Luận án Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam

Nước ta ñang trong giai ñoạn ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nghị quyết ñại hội ðảng lần thứ X ñã chỉ rõ cần"Nâng cao năng lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, ñẩy mạnh toàn diện công cuộc ñổi mới, huy ñộng và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho CNH, HðH ñất nước; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và côngbằng xã hội;tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ ñối ngoại; chủ ñộng và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn ñịnh chính trị xã - hội; sớm ñưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng ñể ñến năm 2020 nước ta cơbản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại”. (ðH X; tr 23) Trong những năm qua, nhất là những năm gần ñây, ðảng và Nhà nước ñã quan tâm nhiều vào việc ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ðây là bước ñột phá quan trọng góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội ñất nước nói chung và các ñô thị Việt Nam nói riêng. Nhiều thành phố có tiềm năng du lịch ñã ñẩy mạnh ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng du lịch, thu hút các ñối tác ñầu tư vốn phát triển các công trình phục vụ du lịch, các loại hình du lịch. Việc phát triển cơ sở hạ tầng vừa là tiền ñề vừa làñộng lực ñể các ñô thị du lịch nước ta phát triển nhanh chóng và chủ ñộng hộinhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu ñã ñạtñược, hoạt ñộng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nói chung và cơ sở hạ tầng ñô thị du lịch nói riêng kể từ hệ thống văn bản pháp quy, ñến công tácquy hoạch, kế hoạch, quản lý chương trình dự án, tổ chức bộ máy, trình ñộ năng lực ñội ngũ cán bộ công chức, công tác thanh tra kiểm ta vẫn còn nhiều hạn chế. ðiều này làm cho sự phát triển cơ sở hạ tầng ñô thị du lịch chưa ñáp ứng yêu cầu pháttriển kinh tế - xã hội của ñất nước. Chính vì thế, tác giả chọn ñề tài "Hoàn thiện quản lý nhà nước ñối với cơ sở hạ tầng ñô thị du lịch ở Việt Nam"làm chủ ñề luận án tiến sỹ của mình.

pdf191 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1665 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LICMƠN TôixinchânthànhcmơncácThygiáo,CôgiáoKhoaLý lunChínhtrvàVinSauñihcTrưngðihcKinhtQuc dânHàNiñãnhittìnhgiúpñtôihoànthànhlunán,ñc bittôixinbàytlòngbitơnñnGS.TS.NguynThànhð vàPGS.TS.ðàoPhươngLiênñãnhittìnhquantâmgiúpñ tôihoànthànhlunánnày. Tôixincm ơn cáccơ quan,ñơnvliên quan ñã giúp ñ phihptrongquátrìnhnghiêncuñtôihoànthànhlunán. HàNi,ngày08tháng11năm2009 Tácgilunán HðcPhc LICAMðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu khoa hc ca riêng tôi,vi s giúp ñ ca giáo viên hưngdn. Cácsliu,ktqunêutronglunánlàtrungthc. Nhngktlunkhoahccalunánchưatngñưcai côngbtrongbtkỳmtcôngtrìnhnàokhác. HàNi,ngày08tháng11năm2009 Tácgilunán HðcPhc MCLC LICMƠN LICAMðOAN DANHMCCHVITTT DANHMCSƠð,BNGBIU PHNMðU................................................................................................... 1 CHƯƠNG1:CƠSLÝLUNVÀTHCTINVHOÀNTHINQUNLÝ NHÀ NƯC ðI VI CƠ S H TNG ðÔ TH DU LCH VITNAM .....................................................................................5 1.1.ðôthdulch,ñcñimvàvaitròcacơshtngñivisphát trinkinhtxãhicañôthdulch ....................................................... 