Luận văn Dung hợp ảnh sử dụng phương pháp thực nghiệm phân hủy theo hai chiều BEMD (Bidimensional Empirical Mode Decomposition)

Nhiệm vụ chính của luận văn này là tìm hiểu về ảnh hồng ngoại và các ứng dụng của nó. Đặc biệt là việc dung hợp giũa ảnh hồng ngoại và ảnh quan sát được nhằm mục đích ứng dụng trong an ninh, phát hiện ra vũ khí giấu bên trong lớp quần áo của đối tượng nghi vấn. Lý thuyết cơ bản dùng cho việc dung hợp chính là ứng dụng phương pháp phân hủy thực nghiệm (Empirical Mode Decomposition-EMD) theo hai chiều. Luận văn được tóm tắt theo những ý chính sau: Chương 1: ẢNH HỒNG NGOẠI (INFRARED IMAGE) Giới thiệu về ảnh hồng ngoại, bao gồm hồng ngoại xa (Far Infrared) và hồng ngoại gần (Near Infrared), cũng như các ứng dụng của chúng trong thực tế. Chương 2: PHưƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI WAVELET RỜI RẠC (Discrete wavelet transform- DWT) Trình bày chi tiết về phương pháp biến đổi Wavelet rời rạc một chiều và hai chiều. Chương 3: PHưƠNG PHÁP PHÂN HỦY THỰC NGHIỆM THEO HAI CHIỂU -BEMD Trình bày chi tiết về phương pháp phân hủy thực nghiệm theo hai chiều dựa trên nền tảng lý thuyết của dạng một chiều EMD Chương 4: TẬP HỢP CÁC THỰC NGHIỆM PHÂN HỦY VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA NHIỄU (EEMD) Đây là phương pháp cải thiện của EMD và BEMD nhằm tránh hiện tượng mode mixing, đây là khó khăn lớn nhất trong EMD cũng như BEMD. Và dựa trên phương pháp cải tiến EEMD nhưng theo hai chiều nhằm ứng dụng trong phân tích ảnh hay dữ liệu hai chiều được tốt hơn Chương 5: DUNG HỢP ẢNH VÀ ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA CÁC PHưƠNG PHÁP Xử lí ảnh bằng phương pháp DWT, EMD, EEMD, EBEMD. Hiển thị chi tiết các hàm nội IMF của ảnh ứng với từng phương pháp. Sau đó thực hiện đánh giá, nhận xét. Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HưỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Chương 7: KẾT LUẬN VÀ HưỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

pdf106 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Dung hợp ảnh sử dụng phương pháp thực nghiệm phân hủy theo hai chiều BEMD (Bidimensional Empirical Mode Decomposition), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên