâm tới phương pháp phân tích BCTC .............................................................. 53 Bảng 2.4: Mức độ thực hiện phương pháp phân tích BCTC ................................................................... 54 Bảng 2.5: Mức độ quan tâm chỉ tiêu phân tích tài sản ............................................................................... 55 Bảng 2.6: Mức độ thực hiện chỉ tiêu phân tích tài sản ............................................................................... 55 Bảng 2.7: Kết quả khảo sát nhà quản trị về việc sử dụng thông tin từ phân tích tài sản ....................... 56 Bảng 2.8: Mức độ quan tâm chỉ tiêu phân tích nguồn vốn ....................................................................... 56 Bảng 2.9: Mức độ thực hiện chỉ tiêu phân tích nguồn vốn ................................................................. 56 Bảng 2.10: Kết quả khảo sát nhà quản trị về việc sử dụng thông tin từ phân tích nguồn vốn ............. 57 Bảng 2.11: Phân tích BCTC phục vụ cho việc lập kế hoạch doanh thu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ...................................................................................................................................................... 58 Bảng 2.12: Mức độ quan tâm chỉ tiêu phân tích doanh thu ...................................................................... 58 Bảng 2.13: Mức độ thực hiện chỉ tiêu phân tích doanh thu ...................................................................... 58 Bảng 2.14: Kết quả khảo sát nhà quản trị về việc sử dụng thông tin từ phân tích doanh thu ........ 59 Bảng 2.15: Phân tích BCTC phục vụ quản trị chi phí tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ......... 60 Bảng 2.16: Mức độ quan tâm chỉ tiêu phân tích chi phí ............................................................................ 60 Bảng 2.17: Mức độ thực hiện chỉ tiêu phân tích chi phí ............................................................................ 61 Bảng 2.18: Kết quả khảo sát nhà quản trị về việc sử dụng thông tin từ phân tích chi phí .................... 61 Bảng 2.19: Mức độ quan tâm chỉ tiêu phân tích kết quả tài chính ........................................................... 62 Bảng 2.20: Mức độ thực hiện chỉ tiêu phân tích kết quả tài chính ........................................................... 62 Bảng 2.21: Kết quả khảo sát nhà quản trị về việc sử dụng thông tin từ phân tích kết quả tài chính ... 63 Bảng 2.22: Mức độ quan tâm chỉ tiêu phân tích phân phối kết quả tài chính ........................................ 63 Bảng 2.23: Mức độ thực hiện chỉ tiêu phân tích phân phối kết quả tài chính ........................................ 63 Bảng 2.24: Kết quả khảo sát nhà quản trị về việc sử dụng thông tin từ phân tích phân phối kết quả tài chính ................................................................................................................................................................. 64 Bảng 3.1: Hoàn thiện phân tích cơ cấu tài sản tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 . 78 Bảng 3.2: Hoàn thiện phân tích cơ cấu tài sản của bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi ...................... 80 Bảng 3.3: Hoàn thiện phân tích doanh thu tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi .............................. 83 Bảng 3.4: Hoàn thiện phân tích chi phí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi .................................. 85 vii Bảng 3.5: Hoàn thiện phân tích hiệu quả quản lý chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ và hoạt động tài chính của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi .......................................................................................... 87 Bảng 3.6: Hoàn thiện phân tích BCTC phục vụ quản trị kết quả tài chính của bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi ................................................................................................................................... 89 Bảng 3.7: Hoàn thiện phân tích phân phối kết quả tài chính của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ........ 90 Bảng 3.8: Hoàn thiện phân tích doanh thu, chi phí thực hiện so với dự toán ......................................... 91 Bảng 3.9 : Bảng tổng hợp đo lường biến..................................................................................................... 96 Bảng 3.10: Thống kê mô tả các biến trong mô hình .................................................................................. 98 Bảng 3.11: Ma trận tương quan giữa các biến ........................................................................................... 99 Bảng 3.12: Mô hình OLS .............................................................................................................................. 99 Bảng 3.13: Mô hình FEM ........................................................................................................................... 100 Bảng 3.14: Mô hình REM ........................................................................................................................... 101 Bảng 3.15: Kết quả hồi quy của các nhân tố tác động đến sức sinh lợi của tài sản của các BVCL trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi .............................................................................................................................. 101 Bảng 3.16: Kiểm định Hausman ................................................................................................................ 102 Bảng 3.17: Hệ số phóng đại phương sai VIF .......................................................................................... 103 Bảng 3.18: Kiểm định Preusch – Pagan .................................................................................................... 103 Bảng 3.19: Kiểm định Wooldridge ............................................................................................................ 104 Bảng 3.20: Kết quả ước lượng mô hình FGLS ....................................................................................... 104 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu ....................................................................................................................... 5 Hình 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Ngãi ................................ 44 Hình 2.2: Nguồn dữ liệu sử dụng để phân tích ........................................................................................... 50 Hình 2.3: Nguồn thông tin từ đơn vị sử dụng để phân tích BCTC .......................................................... 51 Hình 3.1 : Hoàn thiện quy trình phân tích BCTC tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ................................................................................................................................................................... 76 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong việc thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_hoan_thien_phan_tich_bao_cao_tai_chinh_phuc_vu_quan.pdf
  • docxKết luận mới (T.Anh). Tâm.docx
  • docxKết luận mới(T.Việt).Tâm.docx
  • pdfQD Bo mon Tam.pdf
  • docxTóm tắt LA.Tâm.docx
Luận văn liên quan