Luận án Nghiên cứu thử nghiệm phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh nhàn, Hà nội

Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật bảo hiểm y tế năm 2008 của Quốc hội, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Ch nh phủ là các căn cứ quan trọng cho công cuộc đổi mới c chế hoạt động và quản l tài ch nh y tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hạn chế hiện có cung cấp ịch vụ có chất lượng công ằng về khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức kh e [1], [2], [3]. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi mới phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu nói trên o tác động đến hả năng tiếp cận của người sử dụng, hiệu quả và chất lượng dịch vụ y tế thông qua các c chế khuyến khích phù hợp [4], [5]. Phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là cách được áp dụng để kinh phí từ các nguồn hác nhau được ng để trả lại các chi phí mà bệnh viện đ tiêu tốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ [6]. Chi trả theo ph ịch vụ thực thanh, thực chi các chi phí của mỗi bệnh nhân) làm gia tăng sử ụng ịch vụ gây l ng ph nguồn lực và hoạt động của ệnh viện m hiệu quả. Phư ng thức chi trả theo định suất c quan ảo hiểm y tế cấp cho bệnh viện một số tiền bằng số người đăng hám chữa bệnh theo bảo hiểm nhân với định suất phí toàn quốc và hệ số điều chỉnh của c sở) tiềm ẩn nguy c rủi ro tài chính cho bệnh viện [6], [7], [8]. Các nhược điểm của phư ng thức chi trả theo phí dịch vụ và định xuất (hai phư ng thức đang áp ụng tại các c sở y tế hiện nay) đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới phư ng thức chi trả không phù hợp

pdf156 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu thử nghiệm phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh nhàn, Hà nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y --------------- CHU PHÚC THI NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƯỜNG HỢP ĐẺ THƯỜNG VÀ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN, HÀ NỘI (2012 - 2014) LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y --------------- CHU PHÚC THI NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƯỜNG HỢP ĐẺ THƯỜNG VÀ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN, HÀ NỘI (2012 - 2014) Chuyên ngành: Quản lý y tế Mã số: 9 72 08 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS, TS. Phạm Lê Tuấn PGS, TS. Ho n Hả HÀ NỘI - 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi với sự hướng dẫn khoa học của tập thể cán bộ hướng dẫn. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và được công bố một phần trong các bài báo khoa học. Luận án chưa từng được công bố. Nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả Chu Phúc Thi iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này tôi đ nhận được sự hướng ẫn hỗ trợ và gi p đ qu áu của các thầy cô các c quan tổ chức và các cá nhân Với l ng nh trọng và iết n sâu s c tôi xin được ày t lời cảm n chân thành nhất. Trước tiên, tôi xin bày t lòng kính trọng và biết n sâu s c đến PGS.TS Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Hoàng Hải – Chủ nhiệm bộ môn Tổ chức chỉ huy Quân y (K10) - Học viện Quân y hai người Thầy đ hướng dẫn và gi p đ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tôi xin bày t lời cảm n chân thành đến an iám đốc Ph ng Sau Đại học ộ môn K10 - Học viện Quân y đ gi p đ góp và tạo mọi điều iện tốt nhất cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án Tôi xin bày t lời cảm n chân thành đến an iám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, cùng toàn thể các ác sĩ nữ hộ sinh điều ư ng, cán bộ các phòng, khoa của Bệnh viện Thanh Nhàn: Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Hành chính Quản trị, Khoa Sản, Khoa Gây mê hồi sức và các phòng ban đ hỗ trợ, hướng ẫn và tạo mọi điều iện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận án Tôi xin bày t lời cảm n chân thành đến tập thể an iám đốc và các chuyên gia thuộc Dự án Đổi mới phư ng thức chi trả, ph ng Đổi mới phư ng thức chi trả, Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế đ cố vấn về mặt kỹ thuật, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình tôi viết luận án. Cuối c ng tôi xin chân thành cảm n gia đình ạn bè và những người thân đ luôn ên cạnh động viên hỗ trợ và gi p đ tôi là động lực và truyền nhiệt huyết để tôi hoàn thành luận án này. Nghiên cứu sinh Chu Phúc Thi iv MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA ......................................................................................................... i LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. iii MỤC LỤC ....................................................................................................................... iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... viii DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................ x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ...................................................................................... xiii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ........................................................................................... xiii ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................... 3 1.1. CÁC PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ PHÍ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .. 3 1.1.1. Các phƣơng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện ........................................ 3 1.1.2. ề uất chu ển ổi phƣơng thức chi trả mới tại Việt Nam.. 8 1.2. TÍNH TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ THEO TRƢỜNG HỢP BỆNH 10 1.2.1. Thiết kế phƣơng pháp tính toán chi phí .................................................... 11 1.2.2. Xác ịnh ơn vị sản phẩm cuối cùng.. 12 1.2.3. Phân loại các trung tâm chi phí ... 13 1.2.4. Xác ịnh các cấu phần chi phí 13 1.2.5. Tính toán và phân bổ các cấu phần chi phí ến trung tâm chi phí 13 1.2.6. Tính toán chi phí nguồn và phân bổ chi phí ến ơn vị sản phẩm cuối cùng (trƣờng hợp bệnh) 14 1.3. ÁP DỤNG CHI TRẢ TRỌN GÓI THEO TRƢỜNG HỢP BỆNH 15 1.3.1. Các hoạt ộng chuẩn bị . 15 1.3.2. Thí iểm chi trả trọn gói tại . 15 v 1.3.3. C p nh t mức chi trả trọn gói .. 16 1.3.4. Áp dụng phƣơng thức chi trả mới trên phạm vi rộng... 16 1.4. ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN .......................................................... 17 1.4.1. Các bƣớc â dựng qu trình chu ên môn ......................................................... 18 1.4.2. Lợi ích của qu trình chuyên môn ....................................................................... 19 1.4.3. Trƣờng hợp ẻ thƣờng... 21 1.4.4. Trƣờng hợp mổ lấ thai. 21 1.5. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ, ÁP DỤNG CHI TRẢ TRỌN GÓI VÀ QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 22 1.5.1. Các nghiên cứu về các phƣơng thức chi trả . 22 1.5.2. Các nghiên cứu về phân tích và tính toán chi phí 23 1.5.3. Nghiên cứu áp dụng chi trả trọn gói theo trƣờng hợp bệnh 29 1.5.4. Nghiên cứu áp dụng qu trình chu ên môn 30 1.6. GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN THANH NHÀN VÀ Ề ÁN THÍ IỂM PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI .. 32 1.3.1. Giới thiệu về bệnh viện Thanh Nhàn. 32 1.3.2. Áp dụng thí iểm chi trả trọn gói tại Việt Nam. 33 1.3.2. Áp dụng Qu trình chu ên môn trong thí iểm phƣơng thức chi trả trọn gói tại Việt Nam .. 33 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 35 2.1. ỐI TƢỢNG, ỊA IỂM, THỜI GIAN, CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 35 2.1.1. ối tƣợng ............................................................................................................... 35 2.1.2. ịa iểm và thời gian ............................................................................................ 35 2.1.3. Chất liệu nghiên cứu ............................................................................................. 35 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................. 36 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.. 36 vi 2.2.2. Cỡ mẫu và phƣơng pháp chọn mẫu 36 2.2.3. Nội dung và các biến số nghiên cứu .................................................................... 38 2.2.4. Công cụ và kỹ thu t thu th p thông tin ............................................................... 44 2.2.5. Xử lý số liệu ........................................................................................................... 45 2.3. KHỐNG CHẾ SAI SỐ .................................................................................... 46 2.4. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ............................................................................. 47 2.4.1. Các bƣớc chuẩn bị ................................................................................................. 47 2.4.2. Thực hiện nghiên cứu ........................................................................................... 47 2.4.3. Phân tích số liệu và viết lu n án ........................................................................... 48 2.5. ẠO ỨC NGHIÊN CỨU ............................................................................. 48 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 49 3.1. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BỆNH VIỆN, TÍNH TOÁN CHI PHÍ TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG VÀ MỔ LẤY THAI.. 49 3.1.1 . Phân tích chi phí bệnh viện và khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn 49 3.1.2. Tính toán chi phí trƣờng hợp ẻ thƣờng và MLT 58 3.2. ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG .. 67 3.2.1. Kết quả áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói trƣờng hợp ẻ thƣờng . 67 3.2.2. Chất lƣợng dịch vụ ................................................................................................ 72 3.2.2. Tính chấp nh n của các bên tham gia ối với phƣơng thức chi trả trọn gói .. 74 3.3. ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP MỔ LẤY THAI. 76 3.3.1. Kết quả áp dụng qu trình chu ên môn trƣờng hợp mổ lấ thai ...................... 76 3.3.2. So sánh trung bình thu viện phí trƣờng hợp mổ lấ thai lần 1 và lần 2 trở lên.. 80 3.3.3. Trung bình thu viện phí trƣờng hợp gâ mê nội khí quản 82 vii CHƯƠNG 4: BÀN LU N ............................................................................................ 83 4.1. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BỆNH VIỆN THANH NHÀN, TÍNH TOÁN CHI PHÍ TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG VÀ MỔ LẤY THAI 83 4.1.1. Phân tích chi phí bệnh viện và khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn ..................... 83 4.1.2. Tính toán chi phí trƣờng hợp ẻ thƣờng và mổ lấ thai .................................... 88 4.2. ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC CHI TRẢ TRỌN GÓI ỐI VỚI TRƢỜNG HỢP Ẻ THƢỜNG ... 105 4.2.1. Kết quả áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói cho trƣờng hợp ẻ thƣờng, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014. .......................................................... 105 4.2.2. Chất lƣợng dịch vụ khi áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói .......................... 106 4.2.3 Tính chấp nh n của các bên tham gia ối với phƣơng thức chi trả trọn gói.. 109 4.2.4. Các biện pháp hạn chế các tác ộng tiêu cực khi áp dụng phƣơng thức chi trả trọn gói ...... 111 4.3. KẾT QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN CHO TRƢỜNG HỢP MỔ LẤY THAI, 2014. . 115 4.3.1. ánh giá kết quả áp dụng qu trình chu ên môn trƣờng hợp mổ lấ thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2014. ........................................... 115 4.3.2. So sánh chi phí trƣờng hợp mổ lấ thai lần 1 và lần 2 trở lên.. 120 4.3.3. So sánh mổ lấ thai bằng phƣơng pháp gâ tê tủ sống/gâ mê ...................... 121 4.4. MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU .................................................... 122 KẾT LU N ..................................................................................................................... 125 KIẾN NGHỊ .................................................................................................................... 