Luận án Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

Quân ñội nhân dân Việt Nam ngay từ ñầu thành lập, ñã là ñội quân cách mạng, ñội quân do nhân dân mà ra, vì nhân dân chiếnñấu. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bản chất quý giá ñó ngày càng ñược phát huy ñậm nét, vừa huấn luyện sẵnsàng chiến ñấu, chiến ñấu và tăng gia sản xuất cải thiện ñời sống bộ ñội, vừa hoạt ñộng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tận dụng cơ sở vật chất và công năng nhànrỗi tham gia hoạt ñộng làm kinh tế, tạo thêm của cải, sản phẩm dịch vụ phục vụxã hội, tạo nguồn thu cho quân ñội, góp phần cân ñối ngân sách quốc phòng, từng bước cải thiện ñời sống vật chất, tinh thần cho bộ ñội, ñó chính là nội dung hoạt ñộng có thu của các ñơn vị dự toán quân ñội. Hoạt ñộng có thu của ñơn vị dự toán quân ñội ñã mang lại nguồn thu quan trọng, vừa góp phần quản lý bộ ñội, ñảm bảo cân ñốingân sách, bổ sung nguồn kinh phí hoạt ñộng cho các ñơn vị trong khi ngân sách ñược cấp còn nhiều eo hẹp, ngân sách nhà nước ñảm bảo cho quốc phòng chưa kịp thời.Nguồn thu này có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị cho cán bộ chiến sĩ quân ñội. Những năm vừa qua hoạt ñộng có thu của ñơn vị dự toán quân ñội chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, chưa xứng tầm với cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có và sự ñầu tư mới hàng năm của Nhà nước và Quân ñội. Quản lý nhà nước về tài chính trong quân ñội còn một số mặt tính thích ứng, sự phù hợp với hoạt ñộng kinh tế chưa cao; chưa khuyến khích ñơn vị phát huy tiềm năng, thế mạnh trong triển khai các loại hình hoạt ñộng có thu. Quản lý nhà nước về tài chính hoạt ñộng có thu tại ñơn vị dự toán quân ñội từng bước ñáp ứng những yêu cầu trong quảnlý nhưng còn có một số nội dung chưa chặt chẽ: khâu lập dự toán; quản lý chi phí; khâu thanh quyết toán. Một số nguyên nhân chính của những hạn chế nêu trên: nội dung quản lý nhà 3 nước về tài chính hoạt ñộng có thu chưa rành mạch, ñổi mới chậm; trong quá trình tổ chức triển khai hoạt ñộng có thu, những nội dung quản lý tài chính còn có những ñiểm bất cập: chưa tính hết chi phí ñầu vào; chưa hạch toán ñầy ñủ chi phí nhất là chi phí nhân công và tính khấu hao tài sản; quản lý tàichính chưa khép kín; sự vận dụng trích nộp còn tùy tiện ở nhiều ñơn vị dự toán trongtoàn quân. Nghiên cứu toàn diện các nội dung, các khâu quản lýnhà nước về tài chính hoạt ñộng có thu tại ñơn vị dự toán quân ñội; ñề xuất những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính hoạt ñộng có thu của ñơn vị dự toán quân ñội là cần thiết. Những nội dung nghiên cứu của luận án ñi từ thực tiễn hoạt ñộng có thu tại ñơn vị dự toán quân ñội gắn với các quyết ñịnh, chế tàiBộ Quốc phòng ban hành và lý luận quản lý nhà nước về tài chính các ñơn vị sự nghiệp có thu ở nước ta áp dụng trong quân ñội. Mục ñích nghiên cứu hướng tới giải pháp là không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính hoạt ñộng có thu, nâng caochất lượng quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, minh bạch hoá nguồn thu. Hy vọng kết quả của luận án ñóng góp một phần trong chiến lược xây dựngquân ñội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ñại, ñáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến ñấu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng phát triển ñất nước. Do vậy, tác giả lựa chọn nội dung nghiên cứu “Quản lý nhà nước về tài chính hoạt ñộng có thu tại ñơn vị dự toán quân ñội”, làm luận án tiến sĩ có ý nghĩa về mặt khoa học, kinh tế, chính trị, xã hội. Với mục tiêu thông qua nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ thêm lý luận quản lý nhà nước về tài chính hoạt ñộng có thu; minh giải các vấn ñề thực tiễn tổ chức thực hiện còn vướng mắc cần giải ñáp; góp phần làm rõ quan ñiểm xung quanh quản lý nhà nước về tài chính hoạt ñộng có thu tại ñơn vị dự toán quân ñội và việc quân ñội tham gia làm kinh tế hiện nay,ñề xuất kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về tài chính.

pdf268 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LICAMðOAN Tác gi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cucatôi.Nhngsliu,tưliuñưaratronglun án là trung thc và ni dung ca lun án chưa tng ñưcaicôngbtrongcáccôngtrìnhnghiêncukhoa hcnàokhác. Ngưicamñoan NguynHuyTranh ii MCLC TRANGPHBÌA LICAMðOAN ....................................................................................................... i MCLC ..................................................................................................................ii DANHMCCHCÁIVITTT ........................................................................ v DANHMCSƠð,BNG,BIU ....................................................................... vi MðU .................................................................................................................... 1 CHƯƠNG1:CƠSLÝLUNVÀBÀIHCKINHNGHIMQUNLÝ NHÀNƯCVTÀICHÍNHHOTðNGCÓTHUTIðƠNV DTOÁNQUÂNðI ........................................................................................ 12 1.1. Hotñngcóthucañơnvdtoánquânñi ......................................... 12 1.1.1.ðơnvdtoánquânñi...........................................................................................12 1.1.2.Hotñngcóthucañơnvdtoánquânñi....................................................14 1.2. Tàichínhhotñngcóthucacácñơnvdtoánquânñi .................. 24 1.2.1.Kháinimtàichínhhotñngcóthu....................................................................24 1.2.2.Nidungcatàichínhhotñngcóthu ..............................................................25 1.3. Qunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthutiñơnvdtoán quânñi .......................................................................................................................32 1.3.1.Kháinimqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthutiñơnv dtoánquânñi..................................................................................... 32 1.3.2.Mctiêuvàtiêuchíñánhgiáqunlýnhànưcvtàichínhhotñng cóthutiñơnvdtoánquânñi .......................................................... 34 1.3.3.Nguyêntcqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthu ............................37 1.3.4.Bmáyqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthutiñơnvdtoán quânñi .......................................................................................................................41 1.3.5.Nidungqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthutiñơnv dtoánquânñi.................................................................................. 42 1.3.6.Cácyutnhhưngñnqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthu cañơnvdtoánquânñi...................................................................................53 1.4. Kinhnghimqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthu ............... 56 1.4.1.Qunlýnhànưchotñngcóthucañơnvsnghip ................................56 1.4.2.Kinhnghimquctqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthuca ñơnvdtoánquânñi............................................................................................60 KTLUNCHƯƠNG1 ........................................................................................ 64 CHƯƠNG2:PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCULUNÁN ............................... 65 2.1. Kháiquátvnidungnghiêncucalunán ......................................... 65 2.2. Phươngphápnghiêncuchungcalunán ............................................ 67 iii 2.3. Phươngphápthuthptàiliu ..................................................................... 68 2.3.1.Mcñíchthuthptàiliu ........................................................................................68 2.3.2.Phânloitàiliunghiêncu ...................................................................................68 2.4. Phươngphápthuthpsliu ..................................................................... 