Luận án Huy ñộng và sử dụng vốn ñầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Hưng Yên

Tái lập năm 1997, tỉnh Hưng Yên nằm trong vùng ñồngbằng sông Hồng, lân cận với thủ ñô Hà Nội, có nhiều tiềm năng về ñất ñai và lợi thế thương mại. Là một tỉnh có vị trí ñịa lý lợi thế, trong giai ñoạn hơn 10 năm thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, Hưng Yên ñã ñạt ñược nhiều thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ñóng góp vào GDP. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện ñại hoá là nội dung trọng yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế ñến 2020 của HưngYên. Trong bước ñường ñó, nền kinh tế Hưng Yên hiện ñang còn gặp phải nhiều khó khăn và thách thức trong huy ñộng các nguồn lực ñể thực những mục tiêu kinh tế ñể ñạt ñược cơ cấu kinh tế mục tiêu. Quá trình chuyển ñổi nền kinh tế từ chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang phát triển công nghiệp dịch vụ ñã và ñang ñặt ra nhu cầu vốn ñầu tư lớn ñòi hỏi phải ñược ñáp ứng. Và ñây là vấn ñề gặp phải khó khăn không nhỏ. Trên bình diện chung, hai kênh dẫn vốn ñầu tư cho nền kinh tế ñược ñánh giá cao là thị trường chứng khoánvà ngân hàng. Với ñiều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam khi mà thị trường chứng khoán chưa ñạt ñược sự phát triển nhất ñịnh thì các ngân hàng vẫn giữ một vai trò hết sức quan trọng trong cung ứng vốn ñầu tư cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Thực tế, những ñóng góp của các ngân hàng trên ñịa bàn tỉnh thời gian qua trong cung ứng vốn cho nền kinh tế tỉnh ñã cho thấy tầm quan trọng của các ngân hàng trong ñáp ứng nhu cầu vốn ñầu tư. Tuy nhiên việc còn tồn tại nhiều khó khăn và hạn chế khách quan và chủ quan là rào cản dẫn ñến các ngân hàng chưa phát huy hết năng lực của mình trong tiếp cận ñáp ứng nhu cầu vốn ñầu tư của tỉnh ñang ngày một gia tăng trên cả 2 phương diện tín dụng thương mại và tín dụng chính sách ñã ñặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp ñể tháo gỡ. Từ những lý do trên tôi chọn ñề tài: “Huy ñộng và sử dụng vốn ñầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Hưng Yên.”làm ñề tài nghiên cứu của luận án

pdf209 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1575 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Huy ñộng và sử dụng vốn ñầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LICAMðOAN Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncuca riêngtôi.Cácsliu,ktluntronglunánlàtrung thc,cóngungcrõràng. Nghiêncusinh NguynHuyCưng MCLC TRANGPHBÌA MCLC LICAMðOAN DANHMCCÁCCHVITTT DANHMCCÁCBNG DANHMCðTH MðU ............................................................................................................. 1 Chương1: HUYðNGVÀSDNGVNðUTƯCANGÂNHÀNG VICHUYNDCHCƠCUKINHT ....................................... 6 1.1.Chuyndchcơcukinhtvàngunvnñutưchochuyndchcơ cukinht .............................................................................................. 6 1.2.Huyñngvàsdngvnñutưcangânhàngvichuyndchcơ cukinht ............................................................................................ 28 1.3.Cácnhântnhhưngñnhuyñngvàsdngvnñutưca ngânhàngchochuyndchcơcukinht ......................................... 49 1.4.Kinhnghimtcácnưcñôngátronghuyñngvàsdngvnca ngânhàngchochuyndchcơcukinht .......................................... 