Luận văn Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung ứng vốn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn TP HCM từ nay đến 2010

1. Tính cấp thiết của đề tài: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chỉ rõ, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành CNH-HĐH đất nước. CNH-HĐH đất nước là con đường tất yếu để đưa nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu ở nước tachuyển dần sangnền kinh tế hiện đại với cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Quá trình CNH-HĐH đất nước đòi hỏi phải có một nhu cầu vốn rất lớn. Việc giải quyết nhu cầu vốn đáp ứng cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước là một yêu cầu hết sức cấp bách nhất là trong điều kiện đất nước ta đang trong quá trình mở cửa và hội nhập với các nước trên thế giới. Trong quá trình hội nhập và phát triển, TP.HCM luôn khẳng định vai trò là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại dịch vụ của cả nước. Đây là nơi có hoạt động kinh tế năng động nhất, luôn đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, hơn bất cứ địa phương nào trong cả nước, việc giải quyết bài toán “nhu cầu vốn” luôn là bài toán khó đối với các nhà hoạch định chính sách tại TP.HCM để TP.HCM luôn giữ vững vai trò là con chim đầu đàn cũng như là động lực cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung theo chiếnlược CNH-HĐH đất nước mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung ứng vốn cho sự nghiệp CNH – HĐH trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2010” làm luận án thạc sỹ kinh tế chuyên ngànhTài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng. 2. Mục đích, đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: - Mục đích của đề tài nghiên cứu: Góp phần vào việc đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm mở rộng tín dụng mộtcách có hiệu quả, an toàn và phù hợp đáp ứng những mục tiêu kinh tế – xã hội mà TP.HCM đã đề ra trong quá trình CNH-HĐH. - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn: Hoạt động tín dụng ngân hàng tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM từ năm 2001 đến tháng 6/2004 và các số liệu dự báo có nguồn gốc đáng tin cậy để phân tích. - Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: - Hệ thống cơ bản cơ sở lý luận về vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự nghiệp CNH- HĐH nền kinh tế. - Thu thập số liệu, dữ kiện và phân tích các số liệu, dữ kiện để phản ảnh và đánh giá đúng thựctrạng tình hình hoạt động - những thành công và tồn tại trong hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua. - Đề xuất những giải pháp – kiến nghị mở rộng tín dụng ngân hàng đáp ứng những mục tiêu kinh tế – xã hội mà TP.HCM đã đề ra trong tiến trình CNH-HĐH trên địa bàn từ nay đến năm 2010.

pdf75 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung ứng vốn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn TP HCM từ nay đến 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan