Luận án Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam

Với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch trong những thập niên gần ñây, ngày càng có nhiều quốc gia nhận thức ñược tầm quantrọng của hoạt ñộng du lịch ñối với nền kinh tế quốc dân. Hoạt ñộng du lịc h ñã mang lại ý nghĩa to lớn về nhiều mặt kinh tế, xã hội, ñặc biệt là mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho các quốc gia, ñóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. Hàng năm thế giới ñã thu hàng tỷ ñô la từ hoạt ñộng kinh doanh du lịch. Trước hết, xét về mặt kinh tế, du lịch là một ngành có vai trò và tiềm năng lớn trong nền kinh tế và trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, là hoạt ñộng thực hiện xuất khẩu tại chỗ mang lại nguồn thungoại tệ lớn; làm tăng nguồn thu cũng như sự phát triển của một số ngành nghề khác như thương mại, các nghề truyền thống Qua du lịch các nhà ñầutư, quản lý có thêm ñiều kiện tiếp cận thăm dò, khảo sát và nắm bắt thông tin về thị trường, môi trường kinh doanh. Xét về mặt văn hóa - xã hội, hoạt ñộng du lịch làm nâng cao ñời sống tinh thần ; nâng cao nhận thức văn hoá, nhận thức xã hội; tạocầu nối giao lưu văn hoá giữa các vùng các quốc gia ñồng thời khẳng ñịnh, gìn giữ, phát huy và kế thừa những giá trị văn hoá xã hội của mỗi ñấtnước. Trong tiến trình hội nhập, du lịch Việt Nam ñã có những khởi sắc ñáng kể, hệ thống khách sạn nhà hàng, các khu vui chơi giải trí, các loại hình dịch vụ du lịch phát triển mạnh, lượng khách quốc tế ñếnViệt Nam và khách nội ñịa trong nhưng năm gần ñây không ngừng gia tăng, tạo nguồn thu lớn, ñóng góp một phần không nhỏ vào GDP. ðể ñánh giá ñược sự ñóng góp này, việc ño lường kết quả hoạt ñộng du lịch cần phải ñược chú trọng, ñảm bảo chính xác và tin cậy. 2 Du lịch là một ngành hoạt ñộng kinh doanh tổng hợp với nhiều loại hình khác nhau, vì vậy ñể ñánh giá ñúng và ñầy ñủ kết quả của hoạt ñộng này là một vấn ñề khá khó khăn, phức tạp. Thực tế ñã cómột số công trình nghiên cứu ñề cập ñến vấn ñề này. Tuy nhiên, mỗi giác ñộkhác nhau, các nghiên cứu ñã ñề cập và giải quyết việc thu thập, tính toán và phân tích các chỉ tiêu thống kê kết quả kinh doanh du lịch ở các phạm vi và mức ñộ khác nhau

pdf204 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ñc lp ca cá nhân tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun án là trung thc và chưa ñưc ai công b trong bt c công trình khoa hc nào khác. Hà Ni, ngày tháng năm 2012 Tác gi Lun án Nguyn Lê Anh ii MC LC TRANG PH BÌA LI CAM ðOAN ............................................................................................. i MC LC ........................................................................................................ii DANH MC T VIT TT .......................................................................... v DANH MC BNG BIU, ð TH, SƠ ð ............................................. vi M ðU .......................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: H THNG CH TIÊU THNG KÊ PHN ÁNH KT QU HOT ðNG KINH DOANH DU LCH ........................................ 11 1.1. Nhng vn ñ chung v kt qu hot ñng kinh doanh du lch ..... 11 1.1.1. Khái nim v du lch và hot ñng kinh doanh du lch .................. 11 1.1.2. Kt qu hot ñng kinh doanh du lch ........................................... 19 1.1.3. Vai trò ca hot ñng kinh doanh du lch trong nn kinh t quc dân .. 24 1.2. H thng ch tiêu thng kê kt qu hot ñng kinh doanh du lch Vit Nam hin nay ..................................................................................... 29 1.2.1. Thc trng h thng ch tiêu thng kê kt qu hot ñng kinh doanh du lch ............................................................................................ 29 1.2.2. S cn thit phi hoàn thin h thng ch tiêu thng kê kt qu hot ñng kinh doanh du lch ........................................................................... 32 1.3. Hoàn thin h thng ch tiêu thng kê kt qu hot ñng kinh doanh du lch .............................................................................................. 33 1.3.1. Nhng vn ñ có tính nguyên tc và hưng hoàn thin h thng ch tiêu thng kê kt qu hot ñng kinh doanh du lch .......................... 33 1.3.2. Hoàn thin h thng ch tiêu thng kê kt qu hot ñng kinh doanh du lch ............................................................................................ 37 TÓM TT CHƯƠNG 1 ................................................................................ 62 iii CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP T CHC THU THP THÔNG TIN KT QU HOT ðNG KINH DOANH DU LCH VIT NAM ........ 64 2.1. Thc trng vic thu thp thông tin kt qu hot ñng kinh doanh du lch Vit Nam hin nay ..................................................................... 64 2.1.1. T chc thng kê ti Tng cc Du lch .......................................... 66 2.1.2. T chc thng kê ti Tng cc Thng kê ....................................... 70 2.1.3. ðánh giá chung .............................................................................. 71 2.2. ð xut phương pháp t chc thu thp thông tin và tng hp kt qu hot ñng kinh doanh du lch Vit Nam ....................................... 74 2.3. ð xut phương án ñiu tra và tng hp các ch tiêu v khách du lch ni ña t h gia ñình .......................................................................... 77 2.3.1. Xác ñnh mc ñích, ñi tưng, phm vi, ñơn v và ni dung ñiu tra .... 78 2.3.2. Xây dng lưc ñ ñiu tra .............................................................. 86 2.3.3. X lý tng hp và tính toán suy rng kt qu ñiu tra ................... 92 TÓM TT CHƯƠNG 2 .............................................................................. 107 CHƯƠNG 3: VN DNG MT S PHƯƠNG PHÁP THNG KÊ PHÂN TÍCH KT QU HOT ðNG KINH DOANH DU LCH VIT NAM GIAI ðON 1996 – 2010 VÀ D ðOÁN ðN NĂM 2015 ......... 109 3.1. La chn các phương pháp thng kê phân tích và d ñoán kt qu hot ñng kinh doanh du lch ................................................................. 110 3.1.1. Phương pháp phân t thng kê, bng và ñ th thng kê ........... 111 3.1.2. Phương pháp phân tích hi qui và tương quan ........................... 114 3.1.3. Phương pháp phân tích dãy s thi gian ..................................... 115 3.1.4. Phương pháp ch s...................................................................... 119 3.1.5. Phương pháp d doán.................................................................. 124 iv 3.2. Thc trng và ñnh hưng phân tích mt s ch tiêu phn ánh kt qu hot ñng kinh doanh du lch Vit Nam giai ñon 1995 2010 ... 128 3.2.1. Thc trng và ñc ñim ngun s liu phn ánh kt qu hot ñng kinh doanh du lch Vit Nam hin nay ................................................... 128 3.2.2. ðnh hưng phân tích kt qu hot ñng kinh doanh du lch giai ñon (1995 2010).................................................................................. 130 3.3. Phân tích thng kê các ch tiêu v khách du lch Vit Nam giai ñon 1995 – 2010 và d ñoán ñn năm 2015 ......................................... 132 3.3.1. Phân tích bin ñng s lưt khách du lch quc t...................... 133 3.3.2. Phân tích bin ñng s lưt khách du lch ni ña ..................... 151 3.3.3. Phân tích thng kê bin ñng s ngày khách du lch................... 155 3.4. Phân tích thng kê bin ñng doanh thu du lch........................... 161 3.4.1. Phân tích ñc ñim bin ñng doanh thu xã hi t du lch ......... 161 3.4.2. Phân tích xu hưng bin ñng doanh thu xã hi t du lch ......... 166 3.5. ðánh giá chung v kt qu hot ñng kinh doanh du lch Vit Nam giai ñon 1995 2010 và kin ngh ......................................................... 169 3.5.1. ðánh giá chung ............................................................................ 169 3.5.2. Mt s kin ngh v công tác thng kê và gii pháp nâng cao kt qu hot ñng kinh doanh du lch Vit Nam .......................................... 171 TÓM TT CHƯƠNG 3 .............................................................................. 175 KT LUN .................................................................................................. 176 CÁC CÔNG TRÌNH ðà CÔNG B CÓ LIÊN QUAN .......................... 178 TÀI LIU THAM KHO .......................................................................... 179 PH LC 1 .................................................................................................. 182 v DANH MC T VIT TT Ch vit tt Din gii GDP Tng sn phm trong nưc DL Du Lch IRTS 2008 Bn khuyn ngh v thng kê du lch quc t năm 2008 OECD T chc Hp tác và Phát trin kinh t TCDL Tng cc Du lch TCTK Tng cc Thng kê TSA:RMF 2008 Tài khon v tinh du lch 2008; Khuyn ngh h thng phương pháp lun; Hi ñng ca Cng ñng Châu âu, T chc phát triên và hp tác Kinh t, Liên hp quc, T chc Du lch th gii TSA Tài khon v tinh du lch UNSD Cơ quan thng kê Liên hip quc UNWTO T chc du lch th gii vi DANH MC BNG BIU Bng 1.1. ðnh hưng hoàn thin ch tiêu thng kê phn ánh...........................36 kt qu hot ñng kinh doanh du lch ................................................................36 Bng 2.1. Các phương pháp thu thp, tng hp ch tiêu kt qu.......................74 hot ñng kinh doanh du lch.............................................................................74 Bng 01TH. S h và s ngưi trong h có ñiu tra bin ñng dân s...........89 Mu 01DS. Danh sách h gia ñình có ngưi ñi du lch ni ña........................90 Bng 01THM. S h có ngưi ñi du lch và s ngưi ca h ñi du lch phân theo tnh, thành ph và khu vc năm.................................................................94 Bng 02 THM. Lưt khách du lch phân theo tnh, thành ph và hình thc du lch năm. ............................................................................................................96 Bng 03THM. S ngày khách du lch phân theo tnh, thành ph, khu vc và hình thc du lch.................................................................................................98 Bng 01THC: Tng s khách và t l khách ñi du lch chia theo tnh, thành ph và khu vc năm ............. ...........................................................................100 Bng 02THC. Tng s lưt khách du lch và s lưt du lch bình quân mt khách năm............ ............................................................................................102 Bng 03THC. Tng s ngày khách du lch phân theo tnh, thành ph và hình thc du lch năm...............................................................................................104 Bng 3.1. S lưt khách du lch giai ñon 1995 2010...................................132 Bng 3.2. Các ch tiêu phân tích bin ñng khách du lch quc t giai ñon 1995 2010.......................................................................................................134 Bng 3.3. Các dng hàm phn ánh xu th bin ñng khách quc t giai ñon 1995 – 2010......................................................................................................135 Bng 3.4. S lưng khách du lch quc t theo tháng giai ñon 2000 2010 .137 Bng 3.5. Ch s thi v theo tháng ca lưng khách du lch quc t giai ñon 2000 2010...............................................................................................139 vii Bng 3.6. S lưng khách du lch quc t ñn Vit Nam theo ngun khách giai ñon 2000 – 2010......................................................................................141 Bng 3.7. Kt cu s lưng khách du lch quc t ñn Vit Nam theo ngun khách giai ñon 2000 – 2010 ...........................................................................142 Bng 3.8. Cơ cu s lưng khách du lch quc t theo mc ñích chuyn ñi giai ñon 2000 2010..............................................................................................145 Bng 3.9. Cơ cu khách du lch quc t theo phương tin ñn giai ñon 2000 – 2010......................................................................................................147 Bng 3.10. D ñoán s lưng khách quc t giai ñon 2011 2015...............149 Bng 3.11. D ñoán s lưng khách quc t theo tháng giai ñon 2011 2015.......................................................................................................150 Bng 