5 1.1.1.ðôthvàñôthdulch .......................................................................................... 5 1.1.2.ðcñimcơshtngcañôthdulch ........................................................ 10 1.1.3.Vaitròcacơshtngñivispháttrinkinhtxãhiñôth dulch .................................................................................................................. 15 1.2.Nhngvnñcơbnvhoànthinqunlýnhànưcñivicơs htngñôthdulchVitNam ............................................................. 17 1.2.1.Cơslýthuytñnhhưngchovichoànthinqunlýnhànưcñivi cơshtngñôthdulchVitNam .......................................................... 17 1.2.2.Scnthitphihoànthinqunlýnhànưcñivicơshtngñôth dulchVitNam............................................................................................. 23 1.2.3. Ni dung qun lý nhà nưc ñi vi cơ s h tng ñô th du lch VitNam............................................................................................................. 30 1.2.4.Nhngnhântnhhưngñnhoànthinqunlýnhànưcñivicơs hñôthdulchVitNam............................................................................. 37 1.3.Kinhnghimhoànthinqunlýnhànưcñivicơshtngñô thdulchcamtsqucgia .................................................................. 44 1.3.1.Tngquanvkinhnghimhoànthinqunlýnhànưcñivicơsh tngñôthdulchcamtsqucgia............................................................ 44 1.3.2.MtsbàihcchoVitNam............................................................................ 53 CHƯƠNG 2: THC TRNG QUN LÝ NHÀ NƯC ðI VI CƠ S H TNGðÔTHDULCHVITNAM ....................................... 57 2.1.QuátrìnhhìnhthànhcácñôthdulchVitNam ................................ 57 2.1.1.KháiquátquátrìnhñôthhóaVitNam....................................................... 57 2.1.2.Quátrìnhpháttrincangànhdulchvàñôthdulch.................................. 60 2.2.Tìnhhìnhcơshtngcácñôthdulch ................................................ 63 2.3.Tìnhhìnhqunlýnhànưcñivicơshtngñôthdulch VitNam ...................................................................................................... 85 2.3.1.Tngquanvtìnhhìnhqunlýnhànưcñivicơshtngñôthdu lchVitNam.................................................................................................. 85 2.3.2.ðánhgiáchungvthctrngqunlýnhànưcñivicơshtngñô thdulchVitNam .....................................................................................104 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯNG VÀ GII PHÁP CƠ BN NHM HOÀN THINQUNLÝNHÀNƯCðÔIVICƠSHTNGðÔ THDULCHVITNAM ...................................................... 119 3.1.Nhngcăncñxutphươnghưnghoànthinqunlýnhànưc ñivicơshtngñôthdulchVitNam ..................................... 119 3.1.1. Bicnhquct,cơhivàtháchthcñiviVitNam ...........................119 3.1.2.Dbáo,quanñimvàmctiêupháttrindulchvàhthngñôthca VitNam...........................................................................................................127 3.1.3. PhươnghưngpháttrincơshtngcácñôthdulchVitNam......132 3.2.Phươnghưnghoànthinqunlýnhànưcñôivơicơshtngñô thdulchVitNam .............................................................................. 141 3.2.1.Hoànthincôngtácquyhoch........................................................................141 3.2.2.Hoànthincácchñchínhsáchkhuynkhíchxâydngnhanhvàkhai thácsdngcóhiuqucơshtngñôth...............................................143 3.2.3.HoànthintchcbmáyqunlýCSHTñôthdulchvtngbưc xâydngchínhquynñôth...........................................................................144 3.2.4.Hoànthincôngtácthanhtra,kimtrañiviCSHTñôth,trongñócó cácñôthdulch ..............................................................................................145 3.2.5.Xâydngvàthchinchínhsáchvàlutphápluttrongñutưxâydng cơshtngñôthdulch..............................................................................146 3.2.6.Xâydngvănhóañôthvàvănhóaqunlýñôthhinñi........................146 3.3.Cácnhómgiipháphoànthinqunlýnhànưcñôivơicơsơh tngñôthdulchVitNam ................................................................. 147 3.3.1.ðimi,bsungñiuchnhcáccôngcvĩmô,tocơspháplýnhm hoànthinqunlýnhànưcñiviCSHTcácñôthdulch.........................147 3.3.2.Chuynñihìnhthcshuñơnnhtcanhànưcñivicơsh tngsangñadnghoácáchìnhthcshu,tăngcưngxãhihóavàña dnghóañutưpháttrincơshtngñôthdulch................................154 3.3.3.NângcaonănglcqunlýcaNhànưcñivicơshtngñôth dulch................................................................................................................160 3.4.Mtskinnghnhmcthnhmhoànthinqunlýnhànưcñi vicơshtngñôthdulchVitNam ........................................... 170 3.4.1.ðiviNhànưcTrungương ........................................................................170 3.4.2.ðivichínhquyncácñôthdulch ...........................................................172 KTLUN............................................................................................................. 176 DANHMCCÁCCÔNGTRÌNHNGHIÊNCUCÓLIÊNQUANCATÁC GIðÃCÔNGB ................................................................................................. 178 DANHMCTÀILIUTHAMKHO.................................................................. 179 DANHMCCHVITTT BOO ðutưxâydngqunlýsdng BOT Xâydngkinhdoanhchuyngiao BT Xâydngchuyngiao BTO Xâydngchuyngiaokinhdoanh CNHHðH Côngnghiphoáhinñihoá CNXH Chnghĩaxãhi CSHT Cơshtng CSHTKT Cơshtngkinht FDI Vnñutưtrctipnưcngoài GDP Tngsnphmqucni HNKTQT Hinhpkinhtquct IMF Qutintthgii KTTT Kinhtthtrưng NSNN Ngânsáchnhànưc ODA Ngunvnvintrpháttrinchínhthc TP Thànhph UBND Ubannhândân WB Ngânhàngthgii WTO Tchcthươngmithgii XDCB Xâydngcơbn XHCN Xãhichnghĩa DANHMCSƠð,BNGBIU Sơñ1.1: Phânloicơshtngñôthdulch ......................................................11 Sơñ1.2: TnthtvnNhànưctronglĩnhvcCSHT..........................................28 Bng1.1: QuanhgiatrìnhññôthhóavàGDPbìnhquânñungưicacác nhómnưc ..................................................................................................7 Bng2.1:Dinbinñôthhóa20nămVitNam .................................................58 Bng2.2: NgunvnñutưcaNhànưcchoxâydngñôthnóichungvàñô thdulch ..................................................................................................59 Bng 2.3: Din tích, dân s và doanh thu du lch ca các thành ph du lch (năm2007)................................................................................................62 Bng2.4: Tìnhhìnhhtnggiaothôngñôth ..........................................................65 Bng2.5: Thctrngcpnưcschcácñôthdulchnhưnăm2008 .................68 Bng2.6: Cácphươngthcthibchtthirntheotl%hgiañìnhcánhân cáckhuñôthnăm2006........................................................................72 Bng2.7: Mtschtiêusosánhthctrngcơshtngñôthnưcta...........73 Bng2.8: CácchtiêupháttrinCNTTvinthôngnăm2007...............................77 Bng2.9: Ktqucôngtácñuthunăm2008 ......................................................100 1 PHNMðU 1.TÍNHCPTHITCAðTÀILUNÁN Nưctañangtronggiaiñonñymnhcôngnghiphóa,hinñihóa,phát trinnnkinhtthtrưngtheoñnhhưngXHCNvàhinhpkinhtquctsâu rng.NghquytñihiðnglnthXñãchrõcn"Nângcaonănglclãnhño vàscchinñucaðng,pháthuyscmnhtoàndântc,ñymnhtoàndin côngcucñimi,huyñngvàsdngttmingunlcchoCNH,HðHñt nưc;pháttrinvănhóa,thchintinbvàcôngbngxãhi;tăngcưngquc phònganninh,mrngquanhñingoi;chñngvàtíchcchinhpkinht quct;givngnñnhchínhtrxãhi;smñưanưctakhitìnhtrngkém pháttrin;tonntngññnnăm2020nưctacơbntrthànhmtnưccông nghiptheohưnghinñi”.(ðHX;tr23) Trongnhngnămqua,nhtlànhngnămgnñây,ðngvàNhànưcñãquan tâmnhiuvàovicñutưxâydngcơshtng,ðâylàbưcñtpháquantrng gópphnkhôngnhvàocôngcucpháttrinkinhtxãhiñtnưcnóichungvà cácñôthVitNamnóiriêng.Nhiuthànhphcótimnăngdulchñãñymnh ñutưxâydngcơshtng,toñiukinthunlichovickhaitháctimnăng dulch,thuhútcácñitácñutưvnpháttrincáccôngtrìnhphcvdulch,các loihìnhdulch. Vicpháttrincơshtngvalàtinñvalàñnglcñcácñôthdu lchnưctapháttrinnhanhchóngvàchñnghinhpsâurngvàonnkinht thgii.Tuynhiênbêncnhnhngthànhtuñãñtñưc,hotñngqunlýnhà nưctronglĩnhvccơshtngnóichungvàcơshtngñôthdulchnói riêngkththngvănbnphápquy,ñncôngtácquyhoch,khoch,qunlý chươngtrìnhdán,tchcbmáy,trìnhñnănglcñingũcánbcôngchc, côngtácthanhtrakimtavncònnhiuhnch.ðiunàylàmchospháttrincơ shtngñôthdulchchưañápngyêucupháttrinkinhtxãhicañt nưc.Chínhvìth,tácgichnñtài"Hoànthinqunlýnhànưcñivicơs htngñôthdulchVitNam"làmchñlunántinscamình. 2 2.TÌNHHÌNHNGHIÊNCUðTÀI Liênquanñnñtàiqunlýnhànưctronglĩnhvccơshtngñôthdu lchVitNam,ngoàihthngcácvănbnpháplutnhư:lutxâydng,lutñu tư,lutdoanh nghip,lutñtñai,lutngânsách,cácnghñnh caChính ph, thôngtưcacácb,còncómtssách,ñtàikhoahc,lunán,lunvănvàcác bàibáoñưccôngbñăngti.Cóthnêulênmtstàiliunhư:Cunsách“Ci cáchdchvcôngVitNam“caPGS.TSLêChiMaidonhàxutbnChínhtr QucgiaHàNixutbnnăm2003.Cunsách"dchvcôngvàxãhihóadch vcôngmtsvnlýlunvàthctin"dotinsChuvănThànhchbiên,nhà xutbnChínhtrQucgiaHàNixutbnnăm2004.Cáccunsáchnàyñãñ cpñnvnñlýlunvàthctin,kinhnghimcácnưcgnvidchvcôngcó liênquanñncơshtngdonhànưccungng.Tuynhiênnidungcacácsách trênmichnghiêncucácloihìnhdchvcông,chưañisâuvàovicqunlý canhànưctronglĩnhvccơshtng. Bêncnhñó,mtsñtàinghiêncu,côngtrìnhlunvăn,lunánliênquan ñnñtàinhư:"Mtsgiipháphoànthincôngtáckimsoátchiñutưtikho bcnhànưcHàNinhmgópphnchngthtthoát,lãngphítrongñutưxây dngcơbn"docácnhànghiêncuthuckhobcnhànưcthchinnăm2006: "Giiphápnângcaohiuquñutưpháttrincáckhudulch,ñimdulch”,ñtài nghiêncukhoahccavinnghiêncupháttrindulchtngccdulch,năm 2007:"Giiphápnângcaohiuquñutưpháttrincôngnghiptngunngân sáchnhànưc”,lunántinscaTrnhQuânðưc,ðihcKinhtQucdân năm2001:"Phươngphápxácñnhhiuqukinhtvnñutưxâydngcơbn trongngànhthôngtinbưuñin”,lunántinskinhtcaNguynXuânVinh, ðihcKinhtQucdânHàNi,năm1989;"Hoànthinqunlýtàichínhtrong các trung tâm kim ñnh k thut”, lun văn thc s kinh t ca Nguyn Xuân Trưng,ðihcKinhtQucdânHàNi,năm2000:"Tăngcưngvaitròqunlý nhànưcñiviñutưxâydngcơbnbngngunvnngânsáchnhànưcti tnhHàTây,lunvănthcsĩkinhtcaNguynKhcThin,ðihcKinhtQuc dânHàNi,năm2006vàmtstàiliukháccóliênquan. 