70 2.5. Phươngphápnghiêncutìnhhung ......................................................... 76 2.6. Phươngphápphântíchhiquytuyntính ............................................... 76 2.7. Phươngphápthôngkêmôt ...................................................................... 78 KTLUNCHƯƠNG2 ........................................................................................ 80 CHƯƠNG 3: THC TRNG QUN LÝ NHÀ NƯC V TÀI CHÍNH HOTðNGCÓTHUTIðƠNVDTOÁNQUÂNðI .............. 82 3.1. Hotñngcóthucañơnvdtoánquânñiquacácthikỳ .............. 82 3.1.1.GiaiñontrưckhiQuânñinhândânVitNamñưcthànhlp .................82 3.1.2.ThikỳñuthànhlpQuânñinhândânVitNam.........................................84 3.2. Ktqutàichínhhotñngcóthucácñơnvdtoánquânñi ............ 86 3.2.1.Ktqutàichínhhotñngcóthucatoànquângiaiñon20052009 ...... 86 3.2.2.Ktqutàichínhhotñngcóthucamtsñơnvgiaiñon20052009 ......88 3.2.3.Ktqukhosátbnghìnhthcphngvnvàphiuñiutra .........................93 3.2.4.Ktquthchinnhimvchínhtrcacácñơnvdtoánquânñi..........96 3.2.5.Phântíchtnghpquasliuthngkêtàichínhhotñngcóthu ...............98 3.3. Thctrngqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthutiñơnv dtoánquânñi ......................................................................................... 113 3.3.1.ðnhhưnghotñngcóthuvàqunlýtàichínhhotñngcóthuca ñơnvdtoánquânñi..........................................................................................113 3.3.2.Xâydnghoànthinchínhsáchchñvàvănbnpháplutvqunlý tàichínhhotñngcóthucañơnvdtoánquânñi ..................................114 3.3.3.Hưngdnlpvàquytñnhkhochtàichínhhotñngcóthucacác ñơnvdtoánquânñi..........................................................................................118 3.3.4.Chñovicthchinkhochtàichínhhotñngcóthu...........................121 3.3.5.Kimtravàkimtoántàichínhhotñngcóthucañơnvdtoán quânñi.....................................................................................................................127 3.4. ðánhgiáqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthucacácñơnv dtoánquânñi ................................................................................................. 130 3.4.1.ðánhgiáktqutrongvicthchinmctiêu ................................................130 3.4.2.ðánhgiávicthchincácnidungqunlýnhànưcvtàichínhhotñng cóthucañơnvdtoánquânñi..........................................................................135 KÊTLUNCHƯƠNG3 ...................................................................................... 147 iv CHƯƠNG4:ðNHHƯNGVÀGIIPHÁPCHYUNHMHOÀN THIN QUN LÝ NHÀ NƯC V TÀI CHÍNH HOT ðNG CÓTHUTIðƠNVDTOÁNQUÂNðIGIAIðON(2011–2020) ..150 4.1. ðnhhưngqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthucañơnv dtoánquânñi ................................................................................................. 152 4.1.1.Nhngquanñimchñoqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthu tiñơnvdtoánquânñi ....................................................................................152 4.1.2.Yêucuhoànthinqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthuti ñơnvdtoánquânñi..........................................................................................157 4.2. Giipháphoànthinnidungqunlýnhànưcvtàichínhhotñng cóthucañơnvdtoánquânñi .................................................................. 160 4.2.1.ðnhhưngchinlưcqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthu cañơnvdtoánquânñi ..................................................................................160 4.2.2.Bsunghoànthinchínhsách,chñvàvănbnpháplut.............................162 4.2.3.Chñolpvàquytñnhkhochtàichínhhotñngcóthucañơnv dtoán .......................................................................................................................167 4.2.4.Chñothchinkhochtàichínhhotñngcóthucañơnvd toánquânñi........................................................................................ 