127 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LU N ÁN ................................................................................... TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ PHỤ LỤC ......................................................................................................................... viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ ABF Activity ase un ing Chi trả theo ết quả hoạt động BD, SCTS BHYT Bảo ư ng, sửa chữa tài sản ảo hiểm y tế BHXH ảo hiểm x hội BV ệnh viện CP CTTG Chi phí Chi trả trọn gói CĐHA DRG Chẩn đoán hình ảnh Diagnostic Related Groups (Chi trả theo nhóm trường hợp ệnh DV DVYT ĐT ĐTT Đ H Dịch vụ Dịch vụ y tế Điều trị Đẻ thường trọn gói iám định bảo hiểm KCB Khám chữa bệnh MLT NSNN PDV Mổ lấy thai Ngân sách nhà nước Phí dịch vụ PTCT PVS PTTT Phư ng thức chi trả Ph ng vấn sâu Phẫu thuật thủ thuật QTCM Quy trình chuyên môn SÂ Siêu âm ix Phần viết tắt Phần viết đầy đủ SD THB Stan ar eviation Độ lệch chuẩn) Trường hợp ệnh TSM TTB TTBYT Tầng sinh môn Trang thiết ị Trang thiết ị y tế VTTH VTYT Vật tư tiêu hao Vật tư y tế XN X t nghiệm x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1. Đặc điểm của các phư ng thức chi trả ph ịch vụ ệnh viện 3 2.1. Số lượng các đối tượng nghiên cứu định lượng 37 2.2. Nội dung và biến số nghiên cứu (mục tiêu 1) 39 2.3. Nội dung, biến số nghiên cứu và kết quả mong đợi (mục tiêu 2) 43 2.4. Nội dung, biến số nghiên cứu và kết quả mong đợi (mục tiêu 2) 43 2.5. Công cụ và kỹ thuật thu thập thông tin, nghiên cứu định lượng 44 3.1. Cấu trúc chi phí của bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 49 3.2. So sánh biến đổi chi phí theo mỗi cấu phần, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 51 3.3. Ngân sách nhà nước cấp cho bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 53 3.4. Tỷ lệ c cấu ngân sách nhà nước cấp cho bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 53 3.5. Tỷ lệ ngân sách nhà nước cấp so với tổng chi phí, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 54 3.6. Thu phí trung bình của bệnh nhân trong một đợt điều trị nội trú, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 55 3.7. Mức tăng trung ình thu ph / ệnh nhân/đợt điều trị nội trú, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 56 3.8. Cấu trúc chi phí khoa sản, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 56 3.9. Tính toán chi ph t nh đủ) cho trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 58 3.10. Tính toán chi ph t nh đủ) trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 59 xi Bảng Tên bảng Trang 3.11. Mức biến đổi về giá thuốc và vật tư y tế trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014. 60 3.12. Tính toán chi ph trường hợp đẻ thường, khấu trừ chi phí nhà nước đ cấp 61 3.13. Tính toán chi ph trường hợp mổ lấy thai, khấu trừ chi phí nhà nước đ cấp 62 3.14. So sánh mức tính toán chi phí phí và mức thu ph trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 63 3.15. So sánh mức tính toán chi phí phí và mức thu ph trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 64 3.16. So sánh mức tính toán chi phí (khấu trừ ngân sách nhà nước cấp) và trung bình mức viện thu phí theo các cấu phần, trường hợp đẻ thường. 64 3.17. So sánh mức tính toán chi phí (khấu trừ ngân sách nhà nước cấp) và mức thu phí theo các cấu phần trường hợp mổ lấy thai. 65 3.18. So sánh mức tính toán chi phí (khấu trừ ngân sách nhà nước) và mức chi trả trọn gói trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 66 3.19. Đặc điểm các sản phụ đẻ thường áp dụng chi trả trọn gói 67 3.20. Trung bình thời gian điều trị ngày trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014. 68 3.21. So sánh trung ình thu ph thuốc giữa nhóm có và hông áp ụng chi trả trọn gói trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 69 3.22. So sánh trung ình tổng thu viện ph hông ao gồm xét nghiệm giữa nhóm có và hông áp ụng chi trả trọn gói, trường hợp đẻ thường, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 70 xii Bảng Tên bảng Trang 3.23. So sánh chi ph của ệnh viện và mức ồi hoàn của ảohiểm y tế đối với các trường hợp chi trả trọn gói, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 71 3.24. So sánh trung bình mức sử dụng thuốc/vật tư y tế và xét nghiệm giữa nhóm áp dụng chi trả trọn gói và mức tính toán của đề tài. 72 3.25. Số lượng và tuổi trung bình các sản phụ mổ lấy thai được nghiên cứu 77 3.26. So sánh trung bình ngày điều trị giữa nhóm có và hông áp ụng quy trình chuyên môn trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2014 77 3.27. So sánh mức thu ph giữa nhóm có và hông áp ụng quy trình chuyên môn trường hợp mổ lấy thai, bệnh viện Thanh Nhàn, 2014 78 3.28. So sánh trung bình mức sử dụng thuốc/vật tư và tổng chi phí giữa nhóm sản phụ mổ lấy thai áp dụng quy trình chuyên môn và mức tính toán 79 3.29. So sánh trung ình thu ph giữa hai nhóm sản phụ mổ lấy thai