57 Chương2: THCTRNGHUYðNGVÀSDNGVNðUTƯCA NGÂNHÀNGCHOCHUYNDCHCƠCUKINHTTRÊN ðABÀNTNHHƯNGYÊN ........................................................ 66 2.1.Cơcukinhtvàvnñutưcatnhhưngyên. ................................. 66 2.2.Cácngânhàngtrênñabàntnhhưngyên ........................................... 77 2.3.ðánhgiáhuyñngvàsdngvnñutưcacácngânhàngcho chuyndchcơcukinhttrênñabàntnhhưngyên ....................... 83 Chương3: CÁCGIIPHÁPVHUYðNGVÀSDNGVNðUTƯ CANGÂNHÀNGCHOCHUYNDCHCƠCUKINHT TRÊNðABÀNTNHHƯNGYÊN ........................................... 136 3.1.ðnhhưngchuyndchcơcukinhtvànhucuvnñutưcho chuyndchcơcukinhthưngyên.............................................. 136 3.2.Gii pháp huy ñng và s dng vn ñu tư ca ngân hàng cho chuyndchcơcukinhttrênñabàntnhhưngyên ..................... 145 3.3.Cáckinngh ...................................................................................... 172 KTLUN ..............................................................................................................180 DANHMCCÔNGTRÌNHKHOAHCLIÊNQUANðNLUNÁNðà CÔNGBCATÁCGI ................................................................................... 182 DANHMCTÀILIUTHAMKHO .............................................................. 183 PHLC ........................................................................................................ 189 DANHMCCÁCCHVITTT Vittt CmttingVit CmttingAnh ATM Máyrúttintñng AutomaticTellerMachine CIC Trungtâmthôngtintíndng CreditInformationCenter CN Côngnghip DNNN Doanhnghipnhànưc DNVVN Doanhnghipvavành GDP Tngsnphmqucni Grossdomesticproduct ICOR Hsgiatăngvn/snlưng IncrementalCapital OutputRate NHCSXH Ngânhàngchínhsáchxãhi NHNN Ngânhàngnhànưc NHTM Ngânhàngthươngmi NHTW Ngânhàngtrungương NSNN NgânsáchNhànưc ODA Vintrpháttrinchínhthc OfficialDevelopment Assistance TDCN Dưntíndngngânhàngtrong ngànhcôngnghip TDDTNN Dưntíndngngânhàngcathành phnkinhtcóvnñutưnưcngoài TDDV Dưntíndngngânhàngtrong ngànhdchv TDNN Dưntíndngngânhàngcathành phnkinhtnhànưc TDNNN Dưntíndngngânhàngcathành phnkinhtngoàinhànưc TDNO Dưntíndngngânhàngtrong ngànhnôngnghip TGTCKT TingiTchckinht TGTK Tingititkim DANHMCCÁCBNG Bng1.1 :Phântíchphươngsai.......................................................................46 Bng1.2:TcñtăngtrưngGDPvàGDP/ngưi ........................................57 Bng1.3:CơcuGDPtheongànhkinhtcácnưcNIEsvàkhuvc(%) ....58 Bng2.1:CơcuGDPtrênñabàntheogiáhinhànhphântheongànhkinht...71 Bng2.2:CơcuGDPtrênñabàntheogiáhinhànhphântheothànhphn kinht .............................................................................................74 Bng2.3:VnñutưthchincaHưngYêngiaiñon19972007 ............76 Bng2.4:CácngânhàngtrênñabàntnhHưngYên(ñn30/08/2008) .......78 Bng2.5:NgunvncacácngânhàngtrênñabàntnhHưngYên ...........80 Bng2.6:DưntíndngñutưcacácngânhàngHưngYên..................82 Bng2.7:KtcungunvncahthngngânhàngtrênñabànHưngYên....84 Bng2.8:Cânñihuyñngvntichvàdưnchovaycacácngânhàng trênñabàntnhHưngYên.............................................................87 Bng2.9:DưnngânhàngHưngYênchiatheongànhkinht..................89 Bng2.10:KtcungunvndoanhnghipHưngYênchiatheongành kinht(Thiñim31/12hàngnăm)...........................................96 