170 4.2.5.Kimtravàkimtoántàichínhhotñngcóthucañơnvdtoán quânñi....................................................................................................176 4.2.6.Ápdngthnghimnidungqunlýtàichínhmichomtsloihình........177 4.3. ðiukinchyuñthchincácgiiphápqunlýnhànưcv tàichínhhotñngcóthutiñơnvdtoánquânñi ...........................180 4.3.1.Thchhoácácquyñnhvtàichínhtronghotñngcóthucañơn vdtoánquânñi............................................................................... 180 4.3.2.Tuânthcácnguyêntcqunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthu........183 4.3.3.Nângcaotrìnhñcánb và tăngcưngñưacôngngh thôngtinvào qunlý........................................................................................................................185 4.3.4.Côngkhaiminhbchvcơchchínhsáchtrongqunlýnhànưcv tàichínhhotñngcóthu..................................................................... 187 4.3.5.Thchintitkim,phòngchngthamnhũng .................................................189 KTLUNCHƯƠNG4 ...................................................................................... 191 KTLUN............................................................................................................ 193 DANHMCCÁCCÔNGTRÌNHCATÁCGIError!Bookmarknotdefined. DANHMCTÀILIUTHAMKHO ............................................................. 196 v DANHMCCHCÁIVITTT BQP BQucphòng ðUQSTƯ ðngyQuânsTrungương DVðT Dchvñàoto DVKH Dchvkhoahc DVYT Dchvyt HðCS Hochñnhchínhsách HðND Hiñngnhândân KTNN KimtoánNhànưc KTXH Kinhtxãhi NðCP NghñnhChínhph NLH Nhiuloihình NSNN Ngânsáchnhànưc Qð Quytñnh QðNDVN QuânñinhândânVitNam QK Quânkhu QPAN QucphòngAnninh SPSS StatisticalPackagefortheSocialSciences TCKT TngccKthut TTCS Thcthichínhsách UBKTðU ybankimtraðngu UBND ybannhândân UBTVQH ybanThưngvQuchi XHCN Xãhichnghĩa QLNN Qunlýnhànưc vi DANHMCSƠð,BNG,BIUð SƠð Sơñ1.1.Quytrìnhlpngânsáchtheoktquñura..................................................57 Sơñ2.1.Nhngnidungnghiêncucalunán........................................................65 Sơñ2.2.Quytrìnhgiiquytvnñ ..................................................................... 67 BNG Bng2.1: Cácbêncóliênquanñnhotñngcóthutiñơnvdtoánquânñi ......71 Bng3.1: Sliutnghptktquhotñngcóthutoànquân...........................87 Bng3.2: Sliutnghpphânphiktquhotñngcóthutoànquân ............87 Bng3.3: Schiphíchohotñngcóthuñãñưcquyttoánvingânsách.......87 Bng3.4: KtqutàichínhhotñngcóthuñơnvTngccKthut................89 Bng3.5: PhânphiktqutàichínhhotñngcóthuñơnvTCKT....................89 Bng3.6: KtqutàichínhhotñngcóthuñơnvBnhvinTrungương Quânñi108 .....................................................................................................90 Bng3.7: Phân phi kt qu tài chính hot ñng có thu ñơn v Bnh vin TrungươngQuânñi108 ..............................................................................90 Bng3.8: KtqutàichínhhotñngcóthuñơnvVinKhoahcvàCông nghQuâns.....................................................................................................91 Bng3.9: PhânphiktqutàichínhhotñngcóthuñơnvVinKhoahc vàCôngnghQuâns ....................................................................................91 Bng3.10: KtqutàichínhhotñngcóthuñơnvHcvinKthutQuâns.... 92 Bng3.11:PhânphiktqutàichínhhotñngcóthuñơnvHcvinK thutQuâns ....................................................................................................92 Bng:3.12:Tnghpcácchstphântíchhiquy..................................................109 Bng3.13:Npngânsáchqucphòngvànpcptrênthotñngcóthu..........123 Bng3.14: Ngunbsungkinhphívànguntríchquñơnvthotñngcóthu ...125 vii BIUð Biuñ3.1: Tngthucatoànquân................................................................................98 Biuñ3.2: Chênhlchthuchicatoànquân ..............................................................99 Biuñ3.3: Chênhlchthuchi/Tngthu(toànquân) ...........................................101 