3.12. Các ch tiêu phân tích bin ñng s lưt khách du lch ni ña giai ñon 1995 – 2010......................................................................................152 Bng 3.13. Các dng hàm phn ánh xu th bin ñng s lưng khách ni ña giai ñon 1995 – 2010......................................................................................153 Bng 3.14. D ñoán s lưng khách du lch ni ña giai ñon 2011 2015 ..154 Bng 3.15. S ngày khách du lch giai ñon 2001 2010 ...............................155 Bng 3.16. S ngày khách du lch quc t giai ñon 2001 – 2010..................156 Bng 3.17. S ngày khách du lch ni ña giai ñon 2001 – 2010...................159 Bng 3.18. Doanh thu xã hi t du lch giai ñon 2000 2010.......................163 Bng 3.19. Doanh thu xã hi t du lch giai ñon 2000 – 2010 ......................164 Bng 3.20. Doanh thu xã hi t du lch giai ñon 2000 – 2010 ......................165 Bng 3.21. Các dng hàm phn ánh xu th bin ñng doanh thu xã hi t du lch theo giá thc t giai ñon 2000 – 2010 .....................................................166 Bng 3.22. Các dng hàm phn ánh xu th bin ñng doanh thu xã hi t du lch theo giá thc t giai ñon 2000 – 2010 .....................................................167 Bng 3.23. D ñoán doanh thu xã hi t du lch giai ñon 2011 – 2015 ......168 viii ð TH ð th 3.1. Xu th bin ñng khách du lch quc t giai ñon 1995 2010 ..136 ð th 3.2 Kt cu s lưng khách quc t theo ngun khách ......................143 giai ñon 2000 2010.......................................................................................143 ð th 3.3. Kt cu khách quc t theo mc ñích chuyn ñi ..........................146 giai ñon 2000 2010.......................................................................................146 ð th 3.4. Kt cu s lưng khách quc t theo phương tin ñn.................148 giai ñon 2000 – 2010......................................................................................148 ð th 3.5. Xu th bin ñng s lưng khách du lch ni ña .........................154 giai ñon 1995 2010.......................................................................................154 ð th 3.6. Xu th bin ñng doanh thu xã hi t du lch theo giá thc t.....167 giai ñon 2000 2010.......................................................................................167 ð th 3.7 Xu th bin ñng doanh thu xã hi t du lch theo giá so sánh.....168 giai ñon 2000 2010.......................................................................................168 SƠ ð Sơ ñ 1.1. Phân h 1 Các ch tiêu phn ánh quy mô kt qu hot ñng kinh doanh du lch ......................................................................................................38 Sơ ñ 1.2. Phân h 2 Các ch tiêu phn ánh kt cu kt qu ..........................53 Sơ ñ 1.3. Phân h 3 Các ch tiêu phn ánh mi liên h gia các...................60 ch tiêu kt qu hot ñng kinh doanh du lch ...................................................60 Sơ ñ 2.1. Mi quan h ca các phiu ñiu tra và các bng biu tng hp.....106 1 M ðU 1. Tính cp thit ca ñ tài Vi s phát trin mnh m ca du lch trong nhng thp niên gn ñây, ngày càng có nhiu quc gia nhn thc ñưc tm quan trng ca hot ñng du lch ñi vi nn kinh t quc dân. Hot ñng du lch ñã mang li ý nghĩa to ln v nhiu mt kinh t, xã hi, ñc bit là mang li ngun thu ngoi t ln cho các quc gia, ñóng vai trò quan trng trong vic cân bng cán cân thanh toán quc t. Hàng năm th gii ñã thu hàng t ñô la t hot ñng kinh doanh du lch. Trưc ht, xét v mt kinh t, du lch là mt ngành có vai trò và tim năng ln trong nn kinh t và trong s nghip phát trin kinh t xã hi, là hot ñng thc hin xut khu ti ch mang li ngun thu ngoi t ln; làm tăng ngun thu cũng như s phát trin ca mt s ngành ngh khác như thương mi, các ngh truyn thng… Qua du lch các nhà ñu tư, qun lý có thêm ñiu kin tip cn thăm dò, kho sát và nm bt thông tin v th trưng, môi trưng kinh doanh. Xét v mt văn hóa xã hi, hot ñng du lch làm nâng cao ñi sng tinh thn ; nâng cao nhn thc văn hoá, nhn thc xã hi; to cu ni giao lưu văn hoá gia các vùng các quc gia ñng thi khng