Bng2.11:Tcñtăngtrưngdưntíndngngânhàngtheongànhkinht......97 Bng2.12:TíndngcaNHPTVitNamchinhánhHưngYên...................99 Bng2.13:DưnngânhàngHưngYênchiatheothànhphnkinht......103 Bng2.14:KtcungunvndoanhnghipHưngYênchiatheothành phnkinht ................................................................................104 Bng2.15:Nxuthiñim31/12hàngnăm...........................................106 Bng2.16:Ktqukimñnhtínhñngliênktgiacáccpbinsgiatín dngngânhàngvàGDPtheongànhkinht..............................107 Bng2.17:CácphươngtrìnhñngliênktgiatíndngNHvàGDPcác ngànhkinhtcatnh .................................................................108 Bng2.18:Kimñnhquanhnhânquchocáccpbinstheongành kinht ..................................................................................109 Bng2.19CácưclưngñngliênktgiatíndngNHvàGDPtheocác ngànhkinhtcatnh .................................................................109 Bng2.20:Kimñnhñngliênktchocáccpbinsgiatíndngngân hàngvàGDPtheothànhphnkinht........................................111 Bng2.21:CácưclưngñngliênktgiatíndngNHvàGDPtheocác thànhphnkinhtcatnh.........................................................111 Bng2.22:KimñnhmiquanhnhânquGrangerchocáccpbins chiatheothànhphnkinht.......................................................112 Bng2.23:PhântíchphươngsaimôhìnhVectheothànhphnkinht ......113 Bng2.24:TtrngnngânhàngtrênnphitrcadoanhnghipHưng Yên(thiñim31/12hàngnăm)...............................................115 Bng2.25:Thigiantipcntíndngngânhàngcacácdoanhnghip....118 Bng2.26:Cơcudưnngânhàngtheothihntheongànhkinhttrênña bàntnhHưngYên......................................................................122 Bng2.27:Cơcudưntheothihntheothànhphnkinhttrênñabàn tnhHưngYên.............................................................................122 Bng3.1:Cơcukinhtmctiêuvàtcñtăngtrưngcácngànhkinht catnhtheokhoch...................................................................137 Bng3.2:Dbáonhucuvnñutưpháttrincácthikỳñnnăm2020ca tnhHưngYên...............................................................................141 Bng3.3:DkincácngunvnñutưpháttrinHưngYêngiaiñon 20062020.......................................................................... 141 Bng3.4:Tnghpcácdáncôngnghipñutưchínhtrênñabàn .........143 Bng3.5:Tnghpdánñutưvàodchvtrênñabàn(tñng)...........144 Bng3.6:Nhucuvnchopháttrinlàngngh(tñng)...........................144 Bng3.7:PhântíchSWOTvñimmnh,ñimyu,cơhivàtháchthcca cácNHTMtrênñabàntrongcungcptíndngchonnkinht tnhHưngYên ..............................................................................151 DANHMCðTH ðth2.1:DinbinngunvncahthngngânhàngHưngYên ..........83 ðth2.2:Dưntíndngngânhàngtheongànhkinht ...............................88 ðth2.3:CơcutíndngngânhàngHưngYênchiatheongànhkinht......90 ðth2.4:CơcudưnngânhàngHưngYêntheothànhphnkinht ...105 ðth2.5:Khnăngtipcncácnguntàichínhchínhthc.......................117 ðth2.6:Khnăngtipcntàichínhkhôngchínhthc.............................117 ðth2.7:Ttrngtingi/GDPHưngYên(%)......................................127 1 MðU 1. Tínhcpthitcañtài Táilpnăm1997,tnhHưngYênnmtrongvùngñngbngsôngHng, lâncnvithñôHàNi,cónhiutimnăngvñtñaivàliththương mi.Làmttnhcóvtríñalýlith,tronggiaiñonhơn10nămthchin cáckhochpháttrinkinht,HưngYênñãñtñưcnhiuthànhtun tưng