Biuñ3.4:TngthuTngccKthut .................................................................103 Biuñ3.5: TngthuBnhvinTrungươngQuânñi108 .................................104 Biuñ3.6: TngthuVinKhoahcvàCôngnghQuâns .............................105 Biuñ3.7: TngthuHcvinKthutQuâns...................................................107 Biuñ3.8: Tngchiphísovitngthutnăm2005ñnnăm2009 ..................110 Biuñ3.9: Chênhlchthuchisovitngthutnăm2005ñnnăm2009.....110 Biuñ3.10:Tngschưaphânphisovichênhlch(thuchi)năm2005 ñnnăm2009...............................................................................................110 1 MðU 1.Tínhcpthitcañtài Xây dng ñt nưc và bo v T quc Vit Nam XHCN, là hai nhim v chinlưccacáchmng.ðólàsvndngsángtoChnghĩaMácLêNin,tư tưngHChíMinhcaðngtatrongmychcnămqua,cũnglàsvnñngca quylut“Dngnưcñiñôiviginưc”cadântcVitNamtrongmynghìn nămlchs. ðihiñibiutoànquclnthXIcaðngCngsnVitNamxácñnh mctiêu,nhimvpháttrinñtnưc5năm20112015:“Mctiêutngquátnăm nămti là:Tiptc nângcaonănglclãnhñovà scchin ñucaðng;ñy mnhtoàndincôngcucñimi;xâydnghthngchínhtrtrongsch,vng mnh;pháthuydânchvàscmnhñiñoànkttoàndântc;pháttrinkinht nhanh,bnvng;nângcaoñisngvtcht,tinhthncanhândân;givngn ñnhchínhtrxãhi;tăngcưnghotñngñingoi;bovvngchcñclp, chquyn,thngnht,toànvnlãnhth;tonntngññnnăm2020nưctacơ bntrthànhnưccôngnghiptheohưnghinñi”.[44] Nhimvbovñtnưctahinnaykhôngchchngchintranhxâmlưc, chngchintranh“dinbinhoàbình”chngbolonvàltñ,bovñclp, toànvnlãnhthchquynqucgia,chquynbin,ño,màcòngnlinbov ðng,bovchñ,bovnhândân,bovcôngcucñimitheoñnhhưngxã hichnghĩa;bovliíchqucgia,dântc,bovanninhqucgiatrênttc cáclĩnhvcchínhtr,kinht,quâns,khoahccôngngh,vănhoáxãhi. TrongnhimvxâydngcaQuânñihinnaylàchútrngpháttrincông nghipqucphòngñclp,tchtrongtngthnncôngnghipnưcnhà,tinti xâydngnncôngnghipqucphòngñmnh,ñkhnăngduytrìsacha,sn xut,tngbưchinñihoávũkhí,trangbkthutñápngyêucutácchinca lclưngvũtrangtrongtìnhhìnhmi.Hoànthinphươngthcboñmhucn,tài chínhphùhpvicơchqunlýkinhttrongtintrìnhcôngnghiphoá,hinñi hoá,nângcaokhnăngcơñngcacáclclưngvũtrang,ñmboñyñ,kp thinhucumimtchohunluyn,snsàngchinñuvàchinñu.Trênlĩnhvc 2 kinht,thamgiatíchcccóhiuqucácchươngtrình,dánkinhtxãhi,kthp kinh t vi quc phòng an ninh trên ña bàn ñóng quân, tham gia xoá ñói gim nghèo,xâydngcácvùngkinhtmi,chnggianlnthươngmi,vnchuyncht matuýquabiêngii,ngănchnnhnghintưngxâmcưxâmcanh,thamgiatrng rng,phxanhñttrngñitrc... Quân ñi nhân dân Vit Nam ngay t ñu thành lp, ñã là ñi quân cách mng,ñiquândonhândânmàra,vìnhândânchinñu.Trongsutquátrìnhxây dngvàtrưngthànhluônpháthuytinhthntlc,tcưng,bnchtquýgiáñó ngàycàngñưcpháthuyñmnét,vahunluynsnsàngchinñu,chinñuvà tănggiasnxutcithinñisngbñi,vahotñngchuyênmôn,nghiêncu khoahc,tndngcơsvtchtvàcôngnăngnhànrithamgiahotñnglàm kinht,tothêmcaci,snphmdchvphcvxãhi,tongunthuchoquân ñi,gópphncânñingânsáchqucphòng,tngbưccithinñisngvtcht, tinhthnchobñi,ñóchínhlànidunghotñngcóthucacácñơnvdtoán quânñi. Hotñngcóthucañơnvdtoánquânñiñãmanglingunthuquan trng,vagópphnqunlýbñi,ñmbocânñingânsách,bsungngunkinh phíhotñngchocácñơnvtrongkhingânsáchñưccpcònnhiueohp,ngân sáchnhànưcñmbochoqucphòngchưakpthi.Ngunthunàycóýnghĩa quantrngcvkinht,chínhtr,xãhivàgópphnnângcaohơnnanhnthc chínhtrchocánbchinsĩquânñi. Nhngnămvaquahotñngcóthucañơnvdtoánquânñichưaphát huyhttimnăng,thmnh,chưaxngtmvicơsvtchtkthutsncóvàs ñutưmihàngnămcaNhànưcvàQuânñi.Qunlýnhànưcvtàichínhtrong quânñicònmtsmttínhthíchng,sphùhpvihotñngkinhtchưacao; chưakhuynkhíchñơnvpháthuytimnăng,thmnhtrongtrinkhaicácloihình hotñngcóthu.Qunlýnhànưcvtàichínhhotñngcóthutiñơnvdtoán quânñitngbưcñápngnhngyêucutrongqunlýnhưngcòncómtsni dungchưachtch:khâulpdtoán;qunlýchiphí;khâuthanhquyttoán. Mtsnguyênnhânchínhcanhnghnchnêutrên:nidungqunlýnhà 3 nưcvtàichínhhotñngcóthuchưarànhmch,ñimichm;trongquátrìnht chctrinkhaihotñngcóthu,nhngnidungqunlýtàichínhcòncónhng ñimbtcp:chưatínhhtchiphíñuvào;chưahchtoánñyñchiphínhtlàchi phínhâncôngvàtínhkhuhaotàisn;qunlýtàichínhchưakhépkín;svndng tríchnpcòntùytinnhiu
Luận văn liên quan