ñnh, gìn gi, phát huy và k tha nhng giá tr văn hoá xã hi ca mi ñt nưc. Trong tin trình hi nhp, du lch Vit Nam ñã có nhng khi sc ñáng k, h thng khách sn nhà hàng, các khu vui chơi gii trí, các loi hình dch v du lch phát trin mnh, lưng khách quc t ñn Vit Nam và khách ni ña trong nhưng năm gn ñây không ngng gia tăng, to ngun thu ln, ñóng góp mt phn không nh vào GDP. ð ñánh giá ñưc s ñóng góp này, vic ño lưng kt qu hot ñng du lch cn phi ñưc chú trng, ñm bo chính xác và tin cy. 2 Du lch là mt ngành hot ñng kinh doanh tng hp vi nhiu loi hình khác nhau, vì vy ñ ñánh giá ñúng và ñy ñ kt qu ca hot ñng này là mt vn ñ khá khó khăn, phc tp. Thc t ñã có mt s công trình nghiên cu ñ cp ñn vn ñ này. Tuy nhiên, mi giác ñ khác nhau, các nghiên cu ñã ñ cp và gii quyt vic thu thp, tính toán và phân tích các ch tiêu thng kê kt qu kinh doanh du lch các phm vi và mc ñ khác nhau. C th như sau : Các công trình, tài liu trong nưc: Nghiên cu thng kê hiu qu hot ñng kinh doanh du lch , Sách chuyên kho, ði hc Kinh t quc dân Hà Ni ca TS Trn Th Kim Thu (2006). Ni dung cun sách có ñ cp ñn các ch tiêu thng kê kt qu hot ñng ca các ñơn v kinh doanh du lch và phương pháp tng hp, tính toán các ch tiêu ñó. Tuy vy, hot ñng ca các ñơn v này không ch phc v khách du lch mà c nhng ngưi không phi khách du lch. Như vy, tài liu này chưa bóc tách riêng phn phc v cho khách du lch chưa ñ cp ñn kt qu và hiu qu ca riêng hot ñng du lch. Nghiên cu xây dng h thng ch tiêu thng kê trong ngành du lch ð tài nghiên cu khoa hc cp B ca Trung tâm thông tin du lch (2008), Tng cc du lch do ông Trn Trí Dũng, trưng phòng H thng thông tin làm ch nhim. Ni dung ñ tài này trình bày mt cách có h thng và chi tit h thng ch tiêu thng kê phn ánh hot ñng ca các ñơn v thuc ngành Du lch (ngành qun lý), h thng biu mu báo cáo và tng hp thng kê cho toàn ngành. ð tài cũng ñ xut v các bin pháp ñ ñm bo tính kh thi cho h thng này. ðiu quan trng trong các ñ xut này là v công tác thng kê, trong ñó có gi ý ñ xut hưng nghiên cu v mt s phương pháp thng kê có liên quan ñn vic xác ñnh s lưng khách du lch và kt qu ca hot 3 ñng du lch nói chung…. Tuy nhiên, phm vi nghiên cu và áp dng ca công trình này ch là trong các ñơn v thuc ngành Du lch, chưa bao quát ht phn hot ñng ca các ñơn v và cá nhân khác ñang kinh doanh các dch v du lch. Vic tng hp ch tiêu s khách du lch ni ña c nưc chưa ñưc ñ cp và gii quyt mt cách ñy ñ, có cơ s khoa hc, vn có tính trùng ln; mt s ch tiêu tng hp chưa ñưc ñ cp như doanh thu xã hi t du lch, ñóng góp ca du lch vào GDP ca c nưc. Tng cc Du lch (V K hoch tài chính), 2/2008, Báo cáo tình hình thng kê du lch Vit Nam. ðây là tài liu tng quan v tình hình thng kê du lch Vit Nam trong thi gian qua. Trong ñó có ch ra nhng mt hn ch trong công tác thng kê du lch nói chung và thng kê kt qu hot ñng du lch nói riêng ; ñnh hưng ttrong công tác thng kê du lch trong thi gian ti. Tuy vy, tài liu này cũng chưa ñ cp ñn s cn thit và vic tính toán ch tiêu kt qu tng hp như tng doanh thu xã hi t du lch, ñóng góp ca du lch vào GDP… ð án “Trin khai áp dng tài khon v tinh du lch ti Vit Nam” ca Tng cc Du lch B Văn hóa, Th thao và Du lch. Ni dung ñ án ñã trình bày các khái nim, ñnh nghĩa và các biu tng hp liên quan ñn tài khon v tinh du lch theo tiêu chun quc t. Trong ñó, ni dung quan trng nht là quy trình lp, tính toán và tng hp 6 biu quan trng trong s 10 biu ca Tài khon v tinh du lch (áp dng tính th cho năm 2008 và 2009). C th bao gm các biu: Biu 1 Tiêu dùng du lch t nưc ngoài vào phân theo sn phm và nhóm khách du lch thưng trú Biu 2 Tiêu dùng du lch trong nưc phân theo sn phm và phân theo nhóm du khách thưng trú 4 Biu 3 Tiêu dùng du lch nưc ngoài phân theo sn phm và nhóm khách Biu 4 Tiêu dùng du lch ni ña phân theo sn phm và loi hình du lch Biu 5 Tài khon sn xut ca các ngành thuc lĩnh vc du lch và các ngành khác Biu 6 Ngun cung trong nưc tiêu dùng du lch ni ña phân theo sn phm. Biu 6 là biu quan trng nht ca h thng tài khon v tinh du lch. Biu này ñưa ra thông tin v ngun cung cp tiêu dùng du lch ni ña và phn tính toán
Luận văn liên quan