trongpháttrin kinh t. Cơ cu kinht chuyn dch theo hưng gia tăngttrngcôngnghipvàdchvñónggópvàoGDP.Chuyndchcơcu kinhttheohưngcôngnghiphoávàhinñihoálànidungtrngyu trongkhochpháttrinkinhtñn2020caHưngYên.Trongbưcñưng ñó,nnkinhtHưngYênhinñangcòngpphinhiukhókhănvàthách thctronghuy ñng các ngun lcñthc nhng mc tiêukinh tññt ñưccơcukinhtmctiêu.Quátrìnhchuynñinnkinhttchyu davàonôngnghipsangpháttrincôngnghipdchvñãvàñangñtra nhucuvnñutưlnñòihiphiñưcñápng.Vàñâylàvnñgpphi khókhănkhôngnh.Trênbìnhdinchung,haikênhdnvnñutưchonn kinhtñưcñánhgiácaolàthtrưngchngkhoánvàngânhàng.Viñiu kincthcannkinhtVitNamkhimàthtrưngchngkhoánchưañt ñưcspháttrinnhtñnhthìcácngânhàngvngimtvaitròhtsc quantrngtrongcungngvnñutưchonnkinhtVitNamnóichungvà tnhHưngYênnóiriêng.Thct, nhngñónggópcacácngânhàngtrênña bàntnhthigianquatrongcungngvnchonnkinhttnhñãchothy tmquantrngcacácngânhàngtrongñápngnhucuvnñutư.Tuy nhiênviccòntntinhiukhókhănvàhnchkháchquanvàchquanlà ràocndnñncácngânhàngchưapháthuyhtnănglccamìnhtrong tipcnñápngnhucuvnñutưcatnhñangngàymtgiatăngtrênc 2 phươngdintíndngthươngmivàtíndngchínhsáchñãñtrayêucucp thitphicógiiphápñtháog. Tnhnglýdotrêntôichnñtài: “Huyñngvàsdngvnñutư ca ngân hàng cho chuyn dch cơ cu kinh t trên ña bàn tnh Hưng Yên.”làmñtàinghiêncucalunán. 2. Mcñíchnghiêncucalunán Nghiêncucơslýlunvàthctinvchuyndchcơcukinht, tácñngcahuyñngvàsdngvnñutưcahthngngânhàngñivi tăngtrưngkinhtcacácbphncuthànhnnkinhttrongchuyndch cơcukinht. Phântích,ñánhgiáthctrnghuyñngvàsdngvnñutưca ngânhàngvichuyndchcơcukinhttrênñabàntnhHưngYên. ðxutcácgiiphápvàkinnghpháthuyvaitròhuyñngvàs dngvnñutưcangânhàngchochuyndchcơcukinhttrênñabàn tnhHưngYênnhmñynhanhquátrìnhchuyndchcơcukinhttrênña bàntnh . 3. ðitưngvàphmvinghiêncucalunán ðitưngnghiêncu:Chuyndchcơcukinht;huyñngvàs dngvnñutưcangânhàngchochuyndchcơcukinhttrênñabàn tnhHưngYên. Phmvinghiêncu: +LunánnghiêncuquátrìnhchuyndchcơcukinhttnhHưng Yênvàhotñnghuyñngvàsdngvnñutưcangânhàngchochuyn dchcơcukinhttrênñabàntnhHưngYêntrêngiácñcơcungànhkinh tvàcơcuthànhphnkinhttheoGDPtronggiaiñontnăm1997(thi ñimtáilptnhHưngYên)ñnhtnăm2007vànañunăm2008.Lunán ñttrngtâmvàophântíchtrêngiácñcơcungànhkinht. 3 4. Phươngphápnghiêncu Trêncơslýluncalchscáchcthuytkinhtvàcáclýthuyt kinhthinñitronglĩnhvctinttíndngvàtăngtrưngkinht,trêncơ sphươngphápluncaphépduyvtbinchngvàduyvtlchs,lunán sdngcácphươngpháp: Phântíchtnghp ,kthpcácktquphântíchñnhtínhvàñnh lưngñlungiivàktlunvvnñnghiêncu. Thngkêmôtvàphântíchñnhtính :thuthpvàsosánhsliu theochuithigiangiasliuvtíndngngânhàng,GDPcácngànhñ thyñưcsbinñnggiacácthiñim. Phântíchñnhlưng:tipcnbngmôhìnhkinhtlưng,baogm: MôhìnhcơchhiuchnhsaisECMvàmôhìnhthiquyvéctơ(VAR vàVEC).Cácmôhìnhñnhlưngñưcthchinvicáckimñnhcnthit ññánhgiámcñtácñngcatíndngngânhànglêntăngtrưngcacác bphnkinhttrongquátrìnhchuyndchcơcukinhtvicácsliu thngkêcaHưngYêntronggiaiñonnghiêncu. 