3 Nhìnchung,cáccôngtrìnhnêutrên,micôngtrìnhcókhíacnhkhácnhaucó liênquanñnñtàicnktha.Tuyvy,chưacóñtàicthvnidungqunlý nhànưcñivilĩnhvccơshtngñôthñưcnghiêncumtcáchtngth, toàndin,cóhthngvàñclp,ñcbitlàcácñôthdulchVitNamktkhi banhànhlutdulchñnnay,Chínhphñãbanhànhhainghñnhhưngdnthchin lutdulchnhưngnghñnhvkhudulch,tuyndulch,ñôthdulch,tiêuchícañôth dulchvnchưabanhànhñưc, ñócũnglàlýdogiithíchvìsaotácgichnñtài "HoànthinqunlýnhànưcñivicơshtngñôthdulchVitNam" calunánnàyñnghiêncu. 3.MCðÍCHNGHIÊNCUCALUÂNÁN Gópphnlàmrõcơskhoahccaqunlýnhànưctronglĩnhvccơsh tngñôthdulch. Phântíchñánhgiámtcáchtoàndinvàhthng,chrathànhtu,hnch, nguyênnhâncathctrngqunlýnhànưctronglĩnhvccơshtngvàs pháttrincơshtngticácñôthdulchVitNam. ðxutphươnghưngvàkinnghcácgiiphápcơbntiptchoànthin qunlýnhànưctronglĩnhvccơshtngchocácñôthdulchVitNamtrong thigianti. 4.ðITƯNGVÀPHMVINGHIÊNCU LyqunlýnhànưctronglĩnhvccơshtngñôthdulchVitNam làmñitưngnghiêncu,lunánsñcpñnlýlun,thctrng,phươnghưng vàgiipháphoànthinqunlýnhànưctronglĩnhvccơshtngnhmphát trinkinhtxãhiñôthdulchVitNam. Phmvinghiêncuvmtkhônggian:Nghiêncuqunlýnhànưctrong lĩnhvccơshtngticácñôthdulchVitNammangtínhñidinchocác loihìnhñôthdulchnưcta,cthlà:HLong(QungNinh)ñidinchoñô thdulchbinphíabc,ðàLt(Lâmðng)ñidinchoñôthdulchsinhthái minnúi,Hu(ThaThiênHu)ñidinchoñôthdulchvănhoálchsvà VũngTàu(BàRaVũngTàu)ñidinchoñôthdulchbinphíaNam. 4 Phmvinghiêncuvmtthigian:Chkhosátthctrngcơshtngvà qunlýnhànưctronglĩnhvccơshtngcácñôthdulchtrêntronggiaiñon 20002009.Vphươnghưngvàgiipháphoànthinqunlýnhànưcñivicơs htngcácñôthdulchñưcnghiêncuñnnăm2025,tmnhìnñnnăm2050. 5.PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCU Lunándatrênphươngphápduyvtbinchngvàduyvtlchscach nghĩaMácLênin;phươngpháphthng,phươngphápthngkê.Phươngphápñiu tra,khosátthct,ðcbittrctiptraoñitholunvicánbqunlý,lãnh ñocácñôthdulch,cácnhàkintrúc,quyhochvàthamdhithoquyhoch pháttrinñôth,pháttrincơshtngñôth. 6.ðÓNGGÓPMIVÀÝNGHĨACALUNÁN Vmtlýlun:Hthnghóavaitròqunlýnhànưcvcơshtngvàcơ shtngñôth,trongñótptrungvàocơshtngvàqunlýnhànưcvcơs htngñôthdulch. Vthctin:Trêncơsñánhgiáthctrng,chranhngthànhtuvàhn chcacơshtngvàqunlýnhànưctronglĩnhvccơshtngcañôth dulchVitNam,lunánchravnñtnticoilà“gcr"cnphiñưcgii quytgópphnñưañôth,ñôthdulchpháttrthànhvùngñnglccóhiung lantoñivitintrìnhpháttrinchungcañtnưc. ðxutmtsphươnghưngvàgiiphápchyunhmhoànthinqunlý nhànưctronglĩnhvccơshtngñôthdulchVitNam. 7.KTLUNCALUNÁN Ngoàiphnmñu,ktlunvàdanhmctàiliuthamkho,nidunglunán gm3chương. Chương1: Cơslýlunvàthctinvhoànthinqunlýnhànưcñivi cơshtngñôthdulchVitNam. Chương2: Thctrngqunlýnhànưcñivicơshtngñôthdulch VitNam. Chương3: Phươnghưngvàgiiphápcơbnnhmhoànthinqunlýnhà nưcñivicơshtngñôthdulchVitNam. 5 CHƯƠNG1 CƠSLÝLUNVÀTHCTINVHOÀNTHINQUNLÝ NHÀNƯCðIVICƠSHTNGðÔTHDULCH VITNAM 1.1. ðÔ TH DU LCH, ðC ðIM VÀ VAI TRÒ CA CƠ S H TNG ðIVISPHÁTTRINKINHTXÃHICAðÔTHDULCH 1.1.1.ðôthvàñôthdulch *Kháinimñôth:TheoTñinBáchkhoaVitNam, "ðôthlàkhônggian cưtrúcacngñngngưisngtptrungvàhotñngtrongnhngkhuvckinh tphinôngnghip”.(tr836) TheotñinbáchkhoaXôvitnăm1963 :“ñôthlàmtñimdâncưln,trong ñócưdânhotñn
Luận văn liên quan