lần 1 và lần 2 trở lên 81 3.30. Trung bình thu ph trường hợp mổ lấy thai sử dụng phư ng pháp gây mê 82 xiii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên biểu đồ Trang 3.1. Tỷ lệ % cấu trúc chi phí bệnh viện Thanh Nhàn, 2012- 2014 50 3.2. Tổng số lượt và ngày/giường điều trị nội trú, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 52 3.3. Tỷ lệ % cấu trúc chi phí khoa sản, bệnh viện Thanh Nhàn, 2012-2014 57 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1. Khung lý thuyết về nội dung và các biến số nghiên cứu 38 2.2. Khung phân tích chi phí 40 2.3. Phân bổ và t nh toán chi ph trường hợp đẻ thường/ mổ lấy thai 41 2.4. Khung t nh toán chi ph trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai 42 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật bảo hiểm y tế năm 2008 của Quốc hội, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Ch nh phủ là các căn cứ quan trọng cho công cuộc đổi mới c chế hoạt động và quản l tài ch nh y tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hạn chế hiện có cung cấp ịch vụ có chất lượng công ằng về khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức kh e [1], [2], [3]. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi mới phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu nói trên o tác động đến hả năng tiếp cận của người sử dụng, hiệu quả và chất lượng dịch vụ y tế thông qua các c chế khuyến khích phù hợp [4], [5]. Phư ng thức chi trả phí dịch vụ bệnh viện là cách được áp dụng để kinh phí từ các nguồn hác nhau được ng để trả lại các chi phí mà bệnh viện đ tiêu tốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ [6]. Chi trả theo ph ịch vụ thực thanh, thực chi các chi phí của mỗi bệnh nhân) làm gia tăng sử ụng ịch vụ gây l ng ph nguồn lực và hoạt động của ệnh viện m hiệu quả. Phư ng thức chi trả theo định suất c quan ảo hiểm y tế cấp cho bệnh viện một số tiền bằng số người đăng hám chữa bệnh theo bảo hiểm nhân với định suất phí toàn quốc và hệ số điều chỉnh của c sở) tiềm ẩn nguy c rủi ro tài chính cho bệnh viện [6], [7], [8]. Các nhược điểm của phư ng thức chi trả theo phí dịch vụ và định xuất (hai phư ng thức đang áp ụng tại các c sở y tế hiện nay) đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới phư ng thức chi trả không phù hợp. Phư ng thức chi trả trọn gói ( hi điều trị các bệnh nhân cùng một chẩn đoán thì ệnh viện được quỹ bảo hiểm y tế và/hoặc bệnh nhân chi trả cho các chi ph điều trị ở mức như nhau đang được hầu hết các quốc gia phát triển áp dụng với ưu điểm là cải thiện năng suất, chất lượng dịch vụ và iểm soát gia 2 tăng chi ph [9], [10]. Phư ng thức này mới được Bộ Y tế áp ụng thử nghiệm với 4 nhóm ệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn và Ba Vì từ 2009 đến 2011 (giai đoạn I) và được gia hạn thực hiện từ 2012 đến 2014 trong đó có áp ụng thử nghiệm quy trình chuyên môn cho 26 bệnh (bản kế hoạch chi tiết về chăm sóc và điều trị cho mỗi trường hợp bệnh dựa trên những thực hành lâm sàng tốt nhất) [11], [12], [13]. Việc tính toán chi phí một cách khoa học, áp dụng phư ng thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh và áp dụng quy trình chuyên môn là những nội dung quan trọng cần được đánh giá để đưa ra các ết luận chính xác, làm c sở cho việc triển khai rộng trên toàn hệ thống. Các câu h i về: 1) mức chi phí dịch vụ t nh đ ng đủ theo 7 cấu phần chi phí theo Nghị định số 85/2012/NĐ- CP của Ch nh phủ [3]) là bao nhiêu; 2) mức thu phí dịch vụ của bệnh viện đ đ p được những cấu phần nào; ở mức bao nhiêu so với mức chi phí tính toán đủ; ở mức nào so với chi phí của bệnh viện cần được giải đáp Hiện chưa có nghiên cứu về tính toán chi phí chi tiết trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai (là những dịch vụ phổ iến có hướng dẫn điều trị rõ ràng và chi ph điều trị khá cao) tại Việt Nam. Vì vậy, đề tài Nghiên cứu thử nghiệm phư ng thức chi trả trọn gói theo trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội đ thực hiện với các mục tiêu sau: 1. Tính toán chi ph trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn (2012 – 2014). 2. Đánh giá ết quả về chi phí khi áp dụng phư ng thức chi trả trọn gói với trường hợp đẻ thường tại bệnh viện Thanh Nhàn (2012 – 2014). 3. Đánh giá ết quả ước đầu về chi phí khi áp dụng quy trình chuyên môn với
Luận văn liên quan