5. Tngquanvcácnghiêncutrưcñây Liênquanñnvnñtíndngngânhànghayhotñngngânhàngvi chuyndchcơcukinhtcañãñưcnhiutácgiinghiêncutrongnưcvà quct.NgunvnngânhàngvichuyndchcơcukinhtñaphươngVit Namñãñưcnhiutácgiinghiêncu.Mtscôngtrìnhnghiêncuquantrng gnñâynhtcóliênquannhư:Lunántinsĩkinht “Cácgiipháptíndng tácñngtiquátrìnhchuyndchcơcukinhttrênñabàntnhNamHà” ,tác giNguynVănBính(1994)nghiêncuvtácñngcatíndngñiviquá trìnhchuyndchcơcukinhttrênñabàntnhNamHàcũ;Lunántinsĩkinh t “Giipháptíndngngânhànggópphnchuyndchcơcukinhttrênña bàntnhHàTây” tácgiLêThPhươngMai(2003)nghiêncuvvaitròcatín 4 dngngânhàngvichuyndchcơcukinhttnhHàTâygiaiñon19982001; Lunántinsĩkinht: “Hotñngngânhàngthươngmigópphnchuyndch cơcukinhttrênñabàntnhTháiBình” ,tácgiðinhNgcThch(2004)ñã tptrungvàoñánhgiáhotñngcacácngânhàngthươngmitrênñabànThái BìnhvichuyndchcơcukinhttnhTháiBình;Lunántinsĩkinht “ði mihotñngtíndngngânhànggópphnchuyndchcơcukinhttrênña bàntnhNghAntheohưngcôngnghiphoáhinñihoá”tácgiHàHuy Hùng(2003)nghiêncuthctrnghotñngtíndngngânhàngtrênñabàn NghAnvàñracácgiiphápñimihotñngtíndngngânhànggópphn chuyndchcơcukinhttrênñabàn;Lunántinsĩkinht “Giipháptín dngnhmthúcñyquátrìnhchuyndchcơcukinhttnhBcNinh” tácgi TrươngCôngðng(2006)nghiêncutácñngcatíndngñnchuyndchcơ cukinhtcaBcNinh. Trongcácñtàinàycáctácgichdnglicácphântíchñánhgiátheo phươngphápthngkêmôtvàphântíchñnhtínhvmiquanhgiatíndng ngânhàngviquátrìnhchuyndchcơcukinhttrêncơscácquansátvkhi lưngtíndngvàsthayñivcơcukinht.Cácphântíchliênktsliuvà phântíchñnhlưngñthyñưcnhhưngcavnngânhàngtităngtrưng cácngànhbphntheohưnglàmthayñivthvàttrngcacácngànhtrong cơcukinhtchưañưcthchin. 6. Nhngñónggópcalunán Làmrõtinñlýlunvchuyndchcơcukinhtvànhânttácñng ñnchuyndchcơcukinhttronggiaiñonhinñi.Xácñnhvaitròcahuy ñngvàsdngvnñutưcangânhàngchochuyndchcơcukinht. TngktkinhnghimcacácnưcðôngÁvàkhuvcvkinhnghim huyñngvàsdngngunvncangânhàngchochuyndchcơcukinht. 5 Xâydngphươngphápñánhgiámiquanhgiatíndngngânhàngvà mcGDPcacácngành,thànhphnkinhtcvñnhtínhvàñnhlưngvàáp dngvàophântíchvàñánhgiáthctrnghuyñngvàsdngvnñutưca ngânhàngchoquátrìnhchuyndchcơcukinhtcatnhHưngYêntronggiai ñonnghiêncu. Chracácvưngmctronghuyñngvàsdngvncangânhàngcho chuyndchcơcukinhttrênñabàntnhHưngYêncnñưccithinvàñi michophùhp. ðxutnhnggiiphápvhuyñngvàsdngvncangânhàngcũng nhưcácgiiphápquntrñiuhànhcacácngânhàngñhthngngânhàng trênñabàntrthànhmtkênhhuyñngvnhuhiuchonnkinhttnhgóp phnñynhanhquátrìnhchuyndchcơcukinhttnhHưngYêntheomctiêu ñãñưchochñnh. Kinnghvicáccơquanchcnăngvmtchínhsáchvànhngvn ñcnthchinñngànhngânhàngHưngYênhuyñngvàsdngtiña cóhiuquvnñutưgópphnchuyndchcơcukinhttnh. 7. Giithiubcccalunán NgoàicácphnMñu,Ktlun,Mclc,Danhmccácchvittt, DanhmctàiliuthamkhovàcácPhlc,Lunánñưcktculàm3chương: Chương 1: Huy ñng và s dng vn ñu tư ca ngân hàng cho chuyndchcơcukinht Chương2: Thctrnghuyñngvàsdngvnñutưcangân hàngchochuyndchcơcukinhttrênñabàntnh HưngYên Chương3: Cácgiiphápvhuyñngvàsdngvnñutưca ngânhàngchochuyndchcơcukinhttrênñabàn tnhHưngYên 6 Chương1 HUYðNGVÀSDNGVNðUTƯCANGÂNHÀNG VI CHUYNDCHCƠCUKINHT 1.1.CHUYN DCH CƠ CU KINH T VÀ NGUN VN ðU TƯ CHO CHUYNDCHCƠCUKINHT 1.1.1. Cơcukinht Spháttrincalclưngsnxutñãthúcñyphâncônglaoñngxã hi.Cácngành,lĩnhvcñưcphânchiatheotínhchtsnphm,chuyênmôn k thut. Khi các ngành, lĩnh vc kinh t hình thành, nó ñòi hi phi gii quytmiquanhgiachúngvinhau.Miquanhñóvathhinshp tác,htrnhausongcũngcnhtranhnhauñpháttrin.Sphâncôngvà miquanhhptáctronghthngthngnhtlàtinñchoquátrìnhhình thànhcơcukinht[19]. Khi phân tích quá trình phân công lao ñng xã hi trong cun “Phê phánchínhtrhc”[4.tr.7]C.Mácñãvit:“Cơcukinhtcaxãhilàtoàn bnhngquanhsnxutphùhpviquátrìnhpháttrinnhtñnhcacác lclưngsnxutvtcht”.C.Máccũngcònnhnmnh,khiphântíchcơ cukinhtphichúýdnchaikhíacnhchtlưngvàslưng.Theoông cơculàsphânchiavchtvàmttlvslưngcanhngquátrình snxutxãhi. T ñin bách khoa Vit Nam [49
Luận văn liên quan